Procedure : 2017/2151(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0090/2018

Indgivne tekster :

A8-0090/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.39

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0144

BETÆNKNING     
PDF 406kWORD 65k
23.3.2018
PE 613.461v02-00 A8-0090/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016

(2017/2151(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016

(2017/2151(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0090/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016

(2017/2151(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016, med agenturets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(9), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0090/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016

(2017/2151(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0090/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Miljøagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(11) var på 50 509 265 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,75 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at agenturets budget primært stammer fra Unionens budget;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2016 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,9 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 89,8 %;

Forpligtelser og fremførsler

2.  noterer sig, at fremførslerne fra 2016 til 2017 var på 4 203 111 EUR, hvilket svarer til et fald på 741 628 EUR i forhold til det foregående år (4 944 739 EUR i 2015);

3.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturenes operationelle programmer, at de ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og budgetgennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten;

Personalepolitik

4.  anerkender, at agenturets bestyrelse er bekymret over den fortsatte nedskæring af det personale, som blev tildelt agenturet, i lyset af den forventede nedskæring af stillinger på 10 % som følge af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og oprettelsen af en "omfordelingspulje" til agenturer, der er blevet pålagt nye opgaver;

5.  bemærker, at bestyrelsen er enig i den foreslåede fremtidige rolle for agenturet og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET) inden for Energiunionen, og bifalder Kommissionens forslag om at stille yderligere midler til rådighed for agenturet i forbindelse med de foreslåede nye opgaver;

6.  bemærker, at agenturet har opnået en besættelsesgrad for midlertidigt ansatte på 99,2 % med 129 ansatte ud af de 130 godkendte stillinger under EU-budgettet; noterer sig, at den sidste stilling er forbeholdt den planlagte reduktion i stillingsfortegnelsen i 2017; glæder sig over, at ca. 77 % af alt personale beskæftiger sig med operationelle aktiviteter;

7.  bemærker med tilfredshed kønsbalancen i agenturets bestyrelse; beklager imidlertid, at der er en betragtelig kønsubalance i agenturets øverste ledelse; anerkender, at agenturet kun har syv kontorchefstillinger til rådighed, hvilket begrænser den potentielle hastighed, hvormed der kan opnås en bedre mand/kvinde-fordeling;

8.  bemærker med tilfredshed, at der har været kønsbalance i det samlede antal besatte stillinger i 2016, eftersom forholdet er 54,6 % kvinder og 45,4 % mænd;

9.  understreger, at foreningen af arbejds- og familieliv bør være en del af agenturets personalepolitik, og at de midler, der er brugt på aktiviteter til fysisk velvære, udgør ca. 560 EUR pr. medarbejder, hvilket svarer til to arbejdsdage pr. medarbejder; bemærker, at det gennemsnitlige sygefravær udgør 13,8 dage pr. medarbejder, hvilket beløber sig til et gennemsnit på tre arbejdsdage; opfordrer agenturet til hurtigst muligt at undersøge dette spørgsmål med henblik på at undersøge og tackle de vigtigste årsager hertil og navnlig til at fastslå, om stress på arbejdspladsen spiller en rolle;

10.  glæder sig over, at agenturet allerede har vedtaget en ny politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; støtter det uddannelsesforløb, der blev organiseret for at øge personalets bevidsthed og foreslår, at der regelmæssigt tilrettelægges uddannelses- og informationsarrangementer om emnet; beklager det påståede tilfælde af chikane, som der blev indgivet klage om den 16. december 2016; anmoder om yderligere oplysninger fra den administrerende direktør under fuld overholdelse af princippet om uskyldsformodning og databeskyttelsesreglerne; afventer den endelige afgørelse og forventer, at der vil blive fuldt nøje op herpå under den næste dechargeprocedure;

11.  bemærker, at der blev indgivet to klager på grundlag af artikel 90, stk. 2, i personalevedtægten (21. december 2016 og 8. marts 2017) over ansættelsesmyndighedens (AIPN's) beslutning om at opsige en kontrakt under prøvetiden og om ikke at bekræfte en kontrakt ved prøvetidens udløb; anmoder om flere oplysninger fra den administrerende direktør, samtidig med at databeskyttelsesreglerne overholdes;

12.  understreger, at den fortsatte personalereduktion udgør en risiko for agenturet med hensyn til fuldt ud at gennemføre dets flerårige arbejdsprogram for 2014-2020 og begrænser dets evne til at reagere på den politiske udvikling; understreger, at det er blevet stadig vanskeligere for agenturet at håndtere de risici, der er forbundet med faldet i indtægter; bemærker, at begrænsningen af personaleressourcerne har bidraget til den lavere gennemførelsesprocent, der er konstateret på visse strategiske områder;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

13.  glæder sig over, at 18 bestyrelsesmedlemmer har offentliggjort deres CV'er og interesseerklæringer på agenturets websted; anerkender endvidere, at CV'erne og interesseerklæringerne for agenturets topledelse er offentliggjort på webstedet;

14.  anerkender, at nyansatte medarbejdere deltager i kurser om etik og integritet, og at der for hver medarbejders vedkommende foretages en vurdering af eventuelle interessekonflikter som et led i den årlige evaluering; noterer sig desuden, at der endvidere gives særlig uddannelse til alle ansatte med ledelsesansvar;

15.  bemærker, at agenturets strategi til bekæmpelse af svig blev vedtaget af dets bestyrelse i november 2014 med henblik på at sikre en korrekt håndtering af interessekonflikter og udvikle svigbekæmpelsesforanstaltninger, navnlig gennem en handlingsplan, som omfatter tre målsætninger: at sikre en effektiv intern organisation for at afsløre potentielle tilfælde af svig, styrke formaliseringen af godkendelsen af adgangsrettigheder til Det Europæiske Miljøagenturs BDR-database (Business Data Depositary) og opretholde et højt etisk niveau og stor opmærksomhed omkring svig i agenturet;

16.  glæder sig over gennemførelsen af agenturets retningslinjer om whistleblowing, som bl.a. tager sigte på at præcisere reglerne vedrørende faglig etik i agenturet ved oplyse om typer af situationer, hvor forpligtelsen til at indberette uregelmæssigheder finder anvendelse, og om rapporteringskanalerne; glæder sig over, at disse retningslinjer ligeledes behandler den beskyttelse, der gives til whistleblowere, og over den vejledning og støtte, som agenturet kan stille til rådighed for dem; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse retningslinjer;

17.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

Vigtigste resultater

18.  glæder sig over agenturets tre væsentligste resultater i 2016, nemlig:

–  offentliggørelse af rapporten "Air Quality in Europe" fra 2016

–  offentliggørelse i 2016 af dets første vurderingsrapport med titlen "Circular economy in Europe – Developing the knowledge base", som behandler perspektivet om at reducere miljøpresset og indvirkningerne af brugen af materialeressourcer

–  offentliggørelse af rapporten med titlen "Transforming the EU power sector: avoiding a carbon lock-in", som vurderer, i hvilket omfang EU's termiske sektor har potentiale til at lette den nødvendige overgang hen imod Unionens langsigtede energi- og klimamål;

Intern revision

19.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision vedrørende proceduren for udarbejdelse af agenturets rapport om miljøsituationen (SOER), som blev færdiggjort i 2016; bemærker med tilfredshed, at agenturets forvaltnings- og kontrolsystemer, som blev etableret af agenturet med henblik på processen for forberedelse af SOER-2015, ifølge IAS's konklusioner generelt var egnet til formålet og sikrede en effektiv intern og ekstern koordinering af dette komplekse flerårige projekt; bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet og Den Interne Revisionstjeneste er blevet enige om en plan om yderligere at forbedre disse systemer; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne handlingsplan;

20.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste gennemførte en revision vedrørende data-/informationsforvaltning, herunder en IT-komponent, som blev afsluttet i 2015; anerkender, at der med henblik på at behandle de anbefalinger, som IAS har fremsat i forbindelse med den pågældende revision, er blevet udarbejdet en handlingsplan for de kommende år; bemærker med tilfredshed, at hovedparten af anbefalingerne blev afsluttet af IAS i 2017, hvilket viser, at der er iværksat passende foranstaltninger til at sikre korrekt håndtering af en større mængde data;

Interne kontroller

21.  bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at mange andre interne procedurer, til trods for at agenturet opdaterede sin sikkerhedspolitik i 2016, fortsat er forældede; bemærker, at den øverste ledelse har godkendt en handlingsplan, som omfatter gennemgang og ajourføring af forretningskontinuitetsplanen, og at agenturet også har til hensigt at gennemgå proceduren for dokumentforvaltning, som det vedtog i 2009, i overensstemmelse med den nye sikkerhedspolitik; bemærker endvidere, at agenturet planlægger at gennemgå og ajourføre de interne kontrolstandarder, hvor det er nødvendigt; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne handlingsplan;

22.  noterer sig, at den interne revisionsfunktion (IAC) etablerede en risikovurdering til at udvælge støttemodtagere til kontrol på stedet, hvilket medførte kontrol af betalinger til to støttemodtagere i relation til otte tilskud med henblik på at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af de anmeldte personaleudgifter; bemærker, at der som et resultat heraf er blevet konstateret én uberettiget betaling, som er blevet betalt tilbage til agenturet i overensstemmelse med kontraktbestemmelserne; bemærker, at der på grundlag af den nye politik, som blev godkendt i oktober 2015, blev gennemført yderligere kontrol på stedet i 2016; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af disse efterprøvninger;

23.  bemærker, at agenturet efter bemærkninger fra dechargemyndigheden har forbedret kontrolmetoderne ved at give partnerne i de europæiske temacentre vejledning og uddannelse i kriterierne for, hvilke omkostninger der er støtteberettigede;

Andre bemærkninger

24.  minder på baggrund af Revisionsrettens beretning om, at Kommissionen i 2014 på vegne af mere end 50 EU-institutioner og -organer (inklusive agenturet) underskrev en rammekontrakt med én kontrahent om indkøb af software, licenser og levering af dertil knyttede IT-vedligeholdelses- og konsulenttjenester; bemærker, at rammekontrahenten agerer som en formidler mellem agenturet og leverandører, og at rammekontrahenten for så vidt angår disse formidlingstjenesteydelser er berettiget til at opkræve et gebyr på to til ni procent af leverandørernes priser; bemærker desuden, at det tydeligt fremgår af rammekontrakten, at denne ikke giver kontrahenten nogen form for eneret; bemærker, at agenturet i 2016 anvendte denne rammekontrakt til at indkøbe softwarelicenser til et beløb på i alt 442 754 EUR; bemærker, at de fleste af disse indkøb tilhørte en særlig kategori, som kun burde anvendes undtagelsesvist, og at priserne hverken blev angivet under udbudsproceduren eller i rammekontrakten; anerkender, at Revisionsrettens beretning antyder, at denne procedure ikke sikrer tilstrækkelig konkurrence, eller at den billigste løsning vælges; anerkender endvidere, at de gebyrer, som rammekontrahenten beregnede, ikke blev kontrolleret i tilstrækkelig grad; bemærker, at den største ordre vedrørte en fornyelse af softwarelicenser leveret af en skandinavisk eneforhandler (112 248 EUR); udtrykker bekymring over, at der i dette tilfælde ikke forelå en begrundelse for at anvende rammekontrakten, hvilket resulterede i en unødvendig omkostningsforhøjelse; bemærker agenturets svar til bemærkningen fra Revisionsretten;

25.  minder om, at agenturet siden dets oprettelse, sammen med Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET), har været en informationskilde for dem, der er involveret i udviklingen, vedtagelsen, gennemførelsen og evalueringen af Unionens miljø- og klimapolitikker samt politikker for bæredygtig udvikling, og ligeledes har været en informationskilde for den brede offentlighed;

26.  understreger, at Kommissionen i overensstemmelse med dagsordenen for bedre regulering i 2016 indledte en evaluering af agenturet og EIONET, der dækker perioden fra midten af 2012 til udgangen af 2016, og resultaterne heraf vil blive brugt til at vurdere agenturets performance;

o

o  o

27.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2018(12) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

25.1.2018

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016

(2017/2151(DEC))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at Det Europæiske Miljøagenturs (agenturets) samlede budget i 2016 var på 50 487 497 EUR (+2,7 % sammenlignet med 2015), hvoraf 36 309 240 EUR (71,9 %) blev stillet til rådighed via Den Europæiske Unions almindelige budget; bemærker, at EU's tilskud var det samme i 2016 som i 2015, og at budgettets vækst skyldtes en stigning i øremærkede midler;

2.  glæder sig over agenturets budgetovervågningsindsats, som resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,9 % for de tilgængelige centrale budgetbevillinger (Unionens tilskud og bidrag fra andre medlemsstater);

3.  minder om, at agenturet siden dets oprettelse, sammen med Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET), har været en informationskilde for dem, der er involveret i udviklingen, vedtagelsen, gennemførelsen og evalueringen af Unionens miljø- og klimapolitikker samt politikker for bæredygtig udvikling, og ligeledes har været en informationskilde for den brede offentlighed;

4.  understreger, at den fortsatte personalereduktion udgør en risiko for agenturet med hensyn til fuldt ud at gennemføre dets flerårige arbejdsprogram for 2014-2020 og begrænser dets evne til at reagere på den politiske udvikling; understreger, at det er blevet stadig vanskeligere for agenturet at håndtere de risici, der er forbundet med faldet i indtægter; bemærker, at begrænsningen af personaleressourcerne har bidraget til den lavere gennemførelsesprocent, der er konstateret på visse strategiske områder;

5.  glæder sig over, at ca. 77 % af alt personale beskæftiger sig med operationelle aktiviteter; noterer sig agenturets besættelsesgrad for midlertidigt ansatte på 99,2 % med 129 ansatte i forhold til 130 stillinger, hvor den sidste stilling er friholdt til en kendt nedskæring i stillingsfortegnelsen i 2017;

6.  glæder sig over konklusionerne fra revisionen vedrørende processen for udarbejdelse af rapporten om miljøsituationen for 2015 i agenturet, som fastlagde, at de reviderede processer generelt var egnet til formålet;

7.  noterer sig vedtagelsen af agenturets retningslinjer om whistleblowing;

8.  bemærker, at agenturet efter bemærkninger fra dechargemyndigheden har forbedret kontrolmetoderne ved at give partnerne i de europæiske temacentre vejledning og uddannelse i kriterierne for, hvilke omkostninger der er støtteberettigede;

9.  understreger, at Kommissionen i overensstemmelse med dagsordenen for bedre regulering i 2016 indledte en evaluering af agenturet og EIONET, der dækker perioden fra midten af 2012 til udgangen af 2016, og resultaterne heraf vil blive brugt til at vurdere agenturets performance;

10.  glæder sig over, at Revisionsretten har oplyst, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2016, i alle væsentlige henseender er lovlige og formelt rigtige; lykønsker agenturet med gennemførelsen af alle de afhjælpende foranstaltninger, der blev anbefalet for årene 2012 til og med 2015;

11.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur meddeles decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jiří Maštálka

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 104.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 104.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 104.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 104.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 443 af 29.11.2016, s.1.

(12)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

Seneste opdatering: 12. april 2018Juridisk meddelelse