Postup : 2017/2151(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0090/2018

Predkladané texty :

A8-0090/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.39

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0144

SPRÁVA     
PDF 577kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.461v02-00 A8-0090/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016

(2017/2151(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016

(2017/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0061/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0090/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016

(2017/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0061/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(9), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0090/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016

(2017/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0090/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) bol konečný rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 50 509 265 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje nárast o 2,75 %; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primerané uistenie o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2016 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,9 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 89,8 %;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že z roku 2016 do roku 2017 boli prenesené prostriedky vo výške 4 203 111 EUR, čo predstavuje zníženie o 741 628 EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom (4 944 739 EUR v roku 2015);

3.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Personálna politika

4.  berie na vedomie skutočnosť, že správna rada agentúry je znepokojená pokračujúcim znižovaním počtu zamestnancov pridelených agentúre vzhľadom na plánované 10 % zníženie miest vyplývajúce z viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020 a zo zriadenia fondu prerozdelenia pre agentúry s novými úlohami;

5.  berie na vedomie, že správna rada súhlasí s navrhovanou budúcou úlohou agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a pozorovateľskej siete (EIONET) v oblasti energetickej únie a víta návrh Komisie poskytnúť agentúre dodatočné zdroje v súvislosti s navrhovanými novými úlohami;

6.  berie na vedomie, že agentúra dosiahla mieru obsadenia pracovných miest pre dočasných zamestnancov vo výške 99,2 % s počtom 129 zamestnancov v porovnaní s počtom 130 pracovných miest v rámci rozpočtu Únie; konštatuje, že posledné pracovné miesto je vyhradené na známe zníženie podľa plánu pracovných miest v roku 2017; víta skutočnosť, že približne 77 % všetkých zamestnancov sa venuje operačným činnostiam;

7.  s uspokojením berie na vedomie rodovú nerovnováhu v správnej rade agentúry; vyjadruje však poľutovanie nad nevyváženým zastúpením mužov a žien v zložení členov vrcholového manažmentu agentúry; uznáva skutočnosť, že agentúra má k dispozícii len sedem miest vedúcich oddelení, čo obmedzuje možné rýchlejšie dosiahnutie lepšieho pomeru, pokiaľ ide o počet mužov a žien;

8.  s uznaním berie na vedomie, že so zreteľom na počet všetkých obsadených pracovných miest v roku 2015 bolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, keďže pomer rodovej vyváženosti bol na úrovni 54,6 % žien a 45,4 % mužov;

9.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky agentúry a že rozpočet na zdraviu prospešné aktivity predstavuje približne 560 EUR na zamestnanca, čo zodpovedá dvom pracovným dňom; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov dosahuje 13,8 dňa na zamestnanca, čo sú v priemere takmer tri pracovné týždne; vyzýva agentúru, aby naliehavo túto otázku preskúmala s cieľom zistiť a riešiť hlavné príčiny, a najmä stanoviť, či v tejto veci zohráva nejakú úlohu stres na pracovisku;

10.  víta skutočnosť, že v júni 2017 agentúra prijala novú politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; podporuje kurzy odbornej prípravy organizované s cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov a navrhuje pravidelné organizovanie kurzov odbornej prípravy a informačných stretnutí v tejto oblasti; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 16. decembra 2016 bola podaná sťažnosť v súvislosti s údajným prípadom obťažovania; žiada výkonného riaditeľa o ďalšie informácie, a to pri rešpektovaní prezumpcie neviny a pravidiel ochrany údajov; čaká na konečné rozhodnutie a predpokladá, že bude náležite sledované počas budúceho postupu udeľovania absolutória;

11.  konštatuje, že boli podané dve sťažnosti na základe článku 90 ods. 2 služobného poriadku (21. decembra 2016 a 8. marca 2017) proti rozhodnutiu menovacieho orgánu ukončiť zmluvu počas skúšobnej lehoty a nepotvrdiť zmluvu na konci skúšobnej lehoty; žiada výkonného riaditeľa o viac informácií za súčasného dodržiavania pravidiel na ochranu údajov;

12.  zdôrazňuje, že ďalšie znižovanie počtu zamestnancov predstavuje pre agentúru riziko, pokiaľ ide o plnenie jej viacročného pracovného programu na roky 2014 – 2020 v plnom rozsahu, a obmedzuje jej schopnosť reagovať na politický vývoj; zdôrazňuje, že pre agentúru je čoraz ťažšie riadiť riziká spojené so znížením zdrojov; konštatuje, že obmedzenia personálnych zdrojov prispeli k nižšej miere plnenia v niektorých strategických oblastiach;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

13.  víta skutočnosť, že 18 členov rady sprístupnilo svoje životopisy a vyhlásenia o záujmoch na webovom sídle agentúry; okrem toho berie na vedomie, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov vrcholového manažmentu agentúry sú uverejnené na jej webovom sídle;

14.  berie na vedomie skutočnosť, že novoprijatí zamestnanci sa zúčastňujú na kurzoch etiky a integrity a že v prípade každého zamestnanca tvorí posúdenie možného konfliktu záujmov súčasť jeho každoročného hodnotenia výkonnosti; ďalej konštatuje, že všetci zamestnanci s riadiacimi povinnosťami tiež prechádzajú špecifickým školením;

15.  konštatuje, že správna rada agentúry v novembri 2014 prijala stratégiu boja proti podvodom s cieľom zabezpečiť riadny priebeh riešenia otázok v oblasti konfliktu záujmov a rozvíjať činnosti zamerané proti podvodom, a to najmä prostredníctvom akčného plánu, ktorý zahŕňa tri ciele: zabezpečiť účinnú vnútornú organizáciu na odhaľovanie možných podvodov, posilniť formalizáciu povolenia prístupových práv do archívu obchodných údajov a v rámci agentúry zachovať vysokú úroveň etiky a informovanosti o podvodoch;

16.  víta vykonávanie usmernení agentúry v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorých cieľom je okrem iného objasniť pravidlá týkajúce sa profesijnej etiky v agentúre, a to poskytovaním informácií o typoch situácií, v ktorých sa uplatňuje oznamovacia povinnosť, a o oznamovacích kanáloch; víta, že tieto usmernenia sa zaoberajú aj ochranou, ktorá sa má poskytnúť oznamovateľovi, ako aj poradenstvom a podporou, ktorú môže poskytnúť agentúra; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní týchto usmernení;

17.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

Hlavné úspechy

18.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2016, konkrétne:

–  uverejnenie správy o kvalite ovzdušia v Európe za rok 2016;

–  uverejnenie jej prvej hodnotiacej správy za rok 2016 na tému Obehové hospodárstvo v Európe – rozvoj vedomostnej základne, ktorá sa zameriava na perspektívu znižovania environmentálnych tlakov a vplyvov z používania materiálových zdrojov;

–  uverejnenie správy Transformácia odvetvia energetiky v EÚ: ako zamedziť uhlíkovej pasci, v ktorej sa posudzuje rozsah potenciálu odvetvia termálnej energie uľahčiť nevyhnutný prechod k dlhodobým cieľom Únie v oblasti energetiky a zmeny klímy;

Vnútorný audit

19.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit správy o stave životného prostredia (SOER), ktorý bol dokončený v roku 2016; s uspokojením konštatuje, že podľa záverov IAS riadiaci a kontrolný systém, ktorý agentúra zaviedla pre prípravný proces SOER 2015, vo všeobecnosti spĺňa účel a zabezpečuje účinnú a efektívnu vnútornú a vonkajšiu koordináciu tohto zložitého viacročného projektu; berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov sa agentúra a IAS dohodli na pláne ich ďalšieho zlepšenia; vyzýva agentúru, aby o vykonávaní tohto akčného plánu informovala orgán udeľujúci absolutórium;

20.  berie na vedomie, že IAS vykonal audit riadenia údajov/informácií vrátane zložky IT, ktorý bol dokončený v roku 2015; berie na vedomie skutočnosť, že pre budúce roky bol vypracovaný akčný plán s cieľom reagovať na odporúčania IAS v súvislosti s týmto auditom; s uspokojením konštatuje, že v roku 2017 IAS uzatvoril väčšinu odporúčaní a preukázal, že boli vykonané vhodné opatrenia na zabezpečenie riadneho spracovania vysokého objemu údajov;

Vnútorné kontroly

21.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že aj keď agentúra v roku 2016 aktualizovala svoju bezpečnostnú politiku, mnoho ďalších vnútorných postupov je zastaraných; berie na vedomie, že vrcholový manažment schválil akčný plán, ktorý zahŕňa preskúmanie a aktualizáciu plánu na zabezpečenie kontinuity činností, a že agentúra má v úmysle aj preskúmať svoju politiku správy dokumentov, ktorú prijala v roku 2009, v súlade s novou bezpečnostnou politikou; okrem toho konštatuje, že agentúra plánuje preskúmať a v prípade potreby aktualizovať svoje normy vnútornej kontroly; vyzýva agentúru, aby o vykonávaní tohto akčného plánu informovala orgán udeľujúci absolutórium;

22.  berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu (IAC) zaviedlo posúdenie rizika na účely výberu príjemcov, u ktorých malo prebehnúť overovanie na mieste, čo viedlo k overeniu platieb dvom príjemcom v súvislosti s ôsmymi grantmi s cieľom zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť vykázaných nákladov na zamestnancov; konštatuje, že v dôsledku toho bola zistená neoprávnená platba, ktorá bola v súlade so zmluvnými ustanoveniami vrátená agentúre; konštatuje, že na základe novej politiky schválenej v októbri 2015 sa v roku 2016 uskutočnili ďalšie overovania na mieste; vyzýva agentúru, aby o výsledkoch uvedených overovaní informovala orgán udeľujúci absolutórium;

23.  berie na vedomie, že po pripomienkach orgánu udeľujúceho absolutórium agentúra zlepšila overovacie metódy tým, že partnerom európskeho tematického strediska poskytla usmernenia a odbornú prípravu, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti nákladov;

Ďalšie pripomienky

24.  na základe správy Dvora audítorov pripomína, že v roku 2014 Komisia v mene viac než 50 inštitúcií a orgánov EÚ (vrátane agentúry) podpísala rámcovú zmluvu s jedným dodávateľom na nákup softvéru, licencií a poskytnutie súvisiacej údržby a poradenských služieb v oblasti IT; konštatuje, že rámcový dodávateľ koná ako sprostredkovateľ medzi agentúrou a dodávateľmi a že za tieto sprostredkovateľské služby je rámcový dodávateľ oprávnený zvýšiť dodávateľské ceny o dve až deväť percent; okrem toho konštatuje, že v rámcovej zmluve sa jasne stanovuje, že dodávateľovi sa neudeľuje žiadne výlučné právo; poznamenáva, že v roku 2016 agentúra použila túto rámcovú zmluvu na nákup softvérových licencií v celkovej hodnote 442 754 EUR; konštatuje, že väčšina uvedených nákupov sa týkala produktov patriacich do osobitnej kategórie, ktorá by sa mala využívať len v mimoriadnych prípadoch, pričom ceny týchto produktov neboli uvedené v procese predkladania ponúk ani v rámcovej zmluve; berie na vedomie skutočnosť, že v správe Dvora audítorov sa poukazuje na to, že tento postup nezabezpečuje dostatočnú konkurenciu a uplatnenie najhospodárnejšieho riešenia; okrem toho konštatuje skutočnosť, že zvýšenia cien uplatnené rámcovým dodávateľom sa primerane nekontrolovali; objednávka v najvyššej výške sa týkala obnovy softvérových licencií, ktoré poskytoval výhradný škandinávsky predajca (112 248 EUR); vyjadruje znepokojenie nad tým, že v tomto prípade nebolo nijako opodstatnené použitie rámcovej zmluvy, ktorá viedla k zbytočným nákladom v dôsledku sprostredkovateľského podielu pre rámcového dodávateľa; berie na vedomie odpoveď agentúry na pripomienky Dvora audítorov;

25.  pripomína, že agentúra je od svojho založenia spolu so sieťou EIONET zdrojom informácií pre tých, ktorí sa podieľajú na rozvoji, prijímaní, vykonávaní a posudzovaní politík Únie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj politík trvalo udržateľného rozvoja, a je tiež zdrojom informácií pre širokú verejnosť;

26.  zdôrazňuje, že Komisia začala v roku 2016, v súlade s programom lepšej právnej regulácie, hodnotenie agentúry a siete EIONET, ktoré sa vzťahuje na obdobie od polovice roka 2012 do konca roka 2016, pričom zistenia budú použité na posúdenie výkonnosti agentúry;

o

o o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(12) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

25.1.2018

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016

(2017/2151(DEC))

Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že v roku 2016 bol celkový rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) 50 487 497 EUR (v porovnaní s rokom 2015 o 2,7 % viac), pričom 36 309 240 EUR (71,9 %) bolo sprístupnených zo všeobecného rozpočtu Európskej únie; poznamenáva, že dotácia Únie bola v roku 2016 rovnaká ako v roku 2015 a že rozpočet sa zvýšil v dôsledku zvýšenia vyčlenených finančných prostriedkov;

2.  víta úsilie o monitorovanie rozpočtu agentúry, čo viedlo k 99,9 % miere plnenia rozpočtu disponibilných základných rozpočtových prostriedkov (dotácia Únie a príspevky od ostatných členských štátov);

3.  pripomína, že agentúra je od svojho založenia spolu s Európskou environmentálnou informačnou a pozorovateľskou sieťou (EIONET) zdrojom informácií pre tých, ktorí sa podieľajú na rozvoji, prijímaní, vykonávaní a posudzovaní politík Únie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj politík trvalo udržateľného rozvoja, a je tiež zdrojom informácií pre širokú verejnosť;

4.  zdôrazňuje, že ďalšie znižovanie počtu zamestnancov predstavuje pre agentúru riziko, pokiaľ ide o plnenie jej viacročného pracovného programu na roky 2014 – 2020 v plnom rozsahu, a obmedzuje jej schopnosť reagovať na politický vývoj; zdôrazňuje, že pre agentúru je čoraz ťažšie riadiť riziká spojené so znížením zdrojov; konštatuje, že obmedzenia personálnych zdrojov prispeli k nižšej miere plnenia v niektorých strategických oblastiach;

5.  víta skutočnosť, že približne 77 % všetkých zamestnancov sa venuje operačným činnostiam; berie na vedomie mieru obsadenosti dočasných pracovných miest, ktorá dosahuje 99,2 %, keďže zo 130 pracovných miest, ktoré sú k dispozícii, je obsadených 129, pričom posledné pracovné miesto ostalo neobsadené z dôvodu plánovaného zníženia v rámci plánu pracovných miest v roku 2017;

6.  víta závery auditu zameraného na proces prípravy správy o stave životného prostredia za rok 2015 v agentúre, kde sa zistilo, že kontrolované postupy sú vo všeobecnosti na daný účel vhodné;

7.  berie na vedomie prijatie usmernení agentúry týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík;

8.  berie na vedomie, že po pripomienkach orgánu udeľujúceho absolutórium agentúra zlepšila overovacie metódy tým, že partnerom európskych tematických stredísk poskytla usmernenia a odbornú prípravu, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti nákladov;

9.  zdôrazňuje, že Komisia začala v roku 2016, v súlade s programom lepšej právnej regulácie, hodnotenie agentúry a siete EIONET, ktoré sa vzťahuje na obdobie od polovice roka 2012 do konca roka 2016, pričom zistenia budú použité na posúdenie výkonnosti agentúry;

10.  víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne; vyjadruje agentúre uznanie za vykonanie všetkých odporučených nápravných opatrení na obdobie 2012 až 2015 vrátane;

11.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jiří Maštálka

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 104.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 104.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012 s 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 104.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 104.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012 s 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 443, 29.11.2016, s. 1.

(12)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne oznámenie