Postopek : 2017/2140(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0089/2018

Predložena besedila :

A8-0089/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0127

POROČILO     
PDF 508kWORD 55k
23.3.2018
PE 612.033v02-00 A8-0089/2018

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek V – Računsko sodišče

(2017/2140(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ingeborg Gräßle

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek V – Računsko sodišče

(2017/2140(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0251/2017)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0089/2018),

1.  podeli razrešnico generalnemu sekretarju Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna Računskega sodišča za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Računskemu sodišču, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek V – Računsko sodišče

(2017/2140(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek V – Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju Resolucije Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o vlogi Evropskega računskega sodišča v prihodnosti(6),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 286, 30.10.2015, str. 1),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0089/2018),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

1.  ugotavlja, da letne računovodske izkaze Računskega sodišča revidira neodvisni zunanji revizor (PricewaterhouseCoopers Sàrl), da bi bila uporabljena ista načela preglednosti in odgovornosti, kot jih Računsko sodišče uporablja za revidirane subjekte; je seznanjen z mnenjem revizorja, da so „računovodski izkazi resničen in pošten prikaz finančnega stanja Računskega sodišča“;

2.  poudarja, da je bil končni znesek odobrenih sredstev Računskega sodišča v letu 2016 137 557 000 EUR (132 906 000 EUR v letu 2015) in da je skupna stopnja izvrševanja proračuna znašala 99 %;

3.  poudarja, da je proračun Računskega sodišča povsem upravne narave in da se porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v instituciji, stavbami, premičninami in za razne odhodke iz poslovanja;

4.  ugotavlja, da se v okviru sedanjega postopka razrešnice letna poročila o dejavnostih Računskemu sodišču predložijo junija, to jih Parlamentu predloži oktobra, ki o njih glasuje na plenarnem zasedanju maja; ugotavlja, da od zaključka letnih računovodskih izkazov do podelitve razrešnice, če ni preložena, preteče vsaj 17 mesecev; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo strožji; poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti; poziva Računsko sodišče, naj sledi dobremu zgledu zasebnega sektorja in predlaga, da se kot rok za predložitev letnih poročil o dejavnostih določi 31. marec naslednjega leta, za predložitev poročil Računskega sodišča 1. julij in da se nato pregleda časovni okvir za postopek razrešnice, kot je določen v členu 5 priloge IV poslovnika Parlamenta, da bi glasovanje o podelitvi razrešnice potekalo na delnem plenarnem zasedanju Parlamenta novembra, s čimer bi se postopek razrešnice zaključil v letu, ki sledi zadevnemu obračunskemu letu;

5.  pozdravlja v splošnem preudarno in dobro finančno poslovodenje Računskega sodišča v proračunskem letu 2016; izraža podporo uspešni spremembi paradigme v smeri priprave proračuna glede na uspešnost pri proračunskem načrtovanju Komisije, ki jo je septembra 2015 v okviru pobude Proračun EU, usmerjen v rezultate, uvedla podpredsednica Kristalina Georgieva; spodbuja Računsko sodišče, naj to metodo uporabi za lasten postopek proračunskega načrtovanja;

6.  je seznanjen z mnenjem Računskega sodišča št. 1/2017 o reviziji finančne uredbe, s katero se predlaga posodobitev ureditve za revizijo decentraliziranih agencij; obžaluje, da v okviru revizije finančne uredbe ni bil dosežen medinstitucionalni sporazum, ki bi zagotovil zmanjšanje upravnega bremena, ki izhaja iz sedanje ureditve; poziva Računsko sodišče, naj pripravi predlog o tem, kako bi bilo mogoče izboljšati sedanjo ureditev in kako bi lahko s tem prispevali k usklajevanju letnega poročila Računskega sodišča in letnih poročil agencij;

7.  je seznanjen z ustanovitvijo delovne skupine na visoki ravni, da bi se ukvarjala z izboljšanjem dodane vrednosti letnega poročila za njegove uporabnike; poziva Računsko sodišče, naj s Parlamentom deli merila, ki se pri tem uporabljajo;

8.  obžaluje, da je obseg obravnave v 10. poglavju letnega poročila ostaja omejen; prosi Računsko sodišče, naj posreduje podrobnejše podatke o vsaki instituciji, da bi se dosegel boljši pogled na slabosti upravnih odhodkov; meni, da bi bilo v prihodnosti dobrodošlo poročanje Računskega sodišča po posameznih državah za vsako državo članico;

9.  obžaluje, da je bilo med člani Računskega sodišča pred letom 2016 neravnovesje med spoloma, in sicer tri ženske in 25 moških; pozdravlja dejstvo, da se je število članic leta 2016 povečalo na štiri; ponovno izraža podporo merilom za imenovanje članov Računskega sodišča, ki jih je navedel v resoluciji o prihodnji vlogi Računskega sodišča, sprejeti dne 4. februarja 2014(7);

10.  je seznanjen, da je Računsko sodišče leta 2016 reformiralo svoje senate in odbore, kar je pomembno vplivalo na pripravo njegovega dela; je tudi seznanjen, da ta reforma dopolnjuje uvedbo organizacije na podlagi nalog in vzpostavitev mreže, ki zajema celotno institucijo, za krepitev upravljanja znanja; izreka pohvalo Računskemu sodišču za reforme in se nadeja, da bo prejel poročilo o oceni novih ukrepov;

11.  je seznanjen, da še vedno ni bil dosežen cilj, po katerem bi bila posebna poročila pripravljena v roku 13 mesecev; vztraja, da mora Računsko sodišče spoštovati ta rok, ne da bi to vplivalo na kakovost poročil in usmerjenost njegovih priporočil;

12.  pozdravlja dobro sodelovanje Računskega sodišča z Odborom Parlamenta za proračunski nadzor, zlasti kar zadeva predstavitve in nadaljnje ukrepanje glede posebnih poročil; meni, da predstavitev teh poročil v specializiranih odborih Parlamenta, po tem ko se predstavijo Odboru za proračunski nadzor, odborom omogoča bistveno spremljanje dejavnosti, ki jih ocenjujejo, in pripomore k ozaveščanju glede izvajanja in stroškovne učinkovitosti politik Unije;

13.  meni, da sta sodelovanje in izmenjava praks med Računskim sodiščem in vrhovnimi revizijskimi institucijami držav članic zelo pozitivna; spodbuja Računsko sodišče, naj nadaljuje to sodelovanje;

14.  ugotavlja, da Računsko sodišče izpolnjuje medinstitucionalni dogovor o zmanjšanju števila zaposlenih za 5 % v obdobju petih let; je zaskrbljen, da preostali razpoložljivi viri v posameznih službah ne morejo absorbirati dodatne delovne obremenitve; poziva proračunske organe, naj upoštevajo dolgoročne učinke zmanjševanja števila zaposlenih, zlasti glede zmožnosti Računskega sodišča za izboljšanje neravnovesja med spoloma in geografskega neravnovesja ter potrebe po širitvi zmogljivosti izkušenih uradnikov za prevzem vodstvenih položajev pri načrtovanju prihodnjih dodelitev finančnih sredstev za osebje;

15.  je seznanjen z izboljšanjem ravnotežja v zastopanosti spolov na vodstveni ravni v letu 2016; je tudi seznanjen, da se ocenjuje akcijski načrt za enake možnosti za obdobje 2013–2017; poziva Računsko sodišče na še naprej spodbuja uravnoteženo zastopanost spolov, zlasti na vodstveni ravni, in poroča o strategiji in rezultatih akcijskega načrta;

16.  je seznanjen, da sta bila v sodelovanju z Univerzo v Loreni ustanovljena podiplomski univerzitetni študij revidiranja javnih organizacij in politik ter magistrski program upravljanja javnih organizacij, ki sta namenjena stalnemu strokovnemu razvoju uslužbencev Računskega sodišča; poziva Računsko sodišče, naj organu za podelitev razrešnice posreduje dodatne informacije o sporazumih, povezanih z ustanavljanjem teh programov;

17.  je seznanjen, da so zunanji izvajalci v letu 2016, zlasti v avgusta, opravili več prevajalskega dela; je seznanjen z utemeljitvijo Računskega sodišča in poziva k boljši organizaciji njegovih notranjih prevajalskih služb, da bi se ustvarili ekonomski prihranki;

18.  je seznanjen s povzetkom nepremičninske politike Računskega sodišča, ki je vključen v njegovo letno poročilo o dejavnostih za leto 2016;

19.  je seznanjen, da je Računsko sodišče postopoma začelo upoštevati priporočilo Parlamenta iz resolucije o razrešnici za leto 2015, kar zadeva uporabo službenih vozil; meni, da so ukrepi za racionalizacijo upravljanja voznega parka pravilno usmerjeni; pozdravlja novo medinstitucionalno zbiranje ponudb za lizing avtomobilov iz leta 2016, ki naj bi prineslo ekonomski prihranek na tem področju;

20.  podpira politiko Računskega sodišča o e-založništvu in njegove dosežke pri zmanjševanju svojega vpliva na okolje; obžaluje, da spletno mesto Računskega sodišča ne nudi uporabniku prijaznega sistema iskanja in poziva k dejanskemu izboljšanju dostopnosti poročil;

21.  je seznanjen, da pogajanja med Računskim sodiščem in Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) o upravnem dogovoru še trajajo in naj bi se končala v letu 2018; poziva Računsko sodišče, naj Parlament obvesti o napredku pogajanj;

22.  ponovno poziva Računsko sodišče, naj v skladu z obstoječimi pravili o zaupnosti in o varstvu podatkov obvesti Parlament o zaključenih primerih urada OLAF, v katerih so bili predmet preiskave Računsko sodišče ali posamezniki, ki delajo zanj;

23.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo žvižgačem pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

24.  pozdravlja etični okvir Računskega sodišča za preprečevanje navzkrižij interesov ter kršitev in neetičnih ravnanj zaposlenih in članov; poudarja pomen zagotavljanja neodvisnosti članov Računskega sodišča in jamčenja zanjo; pozdravlja načrtovano revizijo etičnega okvira izbranih institucij Unije v letu 2018;

25.  obžaluje, da se je Združeno kraljestvo odločilo, da izstopi iz Evropske unije; ugotavlja, da trenutno ni mogoče napovedati finančnih, upravnih, človeških in drugih posledic zaradi izstopa, ter poziva Računsko sodišče, naj opravi ocene učinka in Parlament do konca leta 2018 obvesti o rezultatih.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 48, 24.2.2016.

(2)

UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(3)

UL C 322, 28.9.2017, str. 1.

(4)

UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0060.

(7)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0060.

Zadnja posodobitev: 12. april 2018Pravno obvestilo