Förfarande : 2017/2159(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0091/2018

Ingivna texter :

A8-0091/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.41

Antagna texter :

P8_TA(2018)0146

BETÄNKANDE     
PDF 326kWORD 64k
23.3.2018
PE 613.477v02-00 A8-0091/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2159(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Indrek Tarand

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2159(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(4), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0091/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2159(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016, med myndighetens svar(6),

–  med beaktande av förklaringen(7) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(9), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0091/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L–serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2159(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0091/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(11) för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) uppgick myndighetens slutgiltiga budget för budgetåret 2016 till 79 492 944 EUR, vilket innebär en minskning med 1,10 %. Myndighetens budget kommer helt och hållet från unionens budget.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är en ökning med 0,19 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89,66 %, vilket är en minskning med 0,45 % jämfört med 2015.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar att överföringarna från 2016 till 2017 uppgick till 8 200 000 EUR och främst gällde infrastruktur och verksamhet.

3.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om detta.

Personalpolitik

4.  Europaparlamentet noterar minskningen av myndighetens tjänsteförteckning med 2 % under 2016, vilket motsvarar sju tjänster, vilket resulterade i att myndigheten ökade sina ansträngningar för att upprätta mer effektiva och ändamålsenliga förfaranden. Parlamentet noterar att 450 av de tillgängliga 470 tjänsterna var tillsatta den 31 december 2016, inklusive tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda och utstationerade nationella experter.

5.  Europaparlamentet konstaterar utifrån tjänsteförteckningen att 320 av de 330 godkända tjänsterna för tjänstemän och tillfälligt anställda var tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 327 tjänster 2015.

6.  Europaparlamentet konstaterar att 74 % av de anställda utförde operativ verksamhet under 2016 och att denna siffra var en förbättring jämfört med 2015, men ändå var något lägre än målet för 2016 (75 %).

7.  Europaparlamentet oroar sig över att för det totala antalet tillsatta tjänster den 31 december 2017 var könsfördelningen 60 % kvinnor och 40 % män. Parlamentet noterar vidare med oro att för ledande befattningar (högre chefstjänster och chefstjänster på mellannivå) är könsfördelningen den motsatta, men i ännu större utsträckning: 68 % män och 32 % kvinnor. Parlamentet uppmanar myndigheten att utan dröjsmål försöka se till att könsfördelningen när det gäller personalens sammansättning blir mer jämlik, särskilt för ledande befattningar.

8.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten genomfört åtgärder som syftar till att optimera arbetsprocesser som förbrukar mindre resurser. Parlamentet medger dock att resursklyftan beräknas öka till cirka 20 heltidsekvivalenter per år under de närmaste tre åren, till följd av en ytterligare minskning av tjänsteförteckningen (-2 % under 2017 och -1 % under 2018) och en förväntad ytterligare ökning av arbetsbördan till följd av nya uppgifter inom vissa kärnverksamheter som nya livsmedel, bekämpningsmedel och kategorisering och övervakning av skadegörare på växter.

9.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens personal i genomsnitt hade 7,4 sjukdagar 2016. Parlamentet välkomnar att myndigheten organiserade en utflyktsdag för personalen, hälso- och säkerhetsdagar och åtgärder för välbefinnande. Parlamentet uppmanar myndigheten att uppmana personalen att delta i ännu högre grad.

10.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten i juni 2016 antog en policy för att skydda personers värdighet och förhindra psykologiska och sexuella trakasserier, tillhandahöll obligatoriska kurser för personalen och anordnade ett årligt informationsmöte där personalen kunde ställa frågor och bekanta sig med konkreta fallstudier och scenarier.

11.  Europaparlamentet välkomnar att inga fall av trakasserier rapporterades, utreddes eller anmäldes till domstolen under 2016.

12.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten inte har några tjänstefordon.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

13.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens styrelse den 21 juni 2017 antog en ny policy för oberoende för att säkerställa oberoendet för alla yrkespersoner som deltar i dess vetenskapliga verksamhet. Parlamentet konstaterar att den nya policyn omfattar en ny definition av vad som menas med en intressekonflikt, en omfattande uppsättning karensregler, inbegripet ett förbud mot konsultkontrakt, och krav på att experter deklarerar den andel av deras årliga intäkter som kommer från organisationer, organ och företag vars verksamhet faller inom myndighetens verksamhetsområden. Parlamentet noterar vidare att myndigheten har antagit ovillkorliga restriktioner för finansiella investeringar i företag som direkt eller indirekt berörs av myndighetens resultat. Parlamentet konstaterar att sådana intressen anses vara oförenliga med någon som helst inblandning i det arbete som utförs av medlemmar i myndighetens vetenskapliga kommitté, vetenskapliga paneler, arbetsgrupper eller möten för sakkunnigbedömningar. Parlamentet noterar att experter som skickas av medlemsstaterna nu kommer att behöva fylla i ett formulär om intresseförklaringar.

14.  Europaparlamentet är oroat över att räckvidden för myndighetens nya policy för oberoende, som endast tar hänsyn till intressen som avser frågor som omfattas av mandatet för Efsas relevanta vetenskapliga grupp och inte till alla väsentliga intressen som avser de företag vars produkter myndigheten bedömer och alla organisationer som finansieras av dessa företag, vilket parlamentet begärt, är alltför snäv, vilket innebär att de största begränsningarna i myndighetens tidigare policy för oberoende upprätthålls.

15.  Europaparlamentet är bekymrat över att myndigheten inte tog hänsyn till parlamentets upprepade uppmaningar att ta med forskningsfinansiering i den förteckning över intressen som ska omfattas av den tvååriga karensperioden, eftersom forskningsfinansiering är den viktigaste källan till finansiella intressekonflikter bland myndighetens externa experter.

16.  Europaparlamentet är bekymrat över att myndigheten inte följde Europeiska ombudsmannens avgörande från januari 2015, som konstaterade att myndigheten hade underlåtit att i tillräcklig utsträckning beakta den föränderliga karaktären hos universiteten i sina bestämmelser om intressekonflikter och i sina formulär för intresseförklaringar, och hade bett myndigheten att se över sina bestämmelser om intressekonflikter och de relaterade anvisningar och formulär som den använder för intresseförklaringarna för att se till att akademiska experter ger upplysningar om de ekonomiska förbindelserna mellan deras arbetsgivare inom universiteten och dessa arbetsgivares näringslivspartner.

17.  Europaparlamentet betonar att tillämpningsföreskrifterna för myndighetens policy för oberoende, som antogs i slutet av 2017, inte åtgärdade ovan nämnda problem, och att myndigheten inte utnyttjade möjligheten i samband med översynen av sin oberoendepolicy för att bättre förhindra framtida skandaler med anknytning till intressekonflikter.

18.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av sin nya policy för oberoende.

19.  Europaparlamentet välkomnar att funktionen som garanterar en centraliserad hantering av konkurrerande intressen inom myndighetens tjänst för rättsliga frågor och regel- och tillsynsfrågor blev helt operativ under 2016. Parlamentet noterar dessutom att nya genomförandebestämmelser om hanteringen av konkurrerande intressen enligt planerna skulle antas i slutet av 2017. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa bestämmelser.

20.  Europaparlamentet noterar att av de 17 anställda enligt tjänsteföreskrifterna som lämnade myndigheten 2016 infördes det i två fall restriktioner för att förhindra att dessa personer blev kontaktpunkter mellan myndigheten och deras nya arbetsgivare, som utövar lobbyverksamhet och verksamhet med anknytning till myndighetens pågående ärenden.

21.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten håller på att genomföra sina regler från 2014 om intresseförklaringar, och att den, liksom tidigare år, behandlar 7 000–8 000 intresseförklaringar. Parlamentet välkomnar att myndigheten offentliggör resultatet av sina kontroller avseende överensstämmelse och sanningsenlighet som en del av sin årliga verksamhetsrapport.

22.  Europaparlamentet noterar att myndigheten i januari 2016 antog standardrutiner för hantering av klagomål från visselblåsare, och rekommenderar att man tillhandahåller konsekvent utbildning om rättigheter för visselblåsare och myndighetens regler i samband med dessa. Parlamentet uppmanar myndigheten att åta sig att strikt skydda visselblåsares identitet samt förhindra att de hotas. Parlamentet uppmanar myndigheten att tillhandahålla information om visselblåsarfall under 2016 och om hanteringen av dessa fall.

23.  Europaparlamentet konstaterar att man håller på att utarbeta modellregler för unionens byråer om riktlinjer för visselblåsning, och att så snart kommissionen formellt har gett unionens byråer sitt samtycke kommer myndigheten att gå vidare med det formella antagandet. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om antagandet och genomförandet av dessa riktlinjer.

24.  Europaparlamentet noterar att myndigheten under 2016 tog emot 99 nya ansökningar om tillgång till handlingar (och behandlade 118 ansökningar). Myndigheten beviljade i 23 fall fullständig tillgång till handlingarna och i 76 fall endast delvis tillgång, medan tillgång nekades i 19 fall. Parlamentet uppmanar myndigheten att behandla alla sådana ansökningar i en anda av öppenhet och transparens.

25.  Europaparlamentet konstaterar av de 118 ursprungliga ansökningar som behandlades under 2016 nekades i 26 fall tillgång till handlingar helt eller delvis på grund av skydd av privatlivet och den enskildes integritet, i 40 fall på grund av skydd av affärsintressen, i 18 fall på grund av att inget beslut ännu hade fattats och i ett fall på grund av skydd av domstolsförfaranden och juridisk rådgivning, Parlamentet förväntar sig att myndigheten, när den fattar beslut om att begränsa tillgången till handlingar på grund av skydd av affärsintressen, även i hög grad beaktar medborgarnas intresse av att bibehålla de höga standarderna när det gäller livsmedelssäkerhet och hälsa, samtidigt som relevanta regler och förordningar tillämpas.

26.  Europaparlamentet konstaterar att en grupp parlamentsledamöter väckte åtal mot myndigheten på grund av begränsad tillgång till handlingar i ”glyfosat-fallet”. Parlamentet förväntar sig att myndigheten fullt ut genomför domstolens beslut så fort det är fattat. Parlamentet välkomnar inrättandet nyligen av parlamentets tillfälliga utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel, som en reaktion på oron för risken i samband med herbiciden glyfosat.

27.  Europaparlamentet anser att myndigheten även i fortsättningen särskilt bör uppmärksamma den allmänna opinionen och engagera sig för öppenhet och transparens. Parlamentet välkomnar i detta avseende att myndighetens vetenskapliga databank 2016 gav tillgång till flera av de uppgifter som ligger till grund för dess vetenskapliga bedömningar, då flera datamängder offentliggjordes om bekämpningsmedel, föroreningar, kemiska risker, livsmedels sammansättning, molekylär typning och växter. Parlamentet konstaterar att myndighetens tidskrift flyttades till ett internationellt förlag för vetenskapspublikationer, i syfte att öka publikationens kvalitet och spridning. Parlamentet noterar att myndighetens riktlinjer för författare av vetenskapliga artiklar sågs över för att förbättra transparensen och öppenheten. Parlamentet betonar även att myndigheten har lanserat Knowledge Junction, ett öppet arkiv för utbyte av uppgifter och stödmaterial som används i riskbedömningar avseende livsmedels- och fodersäkerhet. Parlamentet uppmuntrar myndigheten att fortsätta i denna riktning.

Huvudsakliga framsteg

28.  Europaparlamentet välkomnar myndighetens tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

-  Genomförandet av 2020-strategin, inklusive en flerårig genomförandeplan, med fokus på de viktigaste resultaten, på grundval av en omfattande resultatram, tillsammans med de detaljerade planerings- och programplaneringsdokumenten.

-  Genomförandet av åtgärderna avseende transparens och engagemang såsom projektet för transparens och delaktighet i riskbedömning (TERA), som innebar att man införde en ny metod för intressentengagemang och offentliggjorde EFSA Journal, som säkerställer en effektiv spridning av vetenskapliga resultat och ger tillgång till myndighetens riskbedömningar.

-  Införandet av öppna data och informationsrelaterade verktyg som öppnas upp för personer som utför riskbedömningar.

Internkontroller

29.  Europaparlamentet noterar att myndighetens internrevisionsfunktion utförde bestyrkandeuppdrag och andra speciella uppgifter som anges i den årliga revisionsplan som godkänts av myndighetens revisionskommitté. Parlamentet noterar att revisionsuppdragen omfattade granskningen av verksamhetsstyrningen avseende experternas roll i de vetenskapliga beslutsprocesserna, valideringen av användarnas åtkomsträttigheter till ABAC (systemet för periodiserad redovisning), två uppföljningsrapporter om utestående granskningsrekommendationer från myndighetens internrevisionsfunktion, kommissionens tjänst för internrevision och revisionsrätten.

30.  Europaparlamentet noterar att myndighetens nuvarande system för internkontroll, enligt tjänsten för internkontroll, ger rimlig säkerhet avseende uppnåendet av de affärsmål som satts för de granskade processerna. Parlamentet noterar att en mycket viktig rekommendation om offentliggörande och insyn i de vetenskapliga beslutsprocesserna utfärdades. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att denna rekommendation genomförs och rapporteras till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

31.  Europaparlamentet noterar att det i revisionsrättens rapport framgår att myndigheten ännu inte har infört en tydlig och heltäckande strategi för finansiell efterhandskontroll som omfattar alla verksamhetsområden och där frekvensen och omfattningen av sådana kontroller anges. Parlamentet konstaterar att myndigheten håller på att utveckla en bättre övervakning och finjustera sin ram för internkontroll. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att ta itu med bristerna i dess system för internkontroll.

Internrevision

32.  Europaparlamentet noterar att det i revisionsrättens rapport framgår att i granskningsrapporten från november 2016 drog tjänsten för internrevision slutsatsen att de kontroller som gäller förvaltning av it-projekt är tillfredsställande men att det finns stora brister i it-styrningen. Parlamentet noterar att man rekommenderade att myndighetens it-styrningspolicy skulle uppdateras, att en ram för riskhantering och ett riskregister på it-området skulle införas för hela organisationen och att informationssäkerhetsfunktionen skulle skiljas från it-enheten. Parlamentet välkomnar att myndigheten och tjänsten för internrevision har enats om en plan för korrigerande åtgärder. Parlamentet noterar utifrån myndighetens svar att när det gäller it-styrningen har merparten av åtgärderna vidtagits och de återstående åtgärderna ska ha vidtagits till slutet av 2017. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av handlingsplanen.

Resultat

33.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten inrättade eller förnyade gemensam vetenskaplig verksamhet och samarbetsinitiativ med ett antal partnerorganisationer på europeisk nivå, däribland Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Parlamentet noterar dessutom att myndigheten genomförde ytterligare samarbetsutbyten med ett antal internationella partnerbyråer. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att detta samarbete syftar till att dela med sig av metoder och strategier för att förbättra livsmedelssäkerheten, inklusive metoder för bättre riskbedömning, snabb identifiering av nya risker och utbyte av uppgifter om frågor av gemensamt intresse.

34.  Europaparlamentet noterar att myndigheten utvecklade en resultatram som (1) kopplar de strategiska målen till dess portfölj med projekt och processer samt till dess resurser, och (2) innehåller en uppsättning centrala resultatindikatorer för att övervaka framsteg och resultat när det gäller input, output, resultat och effekter.

35.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har genomfört en rad initiativ för att begränsa experternas restider, bl.a. genom att främja användningen av it-verktyg för att förbättra effektiviteten.

Övriga kommentarer

36.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten har infört ett miljöledningssystem som kartlägger myndighetens förfaranden för att öka resurseffektiviteten och minska avfall och kostnader samt att den erhöll ISO 14001:2004-certifiering. Parlamentet noterar att myndigheten också erhöll certifieringen avseende EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) i februari 2017.

37.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten anslöt sig till den interinstitutionella gruppen för miljöledning med målet att utveckla en gemensam plan för åtgärder för att effektivt minska koldioxidutsläppen och samla in gemensamma uppgifter som möjliggör en jämförelse av koldioxidutsläppen hos unionens organ.

38.  Europaparlamentet konstaterar att man genom ett nära samarbete med kommissionens GD SANTE är på god väg när det gäller förberedelserna avseende Förenade kungarikets beslut att lämna unionen. Parlamentet noterar dock att den framtida tillgången till resurser fortfarande är mycket osäker, vilket hämmar myndighetens noggranna förberedelse av programperioden efter 2020. Parlamentet uppmanar myndigheten att fortsätta att vara aktiva i denna fråga, genom att förutse och planera för eventuella problem, i stället för att vänta och reagera.

39.  Europaparlamentet noterar att myndigheten är väl medveten om de finansiella riskerna till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna unionen, såsom begränsade budgetmedel, avtalsrelaterade frågor för löpande och nya kontrakt och därmed kopplade utbetalningar, arbetslöshetsersättning, operativa risker, såsom tillgång till brittiska medborgare som anställda eller experter, tillgång till Förenade kungarikets enheter när det gäller tjänster och information/data, ändrad arbetsvolym och rätt till tillgång till handlingar.

40.  Europaparlamentet noterar med oro att de EU-tillsynsorgan som ansvarar för riskbedömningen av reglerade produkter, särskilt Echa, inte har tillräckligt med resurser för att effektivt kunna fullgöra dessa uppdrag. Myndigheten och Echa bör därför ges tillräckligt med resurser för att kunna fullgöra sina särskilda uppdrag.

41.  Europaparlamentet gläder sig över att myndigheten bidrar till säkerheten i unionens livsmedels- och foderkedja och berömmer dess avsevärda ansträngningar att tillhandahålla EU:s ansvariga för riskhantering omfattande, oberoende och uppdaterad vetenskaplig rådgivning i frågor som rör livsmedelskedjan, klart och tydligt informera allmänheten om sina resultat och de uppgifter de baseras på och samarbeta med intressenter och institutionella parter för att främja sammanhang i och förtroende för unionens livsmedelssäkerhetssystem.

42.  Europaparlamentet betonar att myndigheten producerade 481 vetenskapliga studier, tekniska rapporter och andra publikationer, och besvarade 382 vetenskapliga frågor. Parlamentet noterar att andelen resultat och frågor som antagits inom tidsfristen var lägre än målet för 2016, och att de vetenskapliga rekommendationerna fortfarande i större utsträckning behöver lämnas i rätt tid.

43.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten 2016 antog en strategi kallad ”Efsastrategin 2020: beprövad vetenskap för säkra livsmedel”, som baserar sig på fem strategiska mål: prioritera offentligt engagemang och intressentengagemang i processen för vetenskaplig bedömning, bredda myndighetens kunskapsbas och optimera tillgången till dess uppgifter, bygg ut unionens kapacitet för vetenskaplig bedömning och kunskapssamhället, förbered för framtida riskbedömningsutmaningar och skapa en miljö och en kultur som återspeglar myndighetens värden.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en politisk debatt med berörda aktörer i syfte att granska EU:s lagstiftning om riskbedömningar för livsmedel, kemikalier och därtill relaterade produkter och hur effektiv denna lagstiftning är.

45.  Europaparlamentet betonar att myndigheten under 2016 sett över sin plattform för samråd med intressenter, som övergavs för att lämna plats för en ny modell för att engagera intressenterna, och i slutet av 2016 hade över 80 organisationer anmält intresse att ansluta sig till denna nya modell.

o

o o

46.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(12) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

25.1.2018

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2159(DEC))

Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar att budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan ”myndigheten”) uppgick till 79,4 miljoner EUR, vilket utgör en liten minskning jämfört med 2015 (-0,2 %). Parlamentet noterar att genomförandet av myndighetens budgetåtaganden uppgår till 100 % (jämfört med 99,8 % under 2015) och att genomförandet av betalningsbemyndiganden uppgick till 89,7 % (jämfört med 90,1 % under 2015).

2.  Europaparlamentet noterar med oro att de EU-tillsynsorgan som ansvarar för riskbedömningen av reglerade produkter, särskilt myndigheten (Efsa) och Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) inte har de resurser som de behöver för att effektivt kunna fullgöra sina skyldigheter. Efsa och ECHA bör därför ges tillräckligt med resurser för att kunna fullgöra uppdragen inom sina särskilda ansvarsområden.

3.  Europaparlamentet gläder sig över att myndigheten bidrar till säkerheten i unionens livsmedels- och foderkedja och berömmer dess avsevärda ansträngningar att tillhandahålla EU:s ansvariga för riskhantering omfattande, oberoende och uppdaterad vetenskaplig rådgivning i frågor som rör livsmedelskedjan, klart och tydligt informera allmänheten om sina resultat och de uppgifter de baseras på och samarbeta med intressenter och institutionella parter för att främja sammanhang i och förtroende för unionens livsmedelssäkerhetssystem.

4.  Europaparlamentet välkomnar den förbättrade tillsättningsgraden för anställda enligt tjänsteföreskrifterna jämfört med 2015 (+ 0,6 %), vilken uppgår till 95,3 %, och som delvis kompenserar den besvärliga personalsituationen.

5.  Europaparlamentet konstaterar att 74 % av de anställda sysslade med operativ verksamhet under 2016 och att denna siffra var en förbättring jämfört med 2015, men ändå var något lägre än målet för 2016 (75 %).

6.  Europaparlamentet betonar att myndigheten producerade 481 vetenskapliga studier, tekniska rapporter och andra publikationer, och besvarade 382 vetenskapliga frågor. Parlamentet noterar att andelen resultat och frågor som antagits inom tidsfristen var lägre än målet för 2016, och att de vetenskapliga rekommendationerna fortfarande i större utsträckning behöver lämnas i rätt tid.

7.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten 2016 antog en strategi kallad ”Efsastrategin 2020: beprövad vetenskap för säkra livsmedel”, som baserar sig på fem strategiska mål: prioritera offentligt engagemang och intressentengagemang i processen för vetenskaplig bedömning, bredda myndighetens kunskapsbas och optimera tillgången till dess uppgifter, bygg ut unionens kapacitet för vetenskaplig bedömning och kunskapssamhället, förbered för framtida riskbedömningsutmaningar och skapa en miljö och en kultur som återspeglar myndighetens värden.

8.  Europaparlamentet konstaterar att tidpunkten för antagandet av myndighetens reviderade policy för oberoende, som ursprungligen hade planerats till 2016, flyttades till mitten av 2017.

9.  Europaparlamentet anser att myndigheten även i fortsättningen särskilt bör uppmärksamma den allmänna opinionen och engagera sig för öppenhet och transparens. Parlamentet välkomnar i detta avseende att myndighetens vetenskapliga databank 2016 gav tillgång till flera av de uppgifter som ligger till grund för dess vetenskapliga bedömningar, då flera datamängder offentliggjordes; om bekämpningsmedel, föroreningar, kemiska risker, livsmedels sammansättning, molekylär typning och växter. Myndighetens tidskrift flyttades till ett internationellt förlag för vetenskapspublikationer, i syfte att öka publikationens kvalitet och spridning. Myndighetens riktlinjer för författare av vetenskapliga artiklar sågs över för att förbättra transparensen och öppenheten. Myndigheten har lanserat Knowledge Junction, ett öppet arkiv för utbyte av uppgifter och stödmaterial som används i riskbedömningar avseende livsmedels- och fodersäkerhet. Parlamentet uppmuntrar myndigheten att fortsätta i denna riktning.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en politisk debatt med berörda aktörer i syfte att granska EU:s lagstiftning om riskbedömningar för livsmedel, kemikalier och därtill relaterade produkter och hur effektiv denna lagstiftning är.

11.  Europaparlamentet betonar att myndigheten under 2016 sett över sin plattform för samråd med intressenter, som övergavs för att lämna plats för en ny modell för att engagera intressenterna, och i slutet av 2016 hade över 80 organisationer anmält intresse att ansluta sig till denna nya modell.

12.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens rapport om myndighetens årsredovisning för budgetåret 2016, särskilt revisionsförklaringen utan reservationer både om tillförlitligheten i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna. Parlamentet välkomnar också myndighetens utfästelse att genomföra den handlingsplan som revisionsrätten rekommenderat, att ”en ram för riskhantering och ett riskregister på it-området skulle införas för hela organisationen och att informationssäkerhetsfunktionen skulle skiljas från it-enheten.”

13.  Europaparlamentet noterar att myndigheten bara gav Europaparlamentets ledamöter begränsad tillgång till den information som dessa begärt 2016 avseende de studier som myndigheten hade använt för att dra sina slutsatser om huruvida det verksamma ämnet glyfosat är cancerframkallande. Europaparlamentets berörda ledamöter har därför tagit fallet till EU-domstolen.

14.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2016.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

24.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

7

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jiří Maštálka

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

39

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini, Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 115.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 115.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 115.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 115.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 443, 29.11.2016, s. 15.

(12)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 12 april 2018Rättsligt meddelande