Procedūra : 2017/2151(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0090/2018

Pateikti tekstai :

A8-0090/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.39

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0144

PRANEŠIMAS     
PDF 712kWORD 65k
23.3.2018
PE 613.461v02-00 A8-0090/2018

dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2151(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2151(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2010 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo(4)​, ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0090/2018),

1.  patvirtina Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2151(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2010 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo(9)​, ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0090/2018),

1.  pritaria Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2151(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0090/2018),

A.  kadangi, vykdydama biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos aplinkos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(11), galutinis jos 2016 finansinių metų biudžetas buvo 50 509 265 EUR, t. y. 2,75 proc. didesnis negu 2015 m.; kadangi lėšos Agentūros biudžetui iš esmės skiriamos iš Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Agentūros 2016 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,9 proc., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 89,8 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad iš 2016 m. į 2017 m. perkelta 4 203 111 EUR suma – 741 628 EUR mažiau negu praėjusiais metais (2015 m. – 4 944 739 EUR);

3.  pažymi, kad perkėlimai į kitą laikotarpį dažnai gali būti iš dalies arba visiškai pagrindžiami daugiamečiu agentūrų veiksmų programų pobūdžiu ir nebūtinai yra biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumų įrodymai, taip pat ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, visų pirma jeigu Agentūra tokius perkėlimus planuoja iš anksto ir apie juos praneša Audito Rūmams;

Darbuotojų politika

4.  pripažįsta, kad Agentūros valdyba yra susirūpinusi dėl to, kad toliau mažinamas Agentūrai skirtų darbuotojų skaičius, siekiant pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą 10 proc. sumažinti etatų skaičių ir sukurti etatų perskirstymo fondą, iš kurio galėtų skirti etatus agentūroms, kurioms patikėtos naujos užduotys;

5.  pažymi, kad valdyba pritaria siūlomam būsimam Agentūros ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (angl. EIONET) vaidmeniui įgyvendinant energetikos sąjungą, ir palankiai vertina Komisijos pasiūlymą Agentūrai skirti papildomų išteklių siūlomoms naujoms užduotims atlikti;

6.  pažymi, kad Agentūros laikinai priimtų tarnautojų darbo vietų užimtumo rodiklis siekia 99,2 proc. – užimti 129 iš 130-ies Sąjungos biudžete patvirtintų etatų; atkreipia dėmesį į tai, kad paskutinis etatas neužimtas atsižvelgiant į 2017 m. etatų plane numatytą darbuotojų skaičiaus mažinimą; palankiai vertina tai, kad apie 77 proc. visų darbuotojų vykdo pagrindinę veiklą;

7.  džiaugdamasis atkreipia dėmesį į lyčių lygybę Agentūros valdyboje; tačiau apgailestauja dėl lyčių nelygybės Agentūros vyresniosios vadovybės sudėtyje; pripažįsta, kad Agentūroje tik septyni skyrių vadovų etatai, o tai neleidžia sparčiau pereiti prie geresnio vyrų ir moterų vadovų skaičiaus santykio;

8.  su džiaugsmu pažymi, kad pagal visus 2015 m. užimtus etatus buvo užtikrinta lyčių lygybė, nes moterų ir vyrų santykis buvo atitinkamai 54,6 ir 45,4 proc.;

9.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti Agentūros darbuotojų politikos dalis ir kad gerovės užtikrinimo veiklai vienam darbuotojui skirta po apytiksliai 560 EUR – tai atitinka dvi darbo dienas; pažymi, kad laikinojo nedarbingumo atostogos vidutiniškai trunka 13,8 dienos vienam darbuotojui, o tai vidutiniškai sudaro beveik tris darbo savaites; ragina Agentūrą kuo skubiau išnagrinėti šį klausimą, siekiant nustatyti ir spręsti pagrindines priežastis, visų pirma įvertinant, ar tai kaip nors susiję su stresu darbo vietoje;

10.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. liepos mėn. Agentūra patvirtino naują asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; palaiko surengtą mokymo sesiją, kuria siekiama didinti darbuotojų informuotumą, ir siūlo nuolat rengti mokymo ir informavimo sesijas šiuo klausimu; apgailestauja dėl to, kad 2016 m. gruodžio 16 d. buvo pateiktas skundas dėl tariamo priekabiavimo atvejo; prašo vykdomojo direktoriaus pateikti papildomos informacijos paisant nekaltumo prezumpcijos ir laikantis duomenų apsaugos taisyklių; laukia, kol bus priimtas galutinis sprendimas, ir mano, kad jis bus išsamiai išnagrinėtas per kitą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

11.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio 21 d. ir 2017 m. kovo 8 d., remiantis Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalimi, buvo pateikti du skundai dėl paskyrimų tarnybos (pranc. AIPN) sprendimo nutraukti sutartį išbandymo laikotarpiu ir nepatvirtinti sutarties pasibaigus išbandymo laikotarpiui; prašo, kad vykdomasis direktorius pateiktų daugiau informacijos, laikantis duomenų apsaugos taisyklių;

12.  pabrėžia, kad dėl tolesnio darbuotojų skaičiaus mažinimo kyla pavojus, kad Agentūros 2014–2020 m. daugiametė darbo programa nebus visiškai įgyvendinta, ir ribojamas jos pajėgumas reaguoti į politinius pokyčius; pabrėžia, kad Agentūrai vis sunkiau sekasi valdyti riziką, susijusią su išteklių mažėjimu; atkreipia dėmesį į tai, kad personalo išteklių ribojimas lėmė tai, kad kai kuriose strateginėse srityse suprastėjo veiklos rezultatai;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

13.  palankiai vertina tai, kad aštuoniolika valdybos narių Agentūros interneto svetainėje pateikė gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas; te to, pripažįsta, kad Agentūros interneto svetainėje skelbiami vyresniosios vadovybės narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos;

14.  remdamasis Agentūros atsakymais pripažįsta, kad nauji darbuotojai dalyvauja etikos ir profesinio sąžiningumo kursuose ir kad apžvelgiant metinius darbuotojų veiklos rezultatus įvertinami galimi kiekvieno darbuotojo interesų konfliktai; be to, pažymi, kad visiems tiesioginių vadovų pareigas einantiems darbuotojams taip pat organizuojami specialūs mokymai;

15.  pažymi, kad 2014 m. lapkričio mėn. Agentūros valdyba patvirtino kovos su sukčiavimu strategiją, kuria siekiama užtikrinti tinkamą su interesų konfliktais susijusių klausimų sprendimą ir plėtoti kovos su sukčiavimu veiklą, ypač įgyvendinant veiksmų planą, kuriuo siekiama trijų tikslų: užtikrinti veiksmingą vidaus organizacinę struktūrą galimiems sukčiavimo atvejams nustatyti, stiprinti oficialaus prieigos prie Verslo duomenų saugyklos (angl. Business Data Repository) duomenų bazės teisių suteikimo procedūrą ir Agentūroje išlaikyti aukštą etikos ir informuotumo apie sukčiavimą lygį;

16.  palankiai vertina tai, kad Agentūra įgyvendina informavimo apie pažeidimus gaires, kuriomis siekiama, inter alia, išaiškinti Agentūroje taikomas profesinės etikos taisykles pateikiant informaciją apie atvejus, kai taikomas įpareigojimas pranešti apie pažeidimus, ir apie pranešimų teikimo būdus; palankiai vertina tai, kad tose gairėse taip pat kalbama apie apsaugą, kurią reikia užtikrinti informatoriams, ir rekomendacijas bei paramą, kurias jiems galėtų teikti Agentūra; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie minėtų gairių įgyvendinimą;

17.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

Pagrindiniai laimėjimai

18.  palankiai vertina tris pagrindinius Agentūros 2016 m. pasiektus laimėjimus:

–  2016 m. paskelbtą ataskaitą „Oro kokybė Europoje“;

–  2016 m. paskelbtą pirmąją jos vertinimo ataskaitą „Žiedinė ekonomika Europoje. Žinių bazės kūrimas“, kurioje nagrinėjamos galimybės ateityje mažinti aplinkos problemas ir materialinių išteklių naudojimo poveikį;

–  paskelbtą ataskaitą „ES energetikos sektoriaus pertvarkymas. Kaip išvengti priklausomybės nuo iškastinio kuro“, kurioje vertinama, kokiu mastu Sąjungos šilumos energijos sektorius gali padėti palengvinti būtiną pertvarką siekiant ilgalaikių Sąjungos energetikos ir klimato politikos tikslų;

Vidaus auditas

19.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko aplinkos būklės ataskaitos (angl. SOER) auditą, kuris buvo baigtas 2016 m.; su džiaugsmu pažymi, kad, remiantis VAT išvadomis, valdymo ir kontrolės sistemos, Agentūros įdiegtos 2015 m. aplinkos būklės ataskaitai parengti, iš esmės atitinka paskirtį ir padeda užtikrinti veiksmingą ir efektyvų vidaus ir išorės veiklos, susijusios su šiuo sudėtingu daugiamečiu projektu, koordinavimą; remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Agentūra ir VAT susitarė dėl tolesnio jų tobulinimo plano; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šio veiksmų plano įgyvendinimą;

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad VAT atliko duomenų ir (arba) informacijos valdymo, įskaitant IT sritį, auditą, kuris buvo baigtas 2015 m.; pripažįsta, kad, siekiant įgyvendinti VAT atlikus šį auditą pateiktas rekomendacijas, parengtas kitiems metams skirtas veiksmų planas; su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. VAT nustatė, jog dauguma rekomendacijų yra įgyvendintos – iš to matyti, kad, siekiant užtikrinti tinkamą didesnės apimties duomenų tvarkymą, įgyvendintos atitinkamos priemonės;

Vidaus kontrolė

21.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita susirūpinęs pažymi, kad 2016 m. Agentūra atnaujino savo saugumo politiką, tačiau daug kitų vidaus procedūrų yra pasenusios; pažymi, kad vadovybė patvirtino veiksmų planą, kuriame numatyta, be kita ko, peržiūrėti ir atnaujinti veiklos tęstinumo planą, ir kad Agentūra, vadovaudamasi naująja saugumo politika, taip pat ketina peržiūrėti 2009 m. patvirtintą dokumentų valdymo politiką; be to, pažymi, kad Agentūra numato peržiūrėti ir, jei būtina, atnaujinti savo vidaus kontrolės standartus; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šio veiksmų plano įgyvendinimą;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad Vidaus audito struktūra (VAS) atliko rizikos vertinimą ir atrinko naudos gavėjus, kuriuos reikia patikrinti vietoje, todėl, siekiant užtikrinti prašomų atlyginti išlaidų darbuotojams tikslumą ir patikimumą, buvo patikrinti dviem naudos gavėjams atlikti mokėjimai, susiję su aštuoniomis dotacijomis; pažymi, kad atliekant šiuos patikrinimus nustatytas nepagrįstas mokėjimas, kuris pagal sutartines nuostatas grąžintas Agentūrai; pažymi, kad pagal naująją 2015 m. spalio mėn. patvirtintą politiką 2016 m. atlikti kiti patikrinimai vietoje; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šių patikrinimų rezultatus;

23.  pažymi, kad, atsižvelgdama į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas, Agentūra pagerino patikros metodus Europos teminio centro partneriams nustatydama gaires ir organizuodama mokymus sąnaudų tinkamumo kriterijų tema;

Kitos pastabos

24.  susirūpinęs primena, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2014 m. daugiau kaip 50-ies Sąjungos institucijų ir įstaigų (įskaitant Agentūrą) vardu Komisija su vienu rangovu pasirašė preliminariąją sutartį (angl. FWC) dėl programinės įrangos ir licencijų įsigijimo ir susijusių IT techninės priežiūros bei konsultavimo paslaugų teikimo; pažymi, kad šios preliminariosios sutarties rangovas atlieka tarpininko tarp Agentūros ir tiekėjų vaidmenį ir kad už šias tarpininkavimo paslaugas preliminariosios sutarties rangovas turi teisę tiekėjų kainas padidinti 2–9 procentais; be to, pažymi, kad preliminariojoje sutartyje aiškiai nustatyta, kad ja rangovui nesuteikiama jokių išimtinių teisių; pažymi, kad 2016 m. Agentūra pagal šią preliminariąją sutartį įsigijo programinės įrangos licencijų už iš viso 442 754 EUR; pažymi, kad dauguma iš šių pirkinių buvo tam tikrai kategorijai priskiriami produktai, kurie turėtų būti naudojami tik išimtiniu atveju ir kurių kaina nebuvo nustatyta nei konkurso procedūros metu, nei preliminariojoje sutartyje; pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog šia procedūra neužtikrinama pakankama konkurencija ir ekonomiškiausio sprendimo įgyvendinimas; be to, pripažįsta, nebuvo tinkamai tikrinami preliminariosios sutarties rangovo nustatyti antkainiai – didžiausias užsakymas buvo susijęs su išskirtinio Skandinavijos perpardavėjo atnaujintomis programinės įrangos licencijomis (112 248 EUR); reiškia susirūpinimą dėl to, kad šiuo atveju nebuvo pagrįsta taikyti preliminariąją sutartį, nes be reikalo padidėjo išlaidos; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą į Audito Rūmų pastabą;

25.  primena, kad Agentūra nuo jos įsteigimo kartu su Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklu (EIONET) yra informacijos šaltinis subjektams, dalyvaujantiems plėtojant, priimant, įgyvendinant ir vertinant Sąjungos aplinkos ir klimato politiką, taip pat darnaus vystymosi politiką, ir plačiajai visuomenei;

26.  pabrėžia, kad Komisija, atsižvelgdama į geresnio reglamentavimo darbotvarkę, 2016 m. inicijavo laikotarpį nuo 2012 m. vidurio iki 2016 m. pabaigos apimantį Agentūros ir EIONET vertinimą, kurio duomenys bus panaudoti siekiant įvertinti Agentūros veiklos rezultatus;

o

o o

27.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d. rezoliucijoje(12) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

25.1.2018

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2151(DEC))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad 2016 m. bendras Europos aplinkos agentūros (toliau – Agentūra) biudžetas siekė 50 487 497 EUR ( padidėjo +2,7 proc., palyginti su 2015 m.), iš kurių 36 309 240 EUR (71,9 proc.) buvo gauta iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto; pažymi, kad 2016 m. Sąjungos subsidija buvo tokia pati kaip 2015 m., ir kad biudžeto augimą lėmė padidėjusios numatytos lėšos;

2.  palankiai vertina tai, kad dėl Agentūros vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis siekia 99,9 proc. turimų pagrindinių biudžeto asignavimų (Sąjungos subsidija ir įnašai iš kitų šalių narių);

3.  primena, kad Agentūra nuo jos įsteigimo kartu su Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklu (EIONET) yra informacijos šaltinis subjektams, dalyvaujantiems plėtojant, priimant, įgyvendinant ir vertinant Sąjungos aplinkos ir klimato politiką, taip pat darnaus vystymosi politiką, ir plačiajai visuomenei;

4.  pabrėžia, kad dėl tolesnio darbuotojų skaičiaus mažinimo kyla pavojus, kad Agentūros 2014–2020 m. daugiametė darbo programa nebus visiškai įgyvendinta, ir ribojamas jos pajėgumas reaguoti į politinius pokyčius; pabrėžia, kad Agentūrai vis sunkiau sekasi valdyti riziką, susijusią su išteklių mažėjimu; atkreipia dėmesį į tai, kad personalo išteklių ribojimas lėmė tai, kad sumažėjo kai kurių strateginių sričių įgyvendinimo rodiklis;

5.  palankiai vertina tai, kad apie 77 proc. visų darbuotojų vykdo pagrindinę veiklą; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros laikinųjų darbuotojų užimtumo rodiklis yra 99,2 proc., kai Agentūroje dirba 129 darbuotojai, o iš viso yra 130 darbo vietų, ir paskutinė darbo vieta yra rezervinė atsižvelgiant į paskelbtą etatų plano mažinimą 2017 m.;

6.  palankiai vertina audito išvadas dėl Agentūros 2015 m. aplinkos būklės ataskaitos rengimo proceso, kuriose teigiama, kad audituoti procesai iš esmės atitiko paskirtį;

7.  pažymi, kad Agentūra patvirtino informavimo apie pažeidimą gaires;

8.  pažymi, kad, atsižvelgdama į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas, Agentūra pagerino patikros metodus Europos teminiams centrams partneriams nustatydama gaires ir organizuodama mokymus sąnaudų tinkamumo kriterijų tema;

9.  pabrėžia, kad Komisija, atsižvelgdama į geresnio reglamentavimo darbotvarkę, 2016 m. inicijavo laikotarpį nuo 2012 m. vidurio iki 2016 m. pabaigos apimantį Agentūros ir EIONET vertinimą, kurio duomenys bus panaudoti siekiant įvertinti Agentūros veiklos rezultatus;

10.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pranešė, jog Agentūros 2016 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos; giria Agentūrą už tai, kad ji įgyvendino visus su 2012–2015 m. (imtinai) susijusius taisomuosius veiksmus;

11.  remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jiří Maštálka

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

40

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

7

-

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

EFDD

Piernicola Pedicini

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 104.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 104.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 126, 2009 5 21, p. 13.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 104.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 104.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 126, 2009 5 21, p. 13.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 443, 2016 11 29, p. 1.

(12)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 10 d.Teisinis pranešimas