Förfarande : 2017/2151(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0090/2018

Ingivna texter :

A8-0090/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.39

Antagna texter :

P8_TA(2018)0144

BETÄNKANDE     
PDF 388kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.461v02-00 A8-0090/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016

(2017/2151(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande av yttrande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016

(2017/2151(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(4), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning(5) (EU, Euratom) nr 966/2012, särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0090/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016

(2017/2151(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016, med byråns svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(9), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning(10) (EU, Euratom) nr 966/2012, särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0090/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016

(2017/2151(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0090/2018) och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(11) för Europeiska miljöbyrån (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2016 till 50 509 265 EUR, vilket innebär en ökning med 2,75 % jämfört med 2015. Byråns budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om Europeiska miljöbyråns årsredovisning för budgetåret 2016 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2016 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att ansträngningarna att övervaka budgeten under budgetåret 2016 ledde till en budgetgenomförandegrad på 99,9 % och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena uppgick till 89,8 %.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar att överföringarna från 2016 till 2017 uppgick till 4 203 111 EUR, vilket innebär en minskning med 741 628 EUR jämfört med föregående år (4 944 739 EUR 2015).

3.  Europaparlamentet konstaterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byråerna planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Personalpolitik

4.  Europaparlamentet är medvetet om att byråns styrelse är oroad över den fortsatta minskningen av den personalstyrka som byrån tilldelas mot bakgrund av den planerade tioprocentiga minskningen av tjänster som är ett resultat av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och inrättandet av en ”omfördelningspool” för byråer med nya uppgifter.

5.  Europaparlamentet konstaterar att styrelsen samtycker till den föreslagna framtida rollen för byrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) inom energiunionen, och välkomnar kommissionens förslag att göra ytterligare medel tillgängliga för byrån i relation till de föreslagna nya arbetsuppgifterna.

6.  Europaparlamentet noterar att byrån uppnått en tillsättningsgrad på 99,2 % för tillfälligt anställda, med 129 anställda jämfört med 130 godkända tjänster i EU:s budget. Den sista tjänsten är reserverad för den kända minskningen i tjänsteförteckningen för 2017. Parlamentet välkomnar att cirka 77 % av all personal är avsatt för operativ verksamhet.

7.  Europaparlamentet ser med tillfredsställelse på den jämna könsfördelningen i byråns styrelse. Parlamentet beklagar dock den ojämna könsfördelningen bland byråns chefer. Parlamentet är medvetet om att byrån endast har sju enhetschefstjänster tillgängliga, vilket begränsar den takt med vilken man kan få till stånd en jämnare könsfördelning.

8.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att det totala antalet tillsatta tjänster 2015 uppvisade en jämn könsfördelning, med 54,6 % kvinnor och 45,4 % män.

9.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i byråns personalpolitik, och att friskvårdsbudgeten uppgår till ungefär 560 EUR per anställd, vilket motsvarar två arbetsdagar. Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd är 13,8 dagar, vilket är i genomsnitt nästan tre arbetsveckor. Parlamentet uppmanar byrån att snarast undersöka den höga sjukfrånvaron för att fastställa de viktigaste orsakerna till den och åtgärda dem, samt att framför allt undersöka huruvida stress på arbetsplatsen spelar en roll.

10.  Europaparlamentet välkomnar att byrån i juni 2017 antog en ny policy för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet stöder den utbildning som anordnats för att göra personalen mer uppmärksam på sådana frågor, och föreslår att byrån regelbundet ska anordna kurser och informationsmöten om dessa frågor. Parlamentet beklagar det påstådda mobbningsfallet där ett klagomål lämnades in den 16 december 2016. Parlamentet begär ytterligare information från den verkställande direktören, med respekt för oskuldspresumtionen och bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Parlamentet väntar på ett slutligt beslut, och anser att det ska följas upp noga under nästa ansvarsfrihetsförfarande.

11.  Europaparlamentet konstaterar att två klagomål lämnades in på grundval av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna (den 21 december 2016 och den 8 mars 2017) mot tillsättningsmyndighetens beslut att säga upp ett avtal under provanställningstiden och dess beslut att inte bekräfta ett avtal vid slutet av provanställningstiden. Parlamentet begär ytterligare information från den verkställande direktören, med respekt för bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

12.  Europaparlamentet betonar att det finns en risk för att byrån på grund av den fortlöpande personalnedskärningen inte kommer att kunna genomföra sitt fleråriga arbetsprogram för 2014–2020 till fullo, och att dess förmåga att reagera på den politiska utvecklingen begränsas. Parlamentet betonar att det har blivit allt svårare för byrån att hantera riskerna i samband med minskade resurser. Parlamentet konstaterar att begränsningen av personalresurserna har bidragit till lägre leveransnivåer inom vissa strategiska områden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

13.  Europaparlamentet välkomnar att 18 styrelseledamöter har offentliggjort meritförteckningar och intresseförklaringar på byråns webbplats. Parlamentet konstaterar att även chefernas meritförteckningar och intresseförklaringar är offentliggjorda på webbplatsen.

14.  Europaparlamentet noterar att nyanställda deltar i kurser om etik och integritet och att det i den årliga prestationsgranskningen för varje tjänsteman ingår en bedömning av potentiella intressekonflikter. Parlamentet noterar vidare att en särskild utbildning också ges till alla anställda med operativt ansvar.

15.  Europaparlamentet noterar att byråns strategi mot bedrägerier antogs av dess styrelse i november 2014, med syftet att säkerställa en korrekt behandling av intressekonflikter och att utveckla åtgärder mot bedrägerier, särskilt genom en handlingsplan som omfattar tre mål: att säkerställa en effektiv intern organisation för att upptäcka potentiella bedrägerier, att ytterligare formalisera rätten att utnyttja databasen Business Data Repository och att inom byrån upprätthålla en hög medvetenhet om etik och bedrägerier.

16.  Europaparlamentet välkomnar genomförandet av byråns riktlinjer för visselblåsning, som bl.a. syftar till att förtydliga yrkesetikreglerna inom byrån genom att tillhandahålla information om de typer av situationer där en person är skyldig att slå larm om missförhållanden, och om rapporteringskanaler. Parlamentet välkomnar att dessa riktlinjer också tar upp det skydd som visselblåsare ska garanteras och den vägledning och det stöd som byrån kan ge dem. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa riktlinjer.

17.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella missförhållanden som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd.

Huvudresultat

18.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

–  Offentliggörandet 2016 av rapporten om luftkvalitet i Europa.

–  Offentliggörandet 2016 av dess första utvärderingsrapport Cirkulär ekonomi i EU – att utveckla en kunskapsbas, som handlade om hur man kan minska trycket och påverkan på miljön från förbrukningen av materiella resurser.

–  Offentliggörandet av rapporten Transforming the EU power sector: avoiding a carbon lock-in, som utvärderar i vad mån termisk kraftproduktion i unionen kan underlätta den nödvändiga övergången till unionens långsiktiga energi- och klimatmål.

Internrevision

19.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) genomförde en granskning av rapporten om tillståndet i miljön (SOER), som avslutades 2016. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att enligt IAS slutsatser var de styr- och kontrollsystem som byrån hade inrättat för att förbereda SOER 2015 i allmänhet lämpliga för ändamålet och säkerställde en effektiv och ändamålsenlig intern och extern samordning av detta komplexa fleråriga projekt. Parlamentet noterar i revisionsrättens rapport att byrån och IAS enades om en plan för att ytterligare förbättra dessa system. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna handlingsplan.

20.  Europaparlamentet noterar att IAS genomförde en granskning av data/informationshanteringen, inklusive en it-komponent, som avslutades 2015. Parlamentet konstaterar att byrån, för att åtgärda rekommendationerna från IAS i samband med granskningen, upprättade en handlingsplan för de närmaste åren. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att IAS under 2017 avslutade merparten av rekommendationerna, vilket visar att lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa korrekt hantering av en större mängd uppgifter.

Internkontroller

21.  Europaparlamentet noterar med oro i revisionsrättens rapport att även om byrån uppdaterade sin säkerhetspolicy 2016 så är många andra interna förfaranden föråldrade. Parlamentet konstaterar att cheferna godkände en handlingsplan som omfattar en översyn och uppdatering av kontinuitetsplanen och att byrån också avser att se över sin dokumenthanteringspolicy, som antogs 2009, i linje med den nya säkerhetspolicyn, Byrån planerar också att se över och uppdatera sina internkontrollstandarder, där så krävs. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna handlingsplan.

22.  Europaparlamentet noterar att IAC införde en riskbedömningsrutin för att välja ut stödmottagare för kontroller på plats, vilket ledde till kontroller av utbetalningarna till två stödmottagare gällande åtta bidrag för att kontrollera att de personalkostnader för vilka ersättning begärts var korrekta och tillförlitliga. Därigenom kunde en omotiverad utbetalning identifieras, vilken betalades tillbaka till byrån i enlighet med bestämmelserna i avtalet. Baserat på den nya policy som godkändes i oktober 2015 utfördes ytterligare kontroller på plats under 2016. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av dessa kontroller.

23.  Europaparlamentet konstaterar att efter synpunkter från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten förbättrade byrån kontrollmetoderna genom att tillhandahålla riktlinjer och utbildning till partnerna inom de europeiska ämnescentrumen när det gäller kriterier för stödberättigande kostnader.

Övriga kommentarer

24.  Europaparlamentet påminner med oro om att revisionsrätten i sin rapport nämner att kommissionen, som företrädare för över 50 av EU:s institutioner och organ (däribland byrån), 2014 undertecknade ett ramavtal med en entreprenör för inköp av programvara och licenser samt tillhandahållande av it-underhålls- och rådgivningstjänster. Parlamentet noterar att ramavtalsentreprenören agerar som mellanhand mellan byrån och leverantörer och att denne har rätt att lägga på 2–9 % på leverantörernas priser för dessa förmedlingstjänster. Parlamentet noterar dessutom att det i ramavtalet explicit anges att avtalet inte ger entreprenören några exklusiva rättigheter. Parlamentet noterar att byrån under 2016 använde detta ramavtal för inköp av programvarulicenser för totalt 442 754 EUR. De flesta av dessa inköp rörde produkter som tillhörde en viss kategori som endast skulle användas i undantagsfall, och för vilka inga priser offererats under upphandlingsförfarandet eller i ramavtalet. Parlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin rapport nämner att detta förfarande inte garanterar tillräcklig konkurrens eller val av de mest ekonomiska lösningarna. Dessutom kontrollerades inte de påslag som ramavtalsentreprenören tog ut ordentligt. Den största ordern gällde förnyelse av programvarulicenser från en exklusiv skandinavisk återförsäljare (112 248 EUR). Parlamentet uttrycker sitt missnöje med att det i detta fall inte var motiverat att använda sig av ramavtalet, vilket resulterade i en onödig extra kostnad. Parlamentet noterar byråns svar på revisionsrättens kommentarer.

25.  Europaparlamentet påminner om att byrån, sedan den inrättades, tillsammans med Eionet har varit en informationskälla för dem som medverkar till att utarbeta, anta, genomföra och utvärdera unionens miljö- och klimatpolitik, samt politik för hållbar utveckling, och den har även varit en informationskälla för allmänheten.

26.  Europaparlamentet betonar att kommissionen, i linje med agendan för bättre lagstiftning, under 2016 inledde en utvärdering av byrån och Eionet som omfattar perioden från mitten av 2012 till slutet av 2016, vars resultat kommer att användas för att bedöma hur väl byrån fungerar.

o

o o

27.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(12) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

25.1.2018

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016

(2017/2151(DEC))

Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet noterar att den totala budgeten för Europeiska miljöbyrån (nedan kallad byrån) för 2016 uppgick till 50 487 497 EUR (+2,7 % jämfört med 2015), varav 36 309 240 EUR (71,9 %) hade ställts till förfogande genom Europeiska unionens allmänna budget. Parlamentet noterar att unionens bidrag för 2016 var samma som för 2015 och att budgetökningen berodde på en ökning av öronmärkta medel.

2.  Europaparlamentet välkomnar byråns insatser för budgetövervakning, som resulterade i en genomförandenivå på 99,9 % av de tillgängliga centrala budgetanslagen (bidrag från unionen och bidrag från andra medlemsstater).

3.  Europaparlamentet påminner om att byrån, sedan den inrättades, tillsammans med sitt Europeiska nätverk för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) har varit en informationskälla för dem som medverkar till att utarbeta, anta, genomföra och utvärdera unionens miljö- och klimatpolitik, samt politik för hållbar utveckling, och den har även varit en informationskälla för allmänheten.

4.  Europaparlamentet betonar att det finns en risk för att byrån på grund av den fortlöpande personalnedskärningen inte kommer att kunna genomföra sitt fleråriga arbetsprogram för 2014–2020 till fullo, och att dess förmåga att reagera på den politiska utvecklingen begränsas. Parlamentet betonar att det har blivit allt svårare för byrån att hantera riskerna i samband med minskade resurser. Parlamentet konstaterar att begränsningen av personalresurserna har bidragit till lägre leveransnivåer inom vissa strategiska områden.

5.  Europaparlamentet välkomnar att cirka 77 % av all personal är avsatt för operativ verksamhet. Parlamentet noterar byråns beläggningsgrad för tillfälligt anställda på 99,2 % med 129 anställda i förhållande till 130 tjänster, där den sista tjänsten reserverats för en känd minskning av tjänsteförteckningen för 2017.

6.  Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från revisionen av processen för byråns utarbetande av rapporten om miljösituationen 2015, i vilken det fastställdes att de granskade processerna i allmänhet var ändamålsenliga.

7.  Europaparlamentet noterar antagandet av byråns riktlinjer för visselblåsning.

8.  Europaparlamentet konstaterar att efter synpunkter från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten förbättrade byrån kontrollmetoderna genom att tillhandahålla riktlinjer och utbildning till partnerna inom de europeiska ämnescentrumen när det gäller kriterier för stödberättigande kostnader.

9.  Europaparlamentet betonar att kommissionen, i linje med agendan för bättre lagstiftning, under 2016 inledde en utvärdering av byrån och Eionet som omfattar perioden från mitten av 2012 till slutet av 2016, vars resultat kommer att användas för att bedöma hur väl byrån fungerar.

10.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att de transaktioner som ligger till grund för byråns årliga räkenskaper för budgetåret 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. Parlamentet lovordar byrån för genomförandet av alla rekommenderade korrigerande åtgärder för 2012–2015.

11.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att Europeiska miljöbyråns verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

24.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jiří Maštálka

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Teckenförklaring

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT E 417, 6.12.2017, s. 104.

(2)

EUT E 417, 6.12.2017, s. 104.

(3)

EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 126, 21.5.2009, s. 13.

(5)

EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT E 417, 6.12.2017, s. 104.

(7)

EUT E 417, 6.12.2017, s. 104.

(8)

EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EGT L 126, 21.5.2009, s. 13.

(10)

EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 443, 29.11.2016, s. 1.

(12)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande