Menetlus : 2017/2151(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0090/2018

Esitatud tekstid :

A8-0090/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.39

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0144

RAPORT     
PDF 388kWORD 59k
23.3.2018
PE 613.461v02-00 A8-0090/2018

Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2151(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2151(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0061/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta(4), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0090/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2151(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0061/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta(9), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0090/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2151(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0090/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(11) kohaselt oli ameti 2016. aasta lõplik eelarve 50 509 265 eurot, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 2,75 % suurust kasvu; arvestades, et ameti eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,9 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 89,8 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  võtab teadmiseks, et 2016. aastast kanti 2017. aastasse üle 4 203 111 eurot, mida oli 741 628 eurot vähem kui eelnenud aastal (2015. aastal kanti üle 4 944 739 eurot);

3.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei pruugi viidata probleemidele eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ameti poolt ette planeeritud ja sellest on kontrollikojale teada antud;

Personalipoliitika

4.  võtab teadmiseks asjaolu, et ameti haldusnõukogu on mures ameti töötajate arvu jätkuva vähendamise pärast, pidades silmas kavandatud 2014.–2020. aasta mitmeaastasest finantsraamistikust tingitud ametikohtade vähendamist 10 % ja nn ümberpaigutamisreservi loomist uute ülesannetega ametite jaoks;

5.  märgib, et haldusnõukogu on nõus ameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu (EIONET) kavandatava tulevase rolliga energialiidu valdkonnas, ning tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle eraldada ametile seoses kavandatavate uute ülesannetega lisavahendid;

6.  märgib, et ameti ametikohtade täitmise määr oli ajutiste teenistujate osas 99,2 %, st liidu eelarve alusel lubatud 130 ametikohast olid täidetud 129; võtab teadmiseks, et viimane ametikoht on reserveeritud 2017. aasta ametikohtade tabelis tehtava teadaoleva vähendamise jaoks; tunneb heameelt asjaolu üle, et kõigist töötajatest ligikaudu 77 % on hõivatud operatiivtegevusega;

7.  märgib rahuloluga, et ameti haldusnõukogus valitseb sooline tasakaal; peab siiski kahetsusväärseks, et ameti kõrgemas juhtkonnas valitseb sooline tasakaalustamatus; võtab teadmiseks asjaolu, et ameti käsutuses on vaid seitse üksuse juhataja ametikohta, mis piirab meeste ja naiste parema omavahelise tasakaalu saavutamise potentsiaalset kiirust;

8.  märgib heakskiitvalt, et kõigi 2015. aastal täidetud ametikohtade arvu lõikes oli sooline tasakaal saavutatud, sest naisi oli 54,6 % ja mehi 45,4 %;

9.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema ameti personalipoliitika osa ning et heaolutegevusele kulutatakse eelarvest töötaja kohta ligikaudu 560 eurot, mis vastab kahele tööpäevale; märgib, et keskmine haiguspuhkus on töötaja kohta 13,8 päeva, mis teeb keskmiselt kokku peaaegu kolm töönädalat; palub ametil kõnealust küsimust kiiremas korras uurida, et teha kindlaks selle peamised põhjused, tegeleda nendega ning tuvastada eelkõige, kas tööstressil on selles mingi roll;

10.  tunneb heameelt asjaolu üle, et 2017. aasta juunis võttis amet vastu isiku väärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise uue poliitika; toetab koolitusüritust, mis korraldati eesmärgiga suurendada töötajate teadlikkust, ning teeb ettepaneku korraldada sellealaseid koolitusi ja teabeüritusi korrapäraselt; peab kahetsusväärseks väidetavat ahistamisjuhtumit, mille kohta esitati 16. detsembril 2016. aastal kaebus; nõuab, et tegevdirektor annaks lisateavet ning järgiks seejuures süütuse presumptsiooni ja andmekaitse-eeskirju; ootab lõplikku otsust ja on seisukohal, et selle suhtes võetakse järgmise eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus hoolikaid järelmeetmeid;

11.  märgib, et personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitati ametisse nimetava asutuse otsuse vastu lõpetada leping katseajal ja seda katseaja lõpus mitte kinnitada kaks kaebust (21. detsembril 2016. aastal ja 8. märtsil 2017. aastal); palub, et tegevdirektor annaks rohkem teavet ning järgiks seejuures andmekaitse-eeskirju;

12.  toonitab, et töötajate arvu jätkuv vähendamine seab ohtu ameti suutlikkuse täita täiel määral oma mitmeaastast tööprogrammi (2014–2020) ja piirab ameti suutlikkust reageerida poliitikasuundumustele; rõhutab, et ametil on järjest raskem tulla toime ressursside vähenemisest tingitud ohtudega; märgib, et teatavates strateegilistes valdkondades on täheldatud madalamat täitmismäära, mis on tingitud just personaliressursi piiratusest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

13.  väljendab heameelt asjaolu üle, et haldusnõukogu 18 liiget on teinud oma elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ameti veebisaidil kättesaadavaks; võtab teadmiseks, et veebisaidil on avalikustatud ka ameti kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid;

14.  võtab teadmiseks asjaolu, et hiljuti tööle võetud töötajad osalevad eetikat ja ausust käsitlevatel kursustel ning et iga töötaja puhul on võimaliku huvide konflikti hindamine osa iga-aastasest töötajate tulemuslikkuse hindamisest; märgib lisaks, et erikoolitust pakutakse ka kõikidele töötajatele, kes täidavad tasandijuhtimise ülesandeid;

15.  märgib, et ameti haldusnõukogu võttis 2014. aasta novembris vastu pettustevastase strateegia, et tagada huvide konflikti alaste probleemide nõuetekohane käsitlemine ning töötada välja pettustevastased meetmed eelkõige tegevuskava abil, mis hõlmab kolme eesmärki: tagada tulemuslik sisekorraldus võimalike pettuste tuvastamiseks, parandada ettevõtlusandmete varamu andmebaasile juurdepääsemise õiguste andmise formaliseerimist ning säilitada ametis kõrgetasemeline teadlikkus eetikast ja pettustest;

16.  tunneb heameelt ameti niisuguste rikkumisest teatamise suuniste rakendamise üle, mille eesmärk on muu hulgas täpsustada ametisisest kutse-eetikat käsitlevaid eeskirju, andes teavet seda tüüpi olukordade kohta, kus kehtib rikkumisest teatamise kohustus, ja teatamisviiside kohta; tunneb heameelt selle üle, et nendes suunistes käsitletakse ka rikkumisest teatajale pakutavat kaitset ning juhiseid ja tuge, mida amet saaks pakkuda; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru kõnealuste suuniste rakendamisest;

17.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada õigeid kanaleid võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest õigusnormide rikkumistest teatamiseks ning kaitsta samal ajal nende konfidentsiaalsust ning pakkuda vajalikku tuge ja nõu;

Peamised saavutused

18.  tunneb heameelt järgmise kolme peamise saavutuse üle, mille amet oma 2016. aasta tegevuses välja tõi:

–  amet avaldas 2016. aasta Euroopa õhukvaliteedi aruande;

–  amet avaldas 2016. aastal oma esimese hindamisaruande „Circular economy in Europe – Developing the knowledge base“ (Ringmajandus Euroopas – teadmistebaasi väljatöötamine), milles käsitletakse materiaalse ressursi kasutamisest tingitud keskkonnasurve ja -mõju vähendamise perspektiive;

–  amet avaldas aruande „Transforming the EU power sector: avoiding a carbon lock-in“ (ELi elektrisektori muutmine: sõltuvuse vähendamine CO2-mahukast tootmisest), milles hinnatakse seda, kui suur on liidu soojuselektrisektori potentsiaal hõlbustada üleminekut, mis on vajalik liidu pikaajaliste energia- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks;

Siseaudit

19.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus tegi keskkonnaseisundi aruande (SOER) auditi, mis viidi lõpule 2016. aastal; märgib rahuloluga, et vastavalt siseauditi talituse järeldustele olid ameti poolt 2015. aasta keskkonnaseisundi aruande ettevalmistusprotsessi jaoks loodud juhtimis- ja kontrollisüsteemid üldiselt asjakohased ning tagasid selle keerulise mitmeaastase projekti tõhusa ja tulemusliku ametisisese ja ametivälise koordineerimise; märgib kontrollikoja aruande põhjal, et amet ja siseauditi talitus leppisid kokku nende edasise parandamise kavas; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle tegevuskava rakendamisest aru;

20.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus tegi auditi andme-/teabehalduse kohta, mis hõlmas ka IT-komponenti ja mis viidi lõpule 2015. aastal; võtab teadmiseks asjaolu, et siseauditi talituse kõnealuse auditiga seotud soovituste järgimiseks koostati järgmisteks aastateks tegevuskava; märgib rahuloluga, et 2017. aastal luges siseauditi talitus enamiku soovitustest täidetuks, mis näitab, et suurema hulga andmete nõuetekohase käitlemise tagamiseks on võetud asjakohaseid meetmeid;

Sisekontroll

21.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murega teadmiseks, et amet ajakohastas küll 2016. aastal oma turvapõhimõtteid, kuid mitmed teised ametisisesed menetlused on vananenud; märgib, et kõrgem juhtkond kiitis heaks tegevuskava, mis sisaldab ka talitluspidevuse kava läbivaatamist ja ajakohastamist, ning et ametil on ühtlasi kavas vaadata läbi 2009. aastal vastu võetud dokumendihalduse põhimõtted ja viia need vastavusse uute turvapõhimõtetega; märgib lisaks, et amet kavatseb oma sisekontrollistandardid läbi vaadata ja neid ajakohastada, kui see on vajalik; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle tegevuskava rakendamisest aru;

22.  võtab teadmiseks, et siseauditi üksus kehtestas riskihindamise, et valida kohapealsete kontrollide jaoks välja toetusesaajad, ja et selle käigus kontrolliti kahe toetusesaaja makseid, mis olid seotud kaheksa toetusega, et tagada hüvitamiseks esitatud personalikulude täpsus ja usaldusväärsus; märgib, et selle tulemusena tehti kindlaks põhjendamatu makse ja see maksti ametile vastavalt lepingutingimustele tagasi; täheldab, et 2015. aasta oktoobris heaks kiidetud uue poliitika alusel tehti 2016. aastal ka teisi kohapealseid kontrolle; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende kontrollide tulemustest;

23.  märgib, et amet parandas eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni tähelepanekute põhjal oma kontrollimeetodeid, andes oma Euroopa teemakeskuste partneritele suuniseid ja korraldades neile koolitusi kulude rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide kohta;

Muud kommentaarid

24.  tuletab kontrollikoja aruande põhjal murelikult meelde, et 2014. aastal kirjutas komisjon enam kui 50 liidu institutsiooni ja organi (amet kaasa arvatud) nimel alla raamlepingu ühe töövõtjaga tarkvara ja litsentside soetamiseks ning IT hoolduseks ja sellealaseks nõustamiseks; märgib, et raamlepingu sõlminud töövõtja tegutseb vahendajana ameti ja tarnijate vahel ning et kõnealuste vahendamisteenuste eest on raamlepingu sõlminud töövõtjal õigus tõsta tarnijate hindu 2–9 %; märgib lisaks, et raamlepingus on selgelt kokku lepitud, et see ei anna töövõtjale mingit ainuõigust; märgib, et 2016. aastal kasutas amet raamlepingut tarkvaralitsentside soetamiseks kogusummas 442 754 eurot; märgib, et enamik neist ostudest kuulus ühte konkreetsesse tootekategooriasse, mida peaks kasutama vaid erandkorras – see puudutab juhtumeid, mille puhul hankeprotsessis või raamlepingus hinnad puuduvad; võtab teadmiseks asjaolu, et kontrollikoja aruandest nähtub, et nimetatud menetlus ei taga piisavat konkurentsi ega majanduslikult kõige soodsama lahenduse valimist; võtab teadmiseks ka asjaolu, et raamlepingu sõlminud töövõtja arvetes küsitud lisatasusid ei kontrollitud piisavalt: kõige suurem tellimus puudutas ühes Skandinaavia riigis asuvalt ainuesindajalt soetatud tarkvaralitsentside uuendamist (112 248 eurot); märgib murelikult, et antud juhul ei olnud raamlepingu kasutamine põhjendatud, kuna sellest tulenevalt maksti põhjendamatult lisatasu; võtab teadmiseks ameti vastuse kontrollikoja kommentaarile;

25.  tuletab meelde, et amet on asutamisest peale koos Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrguga toiminud teabeallikana liidu keskkonna- ja kliimapoliitika ning säästva arengu poliitika kujundamisel, vastuvõtmisel, rakendamisel ja hindamisel osalejate, aga ka üldsuse jaoks;

26.  toonitab, et 2016. aastal algatas komisjon kooskõlas parema õigusloome tegevuskavaga ameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu hindamise, mis hõlmab ajavahemikku 2012. aasta keskpaigast kuni 2016. aasta lõpuni, ning selle tulemusi kasutatakse ameti tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks;

o

o o

27.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(12) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

25.1.2018

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2151(DEC))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et Euroopa Keskkonnaameti (edaspidi „amet“) eelarve kokku oli 2016. aastal 50 487 497 eurot (+2,7 % 2015. aastaga võrreldes), sellest 36 309 240 eurot (71,9 %) eraldati Euroopa Liidu üldeelarvest; märgib, et liidu toetus oli 2016. aastal sama mis 2015. aastal ning eelarve kasv tulenes sihtotstarbeliste rahaliste vahendite suurenemisest;

2.  väljendab heameelt ameti tehtud pingutuste üle eelarve jälgimisel, mille tulemusel oli eelarve täitmise määr kasutada olnud põhiliste eelarveassigneeringute osas (liidu toetus ja muude liikmesriikide osamaksed) 99,9 %;

3.  tuletab meelde, et asutamisest peale on amet koos selle juures tegutseva Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrguga toiminud teabeallikana liidu keskkonna- ja kliimapoliitika ning säästva arengu poliitika kujundamisel, vastuvõtmisel, rakendamisel ja hindamisel osalejate, aga ka laiema üldsuse jaoks;

4.  toonitab, et jätkuv töötajate arvu vähendamine seab ohtu ameti suutlikkuse täita täiel määral mitmeaastast tööprogrammi aastateks 2014–2020 ja piirab ameti suutlikkust reageerida poliitilistele arengutele; toonitab, et ametil on järjest raskem tulla toime ressursside vähenemisega seotud ohtudega; märgib, et personaliressursi piiratus tõi kaasa mõnes strateegilises valdkonnas täheldatud madalama täitmismäära;

5.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kõigist töötajatest ligikaudu 77 % on hõivatud operatiivtegevusega; võtab teadmiseks, et töökohtade täitmise määr ajutiste töötajate osas oli ametis 99,2 % ning 130 olemasoleval töökohal töötas 129 töötajat, kusjuures täitmata ametikoht oli kavandatud 2017. aasta ametikohtade loetelus kaotada;

6.  väljendab heameelt 2015. aasta keskkonnaseisundi aruande ettevalmistamise auditi tulemuste üle, milles leiti, et ametis auditeeritud protsessid olid üldiselt eesmärkide täitmiseks sobivad;

7.  võtab teadmiseks, et amet võttis vastu rikkumistest teatamise suunised;

8.  märgib, et amet parandas eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavate institutsioonide tähelepanekute põhjal oma kontrollimeetodeid, andes oma Euroopa teemakeskuste partneritele suuniseid ja korraldades koolitusi kulude rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide kohta;

9.  toonitab, et 2016. aastal algatas komisjon kooskõlas parema õigusloome tegevuskavaga ameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu hindamise, mis hõlmab ajavahemikku 2012. aasta keskelt 2016. aasta lõpuni, ning selle tulemusi kasutatakse ameti tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks;

10.  väljendab heameelt, et kontrollikoja teatel olid ameti 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed; tunnustab ametit aastate 2012–2015 (kaasa arvatud) puhul soovitatud kõigi parandusmeetmete elluviimise eest;

11.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jiří Maštálka

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 104.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 104.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 104.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 104.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 443, 29.11.2016, lk 1.

(12)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusalane teave