Procedūra : 2017/2140(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0089/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0089/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.22
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0127

ZIŅOJUMS     
PDF 600kWORD 56k
23.3.2018
PE 612.033v02-00 A8-0089/2018

par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta

(2017/2140(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Ingeborg Gräßle

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta

(2017/2140(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2016. finanšu gadu (COM(2017)0365 – C8-0251/2017)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2016. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0089/2018),

1.  sniedz Revīzijas palātas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Revīzijas palātas 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Revīzijas palātai, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta

(2017/2140(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūciju par Revīzijas palātas turpmāko lomu(6),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 28. oktobra Regulu (ES, Euratom) 2015/1929, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0089/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību,

1.  norāda, ka Revīzijas palātas gada pārskatus revidē neatkarīgs ārējais revidents — PricewaterhouseCoopers Sàrl —, lai šai iestādei piemērotu tādus pašus pārredzamības un pārskatatbildības principus, kādus tā piemēro revidējamajām iestādēm; pieņem zināšanai revidenta atzinumu, ka „finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Revīzijas palātas finanšu stāvokli”;

2.  uzsver, ka 2016. gadā Revīzijas palātas galīgo apropriāciju kopsumma bija EUR 137 557 000 (salīdzinājumam — 2015. gadā EUR 132 906 000) un ka vispārējais budžeta izpildes līmenis bija 99 %;

3.  uzsver, ka Revīzijas palātas budžets ir pilnībā administratīvs un to izmanto izdevumiem, kas saistīti ar šajā iestādē strādājošajiem, ēkām, kustamo īpašumu un iekārtām, kā arī dažādām darbības izmaksām;

4.  norāda, ka saskaņā ar pašreizējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru gada darbības pārskati Revīzijas palātai tiek iesniegti jūnijā, Revīzijas palāta tos iesniedz Parlamentam oktobrī un Parlaments par tiem balso pirms maija plenārsēdes; norāda, ka no gada pārskatu slēgšanas paiet vismaz 17 mēneši līdz budžeta izpildes apstiprināšanas pabeigšanai, ja tā netiek atlikta; norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz stingrāki termiņi; uzsver, ka budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra ir jāracionalizē un jāpaātrina; prasa, lai Revīzijas palāta sekotu privātā sektora labajam piemēram, un ierosina par gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu noteikt nākamā gada 31. martu un par Revīzijas palātas ziņojumu iesniegšanas termiņu — 1. jūliju un pēc tam pārskatīt Parlamenta Reglamenta IV pielikuma 5. pantā noteikto budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru, lai balsojums par budžeta izpildes apstiprināšanu varētu notikt novembra plenārsēdē, tādējādi slēdzot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru gada laikā pēc attiecīgā grāmatvedības gada;

5.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas kopumā piesardzīgo un pareizo finanšu pārvaldību 2016. gada budžeta periodā; pauž atbalstu sekmīgajai paradigmas maiņai Komisijas budžeta plānošanā, pārņemot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes principus, ko 2015. gada septembrī ieviesa priekšsēdētāja vietniece Kristalina Georgieva kā daļu no iniciatīvas „Uz rezultātiem orientēts ES budžets”; mudina Revīzijas palātu piemērot minēto metodi savai budžeta plānošanas procedūrai;

6.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas Atzinumu Nr. 1/2017 par Finanšu regulas pārskatīšanu, kurā ierosināts atjaunināt decentralizēto aģentūru revīzijas kārtību; pauž nožēlu par to, ka saistībā ar Finanšu regulas pārskatīšanu nav bijis iespējams vienoties par iestāžu nolīgumu, kas nodrošinātu no pašreizējās kārtības izrietošā administratīvā sloga samazinājumu; aicina Revīzijas palātu iesniegt priekšlikumu par to, kā varētu uzlabot pašreizējo kārtību un kā šāds uzlabojums varētu veicināt Revīzijas palātas gada pārskata un aģentūru gada darbības pārskatu sinhronizāciju;

7.  norāda, ka ir izveidota augsta līmeņa darba grupa, kuras uzdevums ir palielināt gada pārskata pievienoto vērtību tā lietotājiem; aicina Revīzijas palātu informēt Parlamentu par šajā uzdevumā izmantotajiem kritērijiem;

8.  pauž nožēlu par to, ka gada pārskata 10. nodaļas apsvērumu apmērs joprojām ir ierobežots; prasa Revīzijas palātai sniegt sīkākus datus par katru iestādi, lai gūtu labāku priekšstatu par administratīvo izdevumu nepilnībām; uzskata, ka turpmāk būtu vēlams, lai Revīzijas palāta ziņotu par katru valsti atsevišķi;

9.  pauž nožēlu par to, ka līdz 2016. gadam Revīzijas palātas sastāvs bija dzimumu ziņā nelīdzsvarots, t. i., to veidoja trīs sievietes un 25 vīrieši; atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā sieviešu skaits pieauga līdz četrām; atkārtoti pauž atbalstu Revīzijas palātas locekļu iecelšanas kritērijiem, kas tika apstiprināti 2014. gada 4. februārī pieņemtajā Parlamenta rezolūcijā par Revīzijas palātas turpmāko lomu(7);

10.  norāda, ka 2016. gadā Revīzijas palāta reformēja savas palātas un komitejas un tas būtiski ietekmēja Palātas darba sagatavošanu; turklāt norāda, ka šī reforma papildina to, ka sākta darba organizēšana atkarībā no veicamā uzdevuma un izveidots iestādes mēroga tīkls, lai pastiprinātu zināšanu pārvaldību; uzteic Revīzijas palātu par reformām un ar nepacietību gaida jauno pasākumu novērtējuma ziņojumu;

11.  norāda, ka vēl nav sasniegts mērķis īpašos ziņojumus sagatavot 13 mēnešu termiņā; uzsver, ka Revīzijas palātai ir jāievēro šis termiņš, vienlaikus nemazinot ziņojumu kvalitāti un ieteikumu mērķtiecīgumu;

12.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas labo sadarbību ar Parlamenta Budžeta kontroles komiteju, jo īpaši attiecībā uz iepazīstināšanu ar īpašajiem ziņojumiem un ar tiem saistībā veiktajiem pasākumiem; uzskata, ka Parlamenta specializēto komiteju iepazīstināšana ar minētajiem ziņojumiem pēc to izklāsta Budžeta kontroles komitejā dod iespēju veikt būtiskus pēcpasākumus saistībā ar tajos izvērtētajām darbībām un uzlabo informētību par Savienības politikas virzienu īstenošanu un izmaksu lietderību;

13.  uzskata, ka sadarbība un prakses apmaiņa starp Revīzijas palātu un dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm ir ļoti pozitīva; mudina Revīzijas palātu turpināt šo sadarbību;

14.  konstatē, ka Revīzijas palāta ievēro iestāžu vienošanos piecu gadu laikā samazināt darbinieku skaitu par 5 %; pauž bažas par to, ka samazināšanas rezultātā katrā dienestā pieejamie atlikušie resursi neļauj tikt galā ar papildu darba slodzi; aicina budžeta lēmējinstitūcijas, plānojot turpmākos finanšu resursu piešķīrumus personālam, ņemt vērā darbinieku skaita samazinājuma ilgtermiņa ietekmi, jo īpaši attiecībā uz iestādes spēju uzlabot dzimumu līdzsvaru un ģeogrāfisko līdzsvaru, kā arī nepieciešamību izmantot pieredzējušo amatpersonu spēju pārņemt vadības amatus;

15.  norāda, ka 2016. gadā ir uzlabots dzimumu līdzsvars vadības līmenī; turklāt norāda, ka tiek izvērtēts vienlīdzīgu iespēju rīcības plāns 2013.–2017. gadam; aicina Revīzijas palātu turpināt dzimumu līdzsvara veicināšanu, jo īpaši vadības līmenī, un ziņot par stratēģiju un rīcības plāna rezultātiem;

16.  atzīmē, ka sadarbībā ar Lotringas Universitāti ir izveidota pēcdiploma studiju programma „Publisko organizāciju un politikas virzienu revīzija” un maģistra programma „Publisko organizāciju pārvaldība”, kas vērstas uz Revīzijas palātas darbinieku pastāvīgu profesionālo izaugsmi; prasa Revīzijas palātai sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei papildu informāciju par nolīgumiem saistībā ar šo programmu izveidi;

17.  norāda, ka 2016. gadā palielinājās ārpakalpojumu sniedzējiem nodotās rakstiskās tulkošanas darba apjoms, jo īpaši augustā; pieņem zināšanai Revīzijas palātas sniegto pamatojumu un prasa labāk organizēt tās iekšējos rakstiskās tulkošanas dienestus, lai radītu ietaupījumus;

18.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas 2016. gada darbības pārskatā iekļauto ēku politikas kopsavilkumu;

19.  norāda, ka Revīzijas palāta ir pakāpeniski īstenojusi Parlamenta rezolūcijā par 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu sniegtos ieteikumus par dienesta transportlīdzekļu izmantošanu; uzskata, ka autoparka racionalizācijas nolūkā veiktie pasākumi ir solis pareizajā virzienā; atzinīgi vērtē jauno 2016. gadā izsludināto iestāžu iepirkuma konkursu autonomas jomā, kura mērķis ir radīt ietaupījumus šajā sakarībā;

20.  atbalsta Revīzijas palātas e-publikāciju politiku un sasniegumus savas vides pēdas samazināšanā; pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palātas tīmekļa vietnē nav lietotājdraudzīgas meklēšanas sistēmas, un prasa efektīvi uzlabot ziņojumu pieejamību;

21.  atzīmē, ka starp Revīzijas palātu un Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) notiek sarunas par administratīvu vienošanos un tās paredzēts noslēgt 2018. gadā; aicina Revīzijas palātu informēt Parlamentu par sarunu gaitu;

22.  atkārtoti aicina Revīzijas palātu, ievērojot spēkā esošos noteikumus par konfidencialitāti un datu aizsardzību, informēt Parlamentu par slēgtajām OLAF lietām, kurās izmeklēšana veikta par Revīzijas palātu vai kādu no tās darbiniekiem;

23.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga struktūra informācijas sniegšanai, padomdošanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargājot viņu konfidencialitāti un piedāvājot viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

24.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ētikas regulējumu interešu konfliktu, kā arī darbinieku un locekļu pārkāpumu un neētiskas rīcības novēršanai; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt un garantēt tās locekļu neatkarību; atzinīgi vērtē 2018. gadā plānoto ētikas regulējuma revīziju atsevišķās Savienības iestādēs.

25.  pauž nožēlu par Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības; konstatē, ka šobrīd nav iespējams prognozēt ar šo izstāšanos saistītās sekas attiecībā uz finanšu un administratīvo jomu, cilvēkiem un citām jomām, un aicina Revīzijas palātu veikt ietekmes novērtējumus un līdz 2018. gada beigām informēt Parlamentu par to rezultātiem.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV L 48, 24.2.2016.

(2)

OV C 323, 28.9.2017., 1. lpp.

(3)

OV C 322, 28.9.2017., 1. lpp.

(4)

OV C 322, 28.9.2017., 10. lpp.

(5)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0060.

(7)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0060.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. aprīlisJuridisks paziņojums