Postup : 2017/2151(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0090/2018

Předložené texty :

A8-0090/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.39

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0144

ZPRÁVA     
PDF 639kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.461v02-00 A8-0090/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016

(2017/2151(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016

(2017/2151(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0090/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016

(2017/2151(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(9), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0090/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016

(2017/2151(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0090/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Evropské agentury pro životní prostředí (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 výše 50 509 265 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 2,75 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016 („zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2016 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v roce 2016 byla míra plnění rozpočtu, která činila 99,9 %, a že míra vyplácení prostředků na platby činila 89,8 %;

Závazky a přenosy

2.  bere na vědomí, že přenosy z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 4 203 111 EUR, což představuje snížení o 741 628 ve srovnání s předchozím rokem (4 944 739 EUR v roce 2015);

3.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Zaměstnanecká politika

4.  bere na vědomí, že správní rada agentury je znepokojena stálým snižováním počtu zaměstnanců přidělených agentuře s ohledem na plánované 10% snížení míst vyplývající z víceletého finančního rámce na období 2014–2020 a zřízením „fondu pracovních míst určených k převodu“ pro agentury s novými úkoly;

5.  bere na vědomí, že správní rada souhlasí s navrhovanou budoucí úlohou agentury a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (EIONET) v oblasti energetické unie, a vítá návrh Komise poskytnout agentuře dodatečné zdroje v souvislosti s navrhovanými novými úkoly;

6.  konstatuje, že míra obsazenosti dočasných pracovních míst činí 99,2 %, kdy je ze 130 pracovních míst povolených rozpočtem Unie obsazeno 129; konstatuje, že poslední pracovní místo je rezervováno pro plánované snížení podle plánu pracovních míst v roce 2017; vítá skutečnost, že přibližně 77 % všech zaměstnanců se věnuje provozním činnostem;

7.  konstatuje s uspokojením genderovou vyváženost správní rady agentury; vyjadřuje však politování nad genderovou nevyvážeností mezi členy nejvyššího vedení agentury; bere na vědomí skutečnost, že v agentuře je k dispozici pouze sedm míst vedoucích oddělení, což omezuje rychlejší přechod k příznivějšímu poměru mužů a žen;

8.  oceňuje, že podle počtu všech obsazených míst v roce 2015 bylo dosaženo vyváženého poměru žen a mužů, protože úřad zaměstnával 54,6 % žen oproti 45,4 % mužů;

9.  zdůrazňuje, že součástí zaměstnanecké politiky agentury by měla být rovnováha mezi prací a soukromým životem a že rozpočet vyčleněný na zdraví prospěšné aktivity dosahuje přibližně 560 EUR na zaměstnance, což odpovídá dvěma pracovním dnům; připomíná, že každý zaměstnanec úřadu strávil na nemocenské dovolené v průměru 13,8 dne, což představuje v průměru téměř tři pracovní týdny; vyzývá agenturu, aby naléhavě tuto otázku prozkoumala s cílem zjistit a řešit její hlavní příčiny a zejména určit, zda stres na pracovišti hraje nějakou roli;

10.  oceňuje, že v červnu 2017 přijala agentura politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; podporuje školení pořádaná na zvýšení povědomí zaměstnanců a navrhuje, aby byla v této věci pořádána školení a informativní schůze pravidelně; vyjadřuje politování nad údajným případem obtěžování, na nějž byla dne 16. prosince 2016 podána stížnost; žádá výkonného ředitele o další informace za současného respektování presumpce neviny a pravidel na ochranu údajů; očekává konečné rozhodnutí a předpokládá, že bude náležitě sledováno během příštího období pro udělení absolutoria;

11.  konstatuje, že byly podány dvě stížnosti podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu (21. prosince 2016 a 8. března 2017) proti rozhodnutí orgánu oprávněného k jmenování ukončit smlouvu ve zkušební době a nepotvrdit smlouvu na konci zkušební doby; požaduje od výkonného ředitele další informace za současného respektování pravidel na ochranu údajů;

12.  zdůrazňuje, že pokračující snižování počtu zaměstnanců ohrožuje úplné splnění víceletého pracovního programu agentury na období 2014–2020 a omezuje její kapacitu reagovat na politický vývoj; zdůrazňuje, že je pro agenturu stále složitější zvládat rizika spojená se snižováním zdrojů; konstatuje, že omezení personálních zdrojů přispělo k nižší míře plnění úkolů v některých strategických oblastech;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

13.  vítá, že 18 členů správní rady zpřístupnilo své životopisy a prohlášení o zájmech na internetových stránkách agentury; bere na vědomí, že na internetových stránkách agentury jsou zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech členů jejího vrcholného vedení;

14.  bere na vědomí, že nově přijatí zaměstnanci agentury se účastní kursů etiky a integrity a že součástí každoroční hodnotící schůzky každého zaměstnance je posouzení možného střetu zájmů; bere dále na vědomí, že všichni zaměstnanci s řídícími povinnostmi rovněž procházejí zvláštním školením;

15.  konstatuje, že správní rada agentury přijala v listopadu 2014 strategii agentury pro boj proti podvodům, jejímž účelem je zajistit řádné řešení otázek v oblasti střetu zájmů a rozvíjet činnosti zaměřené na boj proti podvodům, zejména prostřednictvím akčního plánu, který zahrnuje tři cíle: zajistit efektivní vnitřní organizaci pro zjišťování možného podvodu, posílit formalizaci poskytování přístupových práv do archivní databáze obchodních údajů a zachovat vysokou úroveň etiky a ostražitosti k podvodům v agentuře;

16.  vítá provádění pokynů pro oznamování (whistleblowing) agentury, s cílem mimo jiné vyjasnit pravidla profesionální etiky v agentuře poskytnutím informací o typech situací, na něž se vztahuje oznamovací povinnost, a o způsobech, jimiž oznamování probíhá; vítá, že tyto pokyny se rovněž zabývají ochranou oznamovatele a vedením a podporou, jež v tomto případě může agentura poskytnout; vyzývá úřad, aby o uplatňování těchto pravidel informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

17.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji, s cílem pomáhat oznamovatelům využívat vhodné kanály pro zveřejnění příslušných informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

Hlavní úspěchy

18.  vítá tři hlavní úspěchy, které agentura v roce 2016 zaznamenala, a sice:

–  zveřejnění zprávy o kvalitě ovzduší v Evropě za rok 2016;

–  zveřejnění její první hodnotící zprávy s názvem „Oběhové hospodářství v Evropě – rozvoj znalostní základy “ v roce 2016, jež se zabývá perspektivou snížení tlaků a dopadů na životní prostředí v důsledku používáni hmotných zdrojů,

–  zveřejnění zprávy s názvem „Transformace odvětví energetiky v EU: jak se vyhnout uhlíkové slepé uličce“, jež hodnotí rozsah, v němž má odvětví termální energie potenciál usnadnit nezbytný přechod k dlouhodobým cílům Unie v oblasti energetiky a ochrany klimatu;

Interní audit

19.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl audit zprávy o stavu životního prostředí (SOER), který byl dokončen v roce 2016; s uspokojením konstatuje, že podle závěrů IAS je řídící a kontrolní systém zavedený agenturou pro přípravný proces SOER 2015 celkově vhodný ke svému účelu a zaručuje účelnou a účinnou vnitřní a vnější koordinaci tohoto složitého víceletého projektu; bere na vědomí, že podle zprávy Dvora se agentura a IAS dohodly na plánu dalších zdokonalení; vyzývá agenturu, aby o provádění tohoto akčního plánu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

20.  bere na vědomí, že IAS provedl audit řízení údajů/informací, včetně složky IT, který byl dokončen v roce 2015; bere na vědomí, že pro nadcházející roky byl vypracován akční plán s cílem reagovat na doporučení IAS k tomuto auditu; konstatuje s uspokojením, že v roce 2017 IAS uzavřela většinu doporučení a prokázala, že byla přijata vhodná opatření pro zajištění nakládání s vysokým objemem údajů;

Vnitřní kontroly

21.  bere se znepokojením na vědomí ze zprávy Dvora, že i když agentura v roce 2016 aktualizovala svoji bezpečnostní politiku, je mnoho dalších vnitřních postupů zastaralých; bere na vědomí, že vrcholné vedení schválilo akční plán zahrnující přezkum a aktualizaci plánu kontinuity činností a že agentura rovněž hodlá přezkoumat svoji politiku správy dokumentů, která byla přijata v roce 2009 v souladu s novou bezpečnostní politikou; konstatuje dále, že agentura plánuje přezkoumat a v případě potřeby aktualizovat své standardy vnitřní kontroly; vyzývá agenturu, aby o provádění tohoto akčního plánu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

22.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAC) zavedl posouzení rizika pro účely výběru příjemců, u nichž mělo proběhnout ověřování na místě, což vedlo k ověření plateb dvěma příjemcům na osm různých grantů, s cílem zajistit přesnost a spolehlivost vykázaných nákladů na zaměstnance; konstatuje, že v důsledku toho byla zjištěna neoprávněna platba, jež byla v souladu se smluvními ustanoveními vrácena agentuře; všímá si toho, že na základě nové politiky schválené v říjnu 2015 bylo provedeno další ověřování na místě v roce 2016; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích těchto ověřování;

23.  konstatuje, na základě připomínek orgánu příslušného k udělení absolutoria, že agentura zlepšila své metody ověřování tím, že partnerům z evropských tematických středisek poskytla pokyny a školení ohledně kritérií pro způsobilost výdajů;

Další připomínky

24.  připomíná se znepokojením, že podle zprávy Dvora v roce 2014 podepsala Komise jménem více než 50 orgánů a institucí EU (včetně této agentury) rámcovou smlouvu na nákup softwaru, licencí a poskytování servisních a poradenských služeb v oblasti IT; konstatuje, že rámcový dodavatel jedná jako prostředník mezi agenturou a dodavateli a že za tyto zprostředkující služby si rámcový dodavatel nárokuje navýšení dodavatelských cen v rozmezí dvou až devíti procent; konstatuje dále, že rámcová smlouva výslovně stanoví, že dodavateli není na jejím základě uděleno výhradní právo; připomíná, že v roce 2016 agentura použila tuto rámcovou smlouvu k nákupu softwarových licencí v celkové hodnotě 442 754 EUR; konstatuje, že většinu z těchto nákupů tvořily produkty spadající do zvláštní kategorie, jež by měla být používána jen výjimečně, jejichž ceny nebyly uvedeny ani v zadávacím řízení ani v rámcové smlouvě; konstatuje, že zpráva Dvora uvádí, že tento postup nezajišťuje dostatečnou konkurenci ani přijetí nejhospodárnějšího řešení; dále zjišťuje, že nebyla vhodným způsobem kontrolována navýšení účtovaná rámcovým dodavatelem: největší zakázka se týkala obnovy softwarových licencí, kterou zajišťoval výhradní prodejce ze Skandinávie (112 248 EUR); vyjadřuje své znepokojení nad tím, že v tomto případě nebylo pro použití rámcové smlouvy žádné opodstatnění a její uplatnění vedlo ke zbytečným nákladům v důsledku navýšení ceny; bere na vědomí odpověď agentury na připomínky Dvora;

25.  připomíná, že agentura od svého vzniku slouží spolu se sítí EIONET jako zdroj informací jak pro subjekty zapojené do vytváření, přijímaní, provádění a posuzování politik Unie v oblastech životního prostředí, klimatu a udržitelného rozvoje, tak i pro širokou veřejnost;

26.  zdůrazňuje, že Komise v souladu s programem pro zlepšování právní úpravy zahájila v roce 2016 hodnocení agentury a sítě EIONET zaměřené na období od poloviny roku 2012 do konce roku 2016 a její zjištění se použijí k posouzení výkonnosti agentury;

o

o o

27.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(12) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

25.1.2018

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016

(2017/2151(DEC))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že v roce 2016 činil celkový rozpočet Evropské agentury pro životní prostředí (dále jen „agentura“) 50 487 497 EUR (+2,7 % ve srovnání s rokem 2015), z čehož bylo 36 309 240 EUR (71,9 %) uvolněno prostřednictvím souhrnného rozpočtu Evropské unie; konstatuje, že dotace Unie byla v roce 2016 stejná jako v roce 2015 a že růst rozpočtu byl zapříčiněn navýšením vyčleněných prostředků;

2.  vítá snahu agentury o monitorování rozpočtu, jež vedla k míře plnění rozpočtu ve výši 99,99 %, pokud jde o základní rozpočtové prostředky, jež měla agentura k dispozici, (dotace Unie a příspěvky ostatních členských států);

3.  připomíná, že agentura od svého vzniku slouží spolu s Evropskou informační a pozorovací sítí pro životní prostředí (EIONET) jako zdroj informací jak pro subjekty zapojené do vytváření, přijímaní, provádění a posuzování politik Unie v oblastech životního prostředí, klimatu a udržitelného rozvoje, tak i pro širokou veřejnost;

4.  zdůrazňuje, že pokračující snižování počtu zaměstnanců ohrožuje úplné splnění víceletého pracovního programu agentury na období 2014–2020 a omezuje její kapacitu reagovat na politický vývoj; zdůrazňuje, že je pro agenturu stále složitější zvládat rizika spojená se snižováním zdrojů; konstatuje, že omezení personálních zdrojů přispělo k nižší míře plnění úkolů v některých strategických oblastech;

5.  vítá skutečnost, že přibližně 77 % všech zaměstnanců se věnuje provozním činnostem; konstatuje, že míra obsazenosti dočasných pracovních míst činí 99,2 %, kdy je ze 130 pracovních míst obsazeno 129, a poslední pracovní místo je rezervováno pro plánované snížení v plánu pracovních míst v roce 2017;

6.  vítá závěry auditu zaměřeného na proces přípravy výroční zprávy o stavu životního prostředí za rok 2015 v agentuře, v jehož rámci bylo zjištěno, že auditované procesy jsou obecně vhodné pro daný účel;

7.  bere na vědomí skutečnost, že agentura přijala pokyny pro oznamování (whistleblowing);

8.  konstatuje, na základě připomínek orgánu příslušného k udělení absolutoria, že agentura zlepšila své metody ověřování tím, že partnerským evropským tematickým střediskům poskytla pokyny a školení ohledně kritérií pro způsobilost výdajů;

9.  zdůrazňuje, že Komise v souladu s programem pro zlepšování právní úpravy zahájila v roce 2016 hodnocení agentury a sítě EIONET zaměřené na období od poloviny roku 2012 do konce roku 2016 a její zjištění se použijí k posouzení výkonnosti agentury;

10.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr oznámil, že operace, na nichž se zakládá účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2016, byly ve všech významných ohledech legální a správné; vítá, že agentura provedla všechna doporučená nápravná opatření od roku 2012 do roku 2015 včetně;

11.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

24.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jiří Maštálka

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 104.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 104.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 104.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 104.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 443, 29.11.2016, s. 1.

(12)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění