Procedūra : 2017/2151(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0090/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0090/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.39

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0144

ZIŅOJUMS     
PDF 713kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.461v02-00 A8-0090/2018

par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2151(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2151(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(4), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0090/2018),

1.  sniedz Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2151(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018.gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(9), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0090/2018),

1.  apstiprina Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2151(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0090/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 50 509 265, t. i., par 2,75 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā Aģentūras budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras 2016. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,9 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 89,8 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

2.  pieņem zināšanai, ka pārnesumi no 2016. uz 2017. gadu bija EUR 4 203 111, t. i., samazinājās par EUR 741 628 salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (2015. gadā EUR 4 944 739);

3.  ņem vērā, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Personāla politika

4.  konstatē, ka Aģentūras valde pauž bažas par Aģentūras darbinieku skaita pastāvīgo samazināšanu, ņemot vērā plānoto 10 % amata vietu skaita samazināšanu, kas izriet no daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam un t. s. pārdales fonda izveides, kas paredzēts aģentūrām ar jauniem uzdevumiem;

5.  konstatē, ka valde piekrīt turpmākajai lomai, kas ierosināta Aģentūrai un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklam (EIONET) Enerģētikas savienības jomā, un atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu nodrošināt papildu resursus Aģentūrai saistībā ar ierosinātajiem jaunajiem uzdevumiem;

6.  konstatē, ka Aģentūra panāca, ka aizpildījuma līmenis pagaidu darbiniekiem ir 99,2 %, proti, 129 darbinieki salīdzinājumā ar 130 štata vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu; pieņem zināšanai, ka pēdējā amata vieta ir rezervēta plānotai štatu saraksta samazināšanai 2017. gadā; atzinīgi vērtē to, ka aptuveni 77 % no visa personāla veic darbu saistībā ar pamatdarbību;

7.  ar gandarījumu norāda uz dzimumu līdzsvaru Aģentūras valdē; tomēr pauž nožēlu par dzimumu nelīdzsvarotību Aģentūras augstākā līmeņa vadībā; konstatē, ka Aģentūrā ir tikai septiņi nodaļu vadītāju amati, tāpēc iespējamais ātrums pārejai uz labāku vīriešu/sieviešu attiecību ir ierobežots;

8.  ar gandarījumu norāda, ka, spriežot pēc 2015. gadā aizpildīto štata vietu kopskaita, ir panākts dzimumu līdzsvars — 54,6 % sieviešu un 45,4 % vīriešu;

9.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Aģentūras personāla politikas un ka labjutības pasākumiem izmantotais budžets ir apmēram EUR 560 uz vienu darbinieku, kas atbilst divām darba dienām; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma ilgums bija 13,8 dienas uz vienu personāla locekli, kas vidēji ir gandrīz trīs darba nedēļas; aicina Aģentūru steidzami izskatīt šo jautājumu, lai noskaidrotu un novērstu galvenos iemeslus un jo īpaši noskaidrotu, vai kāda loma ir stresam darbvietā;

10.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2017. gada jūnijā pieņēma jaunu politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un aizskarošas izturēšanās novēršanu; atbalsta apmācības rīkošanu ar mērķi veicināt personāla izpratni un ierosina regulāri rīkot apmācību un informatīvas sesijas par šo jautājumu; pauž nožēlu par to, ka 2016. gada 16. decembrī tika iesniegta sūdzība par iespējamu aizskarošas izturēšanās gadījumu; pieprasa papildu informāciju no izpilddirektora, vienlaikus ievērojot nevainīguma prezumpciju un datu aizsardzības noteikumus; gaida galīgo lēmumu un uzskata, ka tas būtu rūpīgi jāizskata nākamās budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras laikā;

11.  konstatē, ka 2016. gada 21. decembrī un 2017. gada 8. martā tika iesniegtas divas sūdzības saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, vēršoties pret iecēlējinstitūcijas (AIPN) lēmumu izbeigt līgumu pārbaudes laikā un neapstiprināt līgumu pēc pārbaudes laika beigām; prasa plašāku informāciju no izpilddirektora, vienlaikus ievērojot datu aizsardzības noteikumus;

12.  uzsver, ka darbinieku skaita samazināšanas turpināšana apdraud Aģentūras iespējas pilnībā īstenot tās daudzgadu darba programmu 2014.–2020. gadam un ierobežo tās spēju reaģēt uz politikas izmaiņām; uzsver, ka Aģentūrai kļūst aizvien grūtāk pārvaldīt ar resursu samazinājumu saistītos riskus; norāda, ka personāla resursu ierobežošana ir veicinājusi dažās stratēģiskajās jomās novēroto izpildes rādītāju pazemināšanos;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

13.  atzinīgi vērtē to, ka 18 valdes locekļu CV un interešu deklarācijas ir pieejamas Aģentūras tīmekļvietnē; turklāt konstatē, ka augstākās vadības CV un interešu deklarācijas ir publicētas tīmekļvietnē;

14.  konstatē, ka jaunpieņemtie darbinieki piedalās ētikas un integritātes kursos un ka attiecībā uz katru personāla locekli ikgadējā personāla vērtējuma ietvaros tiek veikts novērtējums par potenciālu interešu konfliktu; turklāt norāda, ka īpašas mācības tiek nodrošinātas visiem darbiniekiem, kuriem ir vadības pienākumi;

15.  norāda, ka Aģentūras valde 2014. gada novembrī pieņēma stratēģiju krāpšanas apkarošanai, lai nodrošinātu pienācīgu rīcību interešu konflikta jautājumu risināšanai un izstrādātu krāpšanas apkarošanas pasākumus, jo īpaši ar rīcības plānu, kuram ir trīs mērķi — nodrošināt efektīvu iekšējo organizāciju potenciālas krāpšanas atklāšanai, pastiprināt oficiālas atļaujas Uzņēmējdarbības datu krātuves datubāzes piekļuves tiesībām un nodrošināt, ka Aģentūrā ētika un informētība par krāpšanu ir augstā līmenī;

16.  atzinīgi vērtē Aģentūras trauksmes celšanas vadlīnijas, kuru mērķis cita starpā ir precizēt noteikumus par profesionālo ētiku Aģentūrā, sniedzot informāciju par tāda veida situācijām, kad ir spēkā pienākums celt trauksmi, un par ziņošanas kanāliem; atzinīgi vērtē to, ka šajās vadlīnijās risināta arī aizsardzības piešķiršana trauksmes cēlējiem un skatīti padomi un atbalsts, ko tiem varētu sniegt Aģentūra; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo vadlīniju īstenošanu;

17.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

Galvenie sasniegumi

18.  atzinīgi vērtē Aģentūras noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, tā:

–  publicēja 2016. gada ziņojumu par gaisa kvalitāti Eiropā;

–  2016. gadā publicēja pirmo novērtējuma ziņojumu par tematu “Aprites ekonomika Eiropā — zināšanu bāzes attīstība”, pievēršoties mērķim samazināt vides noslodzi un materiālo resursu izmantošanas ietekmi;

–  publicēja ziņojumu “ES enerģētikas nozares pārveidošana: izvairīties no “oglekļa slazda””, kurā novērtēts, cik lielā mērā termoelektrostaciju nozarei Savienībā ir potenciāls veicināt nepieciešamo pāreju virzībā uz Savienības ilgtermiņa mērķiem enerģētikas un klimata jomā;

Iekšējā revīzija

19.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2016. gadā pabeidza revīziju par Vides stāvokļa ziņojumu (SOER); ar gandarījumu norāda, ka saskaņā ar IAS secinājumiem pārvaldības un kontroles sistēmas, ko Aģentūra izveidoja 2015. gada SOER sagatavošanas procesam, kopumā bija mērķim atbilstošas un nodrošināja efektīvu un iedarbīgu iekšējo un ārējo koordināciju šim sarežģītajam daudzgadu projektam; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūra un IAS vienojās par rīcības plānu turpmākiem uzlabojumiem; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā rīcības plāna īstenošanu;

20.  norāda, ka IAS 2015. gadā pabeidza datu/informācijas pārvaldības revīziju, tostarp par IT jomu; norāda, ka, lai izpildītu IAS ieteikumus saistībā ar šo revīziju, tika izstrādāts rīcības plāns nākamajiem gadiem; ar gandarījumu norāda, ka 2017. gadā IAS slēdza lielāko daļu ieteikumu, parādot, ka ir īstenoti attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu pareizu rīcību ar lielāku datu apjomu;

Iekšējā kontrole

21.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām norāda, ka tā 2016. gadā atjaunināja drošības politiku, tomēr daudzas citas iekšējās procedūras ir novecojušas; norāda, ka augstākā vadība apstiprināja rīcības plānu, kas paredz arī pārskatīt un atjaunināt darbības nepārtrauktības plānu, un ka Aģentūra plāno arī pārskatīt 2009. gadā pieņemto dokumentu pārvaldības politiku atbilstoši jaunajai drošības politikai; turklāt norāda, ka Aģentūra plāno attiecīgos gadījumos pārskatīt un atjaunināt iekšējās kontroles standartus; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā rīcības plāna īstenošanu;

22.  pieņem zināšanai, ka IAC izveidoja riska novērtējumu attiecībā uz saņēmēju atlasi verifikācijai uz vietas, kā rezultātā tika veikta maksājumu verifikācija attiecībā uz diviem saņēmējiem izmaksātām astoņām dotācijām, lai nodrošinātu personāla deklarēto izmaksu precizitāti un ticamību; norāda, ka rezultātā tika konstatēts viens nepamatots maksājums, kas tika atmaksāts Aģentūrai saskaņā ar līguma noteikumiem; norāda, ka, pamatojoties uz 2015. gada oktobrī apstiprināto jauno politiku, 2016. gadā tika veiktas papildu verifikācijas uz vietas; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo verifikāciju rezultātiem;

23.  norāda, ka, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumus, Aģentūra uzlaboja verifikācijas metodes, nodrošinot vadlīnijas un apmācību Eiropas Tematiskā centra partneriem attiecībā uz izmaksu attiecināmības kritērijiem;

Citi komentāri

24.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām atgādina, ka Komisija 2014. gadā parakstīja pamatlīgumu (FWC) ar vienu līgumslēdzēju par IT programmu un licenču, kā arī ar to saistīto IT uzturēšanas un konsultāciju pakalpojumu iegādi vairāk nekā 50 Savienības iestāžu un struktūru (tostarp Aģentūras) vārdā; norāda, ka pamatlīgumslēdzējs darbojas kā starpnieks starp Aģentūru un piegādātājiem un ka attiecībā uz šiem starpniecības pakalpojumiem pamatlīgumslēdzējs ir tiesīgs uzcenot piegādātāju cenas par diviem līdz deviņiem procentiem; turklāt norāda, ka pamatlīgumā ir skaidri noteikts, ka ar to līgumslēdzējam netiek piešķirtas nekādas ekskluzīvas pilnvaras; norāda, ka 2016. gadā Aģentūra izmantoja pamatlīgumu, lai iegādātos programmatūras licences kopā par EUR 442 754; norāda, ka lielākoties tika iepirkti produkti, kuri piederēja īpašai kategorijai, ko vajadzētu izmantot tikai izņēmuma gadījumos, un kuru cenas netika minētas ne konkursa gaitā, ne pamatlīgumā; konstatē, ka Revīzijas palātas ziņojumā norādīts, ka šī procedūra nenodrošina pietiekamu konkurenci un ekonomiskākā risinājuma izmantošanu; turklāt norāda, ka pamatlīgumslēdzēja prasītie uzcenojumi netika pienācīgi pārbaudīti — vislielākais attiecīgais pasūtījums bija ekskluzīva skandināvu tālākpārdevēja izdotu programmatūras licenču atjaunošana (EUR 112 248); pauž bažas par to, ka šajā gadījumā pamatlīguma izmantošana bija nepamatota, tāpēc uzcenojums tika samaksāts lieki; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi uz Revīzijas palātas komentāru;

25.  atgādina, ka kopš tās izveides Aģentūra kopā ar EIONET ir bijusi informācijas avots tiem, kas iesaistīti Savienības vides un klimata politikas un ilgtspējīgas attīstības politikas izstrādāšanā, pieņemšanā, īstenošanā un novērtēšanā, kā arī informācijas avots plašai sabiedrībai;

26.  uzsver, ka Komisija saskaņā ar labāka regulējuma programmu 2016. gadā sāka Aģentūras un EIONET izvērtējumu, aptverot laikposmu no 2012. gada vidus līdz 2016. gada beigām, un tajā izdarītos konstatējumus izmantos, lai izvērtētu, cik labi Aģentūra veic savus uzdevumus;

o

o  o

27.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada .. rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(12)

25.1.2018

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2151(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  norāda, ka 2016. gadā Eiropas Vides aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) kopējais budžets bija EUR 50 487 497 (+2,7 % salīdzinājumā ar 2015. gadu), no kuriem EUR 36 309 240 (71,9 %) bija piešķirti no Eiropas Savienības vispārējā budžeta; norāda, ka Savienības subsīdija 2016. gadā bija tāda pati kā 2015. gadā un ka budžeta pieauguma pamatā bija atvēlēto līdzekļu palielinājums;

2.  atzinīgi vērtē Aģentūras budžeta uzraudzības centienus, kuru rezultātā budžeta izpildes līmenis attiecībā uz pieejamajām pamatbudžeta apropriācijām (Savienības subsīdija un citu dalībvalstu iemaksas) bija 99,9 %;

3.  atgādina, ka kopš tās izveides Aģentūra kopā ar Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (EIONET) ir bijusi informācijas avots tiem, kas iesaistīti Savienības vides un klimata politikas un ilgtspējīgas attīstības politikas izstrādāšanā, pieņemšanā, īstenošanā un novērtēšanā, kā arī informācijas avots plašai sabiedrībai;

4.  uzsver, ka darbinieku skaita samazināšanas turpināšana apdraud Aģentūras iespējas pilnībā īstenot tās daudzgadu darba programmu 2014.–2020. gadam un ierobežo tās spēju reaģēt uz politikas izmaiņām; uzsver, ka Aģentūrai kļūst aizvien grūtāk pārvaldīt ar resursu samazinājumu saistītos riskus; norāda, ka personāla resursu ierobežošana ir veicinājusi dažās stratēģiskajās jomās novēroto izpildes rādītāju pazemināšanos;

5.  atzinīgi vērtē to, ka aptuveni 77 % no visa personāla veic darbu saistībā ar pamatdarbību; pieņem zināšanai, ka Aģentūras štata vietu aizpildījuma līmenis attiecībā uz pagaidu darbiniekiem bija 99,2 % — 129 darbinieki un 130 pieejamas štata vietas, vienu štata vietu neaizpildot sakarā ar paredzēto štatu saraksta samazinājumu 2017. gadā;

6.  atzinīgi vērtē secinājumus, kuri gūti revīzijā par 2015. gada ziņojuma par vides stāvokli sagatavošanu Aģentūrā un kuros atzīts, ka revidētie procesi kopumā atbilda mērķim;

7.  ņem vērā, ka Aģentūra ir pieņēmusi vadlīnijas par trauksmes celšanu;

8.  norāda, ka, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumus, Aģentūra uzlaboja pārbaudes metodes, nodrošinot vadlīnijas un apmācību Eiropas tematiskajiem centriem attiecībā uz izmaksu attiecināmības kritērijiem;

9.  uzsver, ka Komisija saskaņā ar labāka regulējuma programmu 2016. gadā sāka Aģentūras un EIONET izvērtējumu, aptverot laikposmu no 2012. gada vidus līdz 2016. gada beigām, un tajā izdarītos konstatējumus izmantos, lai izvērtētu, cik labi Aģentūra veic savus uzdevumus;

10.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir paziņojusi, ka Aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi; uzteic Aģentūru par to, ka tā īstenojusi visus ieteiktos koriģējošos pasākumus attiecībā uz 2012.–2015. gadu (ieskaitot);

11.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

24.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jiří Maštálka

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 104. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 104. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 104. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 104. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 443, 29.11.2016., 1. lpp.

(12)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. aprīlisJuridisks paziņojums