Menettely : 2017/2151(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0090/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0090/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.39

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0144

MIETINTÖ     
PDF 312kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.461v02-00 A8-0090/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2151(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2151(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8‑0061/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009(4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0090/2018),

1.  myöntää Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2151(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8‑0061/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009(9) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0090/2018),

1.  hyväksyy Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2151(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0090/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menotaulukon mukaan(11) sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 50 509 265 euroa, mikä merkitsee 2,75 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että keskuksen talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit varainhoitovuonna 2016 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,9 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 89,8 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  panee merkille, että määrärahasiirrot vuodelta 2016 vuodelle 2017 olivat 4 203 111 euroa, mikä merkitsee 741 628 euron vähennystä edelliseen vuoteen (4 944 739 euroa vuonna 2015);

3.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta, etenkään jos virasto suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Henkilöstöpolitiikka

4.  panee merkille, että keskuksen johtokunta on huolissaan erillisvirastolle osoitettujen työntekijöiden jatkuvasta vähenemisestä, kun otetaan huomioon monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020 esitetty tointen vähentäminen 10 prosentilla ja perustettu uudelleen kohdennettavien virkojen varanto, josta osoitetaan virkoja erillisvirastoille, jotka saavat uusia tehtäviä;

5.  panee merkille, että johtokunta hyväksyy keskuksen ja Euroopan tieto- ja seurantaverkoston (EIONET) ehdotetun tulevan roolin energiaunionin alalla ja pitää myönteisenä komission ehdotusta myöntää keskukselle ehdotettuja uusia tehtäviä koskevaa lisärahoitusta;

6.  panee merkille, että väliaikaisten toimihenkilöiden osalta unionin talousarviossa keskuksen käyttöön annetuista 130 toimesta 129 toimea eli 99,2 prosenttia oli täytetty; panee merkille, että viimeinen toimi oli varattu henkilöstötaulukkoon vuonna 2017 tehtävää vähennystä varten; on tyytyväinen siihen, että noin 77 prosenttia koko henkilöstöstä on operatiivisissa tehtävissä;

7.  panee tyytyväisenä merkille sukupuolten tasapuolisen edustuksen keskuksen johtokunnassa; pitää kuitenkin valitettavana epätasapainoa sukupuolijakaumassa keskuksen ylemmässä johdossa; panee merkille, että keskuksella on käytettävissä ainoastaan seitsemän yksikönpäällikön paikkaa, mikä rajoittaa nopeutta, jolla mahdollisesti siirrytään kohti parempaa miesten ja naisten välistä tasapainoa;

8.  pitää myönteisenä, että kaikkien vuonna 2015 täytettyjen virkojen osalta sukupuolten tasapaino oli saavutettu, sillä naisia oli 54,6 prosenttia ja miehiä 45,4 prosenttia;

9.  korostaa, että työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen olisi oltava osa keskuksen henkilöstöpolitiikkaa ja että hyvinvointia edistävään toimintaan on käytetty noin 560 euroa henkilöstön jäsentä kohti, mikä vastaa kahta työpäivää; toteaa, että sairauspäiviä oli keskimäärin 13,8 päivää henkilöstön jäsentä kohti, mikä on keskimäärin lähes kolme työviikkoa; kehottaa keskusta tarkastelemaan tätä kysymystä pikaisesti, jotta saataisiin selville ongelman tärkeimmät syyt ja voitaisiin puuttua niihin ja selvittää erityisesti, onko työperäisellä stressillä mitään vaikutusta asiaan;

10.  pitää myönteisenä, että keskus hyväksyi kesäkuussa 2017 uusia toimintaperiaatteita, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; kannattaa koulutusjaksojen järjestämistä, jotta työntekijät olisivat tietoisempia asiasta, ja ehdottaa, että asiaa koskevaa koulutusta ja tiedottamista järjestetään säännöllisesti; pitää valitettavana väitettyä häirintätapausta, josta tehtiin valitus 16. joulukuuta 2016; pyytää toiminnanjohtajalta lisätietoja syyttömyysolettamaa ja tietosuojasääntöjä kunnioittaen; odottaa lopullista päätöstä ja toteaa, että sitä seurataan huolellisesti seuraavan vastuuvapausmenettelyn aikana;

11.  panee merkille, että henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan perusteella tehtiin kaksi valitusta (21. joulukuuta 2016 ja 8. maaliskuuta 2017) nimittävän viranomaisen päätöksestä päättää sopimus koeaikana ja olla vahvistamatta sopimusta koeajan loputtua; pyytää toiminnanjohtajaa antamaan lisätietoja tietosuojasääntöjä noudattaen;

12.  korostaa, että jatkuvat henkilöstövähennykset vaarantavat keskuksen vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen työohjelman toteuttamisen kaikilta osin ja rajoittavat sen valmiuksia vastata toimintapolitiikan muutoksiin; korostaa, että keskuksen on ollut yhä vaikeampi hallita resurssien vähenemiseen liittyviä riskejä; panee merkille, että henkilöresurssien väheneminen on osaltaan vaikuttanut joidenkin strategisten alojen toteuttamisasteen alenemiseen;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

13.  pitää myönteisenä, että 18 johtokunnan jäsentä on julkaissut ansioluettelonsa ja sidonnaisuusilmoituksensa keskuksen verkkosivustolla; panee lisäksi merkille, että sen ylemmän johdon ryhmän ansioluettelot ja sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu verkkosivustolla;

14.  toteaa, että henkilöstön uudet jäsenet osallistuvat etiikkaa ja loukkaamattomuutta koskevaan koulutukseen ja että henkilöstön jäsenen mahdollisten eturistiriitojen arviointi on osa vuosittaista henkilöstön tulosten tarkastelua; toteaa lisäksi, että myös erityiskoulutusta annetaan kaikille työntekijöille, joilla on linjajohtoon kuuluvaa vastuuta;

15.  toteaa, että keskuksen johtokunta hyväksyi marraskuussa 2014 keskuksen petostentorjuntastrategian, jonka tavoitteena on varmistaa eturistiriitaongelmien asianmukainen käsittely ja kehittää petostentorjuntatoimia erityisesti seuraavat kolme tavoitetta kattavan toimintasuunnitelman avulla: varmistetaan tehokas sisäinen organisaatio, jotta voidaan havaita mahdolliset petokset, vahvistetaan BDR-tietokantaan (Business Data Repository) pääsyä koskevia muodollisuuksia ja säilytetään keskuksen etiikka- ja petostietoisuuden korkea taso;

16.  pitää myönteisenä, että keskus on pannut täytäntöön väärinkäytösten paljastuksia koskevat suuntaviivat, joilla pyritään muun muassa selventämään keskuksen ammattietiikkaa koskevia sääntöjä antamalla tietoa erilaisista tilanteista, joissa sovelletaan velvoitetta paljastaa väärinkäytökset, sekä tietoa raportointikanavista; pitää myönteisenä, että kyseisissä suuntaviivoissa käsitellään myös väärinkäytösten paljastajien suojelua ja suuntaviivoja sekä tukea, jota keskus voi heille antaa; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisten suuntaviivojen täytäntöönpanosta;

17.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisia etuja vahingoittavia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

Tärkeimmät saavutukset

18.  on tyytyväinen keskuksen vuonna 2016 määrittämään kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

–  ilmanlaatua Euroopassa vuonna 2016 koskevan raportin julkaiseminen;

–  vuonna 2016 julkaistu ensimmäinen kiertotaloutta koskeva arviointikertomus (“Circular economy in Europe – Developing the knowledge base”), jossa käsitellään aineellisten resurssien käytöstä aiheutuvaa ympäristöpainetta ja vaikutusta;

–  EU:n sähköalan muutosta ja hiililukkiutuman välttämistä koskevan raportin (“Transforming the EU power sector: avoiding a carbon lock-in”) julkaiseminen; kyseisessä raportissa arvioidaan, missä määrin unionin lämpövoima-ala kykenee edistämään välttämätöntä siirtymistä kohti unionin pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteita;

Sisäinen tarkastus

19.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) teki kertomusta ympäristön tilasta (SOER) koskevan tarkastuksen, joka saatiin päätökseen vuonna 2016; panee tyytyväisenä merkille, että komission sisäisen tarkastuksen päätelmien mukaan keskuksen SOER 2015 -valmisteluprosessia koskevat hallinta- ja valvontajärjestelmät olivat yleensä tarkoituksenmukaisia ja takasivat tämän monimutkaisen monivuotisen hankkeen tehokkaan sisäisen ja ulkoisen koordinoinnin; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virasto ja komission sisäinen tarkastus hyväksyivät suunnitelman parantaa niitä edelleen; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

20.  panee merkille, että sisäinen tarkastus teki tietohallinnosta, tietotekniset aspektit mukaan luettuna, tarkastuksen, joka saatiin päätökseen vuonna 2015; panee merkille, että sisäisen tarkastuksen suositusten käsittelemiseksi keskus laati toimintasuunnitelman, joka aiotaan toteuttaa tulevina vuosina; panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2017 sisäinen tarkastus sulki suurimman osan suosituksista, mikä osoitti, että asianmukaiset toimenpiteet oli pantu täytäntöön suuremman tietomäärän asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi;

Sisäinen valvonta

21.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella huolestuneena merkille, että vaikka keskus päivitti turvallisuuspolitiikkansa vuonna 2016, monet muut sisäiset menettelyt ovat päivittämättä; panee merkille, että ylin johto hyväksyi toimintasuunnitelman, joka käsittää toiminnan jatkuvuussuunnitelman tarkistuksen ja päivityksen, ja että keskus aikoo myös tarkistaa asiakirjahallintoa koskevat toimintatapansa, jotka se otti käyttöön vuonna 2009 uuden turvallisuuspolitiikan mukaisesti; toteaa lisäksi, että keskus aikoo myös tarkistaa ja päivittää sisäisen valvonnan standardinsa niiltä osin kuin se on tarpeellista; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

22.  toteaa, että sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC) suoritti riskinarvioinnin, jota sovellettiin valittaessa edunsaajia, joille tehdään tarkastuksia paikan päällä, minkä tuloksena varmennettiin maksut kahdelle edunsaajalle kahdeksan avustuksen yhteydessä, jotta voitiin varmistua esitettyjen henkilöstökulujen paikkansapitävyydestä ja luotettavuudesta; panee merkille, että tämän tuloksena havaittiin perusteeton maksu ja palautettiin se keskukselle sopimusmääräysten mukaisesti; toteaa, että tämän uuden lokakuussa 2015 hyväksytyn toimintaperiaatteen nojalla vuonna 2016 tehtiin lisää tarkastuksia paikalla; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden tarkastusten tuloksista;

23.  panee merkille, että keskus on parantanut budjettivallan käyttäjän huomautusten perusteella varmennusmenetelmiään antamalla Euroopan teemakeskuksen kumppaneille suuntaviivoja ja koulutusta kulujen tukikelpoisuusperusteista;

Muita huomautuksia

24.  palauttaa huolestuneena mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan komissio teki vuonna 2014 yli 50 unionin toimielimen ja elimen (keskus mukaan luettuna) nimissä yhden toimeksisaajan kanssa puitesopimuksen ohjelmistojen ja lisenssien hankinnasta sekä niihin liittyvästä tietoteknisestä tuesta ja konsulttipalveluista; toteaa, että puitesopimuksen toimeksisaaja toimii keskuksen ja tavarantoimittajien välisenä välittäjänä ja että puitesopimuksen toimeksisaajalla on oikeus tehdä 2–9 prosentin lisäys tavarantoimittajien hintoihin palkkiona tarjoamistaan välittäjäpalveluista; panee lisäksi merkille, että puitesopimuksessa määrätään selvästi, että sopimus ei anna minkäänlaista yksinoikeutta toimeksisaajalle; panee merkille, että keskus käytti vuonna 2016 puitesopimusta ohjelmistolisenssien hankintaan yhteensä 442 754 euron arvosta; panee merkille, että useimmiten hankinnoissa oli kyse tiettyyn ryhmään kuuluvista tuotteista, joita pitäisi käyttää vain poikkeuksellisesti ja joiden hintoja ei ilmoitettu tarjouskilpailuprosessin aikana eikä puitesopimuksessa; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan kyseinen menettely ei takaa riittävää kilpailua eikä taloudellisimman ratkaisun käyttämistä; toteaa lisäksi, että puitesopimuksen toimeksisaajan veloittamia hinnankorotuksia ei tarkistettu riittävästi: suurimmassa tilauksessa oli kyse ohjelmistolisenssien uusimisesta, jonka toimittajana oli yksinoikeudella skandinavialainen jälleenmyyjä (112 248 euroa); ilmaisee huolensa siitä, että puitesopimuksen käyttö ei ollut tässä tapauksessa perusteltua ja lisäsi vain turhaan kuluja; panee merkille keskuksen vastauksen tilintarkastustuomioistuimen huomautukseen;

25.  muistuttaa, että keskus on perustamisestaan lähtien toiminut yhdessä EIONETin kanssa tietolähteenä niille, jotka osallistuvat unionin ympäristö- ja ilmastopolitiikan sekä kestävää kehitystä koskevan politiikan laatimiseen, hyväksymiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin, sekä myös tietolähteenä suurelle yleisölle;

26.  korostaa, että komissio käynnisti vuonna 2016 paremman sääntelyn agendan mukaisesti keskuksen ja EIONET:n arvioinnin, joka kattaa ajanjakson vuoden 2012 puolivälistä vuoden 2016 loppuun ja jonka havaintojen perusteella arvioidaan keskuksen tuloksellisuutta;

o

o o

27.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [...] 2018 antamaansa päätöslauselmaan(12) EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta.

25.1.2018

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2151(DEC))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksen kokonaismäärärahat vuonna 2016 olivat 50 487 497 euroa (2,7 prosentin lisäys vuoteen 2015 verrattuna), josta 36 309 240 euroa (71,9 prosenttia) oli saatu unionin yleisestä talousarviosta; panee merkille, että vuonna 2016 unionin avustus oli yhtä suuri kuin vuonna 2015 ja että määrärahamäärä kasvoi, koska tarkoitukseen varattuja varoja oli entistä enemmän;

2:  suhtautuu myönteisesti siihen, että keskuksen toteuttaman talousarvion seurannan tuloksena käytettävissä olevien perustalousarvion määrärahojen (unionin avustus ja muiden osallistujamaiden rahoitusosuudet) käyttöaste oli 99,9 prosenttia;

3.  muistuttaa, että keskus on perustamisestaan lähtien toiminut yhdessä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkostonsa (EIONET) kanssa tietolähteenä niille, jotka osallistuvat unionin ympäristö- ja ilmastopolitiikan sekä kestävää kehitystä koskevan politiikan laatimiseen, hyväksymiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin, sekä myös tietolähteenä suurelle yleisölle;

4.  korostaa, että jatkuvat henkilöstövähennykset vaarantavat keskuksen vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen työohjelman toteuttamisen kaikilta osin ja rajoittavat sen valmiuksia vastata toimintapolitiikan muutoksiin; korostaa, että keskuksen on ollut yhä vaikeampi hallita resurssien vähenemiseen liittyviä riskejä; panee merkille, että henkilöresurssien väheneminen on osaltaan vaikuttanut joidenkin strategisten alojen toteuttamisasteen alenemiseen;

5.  on tyytyväinen siihen, että noin 77 prosenttia koko henkilöstöstä on operatiivisissa tehtävissä; panee merkille, että keskuksen käytettävissä olevista 130 toimesta 129 toimea eli 99,2 prosenttia on täytetty väliaikaisilla toimihenkilöillä ja että viimeinen toimi on varattu henkilöstötaulukkoon vuonna 2017 tehtävää vähennystä varten;

6.  on tyytyväinen ympäristön tilasta vuonna 2015 laaditun vuotuisen kertomuksen valmisteluprosessia keskuksessa koskevan tarkastuksen johtopäätöksiin, joiden mukaan tarkastetut prosessit olivat yleensä tarkoituksenmukaisia;

7.  panee merkille, että keskus on hyväksynyt väärinkäytösten paljastamista koskevat suuntaviivat;

8.  panee merkille, että keskus on parantanut budjettivallan käyttäjän huomautusten perusteella varmennusmenetelmiään antamalla Euroopan teemakeskusten kumppaneille suuntaviivoja ja koulutusta kulujen tukikelpoisuusperusteista;

9.  korostaa, että komissio käynnisti vuonna 2016 paremman sääntelyn agendan mukaisesti keskuksen ja EIONET:n arvioinnin, joka kattaa ajanjakson vuoden 2012 puolivälistä vuoden 2016 loppuun ja jonka havaintojen perusteella arvioidaan keskuksen tuloksellisuutta;

10.  suhtautuu myönteisesti siihen, että tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut, että keskuksen tilien perustana olevat toimet olivat varainhoitovuonna 2016 kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset; pitää myönteisenä, että keskus on pannut täytäntöön kaikki vuosiksi 2012–2015 suositetut korjaavat toimet;

11.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle myönnetään vastuuvapaus keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jiří Maštálka

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 104.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 104.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 104.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 104.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 443, 29.11.2016, s. 1.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 12. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus