Procedura : 2017/2140(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0089/2018

Teksty złożone :

A8-0089/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0127

SPRAWOZDANIE     
PDF 591kWORD 53k
23.3.2018
PE 612.033v02-00 A8-0089/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy

(2017/2140(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy

(2017/2140(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0251/2017)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0089/20188),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Trybunału Obrachunkowego absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Trybunałowi Obrachunkowemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, jak również Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

(2017/2140(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy,

–  uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyszłej roli Trybunału Obrachunkowego(6):

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) 2015/1929 z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0089/20188),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  zwraca uwagę, że kontroli rocznego sprawozdania finansowego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) dokonuje niezależny audytor zewnętrzny – PricewaterhouseCoopers Sàrl – w celu zastosowania tych samych zasad przejrzystości i rozliczalności, które Trybunał stosuje do jednostek przez siebie kontrolowanych; odnotowuje opinię audytora, że „sprawozdanie finansowe prawidłowo i rzetelnie przedstawia sytuację finansową Trybunału”;

2.  podkreśla, że w roku 2016 Trybunał dysponował ostateczną kwotą środków w wysokości 137 557 000 EUR (w porównaniu z 132 906 000 EUR w 2015 r.) oraz że ogólny wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 99 %;

3.  podkreśla, że budżet Trybunału ma charakter czysto administracyjny – wykorzystuje się go do pokrycia wydatków związanych z pracownikami instytucji, budynkami, meblami, wyposażeniem oraz różnych wydatków operacyjnych;

4.  zwraca uwagę, że w ramach obecnej procedury udzielania absolutorium roczne sprawozdania z działalności są przedkładane Trybunałowi w czerwcu, przedstawiane Parlamentowi przez Trybunał w październiku i poddawane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w maju; zwraca uwagę, że od zamknięcia rocznych sprawozdań finansowych mija co najmniej 17 miesięcy do czasu zamknięcia procedury udzielania absolutorium, jeżeli nie zostanie ona opóźniona; zwraca uwagę, że audyt w sektorze prywatnym odbywa się w o wiele bardziej rygorystycznych ramach czasowych; podkreśla, że procedurę udzielania absolutorium należy usprawnić i przyspieszyć; wzywa Trybunał do pójścia za dobrym przykładem ustanowionym przez sektor prywatny i do zaproponowania, aby termin składania rocznych sprawozdań z działalności ustalono na dzień 31 marca następnego roku, termin przedstawiania sprawozdań Trybunału – na dzień 1 lipca, a następnie aby dokonano przeglądu harmonogramu procedury udzielania absolutorium, jak określono w art. 5 załącznika IV do Regulaminu Parlamentu Europejskiego, tak by głosowanie w sprawie absolutorium mogło się odbywać na sesji plenarnej w listopadzie, co pozwoliłoby zakończyć procedurę udzielania absolutorium w ciągu roku następującego po danym roku budżetowym;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał ogólnie rzecz biorąc ostrożnie i należycie zarządzał finansami w trakcie roku budżetowego 2016; wyraża poparcie dla udanej zmiany paradygmatu w kierunku budżetowania celowego w planowaniu budżetu Komisji, którą wprowadziła wiceprzewodnicząca Kristalina Georgieva we wrześniu 2015 r. w ramach inicjatywy „Budżet UE zorientowany na wyniki”; zachęca Trybunał, aby zastosował tę metodę we własnej procedurze planowania budżetu;

6.  odnotowuje opinię Trybunału nr 1/2017 w sprawie zmiany rozporządzenia finansowego, w którym proponuje się aktualizację ustaleń dotyczących audytu agencji zdecentralizowanych; ubolewa nad faktem, że w kontekście przeglądu rozporządzenia finansowego nie udało się wypracować porozumienia międzyinstytucjonalnego, dzięki któremu można by zmniejszyć obciążenia administracyjne wynikające z obowiązującego porozumienia; wzywa Trybunał do przedstawienia wniosku na temat tego, w jaki sposób można poprawić obowiązujące porozumienie i w jaki sposób taka poprawa mogłaby przyczynić się do synchronizacji rocznego sprawozdania Trybunału i rocznych sprawozdań dotyczących agencji;

7.  odnotowuje powołanie grupy roboczej wysokiego szczebla, której zadaniem będzie praca nad poprawą wartości dodanej rocznego sprawozdania dla jego użytkowników; wzywa Trybunał do podzielenia się zastosowanymi kryteriami z Parlamentem;

8.  ubolewa, że zakres rozważań w rozdziale 10 rocznego sprawozdania pozostaje ograniczony; zwraca się do Trybunału o przedstawienie bardziej szczegółowych informacji na temat każdej instytucji, tak aby uzyskać lepszy obraz niedociągnięć w zakresie wydatków administracyjnych; wyraża życzenie, aby w przyszłości Trybunał sporządzał osobne sprawozdanie dla każdego państwa członkowskiego;

9.  ubolewa, że do roku 2016 wśród członków Trybunału były tylko 3 kobiety i aż 25 mężczyzn; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że liczba kobiet wzrosła do czterech w 2016 r.; ponownie wyraża poparcie dla kryteriów powoływania członków Trybunału, które zaproponował w swojej rezolucji z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyszłej roli Trybunału Obrachunkowego(7);

10.  zauważa, że w 2016 r. Trybunał zreformował swoje izby i komitety, co miało znaczący wpływ na przygotowanie jego prac; zauważa również, że reforma ta ma charakter uzupełniający w stosunku do organizacji prac w trybie zadaniowym oraz ustanowienia ogólnoinstytucyjnej sieci w celu wzmocnienia zarządzania wiedzą; wyraża uznanie dla Trybunału za te reformy i oczekuje na sprawozdanie z oceny nowych środków;

11.  zauważa, że cel, jakim jest 13-miesięczny termin sporządzania sprawozdań specjalnych, nie został jeszcze osiągnięty; podkreśla, że Trybunał musi przestrzegać tego terminu bez szkody dla jakości sprawozdań i ukierunkowanego charakteru jego zaleceń;

12.  z zadowoleniem przyjmuje dobrą współpracę Trybunału z Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, w szczególności w odniesieniu do prezentacji sprawozdań specjalnych i działań podejmowanych w ich następstwie; uważa, że prezentacja tych sprawozdań na forum wyspecjalizowanych komisji Parlamentu po ich przedstawieniu przed Komisją Kontroli Budżetowej umożliwia przeprowadzenie niezbędnych działań następczych dotyczących czynności stanowiących przedmiot ich oceny, a także podnosi świadomość na temat wdrażania i opłacalności strategii politycznych Unii;

13.  uważa, że współpraca i wymiana praktyk między Trybunałem a najwyższymi organami kontroli państw członkowskich jest bardzo pozytywna; zachęca Trybunał do kontynuowania tej współpracy;

14.  zauważa, że Trybunał przestrzega porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie redukcji personelu o 5% w ciągu pięciu lat; wyraża zaniepokojenie, że na skutek tego porozumienia zasoby ludzkie pozostające do dyspozycji w różnych służbach nie pozwalają na stawienie czoła dodatkowemu obciążeniu pracą; wzywa władze budżetowe, aby przy planowaniu przyszłego przydziału środków finansowych dla pracowników zwróciły uwagę na długoterminowe skutki redukcji liczby pracowników, w szczególności w odniesieniu do zdolności instytucji do poprawy dysproporcji geograficznych i pod względem płci oraz potrzeby budowania zdolności – w oparciu o doświadczonych pracowników – do obsadzania stanowisk kierowniczych;

15.  odnotowuje zwiększenie równowagi płci na szczeblu kierowniczym w 2016 r.; zwraca również uwagę, że plan działania w zakresie równości szans na lata 2013-2017 jest obecnie przedmiotem oceny; wzywa Trybunał do dalszego propagowania równowagi płci, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, oraz do przedstawienia sprawozdania z realizacji strategii oraz z wyników planu działania;

16.  odnotowuje uruchomienie programu studiów podyplomowych kończącego się uzyskaniem dyplomu w zakresie kontroli organizacji publicznych i polityki publicznej oraz programu studiów magisterskich w zakresie zarządzania organizacjami publicznymi we współpracy z Uniwersytetem Lotaryńskim, z myślą o ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników Trybunału; zwraca się do Trybunału o przedstawienie organowi udzielającemu absolutorium dalszych informacji na temat umów związanych z utworzeniem tych programów;

17.  odnotowuje wzrost liczby tłumaczeń zlecanych na zewnątrz w 2016 r., w szczególności w sierpniu; przyjmuje do wiadomości uzasadnienie Trybunału i wzywa do lepszej organizacji wewnętrznych służb tłumaczeniowych w celu wygenerowania oszczędności;

18.  odnotowuje podsumowanie polityki Trybunału dotyczącej budynków zawarte w jego rocznym sprawozdaniu z działalności za rok 2016;

19.  zauważa, że Trybunał zastosował się stopniowo do zalecenia Parlamentu w sprawie korzystania z pojazdów służbowych zawartego w rezolucji w sprawie absolutorium za 2015 r.; uważa, że działania podjęte w celu bardziej racjonalnego zarządzania flotą zmierzają w dobrym kierunku; z zadowoleniem przyjmuje nowe międzyinstytucjonalne zaproszenie do składania ofert na usługi leasingu samochodów osobowych ogłoszone w 2016 r., którego celem jest zapewnienie oszczędności w tym zakresie;

20.  popiera politykę Trybunału dotyczącą publikacji elektronicznych oraz z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcia Trybunału związane z ograniczeniem śladu środowiskowego; ubolewa, że strona internetowa Trybunału nie zawiera przyjaznego dla użytkownika systemu wyszukiwania i wzywa do skutecznej poprawy dostępności sprawozdań;

21.  zwraca uwagę, że trwają negocjacje między Trybunałem a Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w sprawie uzgodnień administracyjnych oraz że przewiduje się zakończenie tych negocjacji w 2018 r.; wzywa Trybunał do informowania organu udzielającego absolutorium o postępie tych negocjacji;

22.  ponawia swój apel do Trybunału, aby informował Parlament, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie poufności i ochrony danych, o sprawach zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia był Trybunał lub jakikolwiek członek jego personelu;

23.  wyraża potrzebę powołania niezależnego organu referencyjnego ds. ujawniania i doradztwa, dysponującego odpowiednimi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom wykorzystywać odpowiednie kanały ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i doradztwa;

24.  z zadowoleniem przyjmuje kodeks etyczny Trybunału mający na celu zapobieganie konfliktom interesów, a także uchybieniom i nieetycznym zachowaniom ze strony pracowników i członków Trybunału; podkreśla, że bardzo ważne jest zapewnienie i zagwarantowanie niezależności członków Trybunału; z zadowoleniem przyjmuje planowany na 2018 r. audyt kodeksów etycznych wybranych instytucji unijnych;

25.  ubolewa nad decyzją Zjednoczonego Królestwa dotyczącą wystąpienia z Unii Europejskiej; zauważa, że na tym etapie nie można przewidzieć, jakie skutki finansowe, administracyjne, kadrowe i inne spowoduje to wystąpienie i zwraca się do Trybunału o przeprowadzenie ocen skutków i poinformowanie Parlamentu o wynikach do końca 2018 r.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

  Dz.U. L 48 z 24.2.2016.

(2)

  Dz.U. C 323 z 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(6)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0060.

(7)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0060.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Informacja prawna