Postopek : 2017/2151(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0090/2018

Predložena besedila :

A8-0090/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.39

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0144

POROČILO     
PDF 623kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.461v02-00 A8-0090/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016

(2017/2151(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016

(2017/2151(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju(4) in zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0090/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016

(2017/2151(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju(9) in zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0090/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016

(2017/2151(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0090/2018),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(11) Evropske agencije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen proračun v proračunskem letu 2016 znašal 50.509.265 EUR, kar je 2,75 % več kot leta 2015; ker proračun agencije v glavnem izvira iz proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2016 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,9 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 89,8 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

2.  ugotavlja, da je bilo iz leta 2016 v leto 2017 prenesenih 4.203.111 EUR, kar je 741.628 EUR manj kot leto poprej (4.944.739 EUR v letu 2015);

3.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Kadrovska politika

4.  se zaveda, da je upravni odbor agencije zaskrbljen zaradi nadaljnjega zmanjševanja števila zaposlenih, ki je v skladu s predvidenim 10-odstotnim krčenjem števila delovnih mest v večletnem finančnem okviru 2014–2020 in oblikovanjem rezerve za prerazporeditve, od koder naj bi uslužbence črpale agencije z novimi nalogami;

5.  ugotavlja, da se upravni odbor strinja s predlagano prihodnjo vlogo agencije in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (EIONET) na področju energetske unije, in pozdravlja predlog Komisije, da se agenciji glede na predlagane nove naloge dodelijo dodatni viri;

6.  ugotavlja, da je agencija zapolnila 99,2 % delovnih mest za začasne uslužbence, in sicer 129 od 130 delovnih mest, odobrenih v proračunu Unije; je seznanjen, da je eno mesto ostalo nezasedeno, saj je agencija vedela, da ga v kadrovskem načrtu za leto 2017 ne bo več; pozdravlja, da približno 77 % vsega osebja opravlja operativne dejavnosti;

7.  z zadovoljstvom opaža ravnovesje med spoloma v upravnem odboru agencije; vendar obžaluje neravnovesje med spoloma na najvišjih vodstvenih položajih agencije; je seznanjen z dejstvom, da ima agencija na voljo samo sedem položajev vodje oddelka, zaradi česar prehod k boljšemu razmerju med moškimi in ženskami poteka počasneje;

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila glede na število vseh zasedenih delovnih mest v letu 2015 zastopanost obeh spolov uravnotežena, saj je bil delež žensk 54,6 %, delež moških pa 45,4 %;

9.  poudarja, da bi moralo biti usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja del kadrovske politike agencije in da proračun, porabljen za dejavnosti za dobro počutje, znaša približno 560 EUR na člana osebja, kar ustreza dvema delovnima dnevoma; opaža, da bolniški dopust na zaposlenega v povprečju znaša 13,8 dneva, kar v povprečju znaša skoraj tri delovne tedne; poziva agencijo, naj nujno preuči to vprašanje, da bi ugotovila in obravnavala njegove glavne vzroke, ter naj zlasti ugotovi, ali gre pri tem za stres na delovnem mestu;

10.  ceni dejstvo, da je center junija 2017 sprejel novo politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in o preprečevanju nadlegovanja; podpira usposabljanje, katerega namen je ozavestiti zaposlene, in predlaga, da bi redno organizirali usposabljanje in informativne sestanke na to temo; obžaluje, domnevno pritožbo zaradi nadlegovanja, ki je bila vložena 16. decembra 2016; zahteva dodatne informacije od izvršnega direktorja, ob spoštovanju domnevne nedolžnosti in pravil o varstvu podatkov; pričakuje končno odločitev in predvideva, da jo bo pozorno obravnaval med naslednjim postopkom razrešnice;

11.  je seznanjen, da sta bili na osnovi člena 90(2) kadrovskih predpisov vloženi dve pritožbi (21. decembra 2016 in 8. marca 2017) zoper sklep organa za imenovanje (AIPN), da razveljavi pogodbo med poskusno dobo oziroma da ne podaljša pogodbe po izteku poskusne dobe; poziva izvršnega direktorja, naj posreduje več informacij, pri tem pa spoštuje pravila o varstvu podatkov;

12.  poudarja, da stalno zmanjševanje števila zaposlenih ogroža agencijo pri popolnem izvajanju večletnega delovnega programa za obdobje 2014–2020 ter omejuje njeno sposobnost za odzivanje na razvoj politike; poudarja, da ima agencija čedalje več težav z obvladovanjem tveganja, povezanega z zmanjšanjem sredstev; ugotavlja, da je omejevanje osebja prispevalo k nižji stopnji uspešnosti na nekaterih strateških področjih;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov, preglednost in demokracija

13.  pozdravlja dejstvo, da je 18 članov upravnega odbora na spletnem mestu agencije objavilo svoje življenjepise in izjave o interesih; je tudi seznanjen z dejstvom, da so na spletnem mestu objavljeni življenjepisi in izjave o interesih najvišjega vodstva;

14.  je seznanjen z dejstvom, da se na novo zaposleni uslužbenci udeležujejo tečajev o etiki in integriteti in da je ocena morebitnih navzkrižij interesov del vsakoletnega pregleda uspešnosti zaposlenih; ugotavlja tudi, da je posebno usposabljanje na voljo za vse zaposlene, ki imajo vodstvene odgovornosti;

15.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije novembra 2014 sprejel strategijo za boj proti goljufijam, da bi zagotovil ustrezno obravnavanje navzkrižij interesov ter razvil dejavnosti za boj proti goljufijam, zlasti z akcijskim načrtom, ki ima tri cilje: vzpostaviti učinkovito notranjo strukturo za odkrivanje morebitnih goljufij, določiti jasnejša formalna pravila za odobritev pravice za dostop do zbirke poslovnih podatkov ter ohraniti visoko raven etike in ozaveščenosti o goljufijah znotraj agencije;

16.  pozdravlja, da je agencija sprejela smernice za prijavljanje nepravilnosti, ki naj bi med drugim razjasnile pravila o poklicni etiki v agenciji z informacijami o situacijah, ko je treba prijaviti nepravilnost, in o kanalih za prijavo; je zadovoljen, ker te smernice predvidevajo tudi zaščito za žvižgače ter nasvete in podporo, ki jim jih lahko nudi agencija; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju teh smernic;

17.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale pri razkritju informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

Glavni dosežki

18.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedla agencija, in sicer:

–  objavo poročila o kakovosti zraka v Evropi za leto 2016;

–  objavo prvega ocenjevalnega poročila z naslovom „Krožno gospodarstvo v Evropi – oblikovanje baze znanja“, v katerem je obravnavala možnosti za zmanjšanje pritiskov na okolje in učinkov uporabe materialnih virov;

–  objavo poročila z naslovom „Preoblikovanje energetskega sektorja EU: izogibanje vezanosti na ogljik“, v katerem je ocenila, v kolikšni meri je sektor termoelektrarn v Uniji sposoben olajšati potreben prehod k dolgoročnim energetskim in podnebnim ciljem Unije;

Notranja revizija

19.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijo poročila o stanju okolja (SOER), ki je bila dokončana leta 2016; je zadovoljen z ugotovitvijo službe za notranjo revizijo, da so bili upravni in kontrolni sistemi, ki jih je agencija vzpostavila za priprave na SOER v letu 2015, v splošnem ustrezni in so zagotovili učinkovito in uspešno notranje in zunanje usklajevanje tega kompleksnega večletnega projekta; na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta se agencija in služba za notranjo revizijo dogovorili o načrtu nadaljnjih izboljšav; agencijo poziva, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega akcijskega načrta;

20.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo izvedla revizijo upravljanja podatkov in informacij, vključno s komponento IT, ki je bila dokončana leta 2015; je seznanjen, da je bil pripravljen akcijski načrt za upoštevanje revizijskih priporočil te službe v prihodnjih letih; z zadovoljstvom ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2017 zaključila večino priporočil, kar je dokaz, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi za primerno ravnanje z večjim obsegom podatkov;

Notranje kontrole

21.  je zaskrbljen zaradi poročila Računskega sodišča, da je agencija v letu 2016 sicer posodobila varnostno politiko, vendar so številni drugi notranji postopki zastareli; ugotavlja, da je najvišje vodstvo odobrilo akcijski načrt, ki predvideva pregled in posodobitev načrta za neprekinjeno poslovanje, in da namerava agencija v skladu z novo varnostno politiko pregledati tudi politiko upravljanja dokumentacije, ki jo je sprejela leta 2009; ugotavlja še, da namerava agencija pregledati in po potrebi posodobiti svoje standarde notranje kontrole; agencijo poziva, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega akcijskega načrta;

22.  ugotavlja, da je skupina za notranjo revizijo pripravila oceno tveganja za izbiro upravičencev, pri katerih bo opravljeno preverjanje na kraju samem, na osnovi katere so bila preverjena izplačila dvema upravičencema v zvezi z osmimi subvencijami, da bi zagotovili točnost in zanesljivost stroškov za zaposlene, za katere se je zahtevalo povračilo; ugotavlja, da so bila pri tem odkrita neupravičena izplačila in da so bila sredstva v skladu s pogodbenimi določili vrnjena agenciji; je seznanjen, da je bilo na osnovi nove politike, odobrene oktobra 2015, v letu 2016 opravljeno nadaljnje preverjanje na kraju samem; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatu tega preverjanja;

23.  ugotavlja, da je na podlagi pripomb organa za podelitev razrešnice agencija izboljšala metode preverjanja tako, da je partnerjem evropskih tematskih centrov zagotovila smernice in usposabljanje glede meril za upravičenost stroškov;

Druge pripombe

24.  želi spomniti na ugotovitev iz poročila Računskega sodišča, da je Komisija leta 2014 v imenu več kot 50 institucij in organov Unije (vključno z agencijo) podpisala okvirno pogodbo z enim ponudnikom za nakup programske opreme, licenc in izvajanje storitev vzdrževanja in svetovanja v zvezi z IT; ugotavlja, da je ta izvajalec okvirne pogodbe posrednik med agencijo in dobavitelji in da je za te storitve posredovanja upravičen zaračunati od dva do devet odstotkov od cen dobaviteljev; ugotavlja še, da okvirna pogodba izrecno določa, da izvajalec nima nobenih izključnih pravic; ugotavlja, da je agencija leta 2016 prek te okvirne pogodbe kupila programske licence v skupnem znesku 442.754 EUR; je seznanjen, da so bili večinoma kupljeni proizvodi, ki sodijo v določeno kategorijo, ki naj bi se uporabljala le izjemoma, in za katere cene niso bile navedene ne med postopkom javnega naročanja ne v okvirni pogodbi; ugotavlja, da je v poročilu Računskega sodišča navedeno, da ta postopek ne zagotavlja zadostne konkurence in uporabe najgospodarnejše rešitve; poleg tega ugotavlja, da pribitki na cene, ki jih je zaračunal izvajalec okvirne pogodbe, niso bili ustrezno preverjeni: največje naročilo se je nanašalo na obnovitev licenc programske opreme pri izključnem skandinavskem prodajnem posredniku (112.248 EUR); je zaskrbljen, ker v tem primeru uporaba okvirne pogodbe, zaradi katere so bili stroški po nepotrebnem višji, ni bila utemeljena; je seznanjen z odgovorom agencije na pripombo Računskega sodišča;

25.  opominja, da je bila agencija od ustanovitve, skupaj z Evropskim okoljskim informacijskim in opazovalnim omrežjem (EIONET), ki je njen del, vir informacij za vse, ki sodelujejo pri oblikovanju, sprejemanju, izvajanju in ocenjevanju okoljskih in podnebnih politik Unije ter politik trajnostnega razvoja, pa tudi za širšo javnost;

26.  poudarja, da je Komisija leta 2016 v skladu z agendo za boljše pravno urejanje začela izvajati oceno agencije in EIONET, ki zajema obdobje od sredine leta 2012 do konca leta 2016 in rezultati katere se bodo uporabili za oceno uspešnosti agencije;

o

o o

27.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(12) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

25.1.2018

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016

(2017/2151(DEC))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da je imela Evropska agencija za okolje (v nadaljevanju: agencija) v letu 2016 na voljo 50.487.497 EUR (kar je 2,7 % več v primerjavi z letom 2015), od tega je bilo 36.309.240 EUR (71,9 %) na voljo iz splošnega proračuna Evropske unije; ugotavlja, da je bila subvencija Unije v letu 2016 enaka kot v letu 2015 in da je bila rast proračuna posledica povečanja namenskih sredstev;

2.  pozdravlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja znašala 99,9 % razpoložljivih odobritev osrednjega proračuna (subvencija Unije in prispevki drugih držav članic);

3.  opominja, da je bila agencija od ustanovitve, skupaj z Evropskim okoljskim informacijskim in opazovalnim omrežjem (EIONET), ki je njen del, vir informacij za vse, ki sodelujejo pri oblikovanju, sprejemanju, izvajanju in ocenjevanju okoljskih in podnebnih politik Unije ter politik trajnostnega razvoja, pa tudi za širšo javnost;

4.  poudarja, da stalno zmanjševanje števila zaposlenih ogroža agencijo pri popolnem izvajanju večletnega delovnega programa za obdobje 2014–2020 ter omejuje njeno sposobnost za odzivanje na razvoj politike; poudarja, da ima agencija čedalje več težav z obvladovanjem tveganja, povezanega z zmanjšanjem sredstev; ugotavlja, da je omejevanje osebja prispevalo k nižji stopnji uspešnosti na nekaterih strateških področjih;

5.  pozdravlja, da približno 77 % vsega osebja opravlja operativne dejavnosti; je seznanjen, da je stopnja zasedenosti delovnih mest za začasne uslužbence agencije 99,2 % s 129 uslužbenci in 130 delovnimi mesti, pri čemer je zadnje delovno mesto rezervirano za znano zmanjšanje v kadrovskem načrtu za leto 2017;

6.  pozdravlja ugotovitve revizije procesa priprave poročila o stanju okolja za leto 2015 v agenciji, iz katerih izhaja, da so revidirani postopki na splošno ustrezali svojemu namenu;

7.  je seznanjen, da je agencija sprejela smernice o prijavljanju nepravilnosti;

8.  ugotavlja, da je na podlagi pripomb organa za podelitev razrešnice agencija izboljšala metode preverjanja tako, da je partnerjem evropskih tematskih centrov zagotovila smernice in usposabljanje glede meril za upravičenost stroškov;

9.  poudarja, da je Komisija leta 2016 v skladu z agendo za boljše pravno urejanje začela izvajati oceno agencije in EIONET, ki zajema obdobje od sredine leta 2012 do konca leta 2016 in rezultati katere se bodo uporabili za oceno uspešnosti agencije;

10.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2016, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne; želi pohvaliti agencijo, da je začela izvajati vse priporočene popravljalne ukrepe za obdobje od leta 2012 do vključno z letom 2015;

11.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

24.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jiří Maštálka

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 104.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 104.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 104.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 104.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 443, 29.11.2016, str. 1

(12)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 12. april 2018Pravno obvestilo