Menettely : 2017/2140(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0089/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0089/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0127

MIETINTÖ     
PDF 356kWORD 53k
23.3.2018
PE 612.033v02-00 A8-0089/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

(2017/2140(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ingeborg Gräßle

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

(2017/2140(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0251/2017)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0089/2018),

1.  myöntää tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerille vastuuvapauden tilintarkastustuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman tilintarkastustuomioistuimelle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

(2017/2140(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin,

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman tilintarkastustuomioistuimen asemasta tulevaisuudessa(6),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta 28. lokakuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2015/1929,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0089/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätöksen tarkastaa riippumaton ulkoinen tilintarkastaja (PricewaterhouseCoopers Sàrl), jotta tarkastuksessa voidaan soveltaa samoja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteita kuin tilintarkastustuomioistuin soveltaa tarkastuskohteisiinsa; panee merkille tilintarkastajan lausunnon, jonka mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilintarkastustuomioistuimen taloudellisesta asemasta;

2.  korostaa, että vuonna 2016 tilintarkastustuomioistuimella oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja kaikkiaan 137 557 000 euroa (verrattuna 132 906 000 euroon vuonna 2015) ja että talousarvion yleinen toteutusaste oli 99 prosenttia;

3.  korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että se käytetään toimielimen henkilöstöön, kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin;

4.  panee merkille, että nykyisessä vastuuvapausmenettelyssä vuotuiset toimintakertomukset toimitetaan tilintarkastustuomioistuimelle kesäkuussa, että tilintarkastustuomioistuin toimittaa ne parlamentille lokakuussa ja että niistä äänestetään täysistunnossa toukokuussa; toteaa, että siihen mennessä kun vastuuvapausmenettely saadaan päätökseen, vähintään 17 kuukautta on kulunut tilinpäätöksen tekemisestä, jollei vastuuvapauden myöntämistä lykätä; huomauttaa, että yksityisellä sektorilla tilintarkastus toteutetaan paljon tiukemmassa aikataulussa; korostaa, että vastuuvapausmenettelyä on rationalisoitava ja nopeutettava; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta noudattamaan yksityisen sektorin antamaa hyvää esimerkkiä ja ehdottaa, että vuotuisten toimintakertomusten toimittamisen määräajaksi asetetaan seuraavan vuoden 31. maaliskuuta, että 1. heinäkuuta asetetaan määräajaksi sille, että tilintarkastustuomioistuin toimittaa kertomukset, ja että tarkistetaan parlamentin työjärjestyksen liitteessä IV olevassa 5 artiklassa vahvistettua vastuuvapausmenettelyn aikataulua siten, että vastuuvapausäänestys voidaan järjestää marraskuun täysistunnossa, jotta vastuuvapausmenettely saadaan päätökseen tilivuotta seuraavan vuoden kuluessa;

5.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen yleisesti ottaen huolellisen ja moitteettoman varainhoidon talousarviokaudella 2016; ilmaisee tukensa komission talousarviosuunnittelussa toteutetulle ja menestyksekkäästi sujuneelle suunnanmuutokselle kohti tulosbudjetointia, josta aloitteen teki varapuheenjohtaja Kristalina Georgieva syyskuussa 2015 osana ”Tuloksiin keskittyvä EU:n talousarvio” ‑aloitetta; rohkaisee tilintarkastustuomioistuinta soveltamaan menetelmää omaan talousarviosuunnittelua koskevaan menettelyynsä;

6.  panee merkille varainhoitoasetuksen tarkistamisesta annetun tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 1/2017, jossa ehdotettiin erillisvirastojen tarkastusjärjestelyjen päivittämistä; pitää valitettavana, että varainhoitoasetuksen tarkistamisen yhteydessä ei päästy toimielinten väliseen sopimukseen, jolla olisi voitu varmistaa nykyisestä järjestelystä aiheutuvan hallinnollisen taakan vähentäminen; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta laatimaan ehdotuksen siitä, kuinka nykyistä järjestelyä voitaisiin parantaa ja kuinka tällainen parannus voisi myötävaikuttaa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen ja virastojen vuosikertomusten synkronisointiin;

7.  panee merkille, että on perustettu korkean tason työryhmä, joka pyrkii parantamaan vuosikertomuksen käyttäjien siitä saamaa lisäarvoa; pyytää tilintarkastustuomioistuinta jakamaan tässä tehtävässä käytetyt kriteerit parlamentin kanssa;

8.  pitää valitettavana, että vuosikertomuksen 10. luvussa esitetyt näkökohdat ovat edelleen laajuudeltaan rajalliset; pyytää tilintarkastustuomioistuinta antamaan yksityiskohtaisempia tietoja jokaisesta toimielimestä, jotta saataisiin parempi käsitys hallintomenoihin liittyvistä puutteista; katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen maakohtainen raportointi kustakin jäsenvaltiosta olisi tervetullut uudistus tulevaisuudessa;

9.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten sukupuolijakauma oli ennen vuotta 2016 epätasapainoinen, sillä naisia oli kolme ja miehiä 25; panee tyytyväisenä merkille, että naisten määrä nousi neljään vuonna 2016; toistaa tukevansa tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiskriteerejä, jotka parlamentti hyväksyi tilintarkastustuomioistuimen asemasta tulevaisuudessa 4. helmikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa(7);

10.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin uudisti vuonna 2016 tarkastusjaostojaan ja komiteoitaan, mikä vaikutti merkittävästi sen työn valmisteluun; panee lisäksi merkille, että uudistus täydentää muita uudistuksia, kuten tehtävälähtöisen organisaation käyttöönottoa ja koko toimielimen kattavan, tietämyksen hallinnan tehostamiseen tähtäävän verkoston perustamista; antaa tilintarkastustuomioistuimelle tunnustusta uudistuksista ja odottaa mielenkiinnolla arviointikertomusta uusista toimenpiteistä;

11.  panee merkille, että erityiskertomusten esittämiselle asetetussa 13 kuukauden tavoiteaikataulussa ei ole vielä pysytty; katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen on noudatettava tätä aikataulua tinkimättä kertomusten laadusta ja suositustensa kohdentamisesta;

12.  pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen hyvää yhteistyötä parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan kanssa erityisesti erityiskertomusten esittelemiseen ja seurantaan liittyvissä asioissa; katsoo, että näiden kertomusten esittely parlamentin erityisvaliokunnissa sen jälkeen, kun ne on esitelty talousarvion valvontavaliokunnassa, mahdollistaa niissä arvioitujen toimintojen tärkeän seurannan ja lisää tietoisuutta unionin politiikkojen täytäntöönpanosta ja kustannusvaikuttavuudesta;

13.  pitää tilintarkastustuomioistuimen ja jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten välistä yhteistyötä ja käytäntöjen vaihtoa erittäin myönteisenä; kannustaa tilintarkastustuomioistuinta jatkamaan tätä yhteistyötä;

14.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen noudattavan toimielinten välistä sopimusta, jonka mukaan henkilöstöä vähennetään viisi prosenttia viiden vuoden aikana; pitää huolestuttavana, että tämän tuloksena kunkin yksikön käytettävissä olevat resurssit eivät mahdollista lisätyötaakan hoitamista; kehottaa budjettivallan käyttäjiä ottamaan henkilöstöä koskevaa varojen tulevaa jakoa suunniteltaessa huomioon henkilöstöleikkausten pitkän aikavälin vaikutuksen etenkin toimielimen mahdollisuuksiin parantaa sukupuolten välistä ja maantieteellistä epätasapainoa sekä tarpeeseen kerryttää kokeneempien virkamiesten kokemusta johtotehtäviä varten;

15.  panee merkille, että sukupuolten tasapuolinen edustus johtoportaassa on parantunut vuonna 2016; panee lisäksi merkille, että yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevaa toimintasuunnitelmaa 2013–2017 arvioidaan parhaillaan; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta edelleen edistämään sukupuolten tasapuolista edustusta erityisesti johtoportaassa ja antamaan selvityksen toimintasuunnitelman strategiasta ja tuloksista;

16.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin käynnisti Lorrainen yliopiston kanssa opinto-ohjelman, joka tähtää julkisten organisaatioiden ja toimintapolitiikkojen tarkastusta koskevaan jatkotutkintoon, sekä julkisten organisaatioiden johtamista koskevan ohjelman, joka tähtää maisterintutkintoon, ja että ohjelmat on suunnattu tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen; pyytää tilintarkastustuomioistuinta antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle lisätietoja ohjelmien luomista koskevista sopimuksista;

17.  panee merkille, että ulkoistetun käännöstyön määrä lisääntyi vuonna 2016 erityisesti elokuussa; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen perustelut ja kehottaa organisoimaan sen sisäiset käännöspalvelut paremmin säästöjen aikaansaamiseksi;

18.  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 toimintakertomuksessa esittämän yhteenvedon kiinteistöpolitiikastaan;

19.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on noudattanut vaiheittain vuotta 2015 koskevassa parlamentin vastuuvapauspäätöslauselmassa annettua suositusta virka-ajoneuvojen käytöstä; pitää autokannan hallinnoinnin järkeistämiseksi toteutettuja toimia oikeansuuntaisina; pitää myönteisenä, että ajoneuvojen leasingvuokrausmenettelystä järjestettiin vuonna 2016 uusi toimielinten välinen tarjouskilpailu, jolla pyritään saamaan aikaan säästöjä;

20.  antaa tukensa sähköistä julkaisemista koskevalle tilintarkastustuomioistuimen toimintamallille ja on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen saavutuksiin ympäristöjalanjäljen pienentämisessä; pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla ei ole helppokäyttöistä hakutoimintoa, ja pyytää tekemään todellisia parannuksia kertomusten saavutettavuuteen;

21.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) välillä käydään parhaillaan hallinnollista järjestelyä koskevia neuvotteluja, jotka on määrä saada päätökseen vuonna 2018; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta ilmoittamaan parlamentille neuvottelujen etenemisestä;

22.  muistuttaa kehottaneensa aiemmin tilintarkastustuomioistuinta antamaan parlamentille voimassa olevien luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti tietoja loppuun käsitellyistä OLAF-tapauksista, joissa tutkinnan kohteena oli ollut tilintarkastustuomioistuin tai sille työskennellyt henkilö;

23.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

24.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen eettiset toimintapuitteet, joiden avulla pyritään estämään eturistiriidat sekä tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön ja jäsenten väärinkäytökset ja epäeettinen toiminta; korostaa, että on tärkeää varmistaa ja taata tilintarkastustuomioistuimen jäsenten riippumattomuus; panee tyytyväisenä merkille suunnitelman valikoitujen unionin toimielinten eettisten toimintapuitteiden tarkastamisesta vuonna 2018;

25.  pitää valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta päätti erota Euroopan unionista; panee merkille, että tällä hetkellä ei voida ennustaa eron taloudellisia, hallinnollisia, inhimillisiä tai muita seurauksia; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta laatimaan vaikutusarviointeja ja ilmoittamaan parlamentille niiden tuloksista vuoden 2018 loppuun mennessä.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL L 48, 24.2.2016.

(2)

EUVL C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

EUVL C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

EUVL C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0060.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0060.

Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus