Förfarande : 2017/2140(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0089/2018

Ingivna texter :

A8-0089/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0127

BETÄNKANDE     
PDF 358kWORD 53k
23.3.2018
PE 612.033v02-00 A8-0089/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten

(2017/2140(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Marco Valli

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten

(2017/2140(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2016 (COM(2017)0365 – C8-0251/2017)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen(4) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0089/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar revisionsrättens generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av revisionsrättens budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till revisionsrätten, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten

(2017/2140(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten,

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2014 om revisionsrättens framtida roll(6),

–  Med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28 oktober 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0089/2018), och av följande skäl:

A.  I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten hur viktigt det är att ytterligare förstärka EU‑institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och redovisningsskyldighet och genom tillämpning av resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens slutliga årsredovisning granskas av en oberoende extern revisionsbyrå – PricewaterhouseCoopers Sàrl – så att samma principer avseende transparens och redovisningsskyldighet tillämpas på revisionsrätten som på de organ som revisionsrätten har granskat. Parlamentet noterar att revisionsbyrån anser att ”årsredovisningen ger en sann och rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens finansiella ställning”.

2.  Europaparlamentet betonar att revisionsrättens slutliga anslag 2016 uppgick till totalt 137 557 000 EUR (jämfört med 132 906 000 EUR 2015), och att budgetens utnyttjandegrad var 99 %.

3.  Europaparlamentet betonar att revisionsrättens budget är rent administrativ, och går till kostnader för personer som arbetar inom institutionen, fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter.

4.  Europaparlamentet noterar att enligt det nuvarande ansvarsfrihetsförfarandet sänds de årliga verksamhetsrapporterna till revisionsrätten i juni, sedan lägger revisionsrätten fram dem inför parlamentet i oktober, och plenaromröstningen om dem sker i maj. När ansvarsfrihetsförfarandet är avslutat, om det inte har skjutits upp, har minst 17 månader förflutit efter det årliga avslutandet av räkenskaperna. Tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket striktare. Parlamentet understryker att ansvarsfrihetsförfarandet måste bli effektivare och snabbare. Europaparlamentet begär att revisionsrätten följer föredömet från den privata sektorn, och föreslår att man fastställer tidsfristen för inlämnandet av årliga verksamhetsrapporter till den 31 mars påföljande år och tidsfristen för inlämning av revisionsrättens rapporter till den 1 juli, och därefter ser över tidsplanen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet såsom det fastställs i artikel 5 i bilaga IV till parlamentets arbetsordning, så att omröstningen om ansvarsfrihet kan hållas under sammanträdesperioden i november, och att ansvarsfrihetsförfarandet således avslutas under året efter det aktuella räkenskapsåret.

5.  Europaparlamentet välkomnar den generellt försiktiga och sunda ekonomiska förvaltningen under budgetåret 2016. Parlamentet uttrycker sitt stöd för det framgångsrika paradigmskiftet till en resultatbaserad budgetering i kommissionens budgetplanering, som infördes av vice ordförande Kristalina Georgieva i september 2015 som en del av initiativet ”en ”resultatinriktad EU-budget”. Parlamentet uppmuntrar revisionsrätten att tillämpa denna metod på sin egen budgetplanering.

6.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens yttrande nr 1/2017 om revideringen av budgetförordningen, där det föreslås att man ska uppdatera granskningsarrangemangen för de decentraliserade byråerna. Parlamentet beklagar att man i samband med översynen av budgetförordningen inte kunde nå en interinstitutionell överenskommelse som skulle leda till en minskning av den administrativa börda som de nuvarande bestämmelserna skapar. Revisionsrätten uppmanas att lägga fram ett förslag på hur det nuvarande systemet skulle kunna förbättras och hur en sådan förbättring skulle kunna bidra till en samordning av revisionsrättens årsrapport och byråernas årsrapporter.

7.  Europaparlamentet noterar inrättandet av en högnivågrupp som ska arbeta med att öka det mervärde som den årliga rapporten ger sina användare. Revisionsrätten uppmanas att dela med sig av de kriterier som används i detta arbete till parlamentet.

8.  Europaparlamentet beklagar att övervägandena i kapitel 10 i årsrapporten fortfarande är av begränsad omfattning. Revisionsrätten uppmanas att lämna mer detaljerade uppgifter om varje institution, så att man får en bättre överblick över bristerna i de administrativa utgifterna. Parlamentet anser att det skulle vara välkommet med landsspecifik rapportering om varje medlemsstat i framtiden.

9.  Europaparlamentet beklagar att det före 2016 rådde en könsobalans på 3 kvinnor och 25 män bland domstolens ledamöter. Parlamentet välkomnar att antalet kvinnor ökade till fyra 2016. Parlamentet upprepar sitt stöd för kriterierna för utnämning av revisionsrättens ledamöter, som man ställde sig bakom i sin resolution om revisionsrättens framtid som antogs den 4 februari 2014(7).

10.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten reformerade sina avdelningar och kommittéer 2016 vilket i hög grad påverkade förberedelserna av revisionsrättens arbete. Parlamentet noterar också att denna reform kompletterar införandet av en uppgiftsbaserad organisation och inrättandet av ett institutionstäckande nätverk för att förstärka kunskapshanteringen. Parlamentet berömmer revisionsrätten för reformerna och ser fram emot att få utvärderingsrapporten över de nya åtgärderna.

11.  Europaparlamentet konstaterar att den 13 månader långa tidsfristen för att utarbeta de särskilda rapporterna ännu inte har hållits. Parlamentet vidhåller att revisionsrätten måste respektera denna tidsfrist utan att äventyra rapporternas kvalitet och fokuseringen i sina rekommendationer.

12.  Europaparlamentet välkomnar det goda samarbetet mellan revisionsrätten och parlamentets budgetkontrollutskott, i synnerhet när det gäller presentation och uppföljning av de särskilda rapporterna. Parlamentet anser att presentationen av dessa rapporter i parlamentets specialiserade utskott efter att de har presenterats i budgetkontrollutskottet möjliggör viktig uppföljning av den verksamhet som de utvärderar och ökar medvetenheten om genomförandet av unionens politik och hur kostnadseffektiv denna är.

13.  Europaparlamentet anser att samarbete och utbyte av praxis mellan revisionsrätten och medlemsstaternas högre revisionsorgan är mycket positivt. Revisionsrätten uppmuntras att fortsätta detta samarbete.

14.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten följer det interinstitutionella avtalets bestämmelser om minskning av personalstyrkan med 5 % över en period på fem år. Parlamentet är oroat över att de kvarvarande resurserna hos varje avdelning gör det omöjligt att klara av ytterligare arbetsbelastning. Parlamentet uppmanar budgetmyndigheten att vid planeringen av den framtida fördelningen av finansiella medel för personal tänka på de långsiktiga effekterna av personalminskningar, i synnerhet när det gäller institutionens möjligheter att förbättra den bristande könsbalansen och geografiska balansen samt behovet av att bygga vidare på kapaciteten hos erfarna tjänstemän som ska ta över ledande befattningar.

15.  Europaparlamentet noterar att man 2016 uppnått en jämnare könsfördelning på chefsnivå. Parlamentet noterar också att handlingsplanen för jämställdhet 2013–2017 håller på att utvärderas. Revisionsrätten uppmanas att fortsätta att främja jämställdhet, särskilt på chefsnivå, och rapportera om strategin och resultaten av handlingsplanen.

16.  Europaparlamentet noterar inrättandet av en högre universitetsexamen i ”Revision av offentliga organisationer och politik” (Audit of public organisations and policies) och ett program på masternivå ”Förvaltning av offentliga organisationer” (Management of public organisations) i samarbete med universitetet i Lorraine, vilka är inriktade på den fortlöpande utvecklingen av revisionsrättens personal. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att ge den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten ytterligare information om de överenskommelser som ligger bakom inrättandet av dessa program.

17.  Europaparlamentet noterar det ökade antalet externa översättningar 2016, särskilt i augusti. Parlamentet noterar revisionsrättens motivering, och efterlyser en bättre organisation av dess interna översättningsenhet för att spara pengar.

18.  Europaparlamentet noterar sammanfattningen av revisionsrättens fastighetspolicy som ingår i dess årliga verksamhetsrapport för 2016.

19.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten steg för steg följde parlamentets rekommendation om användningen av tjänstefordon i 2015 års resolution om ansvarsfrihet. De åtgärder som vidtas för att rationalisera förvaltningen av tjänstefordonen går i rätt riktning. Parlamentet välkomnar den nya interinstitutionella anbudsinfordran avseende leasing av fordon som inleddes 2016 och som syftar till att spara pengar på detta område.

20.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens e-publikationspolicy och dess framgångar med att minska sin miljöpåverkan. Parlamentet beklagar att revisionsrättens webbplats inte erbjuder användarvänliga söksystem, och efterlyser en verkligt förbättrad tillgång till rapporterna.

21.  Europaparlamentet noterar att det pågår förhandlingar mellan revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) om ett administrativt arrangemang, och att dessa förväntas slutföras 2018. Revisionsrätten uppmanas att informera parlamentet om hur det går med förhandlingarna.

22.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till revisionsrätten att informera parlamentet, i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och konfidentialitet, om de ärenden som Olaf har avslutat och där revisionsrätten eller någon av dess anställda varit föremål för utredning.

23.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd.

24.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens etiska ram för förebyggande av intressekonflikter, oegentligheter och oetiskt beteende bland medarbetare och ledamöter. Parlamentet betonar hur viktigt det är att säkerställa och garantera ledamöternas oberoende. Parlamentet välkomnar den planerade granskningen av den etiska ramen hos utvalda unionsinstitutioner under 2018.

25.  Europaparlamentet beklagar Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen. Parlamentet konstaterar att man för närvarande inte kan förutse de ekonomiska, administrativa, mänskliga och andra konsekvenserna av utträdet, och uppmanar revisionsrätten att genomföra konsekvensbedömningar och informera parlamentet om resultaten senast i slutet av 2018.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

  EUT L 48, 24.2.2016.

(2)

  EUT C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  EUT C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  EUT C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Antagna texter, P7_TA(2014)0060.

(7)

Antagna texter, P7_TA(2014)0060.

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande