Процедура : 2017/2148(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0092/2018

Внесени текстове :

A8-0092/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.55

Приети текстове :

P8_TA(2018)0160

ДОКЛАД     
PDF 740kWORD 67k
23.3.2018
PE 613.446v02-00 A8-0092/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година

(2017/2148(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година

(2017/2148(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година, придружен от отговора на фондацията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0058/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0092/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година

(2017/2148(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Фондацията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0058/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(9), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0092/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година

(2017/2148(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0092/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(11) на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 20 789 500 EUR, което представлява увеличение с 1,72% спрямо 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Фондацията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Фондацията за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че в своя доклад за 2014 г. Палатата е съобщила за занижени възнаграждения на служители в периода 2005 – 2014 г. във връзка с прехода към новия Правилник за длъжностните лица на Съюза през 2005 г.; отбелязва, че въпреки че причините за занижените плащания (2014 г.: неспазване на гарантираните минимални заплати; 2015 г.: погрешно изчисляване на мултипликационния коефициент към заплатата) са различни, Палатата отново е открила занижени плащания (43 350 EUR), както и някои завишени плащания (168 930 EUR), засягащи 30 настоящи и бивши служители; отбелязва, че Фондацията е коригирала всички занижени плащания, но няма да си възстанови сумите по завишените плащания (съгласно член 85 от действащия Правилник за длъжностните лица); призовава Фондацията отново да анализира всички възможни грешки във връзка с прехода към Правилника за длъжностните лица от 2005 г., да извърши пълна оценка на функцията си по изчисляване на заплатите и да докладва констатациите си на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; отчита, въз основа на информацията, предоставена от Фондацията, че през април 2017 г. е извършен обстоен вътрешен одит на функцията по изчисляване на заплатите; отбелязва, че Фондацията очаква окончателния доклад и че надлежно ще вземе предвид евентуалните препоръки; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за корективните мерки, които ще бъдат предприети;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва със задоволство, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година степента на изпълнение на бюджета е 99,99% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 84,80%, което представлява увеличение с 2,55% в сравнение с 2015 г.;

3.  изразява загриженост относно отрицателното въздействие върху бюджета на увеличаващия се корекционен коефициент на Ирландия, който все повече застрашава финансовата способност на Фондацията да изпълнява мандата си; очаква институциите на Съюза да вземат мерки за компенсиране на последиците;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че размерът на пренесените към 2017 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, е голям и възлиза на 2 800 000 EUR (43%) за дял III (оперативни разходи) спрямо 2 100 000 EUR (31%) през 2015 г., и е бил основно във връзка с проекти (проучвания и пилотни схеми), които продължават да се изпълняват и след края на годината; отбелязва, че Фондацията може да обмисли възможността за въвеждане на диференцирани бюджетни кредити с цел по-добро отразяване на многогодишното естество на операциите и неизбежните забавяния в периода от подписването на договорите до извършването на доставките и осъществяването на плащанията;

5.  отчита, че със съгласието на Палатата, Фондацията прави разграничение между планирани и непланирани пренесени бюджетни кредити; отбелязва, че за 2016 г. Фондацията е предвидила пренасяне на бюджетни кредити в размер на 3 000 000 EUR, докато в действителност са пренесени само 2 800 000 EUR; отбелязва освен това, че Фондацията внимателно обмисля възможността за въвеждане на диференцирани бюджетни кредити;

6.  отбелязва, че преносите често може да бъдат частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Фондацията и са съобщени на Палатата;

Обществени поръчки

7.  отбелязва, че консултативният комитет на Фондацията по обществените поръчки и договорите (ККОПД), който дава становище по предложенията за договори, чиято стойност надвишава 250 000 EUR, не е заседавал през 2016 г., тъй като не е имало досиета, които да отговарят на критериите; отбелязва освен това, че ККОПД е извършил годишна последваща проверка на три от единадесетте обществени поръчки, възложени през 2016 г.; отбелязва, че ККОПД е изразил удовлетворение като цяло по отношение на спазването от страна на Фондацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

Политика относно персонала

8.  отбелязва, че през декември 2016 г. е била извършена оценка на работните места, която показва относително високо ниво на стабилност през трите години на оценка;

9.  отбелязва, че в щатното разписание и разпределението по длъжности към декември 2016 г. се предвиждат 107 длъжности (длъжностни лица, срочно наети и договорно наети служители) в сравнение с 108 през 2015 г.; отбелязва със задоволство въз основа на броя на заетите към 31 декември 2016 г. длъжности, че почти е постигнат баланс между половете, тъй като съотношението е 55,14% жени и 44,86% мъже;

10.  подчертава, че равновесието между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката на Фондацията относно персонала; отбелязва, че бюджетът, изразходван за дейности, свързани с благосъстоянието на служителите, възлиза на 80,21 EUR на служител; отбелязва, че служителите са ползвали средно 6,5 дни отпуск по болест – което е по-малко, отколкото в много други агенции на ЕС, но все пак буди тревога и заслужава разглеждане, за да се установи дали стресът на работното място не е един от факторите – и че нито един член на персонала не е бил в отпуск по болест за цяла година;

11.  приветства факта, че през 2016 г. няма случаи на официално или неофициално съобщен тормоз; подкрепя обучението и информационните сесии, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала;

12.  отбелязва със задоволство факта, че Фондацията не е получавала никакви жалби и че срещу нея не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаването или уволнението на служители, през 2016 г.;

13.  приветства предприетите от Фондацията коригиращи действия във връзка със заплатите след докладите на Палатата; отбелязва, че през второто тримесечие на 2017 г. беше извършен одит на функцията на заплатите, с цел да се предостави допълнителна увереност за наличието на подходящи процеси и проверки и доброто им функциониране;

14.  припомня, че съкращенията на персонала бяха осъществени много трудно и отново изразява загриженост относно последиците от евентуални нови съкращения, които биха ограничили способността на агенциите да изпълняват своя мандат;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

15.  отбелязва със задоволство провеждането на семинари по въпросите на етиката, почтеността и борбата с измамите през ноември и декември 2016 г.; отбелязва освен това, че присъствието на тези семинари е било задължително за всички служители и тези, които не са могли да участват, е трябвало да проследят онлайн програма по същите теми;

16.  отбелязва със задоволство, че Фондацията е въвела правила относно сигнализирането за нередности и че такива случаи не са регистрирани през 2016 г.;

17.  отбелязва необходимостта от установяване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране с достатъчни бюджетни ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно гарантира поверителност и предлага необходимите съвети и подкрепа;

18.  отчита факта, че през 2016 г. във Фондацията не са регистрирани случаи на конфликт на интереси;

19.  призовава Фондацията да приеме етичен кодекс и да информира органа по освобождаване от отговорност относно предполагаеми и потвърдени конфликти на интереси, начина, по който се е справила с тях, и как ще ги предотвратява в бъдеще;

Основни постижения

20.  приветства трите основни постижения, посочени от Фондацията за 2016 г., а именно:

–  приключването на шестото Европейско проучване на условията на труд и представянето на резултатите от него пред Парламента на 17 ноември 2016 г.;

–  приключването на последната година от четиригодишния програмен цикъл на Фондацията със 100% изпълнение на бюджета и 98% изпълнение на годишната програма и най-високо равнище на изразена чрез обратна връзка удовлетвореност на ползвателите, регистрирана през четиригодишния период;

–  позоваването в пакета на Европейския стълб на социалните права на констатациите от последните проучвания на Фондацията: относно заплащането, социалните придобивки, неподходящи жилищни условия в Европа, новите форми на заетост и последното проучване на условията на труд;

21.  приветства успешното изпълнение на четиригодишната работна програма на Фондацията с високо равнище на организационна ефективност, както е видно от цялостното подобрение на ключовите показатели за ефективност на Фондацията;

22.  отбелязва със задоволство постигането на 97% от планираните за 2016 г. резултати от работната програма, което е значително над целта от 80%, представлява съществен обрат предвид изоставането през предходните две години, и гарантира своевременното предаване на почти всички планирани продукти през последната година на програмния период;

Вътрешен контрол

23.  отбелязва със задоволство, че в съответствие с приоритетите, представени на бюрото на управителния съвет през януари 2016 г. координаторът за вътрешния контрол на Фондацията е поставил акцент върху пет стандарта за вътрешния контрол, свързани с нейната мисия и визия, етика и организационни ценности, разпределянето и мобилността на персонала, управлението на риска и оценката на стандартите за вътрешен контрол;

Вътрешен одит

24.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че в своя одитен доклад от декември 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията подчертава необходимостта да се подобри управлението на проектите на Фондацията, главно по отношение на правилата за управление, мониторинга и отчитането; отбелязва със задоволство обаче, че Фондацията и Службата за вътрешен одит на Комисията са се споразумели относно план за предприемане на корективни действия;

25.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит в областта на управлението на проекти с цел „оценка на целесъобразността на планирането и ефективността на системите за управление и контрол, въведени от Фондацията за дейността ѝ в областта на управлението на проекти“; отбелязва освен това, че докладът на Службата за вътрешен одит на Комисията съдържа четири препоръки по следните теми: ръководство на управлението на проекти, управление, мониторинг и отчитане на проектите, планиране на проектите, информационна система за управление на проектите; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е приела плана за действие на Фондацията, който трябва да бъде изпълнен до края на 2017 г.; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък;

26.  отбелязва със задоволство, че всички препоръки, отправени от Службата за вътрешен одит при предходни одити преди отчетната година са затворени;

Други коментари

27.  изразява съжаление, че Регламент (ЕИО) № 1365/75 не поставя изрично изискване за външни оценки на дейността на Фондацията; отбелязва обаче, че в предложението на Комисията за нов учредителен регламент е включено задължение за извършване на оценка на всеки пет години; приветства също така факта, че в момента всяка от четиригодишните работни програми подлежи на външна оценка;

28.  отчита, че Фондацията остава съществен фактор, допринасящ за разработването на политиките, и че използването на нейния експертен опит в ключови за политиките на Съюза документи остава значително;

29.  отчита работата на Фондацията през четиригодишната работна програма 2013 – 2016 г. „От криза към възстановяване: по-добре информирани политики за конкурентна и справедлива Европа“; приветства висококачествения анализ и приноса на Фондацията за политиките по отношение на условията на живот и труд, колективните трудови правоотношения и развитието на заетостта и пазара на труда, и по-специално обзорния доклад за шестото европейско проучване на условията на труд, както и доклада „Нови форми на заетост“; подчертава значението на тристранната структура на управление на Фондацията, която дава възможност за извършване на всеобхватен преглед на икономическата и социалната действителност;

30.  подчертава необходимостта да се поддържа засилено сътрудничество между Фондацията и комисията по заетост и социални въпроси с цел използване от експертния опит на Фондацията и да се провеждат конструктивни и основани на факти обсъждания;

31.  приветства факта, че Парламентът, Комисията и други заинтересовани страни са основните ползватели на ноу-хау, предоставено от Фондацията, и че са запознати с неговото качество и интереса, който представлява;

32.  отбелязва преразглеждането на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета(12), с който Фондацията се създава, и приветства включването от страна на Парламента и Комисията на изрично позоваване на използването на доклади за външен одит и оценки;

33.  приветства доброто сътрудничество между Фондацията и други агенции на Съюза, по-специално с Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Европейската фондация за обучение (ETF), Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Европейския институт за равенство между половете (EIGE), при планирането и изпълнението на нейната работа с цел осигуряване на добра координация и полезни взаимодействия на нейните дейности;

34.  отбелязва значителния принос на Фондацията за борбата с бедността и сключването на трудови договори с цел измама в редица действия в рамките на Съюза.

o

o o

35.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г. (13) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

24.1.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година

(2017/2148(DEC))

Докладчик по становище: Клод Ролен

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата („Палатата“) обяви операциите, свързани с годишните отчети на Фондацията за финансовата 2016 година, за законосъобразни и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г. е вярно представено;

2.  признава, че Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд („Фондацията“) продължи да дава съществен принос за разработването на политиката и че използването на нейния експертен опит в ключови документи за политиката на Съюза остана съществено;

3.  отчита работата на Фондацията през четиригодишната работна програма 2013 – 2016 г. „От криза към възстановяване: по-добре информирани политики за конкурентна и справедлива Европа“; приветства висококачествения анализ и политическия принос на Фондацията по отношение на условията на живот и труд, колективните трудови правоотношения и развитието на заетостта и пазара на труда, и по-специално обобщаващия доклад на шестото европейско проучване на условията на труд, както и доклада „Нови форми на заетост“; подчертава значението на тристранната структура на управление на Фондацията, която дава възможност за извършване на всеобхватен преглед на икономическата и социалната действителност;

4.  подчертава необходимостта да се поддържа засилено сътрудничество между Фондацията и комисията по заетост и социални въпроси с цел възползване от експертния опит на Фондацията и ангажиране в конструктивни и основани на факти обсъждания; приветства процента на изпълнение на програмите (97%), който значително надвишава целта за 2016 г. и е съществено подобрение спрямо предходните две години;

5.  приветства факта, че Парламентът, Комисията и други заинтересовани страни са основните ползватели на ноу-хау, предоставено от Фондацията, и че са запознати с неговото качество и интерес;

6.  приветства успешното изпълнение на четиригодишната работна програма на Фондацията с високо равнище на организационна ефективност, както е видно от цялостното подобрение на ключовите показатели за ефективност на Фондацията;

7.  отбелязва преразглеждането на Регламент (ЕИО) № 1365/75(14)на Съвета относно създаването на Фондацията и приветства включването от страна на Парламента и Комисията на изрично позоваване на използването на доклади за външен одит и оценки;

8.  отбелязва одитния доклад за 2016 г. на Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията, в който се подчертава необходимостта от подобряване на управлението на проекти от страна на Фондацията, главно по отношение на механизмите за управление, мониторинг и докладване, и приветства готовността на Фондацията да изпълнява договорения план за действие в сътрудничество с IAS;

9.  приветства образцовата висока степен на изпълнение на бюджета (100%), но отбелязва, че равнището на пренесени за 2017 г. бюджетни кредити за поети задължения е увеличено за дял III (43%) в сравнение с 2016 г. (31%), главно поради проекти, които продължават след края на годината; отбелязва отговора на Фондацията, в който се пояснява, че всъщност това са били планирани пренасяния под първоначалната сума от 3 милиона евро;

10.  отбелязва препоръката на Палатата Фондацията евентуално да обмисли въвеждането на многогодишни бюджетни кредити, за да се отразят по-добре многогодишният характер на операциите и неизбежните забавяния между подписването на договорите, доставките и плащанията;

11.  приветства предприетите от Фондацията коригиращи действия във връзка с коригирането на заплатите след докладите на Палатата; отбелязва, че през второто тримесечие на 2017 г. беше извършен одит на функцията на заплатите с цел да се предостави допълнителна увереност, че се прилагат подходящи процеси и проверки, които функционират добре, и призовава Фондацията при необходимост да предприеме нужните мерки;

12.  изразява загриженост относно отрицателното въздействие върху бюджета на увеличаващия се корекционен коефициент на Ирландия, който все повече поражда риск да застраши финансовата способност на Фондацията да изпълни мандата си; очаква институциите на Съюза да вземат мерки за компенсиране на последиците;

13.  приветства доброто сътрудничество между Фондацията и други агенции на Съюза, особено Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Европейската фондация за обучение (ETF), Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Европейския институт за равенство между половете (EIGE), по време на планирането и изпълнението на работата с цел осигуряване на добра координация и полезни взаимодействия на нейните дейности;

14.  отбелязва значителния принос на Фондацията за борбата с бедността и сключването на договори за работа с цел измама в редица дейности в рамките на Съюза.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 212.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 212.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 212.

(7)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 212.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

ОВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 11.

(12)

Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1 – 4).

(13)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1 – 4).

Последно осъвременяване: 12 април 2018 г.Правна информация