Postup : 2017/2148(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0092/2018

Předložené texty :

A8-0092/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.55

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0160

ZPRÁVA     
PDF 646kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.446v02-00 A8-0092/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016

(2017/2148(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016

(2017/2148(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0092/2018),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016

(2017/2148(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí nadace(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(9), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0092/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016

(2017/2148(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0092/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen „nadace“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 20 789 500 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 1,72 %; vzhledem k tomu, že rozpočet nadace se převážně odvíjí od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce nadace za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka nadace je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

1.  na základě zprávy Účetního dvora poznamenává, že ve zprávě za rok 2014 Účetní dvůr upozornil na nedoplatky na mzdách zaměstnancům za období 2005–2014, související s přechodem na nový služební řád EU v roce 2005; konstatuje, že přestože důvody nedoplatků (2014: nedodržení minimální zaručené mzdy; 2015: špatný koeficient násobení při výpočtu mezd) jsou jiné, Účetní dvůr opět zjistil nedoplatky (43 350 EUR) a několik přeplatků (168 930 EUR), které se týkají 30 současných nebo bývalých zaměstnanců; poznamenává, že nadace všechny nedoplatky uhradila, ale přeplatky nárokovat nebude (v souladu s článkem 85 stávajícího služebního řádu); vyzývá nadaci, aby opět analyzovala všechny případné chyby v souvislosti s přechodem na služební řád z roku 2005, kompletně vyhodnotila činnost svého mzdového oddělení a o zjištěních informovala orgán příslušný k udělení absolutoria; bere na vědomí informaci nadace, že činnost mzdového oddělení byla v dubnu 2017 předmětem komplexního interního auditu; bere na vědomí, že nadace očekává doručení závěrečné zprávy, přičemž veškerá doporučení budou náležitě zohledněna; vyzývá nadaci, aby o nápravných opatřeních, která budou přijata, informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí vynaloženého na monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 bylo plnění rozpočtu dosahující 99,99 % a že míra využití prostředků na platby činila 84,80 %, což oproti roku 2015 představuje pokles o 2,55 %;

3.  vyjadřuje obavu ohledně negativního dopadu rostoucího koeficientu pro Irsko na rozpočet, čímž se zvyšuje riziko oslabování finanční kapacity nadace, pokud jde o plnění jejího mandátu; očekává, že orgány Unie přijmou opatření k vyrovnání tohoto dopadu;

Závazky a přenesené prostředky

4.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra přenosů prostředků přidělených na závazky v roce 2017 je vysoká a činí 2 800 000 EUR (43 %) v případě hlavy III (operační výdaje) oproti 2 100 000 EUR (31 %) v roce 2015, zejména v souvislosti s projekty (studie a pilotní projekty), které přesahují do dalšího roku; konstatuje, že by nadace mohla zvážit zavedení diferencovaných rozpočtových položek, jež by lépe odrážely víceletou povahu operací a nevyhnutelné prodlevy mezi podpisem smluv, jejich realizací a platbami;

5.  bere na vědomí, že nadace se souhlasem Účetního dvora rozlišuje mezi plánovanými a neplánovanými přenosy prostředků; konstatuje, že v roce 2016 plánovala nadace přenosy prostředků ve výši 3 000 000 EUR, zatímco skutečná výše přenesených prostředků dosáhla jen 2 800 000 EUR; dále poznamenává, že nadace pečlivě zvažuje zavedení rozlišených rozpočtových položek;

6.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur, neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je nadace dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

Zadávání veřejných zakázek

7.  konstatuje, že poradní výbor nadace pro nákupy a veřejné zakázky, který vydává stanoviska k návrhům zakázek v hodnotě nejméně 250 000 EUR, v roce 2016 nezasedal, neboť žádný návrh stanovená kritéria nesplňoval; kromě toho poznamenává, že poradní výbor pro nákupy a veřejné zakázky provedl roční ověření ex post u tří z jedenácti zakázek zadaných v roce 2016; poznamenává, že poradní výbor pro nákupy a veřejné zakázky byl obecně spokojen s tím, že nadace dodržela postupy pro zadávání veřejných zakázek;

Zaměstnanecká politika

8.  poznamenává, že v prosinci 2016 byla provedena prověrka pracovních míst, která prokázala relativně vysokou úroveň stability během třech let, na které se prověrka vztahovala;

9.  poznamenává, že plán pracovních míst a přehled zaměstnanců uvádí od prosince 2016 107 pracovních míst (úředníci, dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci) oproti 108 v roce 2015; s uspokojením bere na vědomí, že podle počtu všech pracovních míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 byla téměř dosažena genderová vyváženost, neboť poměr byl 55,14 % žen a 44,86 % mužů;

10.  zdůrazňuje, že by součástí personální politiky nadace měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; konstatuje, že na zdraví prospěšné činnosti byly na každého zaměstnance vynaloženy rozpočtové prostředky ve výši 80,21 EUR; poznamenává, že průměrná délka pracovní neschopnosti na každého zaměstnance je 6,5 dne, což je sice méně než v řadě jiných agentur EU, ale přesto jde o znepokojující délku neschopnosti, kterou je třeba přezkoumat, aby se zjistilo, zda jedním z jejích důvodů není stres na pracovišti, a dále poznamenává, že žádný zaměstnanec nebyl v pracovní neschopnosti celý rok;

11.  oceňuje skutečnost, že v roce 2016 nebyl formálně ani neformálně nahlášen žádný případ obtěžování; podporuje školení a informační setkání organizovaná za účelem zvýšení informovanosti zaměstnanců;

12.  s uspokojením poznamenává, že nadace v roce 2016 neobdržela žádnou stížnost, žalobu ani nahlášené případy týkající se přijímání nebo propouštění zaměstnanců;

13.  vítá nápravná opatření nadace, která byla provedena v souvislosti s opravami mezd na základě zpráv Účetního dvora; poznamenává, že audit mzdového účetnictví byl proveden ve druhém čtvrtletí roku 2017 s cílem poskytnout dodatečnou jistotu, že jsou zavedeny příslušné postupy a kontroly a dobře fungují;

14.  připomíná, že snižování počtu zaměstnanců doprovázejí velké obtíže, a opět zdůrazňuje své obavy z jakýchkoli dalších škrtů, které by omezily schopnost agentur vykonávat jejich mandát;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost a demokracie

15.  s uspokojením konstatuje, že se v listopadu a prosinci 2016 konaly semináře na téma etiky, integrity a boje proti podvodům; dále poznamenává, že účast na těchto seminářích byla povinná pro všechny zaměstnance a ti, kteří se zúčastnit nemohli, museli absolvovat online program zaměřený na tatáž témata;

16.  s uspokojením bere na vědomí, že nadace má zavedená pravidla týkající se whistleblowingu a že v roce 2016 žádný takový případ nebyl zaznamenán;

17.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat oznamovatelům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

18.  oceňuje skutečnost, že v nadaci v roce 2016 nedošlo k žádnému případu střetu zájmů;

19.  vyzývá nadaci, aby přijala etický kodex a informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o údajných a prokázaných střetech zájmů a o tom, jak je řešila a jak jim hodlá v budoucnu zamezit;

Hlavní úspěchy

20.  vítá tři hlavní úspěchy v roce 2016, na které nadace poukázala, tj. že:

–  dokončila šestý evropský průzkum pracovních podmínek a svá zjištění předložila Parlamentu dne 17. listopadu 2016;

–  v posledním roce svého čtyřletého plánovacího období dosáhla při plnění svého rozpočtu 100 % a míry plnění programů ve výši 98 % a podle zpětné vazby zaregistrované během čtyřletého období dosáhla maximální úrovně spokojenosti uživatelů;

–  balíček opatření týkající se evropského pilíře sociálních práv odkazuje na nedávná zjištění Eurofondu týkající se: mezd, sociálních dávek, nevyhovujícího bydlení v Evropě, nových forem zaměstnávání a nejnovějšího průzkumu pracovní podmínek;

21.  vítá úspěšné provádění čtyřletého pracovního programu nadace, který má vysokou úroveň organizační účinnosti, jak dokazuje celkové zlepšení klíčových ukazatelů výkonnosti nadace;

22.  s uspokojením poznamenává, že míra dosahování výstupů pracovního programu plánovaných na rok 2016 činila 97 % a výrazně převýšila cílovou míru 80 %, což je významná změna oproti nedostatečným výsledkům v předcházejících dvou letech, která zajistila, že na konci čtyřletého programového období byly téměř všechny výstupy plánované na poslední rok programu včas dosaženy;

Vnitřní kontroly

23.  s uspokojením konstatuje, že se koordinátor vnitřní kontroly nadace v souladu s prioritami předloženými kanceláři správní rady v lednu 2016 zaměřil na pět standardů vnitřní kontroly týkajících se její mise a vize, etiky a organizačních hodnot, přidělování zaměstnanců a  mobility, procesu řízení rizik a hodnocení standardů vnitřní kontroly;

Interní audit

24.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že ve své auditní zprávě z prosince 2016 Útvar interního auditu upozornil, že je potřeba zlepšit řízení projektů nadace, zejména v souvislosti s postupy správy, monitorováním a vykazováním; s uspokojením nicméně poznamenává, že se nadace a Útvar interního auditu dohodly na plánu nápravných opatření;

25.  konstatuje, že Útvar interního auditu provedl audit řízení projektů s cílem „posoudit vhodnost koncepce a účinnost systémů řízení a kontroly, které nadace zavedla pro své činnosti související s řízením projektů“; kromě toho poznamenává, že zpráva Útvaru interního auditu obsahuje čtyři doporučení týkající se těchto témat: správy řízení projektů, monitorování projektů a podávání zpráv, plánování projektů, informačního systému pro řízení projektů; konstatuje, že Útvar interního auditu přijal akční plán nadace, který má být dokončen do konce roku 2017; vyzývá nadaci, aby o dosaženém pokroku informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

26.  s uspokojením poznamenává, že byla provedena všechna doporučení Útvaru interního auditu z dřívějších auditů před vykazovaným rokem;

Další připomínky

27.  vyjadřuje politování nad tím, že nařízení (EHS) č. 1365/75 výslovně nevyžaduje externí hodnocení činnosti nadace; poznamenává nicméně, že návrh Komise týkající se nového zakládacího nařízení zahrnuje povinnost provádět hodnocení každých pět let; vítá rovněž skutečnost, že externímu hodnocení podléhá nyní každý čtyřletý pracovní program;

28.  bere na vědomí, že nadace opět významně přispívala k utváření politik a že její odborné poznatky byly často využívány v klíčových dokumentech týkajících se politik Unie;

29.  oceňuje činnost nadace během čtyřletého pracovního programu v letech 2013–2016 s názvem „Od krize k obnově: informovanější politiky pro konkurenceschopnou a spravedlivou Evropu“; vítá vysoce kvalitní analýzy a podklady pro tvorbu politik vydané nadací, pokud jde o životní a pracovní podmínky, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost a vývoj trhu práce, a zejména souhrnnou zprávu o šestém průzkumu pracovních podmínek v Evropě a nových formách zaměstnávání; zdůrazňuje význam tripartitního řízení nadace, které umožňuje získat komplexní přehled o hospodářských a sociálních podmínkách;

30.  zdůrazňuje, že je nezbytné udržovat úzkou spolupráci mezi nadací a Výborem pro zaměstnanost a sociální věci, aby bylo možné využívat odborné znalosti nadace a pokračovat v konstruktivních diskuzích opírajících se o fakta;

31.  vítá skutečnost, že Parlament, Komise a další zúčastněné strany jsou hlavními uživateli know-how, které nadace poskytuje, a že jsou si vědomi její kvality a významu;

32.  bere na vědomí revizi nařízení Rady č. 1365/75/EHS(12) o založení nadace a vítá skutečnost, že Parlament a Komise do něj zahrnuly výslovný odkaz na používání externích auditních zpráv a hodnocení;

33.  vítá dobrou spolupráci mezi nadací a ostatními agenturami Unie, k nimž patří zejména Cedefop, EU-OSHA, ETF, FRA a EIGE, při plánování a realizaci její činnosti s cílem zajistit dobrou koordinaci a součinnost jejích aktivit;

34.  bere na vědomí, jak výrazně nadace přispívá k boji proti chudobě a podvodnému smluvnímu najímání pracovníků a to prostřednictvím řady opatření v celé Unii.

o

o o

35.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018 (13) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

24.1.2018

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016

(2017/2148(DEC))

Zpravodaj: Claude Rolin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr (dále jen „EÚD“) prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2016, jsou legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace k 31. prosinci 2016;

2.  uznává, že Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen „nadace“) nadále zásadním způsobem přispívala k rozvoji politiky a že využívání jejích odborných znalostí v klíčových politických dokumentech Unie bylo i nadále značné;

3.  oceňuje činnost nadace během čtyřletého pracovního programu v letech 2013–2016 s názvem „Od krize k obnově: informovanější politiky pro konkurenceschopnou a spravedlivou Evropu“; vítá vysoce kvalitní analýzy a podklady pro tvorbu politik vydané nadací, pokud jde o životní a pracovní podmínky, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost a vývoj trhu práce, a zejména souhrnnou zprávu o šestém průzkumu pracovních podmínek v Evropě a nových formách zaměstnávání; zdůrazňuje význam tripartitního řízení nadace, které umožňuje získat komplexní přehled o hospodářských a sociálních podmínkách;

4.  zdůrazňuje, že je nezbytné udržovat úzkou spolupráci mezi nadací a Výborem pro zaměstnanost a sociální věci, aby bylo možné využívat odborné znalosti nadace a pokračovat v konstruktivních diskuzích opírajících se o fakta; vítá míru plnění programů ve výši 97 %, jež výrazně přesáhla cílovou hodnotu pro rok 2016 a představovala značné zlepšení ve srovnání se dvěma předchozími roky;

5.  vítá skutečnost, že Parlament, Komise a další zúčastněné strany jsou hlavními uživateli know-how, které nadace poskytuje, a že jsou si vědomi její kvality a okruhu zájmů;

6.  vítá úspěšné provádění čtyřletého pracovního programu nadace, který má vysokou úroveň organizační účinnosti, jak dokazuje celkové zlepšení klíčových ukazatelů výkonnosti nadace;

7.  bere na vědomí revizi nařízení Rady č. 1365/75/EHS(14) o založení nadace a vítá skutečnost, že Parlament a Komise do něj zahrnuly výslovný odkaz na používání externích auditních zpráv a hodnocení;

8.  bere na vědomí auditní zprávu Útvaru interního auditu Komise z roku 2016, která zdůraznila potřebu zlepšit řízení projektů nadace, zejména v souvislosti s opatřeními v oblasti správy, monitorováním a podáváním zpráv, a vítá ochotu nadace provádět ve spolupráci s Útvarem interního auditu dohodnutý akční plán;

9.  oceňuje příkladně vysokou míru plnění rozpočtu (100 %); konstatuje však, že úroveň prostředků přenesených do roku 2017 se v případě hlavy III zvýšil (43 %) ve srovnání s rokem 2016 (31 %), zejména pokud jde o projekty přesahující konec kalendářního roku; bere na vědomí reakci nadace, v níž se upřesňuje, že se jednalo o plánované přenosy, jejichž objem byl ve skutečnosti nižší než původní plánovaná hodnota ve výši 3 milionů EUR;

10.  bere na vědomí doporučení Účetního dvora, aby nadace zvážila zavedení diferencovaných rozpočtových položek, jež by lépe odrážely víceletou povahu operací a nevyhnutelné prodlevy mezi podpisem smluv, jejich realizací a platbami;

11.  vítá nápravná opatření, která nadace přijala v souvislosti s opravami mezd v návaznosti na zprávy EÚD; bere na vědomí, že ve 2. čtvrtletí roku 2017 byl proveden audit mzdového účetnictví s cílem poskytnout dodatečnou jistotu, že jsou zavedeny příslušné postupy a kontroly a že dobře fungují, a vyzývá nadaci, aby v případě potřeby přijala nezbytná opatření;

12.  vyjadřuje obavu ohledně negativního dopadu rostoucího se státního koeficientu Irska na rozpočet, čímž se zvyšuje riziko oslabování finanční kapacity nadace, pokud jde o plnění jejího mandátu; očekává, že orgány Unie přijmou opatření k vyrovnání tohoto dopadu;

13.  vítá dobrou spolupráci mezi nadací a ostatními agenturami Unie, k nimž patří zejména Cedefop, EU-OSHA, ETF, FRA a EIGE, při plánování a realizaci její činnosti s cílem zajistit dobrou koordinaci a součinnost jejích aktivit;

14.  bere na vědomí, jak výrazně nadace přispívá k boji proti chudobě a podvodnému smluvnímu najímání pracovníků a to prostřednictvím řady opatření v celé Unii.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

23.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

8

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 212.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 212.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 212.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 212.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 84, 17.03.2017, s.11

(12)

Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1).

(13)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1-4).

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění