Postupak : 2017/2151(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0090/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0090/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.39

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0144

IZVJEŠĆE     
PDF 622kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.461v03-00 A8-0090/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.

(2017/2151(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.

(2017/2151(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(4), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0090/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.

(2017/2151(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(9), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0090/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.

(2017/2151(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0090/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(11) Europske agencije za okoliš („Agencija”) za financijsku godinu 2016. njezin konačni proračun iznosio 50 509 265 EUR, što je povećanje od 2,75 % u odnosu na 2015. godinu; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2016. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,9 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89,8 %;

Obveze i prijenosi

2.  prima na znanje da je iznos prijenosa iz 2016. u 2017. bio 4 203 111 EUR, što je povećanje od 741 628 EUR u odnosu na prethodnu godinu (2015. je iznosio 4 944 739 EUR);

3.  napominje da ti prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Politika zapošljavanja

4.  potvrđuje da je upravni odbor Agencije zabrinut zbog daljnjega smanjenja broja zaposlenika dodijeljenih Agenciji u svjetlu predviđenoga desetpostotnoga smanjenja u broju radnih mjesta koji proizlazi iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. i uspostave „baze za preraspodjelu” za agencije s novim zadaćama;

5.  napominje da se upravni odbor slaže s predloženom budućom ulogom Agencije i Europskom informacijskom i promatračkom mrežom za okoliš (EIONET) u području energetske unije i pozdravlja prijedlog Komisije o stavljanju Agenciji na raspolaganje dodatnih sredstava u vezi s predloženim novim zadaćama;

6.  napominje da je Agencija ostvarila stopu popunjenosti radnih mjesta za privremene djelatnike od 99,2 % sa 129 zaposlenika od 130 mjesta odobrenih u okviru proračuna Unije; prima na znanje da je posljednje mjesto nepopunjeno zbog planiranog smanjenja u planu radnih mjesta 2017.; pozdravlja činjenicu da gotovo 77 % zaposlenih radi na operativnim aktivnostima;

7.  sa zadovoljstvom primjećuje rodnu neravnotežu u sastavu upravnog odbora Agencije; izražava žaljenje, međutim, zbog rodne neravnoteže u višem rukovodstvu Agencije; potvrđuje činjenicu da Agencija ima samo sedam dostupnih mjesta za načelnike odjela, čime se ograničuje moguća brzina prelaska na bolji omjer muškaraca i žena;

8.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je, gledajući broj svih popunjenih radnih mjesta 2015., postignuta ravnoteža spolova s obzirom na to da su žene činile 54,6 % osoblja, a muškarci 45,4 %;

9.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Agencije te da sredstva potrošena na aktivnosti za dobrobit zaposlenika iznose oko 560 EUR po članu osoblja, što odgovara trajanju od dva radna dana; primjećuje da prosječni broj dana bolovanja iznosi 13,8 dana po zaposleniku, što u prosjeku iznosi gotovo tri radna tjedna; poziva Agenciju da hitno preispita to pitanje kako bi utvrdila i riješila njegove glavne uzroke te da posebno utvrdi igra li stres ikakvu ulogu u tome;

10.  pozdravlja činjenicu da je u lipnju 2017. Agencija donijela novu politiku o zaštiti dostojanstva osobe i sprečavanju zlostavljanja; podržava obuku organiziranu kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja te predlaže redovito organiziranje obuka i informativnih sastanaka o toj temi; žali zbog navodnog slučaja pritužbe zbog uznemiravanja koja je podnesena 16. prosinca 2016.; traži da izvršni direktor dostavi dodatne informacije, ali da pritom poštuje pretpostavku nedužnosti i pravila o zaštiti podataka; čeka konačnu odluku i smatra da će se biti oprezno popraćena dodatnim mjerama tijekom sljedećeg postupka davanja razrješnice;

11.  napominje da su na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju podnesene dvije žalbe (21. prosinca 2016. i 8. ožujka 2017.) na odluku tijela za imenovanje o raskidanju ugovora tijekom probnog roka i nepotvrđivanju ugovora na kraju probnog roka; traži da izvršni direktor dostavi više informacija, ali da pritom poštuje pravila o zaštiti podataka;

12.  ističe da daljnje smanjenje osoblja Agencije predstavlja rizik za cjelovitu provedbu njezina višegodišnjeg programa rada za razdoblje od 2014. do 2020. te ograničava njezin kapacitet da odgovori na razvoj politika; ističe da je Agenciji postalo sve zahtjevnije nositi se s rizikom povezanim sa smanjenjem osoblja; napominje da je ograničenje broja zaposlenih doprinijelo nižoj stopi uspješnosti zabilježenoj u određenim strateškim područjima;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

13.  pozdravlja činjenicu da je 18 članova odbora objavilo svoje životopise i izjave o financijskim interesima na internetskim stranicama Agencije; nadalje potvrđuje da su životopisi i izjave o financijskim interesima članova višeg rukovodstva Agencije objavljeni na internetskim stranicama;

14.  potvrđuje da novozaposleno osoblje sudjeluje u tečajevima s područja etike i integriteta te da za svakoga člana osoblja procjena potencijalnoga sukoba interesa čini dio godišnjeg pregleda uspješnosti osoblja; nadalje primjećuje da se posebna izobrazba također pruža za sve osoblje s odgovornostima na nadređenim položajima;

15.  napominje da je upravni odbor Agencije u studenom 2014. donio strategiju za borbu protiv prijevara radi jamčenja ispravnog postupanja u slučajevima sukoba interesa te osmišljanja aktivnosti za borbu protiv prijevara, posebno pomoću plana kojim se obuhvaćaju sljedeća tri cilja: jamčenje djelotvorne unutarnje organizacije za otkrivanje mogućih prijevara, jačanje formalizacije odobravanja prava pristupa bazi poslovnih podataka i održavanje visoke razine osviještenosti o etici i prijevarama u okviru Agencije;

16.  pozdravlja provedbu smjernica Agencije o zviždačima kojima se među ostalim nastoje razjasniti pravila o profesionalnoj etici u Agenciji pružanjem informacija o vrstama situacija na koje se odnosi obveza prijavljivanja nepravilnosti i o kanalima za izvješćivanje; pozdravlja činjenicu da se u tim smjernicama razmatra i zaštita koju treba pružiti zviždačima te vodstvo i potpora koju bi im mogla pružiti Agencija; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tih smjernica;

17.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

Glavna postignuća

18.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije tijekom 2016., a to su:

–  objavljivanje izvješća o kvaliteti zraka u Europi za 2016.;

–  objavljivanje prvog izvješća o ocjeni na temu „Kružno gospodarstvo u Europi – Razvoj baze znanja” u kojem se razmatraju izgledi smanjenja ekoloških pritisaka i utjecaja znatne uporabe resursa;

–  objavljivanje izvješća „Transformacija energetskog sektora EU-a: izbjegavanje nastavka proizvodnje s visokim emisijama ugljika” u kojem se ocjenjuje razmjer u kojem sektor termoelektrana u Uniji ima potencijal za omogućivanje potrebe tranzicije k dugoročnim ciljevima Unije u području energije i klime;

Unutarnja revizija

19.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije provela reviziju nad izvješćem o stanju okoliša, koja je završila 2016. godine; sa zadovoljstvom primjećuje da su prema zaključcima Službe za unutarnju reviziju sustavi upravljanja i kontrole koje je Agencija uspostavila za proces pripreme izvješća o stanju okoliša za 2015. općenito bili svrsishodni i da su jamčili učinkovitu i uspješnu unutarnju i vanjsku koordinaciju tog složenog višegodišnjeg projekta; na temelju navoda u izvješću Revizorskog suda napominje da su se Agencija i Služba za unutarnju reviziju dogovorile oko plana za njihovo daljnje poboljšanje; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog akcijskog plana;

20.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije provela reviziju upravljanja podacima/informacijama, uključujući komponentu informacijskih tehnologija, koja je završila 2015. godine; potvrđuje da je radi postupanja u skladu s preporukama Službe za unutarnju reviziju u vezi s tom revizijom sastavljen akcijski plan koji se odnosi na sljedeće godine; sa zadovoljstvom primjećuje da je tijekom 2017. većina preporuka Službe za unutarnju reviziju zaključena, što pokazuje da su odgovarajuće mjere provedene kako bi se zajamčilo odgovarajuće postupanje s većom količinom podataka;

Unutarnje kontrole

21.  na temelju izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da su, unatoč ažuriranju sigurnosne politike Agencije tijekom 2016., brojni drugi interni postupci zastarjeli; napominje da je više rukovodstvo odobrilo akcijski plan kojim je obuhvaćeno preispitivanje i ažuriranje plana kontinuiteta poslovanja i da Agencija također namjerava preispitati svoju politiku postupanja s dokumentima, koju je donijela 2009., u skladu s novom sigurnosnom politikom; usto primjećuje da Agencija namjerava, po potrebi, preispitati i ažurirati svoje standarde unutarnje kontrole; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog akcijskog plana;

22.  prima na znanje da je Odjel za unutarnju reviziju uveo procjenu rizika kako bi odabrao korisnike koji će biti podvrgnuti provjerama na licu mjesta, na temelju čega će se provjeriti isplate dvama korisnicima u vezi s osam dodjela bespovratnih sredstava kako bi se osigurala preciznost i pouzdanost troškova za zaposlene, za koje je zatražen povrat; primjećuje da je, kao rezultat toga, utvrđeno jedno neopravdano plaćanje koje je vraćeno Agenciji u skladu s ugovornim odredbama; primjećuje da su 2016. na temelju nove politike, koja je odobrena u listopadu 2015., provedene dodatne provjere na licu mjesta; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o rezultatima tih provjera;

23.  napominje da je nakon primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice Agencija poboljšala metode provjere pružanjem smjernica i obuke partnerima iz europskih tematskih centara u području kriterija u vezi s prihvatljivosti troškova;

Ostale primjedbe

24.  na temelju navoda iz izvješća Revizorskog suda podsjeća da je Komisija 2014. godine u ime više od 50 institucija i tijela Unije (među kojima je i Agencija) potpisala okvirni ugovor s jednim izvršiteljem radi nabave softvera, licencija te pružanja povezanih usluga održavanja i savjetovanja u području informacijske tehnologije; napominje da taj izvršitelj iz okvirnog ugovora služi kao posrednik između Agencije i dobavljača te da za te posredničke usluge ima pravo na povećanje nabavnih cijena od dva do devet posto; k tomu napominje da se okvirnim ugovorom izričito propisuje da se izvršitelju ne dodjeljuju nikakva isključiva prava; primjećuje da je Agencija 2016. na temelju okvirnog ugovora nabavila softverske licencije u ukupnoj vrijednosti od 442 754 EUR; primjećuje da je većina tih nabava bila za proizvode koji se ubrajaju u posebnu kategoriju koju bi trebalo upotrebljavati samo u iznimnim slučajevima, a za koju cijene nisu bile navedene ni u natječajnom postupku ni u okvirnom ugovoru; na temelju navoda u izvješću Revizorskog suda potvrđuje da se takvim postupkom ne jamči dostatna razina tržišnog natjecanja ni primjena najekonomičnijeg rješenja; usto potvrđuje da povećane cijene koje je naplatio izvršitelj iz okvirnog ugovora nisu provjerene na primjeren način: najveća narudžba odnosila se na obnovu softverskih licencija koje je dobavio ekskluzivni skandinavski preprodavač (112 248 EUR); izražava zabrinutost zbog toga što u tom slučaju nije bilo opravdano koristiti se okvirnim ugovorom, što je dovelo do nepotrebnog povećanja troškova; prima na znanje odgovor Agencije na primjedbu Revizorskog suda;

25.  podsjeća da Agencija od svojeg osnivanja zajedno sa svojom Europskom informacijskom i promatračkom mrežom za okoliš (EIONET) djeluje kao izvor informacija za sudionike u razvoju, prilagodbi, provedbi i ocjenjivanju politika Unije o okolišu i klimi te politika održivog razvoja, pri čemu služi i kao izvor informacija za opću javnost;

26.  ističe da je 2016. godine Komisija, u skladu s agendom za bolju regulativu, započela s evaluacijom Agencije i EIONET-a za razdoblje od sredine 2012. do kraja 2016. te da će zaključci evaluacije poslužiti u ocjenjivanju uspješnosti Agencije;

o

o o

27.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

25.1.2018

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.

(2017/2151(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  napominje da je 2016. ukupni proračun Europske agencije za okoliš („Agencija”) iznosio 50 487 497 EUR (+2,7 % više u usporedbi s 2015.), od čega je 36 309 240 EUR (71,9 %) bilo raspoloživo u okviru općeg proračuna Europske unije; napominje da je iznos subvencije Unije 2016. ostao isti kao 2015. te da je do povećanja proračuna došlo zbog višeg iznosa namjenskih sredstava;

2.  pozdravlja rad Agencije na praćenju proračuna koji je rezultirao stopom izvršenja proračuna od 99,9 % dostupnih odobrenih sredstava osnovnog proračuna (subvencija Unije i doprinosi drugih država članica);

3.  podsjeća da Agencija od svojeg osnivanja zajedno sa svojom Europskom informacijskom i promatračkom mrežom za okoliš (EIONET) djeluje kao izvor informacija za sudionike u razvoju, prilagodbi, provedbi i ocjenjivanju politika Unije o okolišu i klimi te politika održivog razvoja, pri čemu služi i kao izvor informacija za opću javnost;

4.  ističe da daljnje smanjenje osoblja Agencije predstavlja rizik za cjelovitu provedbu njezina višegodišnjeg programa rada za razdoblje od 2014. do 2020. te ograničava njezin kapacitet da odgovori na razvoj politika; ističe da je Agenciji postalo sve zahtjevnije nositi se s rizikom povezanim sa smanjenjem osoblja; napominje da je ograničenje broja zaposlenih doprinijelo nižoj stopi uspješnosti zabilježenoj u određenim strateškim područjima;

5.  pozdravlja činjenicu da gotovo 77 % zaposlenih radi na operativnim aktivnostima; prima na znanje stopu popunjenosti mjesta za privremeno osoblje Agencije od 99,2 %, sa 129 zaposlenika od 130 raspoloživih mjesta, pri čemu je posljednje mjesto nepopunjeno zbog planiranog smanjenja u planu radnih mjesta 2017.;

6.  pozdravlja zaključke revizije postupka pripreme izvješća o stanju okoliša za 2015. u Agenciji, kojom je utvrđeno da su revidirani postupci u pravilu bili primjereni svrsi;

7.  prima na znanje donošenje smjernica Agencije o zviždačima;

8.  napominje da je nakon primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice Agencija poboljšala metode provjere pružanjem smjernica i obuke partnerima iz europskih tematskih centara u području kriterija u vezi s prihvatljivosti troškova;

9.  ističe da je 2016. godine Komisija, u skladu s agendom za bolju regulativu, započela s evaluacijom Agencije i EIONET-a za razdoblje od sredine 2012. do kraja 2016. te da će zaključci evaluacije poslužiti u ocjenjivanju uspješnosti Agencije;

10.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud objavio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2016. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima; pohvaljuje Agenciju zbog provedbe svih preporučenih korektivnih mjera za godine od 2012. do, uključivo, 2015.;

11.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš da razrješnica za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

24.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jiří Maštálka

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 104.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 104.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 126, 21.5.2009., str. 13.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 104.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 104.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 126, 21.5.2009., str. 13.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 443, 29.11.2016., str. 1.

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna napomena