Procedūra : 2017/2140(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0089/2018

Pateikti tekstai :

A8-0089/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0127

PRANEŠIMAS     
PDF 593kWORD 56k
23.3.2018
PE 612.033v02-00 A8-0089/2018

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai

(2017/2140(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ingeborg Gräßle

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai

(2017/2140(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2017)0365 – C8-0251/2017)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2016 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0089/2018),

1.  patvirtina Audito Rūmų generaliniam sekretoriui, kad Audito Rūmų 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Audito Rūmams, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui bei Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai, dalį

(2017/2140(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliuciją „Būsimas Europos Audito Rūmų vaidmuo“(6),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2015/1929, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0089/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  pažymi, kad siekiant Audito Rūmams taikyti tuos pačius skaidrumo ir atskaitomybės principus, kuriuos auditorius taiko savo audituojamiems subjektams, Audito Rūmų metinės ataskaitos auditą atlieka nepriklausomas išorės auditorius – įmonė „PricewaterhouseCoopers Sàrl“; atkreipia dėmesį į auditoriaus nuomonę, kad finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindi Audito Rūmų finansinę būklę;

2.  pabrėžia, kad 2016 m. Audito Rūmų galutiniai asignavimai iš viso siekė 137 557 000 EUR (palyginti su 132 906 000 EUR 2015 m.) ir kad bendras biudžeto įvykdymo lygis buvo 99 %;

3.  pabrėžia, kad Audito Rūmų biudžetas yra tik administracinis ir jo lėšos panaudotos su institucijoje dirbančiais asmenimis, pastatais, kilnojamuoju turtu susijusioms ir įvairioms einamosioms išlaidoms padengti;

4.  pažymi, kad pagal šiuo metu galiojančią tvarką vykstant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai Audito Rūmams birželio mėn. pateikiamos metinės veiklos ataskaitos, Audito Rūmai spalio mėn. pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, o apytikriai gegužės mėn. plenariniame posėdyje vyksta balsavimas; pažymi, kad nuo metinių finansinių sąskaitų uždarymo iki biudžeto įvykdymo patvirtinimo, jei jis neatidedamas, praeina ne mažiau kaip 17 mėnesių; atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas atliekamas laikantis kur kas griežtesnių terminų; pabrėžia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą reikia supaprasti ir paspartinti; prašo Audito Rūmų vadovautis geru privačiojo sektoriaus pavyzdžiu ir siūlo metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą nustatyti kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų ataskaitų pateikimo terminą – liepos 1 d. ir atitinkamai persvarstyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštį, kaip nustatyta pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnį, kad balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo galėtų įvykti lapkričio mėn. plenarinėje sesijoje, tuomet biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų užbaigta per vienus metus po atitinkamų ataskaitinių metų;

5.  palankiai vertina Audito Rūmų vykdytą visa apimantį apdairų ir patikimą finansų valdymą 2016 m. biudžeto laikotarpiu; pritaria tam, kad Komisija, planuodama biudžetą, sėkmingai perėjo prie rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo modelio, kurį, kaip dalį iniciatyvos „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“, 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo taikyti Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva; skatina Audito Rūmus šį metodą taikyti vykdant savo biudžeto planavimo procedūrą;

6.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę Nr. 1/2017 dėl Finansinio reglamento peržiūros, kurioje siūloma atnaujinti decentralizuotų agentūrų audito tvarką; apgailestauja dėl to, kad persvarstant Finansinį reglamentą nepavyko pasiekti tarpinstitucinio susitarimo, pagal kurį būtų užtikrintas administracinės naštos, atsiradusios dėl dabar galiojančios tvarkos, sumažinimas; ragina Audito Rūmus pateikti pasiūlymą, kaip būtų galima patobulinti dabar galiojančią tvarką ir kaip šie pokyčiai galėtų padėti suderinti laiko požiūriu Audito Rūmų metinę ataskaitą ir metines ataskaitas dėl agentūrų;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad sukurta aukšto lygio darbo grupė, kurios užduotis – padidinti metinių ataskaitų pridėtinę vertę jų naudotojams; ragina Audito Rūmus informuoti Parlamentą apie kriterijus, taikomus vykdant šią užduotį;

8.  apgailestauja, kad metinės ataskaitos 10 skyriuje pateikiamų argumentų mastas ir toliau yra ribotas; prašo Audito Rūmų pateikti tikslesnius duomenis apie kiekvieną instituciją, kad būtų galima geriau matyti trūkumus, susijusius su administracinėmis išlaidomis; mano, jog ateityje būtų naudinga, kad Audito Rūmai teiktų ataskaitas pagal šalis kiekvienai valstybei narei;

9.  apgailestauja, kad iki 2016 m. tarp Audito Rūmų narių nebuvo lyčių lygybės (3 moterys ir 25 vyrai); palankiai vertina tai, kad 2016 m. moterų skaičius padidėjo iki keturių; pakartoja, kad remia Audito Rūmų narių skyrimo kriterijus, kuriems pritarė savo rezoliucijoje dėl būsimo Audito Rūmų vaidmens, priimtoje 2014 m. vasario 4 d.(7);

10.  pažymi, kad 2016 m. Audito Rūmai reformavo savo kolegijas ir komitetus ir ši reforma turi didelį poveikį pasiruošimo darbui procesui; taip pat pažymi, kad ši reforma papildo pradėtą taikyti užduotimis pagrįstą organizavimo modelį ir sukurtą visai institucijai skirtą tinklą siekiant pagerinti žinių valdymą; giria Audito Rūmų reformas ir tikisi gauti naujų priemonių vertinimo ataskaitą;

11.  pažymi, jog dar nepasiektas tikslas, kad specialioji ataskaita būtų parengiama per 13 mėnesių; mano, kad Audito Rūmai turi laikytis šio termino nesumažindami ataskaitų kokybės ir savo rekomendacijų tikslingumo;

12.  palankiai vertina gerą bendradarbiavimą su Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetu, visų pirma, kalbant apie specialiųjų ataskaitų pristatymą ir su jomis susijusius tolesnius veiksmus; mano, kad pristatant šias ataskaitas atitinkamuose Parlamento komitetuose po to, kai jos buvo pristatytos Biudžeto kontrolės komitete, suteikiama galimybė imtis esminių tolesnių veiksmų, susijusių su šiose ataskaitose įvertinta veikla, ir didinamas informuotumas apie Sąjungos politikos įgyvendinimą ir išlaidų efektyvumą;

13.  mano, kad Audito Rūmų ir valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų bendradarbiavimas ir keitimasis praktika yra labai teigiamas dalykas; ragina Audito Rūmus tęsti šį bendradarbiavimą;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai laikosi tarpinstitucinio susitarimo sumažinti darbuotojų skaičių 5 % per penkerių metų laikotarpį; yra susirūpinęs, kad naudojantis po šio sumažinimo likusiais ištekliais nėra galimybių susidoroti su papildomu darbo krūviu; ragina biudžeto valdymo institucijas planuojant būsimą finansinių išteklių, skirtų darbuotojams, paskirstymą atsižvelgti į ilgalaikį darbuotojų skaičiaus mažinimo poveikį, visų pirma susijusį su institucijos gebėjimu didinti lyčių ir geografinę pusiausvyrą, taip pat su poreikiu kurti patyrusių pareigūnų, galinčių perimti vadovaujamas pareigas, pajėgumus;

15.  pažymi, kad 2016 m. padėtis, kalbant apie lyčių pusiausvyrą vadovybės lygmeniu, pagerėjo; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad vertinamas 2013–2017 m. lygių galimybių veiksmų planas; ragina Audito Rūmus toliau skatinti lyčių pusiausvyrą, visų pirma, vadovybės lygmeniu, ir teikti ataskaitas apie minėto veiksmų plano strategiją ir rezultatus;

16.  atkreipia dėmesį, kad, bendradarbiaujant su Lotaringijos universitetu, numatyta sukurti pouniversitetines studijas „Viešųjų organizacijų ir politikos priemonių auditas“ (įteikiamas diplomas) ir magistrantūros studijų programą „Viešųjų organizacijų valdymas“, kuriomis siekiama nuolatinio Audito Rūmų darbuotojų profesinio tobulėjimo; prašo Audito Rūmų pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai daugiau informacijos apie susitarimus, susijusius su šių programų sukūrimu;

17.  pažymi, kad 2016 m., visų pirma, rugpjūčio mėn., išaugo vertimo raštu užsakomųjų paslaugų kiekis; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų paaiškinimą ir ragina geriau organizuoti savo vidaus vertimo paslaugas siekiant sutaupyti lėšų;

18.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastatų politikos suvestinę, įtrauktą į jų 2016 m. metinę veiklos ataskaitą;

19.  pažymi, kad Audito Rūmai laipsniškai atsižvelgia į Parlamento rezoliucijoje dėl 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateiktą rekomendaciją dėl tarnybinių transporto priemonių naudojimo; mano, kad veiksmai, kurių imtasi siekiant racionalizuoti automobilių parko valdymą, vykdomi teisinga linkme; palankiai vertina naują 2016 m. inicijuotą tarpinstitucinį kvietimą pateikti pasiūlymus dėl automobilių išperkamosios nuomos siekiant sutaupyti lėšų;

20.  palankiai vertina Audito Rūmų e. publikavimo politiką ir jų pasiekimus mažinant savo poveikį aplinkai; apgailestauja, kad Audito Rūmų interneto svetainėje nesiūloma vartotojui patogi paieškos sistema, ir ragina veiksmingai pagerinti galimybę susipažinti su ataskaitomis;

21.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) vedamas derybas dėl administracinio susitarimo, kurias numatyta užbaigti 2018 m.; ragina Audito Rūmus informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių derybų pažangą;

22.  dar kartą ragina Audito Rūmus, laikantis esamų konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, informuoti Parlamentą apie užbaigtas nagrinėti OLAF bylas, kuriose Audito Rūmai ar bet kuris jų darbuotojas buvo tyrimų objektas;

23.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

24.  palankiai vertina Audito Rūmų etikos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią interesų konfliktams, taip pat darbuotojų ir narių nusižengimams ir neetiškam elgesiui; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti narių nepriklausomumą; palankiai vertina tai, kad 2018 m. planuojama atlikti tam tikrų Sąjungos institucijų etikos sistemų auditą;

25.  apgailestauja dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu neįmanoma prognozuoti administracinių, finansinių, žmogiškųjų ir kitokių pasekmių, susijusių su vienos valstybės narės išstojimu, ir ragina Audito Rūmus atlikti poveikio vertinimą ir iki 2018 m. pabaigos informuoti Parlamentą apie jo rezultatus.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL L 48, 2016 2 24.

(2)

OL C 323, 2017 9 28, p. 1.

(3)

OL C 322, 2017 9 28, p. 1.

(4)

OL C 322, 2017 9 28, p. 10.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(6)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0060

(7)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0060

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas