Procedūra : 2017/2148(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0092/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0092/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.55

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0160

ZIŅOJUMS     
PDF 724kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.446v02-00 A8-0092/2018

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2148(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2148(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(4) un jo īpaši tās 16. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0092/2018),

1.  sniedz Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2148(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(9) un jo īpaši tās 16. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0092/2018),

1.  apstiprina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2148(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0092/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde vēlas uzsvērt, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (turpmāk „Fonds”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tā 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 20 789 500, t. i., par 1,72 % mazāks nekā 2015. gadā; tā kā Fonda budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Fonda 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

1.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu 2014. gada ziņojumā tā bija ziņojusi, ka laikā no 2005. gada līdz 2014. gadam darbinieku algas nebija izmaksātas pietiekamā apmērā, kas saistāms ar pāreju uz jaunajiem Savienības Civildienesta noteikumiem 2005. gadā; atzīmē, ka, lai gan nepilnīgo izmaksu iemesli ir dažādi (2014. gadā nebija ievērotas minimālās garantētās algas, 2015. gadā algām bija piemērots nepareizs reizinājuma koeficients), Revīzijas palāta atkal ir konstatējusi nepilnīgus maksājumus (EUR 43 350) un dažas pārmaksas (EUR 168 930), kas skar 30 pašreizējos un bijušos darbiniekus; atzīmē, ka Fonds ir izmaksājis visas nepilnīgi izmaksātās summas, bet neatgūs pārmaksas (saskaņā ar pašreizējo Civildienesta noteikumu 85. pantu); aicina Fondu vēlreiz analizēt jebkādas iespējamās kļūdas, kas saistītas ar pāreju uz 2005. gada Civildienesta noteikumiem, veikt pilnīgu algu administrēšanas funkcionālās vienības novērtējumu un par rezultātiem ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei; pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju atzīmē, ka 2017. gada aprīlī tika veikta visaptveroša algu administrēšanas funkcionālās vienības iekšējā revīzija; atzīmē, ka Fonds gaida galīgo ziņojumu un pienācīgi ņems vērā sniegtos ieteikumus; aicina Fondu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par koriģējošajiem pasākumiem, kas tiks veikti;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,99 % un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 84,80 %, kas ir par 2,55 % mazāk nekā 2015. gadā;

3.  pauž bažas par negatīvo ietekmi uz budžetu, ko rada Īrijas valsts koeficienta palielināšanās, kura aizvien vairāk apdraud Fonda finansiālo spēju īstenot savas pilnvaras; sagaida, ka Savienības iestādes veiks šīs ietekmes kompensēšanas pasākumus;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu III sadaļā (darbības izdevumi) uz 2017. gadu tika pārnesti EUR 2 800 000 (43 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, kas ir augsts līmenis salīdzinājumā ar EUR 2 100 000 (31 %) 2015. gadā, un tas galvenokārt skaidrojams ar projektu (pētījumu un izmēģinājuma projektu) turpināšanos pēc gada beigām; pieņem zināšanai, ka Fonds varētu apsvērt diferencētu budžeta apropriāciju ieviešanu, lai labāk ņemtu vērā darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamos kavējumus laikā starp līgumu parakstīšanu, piegādēm un maksājumiem;

5.  atzīst, ka Fonds ar Revīzijas palātas piekrišanu izšķir plānotus un neplānotus pārnesumus; atzīmē, ka 2016. gadā Fonda plānotie pārnesumi bija EUR 3 000 000, bet faktiskais pārnesumu līmenis bija vien EUR 2 800 000; turklāt atzīmē, ka Fonds rūpīgi apsver iespēju ieviest diferencētas budžeta apropriācijas;

6.  atzīmē, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Fonds tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Iepirkums

7.  atzīmē, ka Fonda iepirkumu un līgumu padomdevēja komiteja (ACPC), kas sniedz atzinumu par līgumu priekšlikumiem ar vismaz EUR 250 000 vērtību, 2016. gadā sanāksmes nerīkoja, jo nebija šiem kritērijiem atbilstošu lietu; turklāt atzīmē, ka ACPC veica ikgadēju ex post pārbaudi trim no vienpadsmit 2016. gadā piešķirtajiem līgumiem; atzīmē, ka ACPC kopumā bija apmierināta ar to, kā Fonds ievēro iepirkuma procedūras;

Personāla politika

8.  atzīmē, ka 2016. gada decembrī notika darba pienākumu pārbaude, kas liecina, ka trīs gados, kuros pārbaude notikusi, stabilitātes līmenis ir relatīvi augsts;

9.  konstatē, ka no 2016. gada decembra štatu sarakstā un darbinieku sadalījumā paredzētas 107 štata vietas (ierēdņi, pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki), bet 2015. gadā to bija 108; ar gandarījumu atzīmē, ka ir gandrīz sasniegts dzimumu līdzsvars, jo 2016. gada 31. decembrī aizņemtās štata vietas rāda, ka Fondā strādā 55,14 % sieviešu un 44,86 % vīriešu;

10.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Fonda personāla politikas; atzīmē, ka labjutības pasākumiem veltītais budžets sasniedz EUR 80,21 uz vienu darbinieku; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits uz vienu darbinieku ir 6,5 dienas — tas ir zemāks nekā daudzās citās ES aģentūrās, tomēr tik un tā raisa bažas, tāpēc būtu jānoskaidro, vai viens no faktoriem nav stress darbā, — un ka neviens darbinieks nebija slimības atvaļinājumā uz veselu gadu;

11.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā nedz oficiāli, nedz neoficiāli netika ziņots ne par vienu uzmākšanās gadījumu; atbalsta apmācību un informatīvos pasākumus, kas tika organizēti, lai palielinātu personāla informētību šajā jomā;

12.  ar gandarījumu atzīmē, ka par darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Fonds nav saņēmis nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

13.  atzinīgi vērtē korektīvos pasākumus, ko Fonds veicis saistībā ar algu korekcijām, ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumus; norāda, ka 2017. gada 2. ceturksnī tika veikta algu administrēšanas funkcionālās vienības revīzija, lai gūtu lielāku pārliecību par to, ka ir ieviestas un veiksmīgi darbojas atbilstošas procedūras un kontroles;

14.  atgādina, ka darbinieku skaits ir ticis samazināts ar lielām grūtībām, un atkārtoti pauž bažas par turpmāku samazināšanu, kas ierobežotu aģentūru spēju īstenot savas pilnvaras;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

15.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2016. gada novembrī un decembrī notika semināri par ētiku, godprātību un krāpšanas apkarošanu; turklāt atzīmē, ka dalība šajos semināros visiem darbiniekiem bija obligāta un ka tiem, kas nevarēja tos apmeklēt, bija jāpabeidz tiešsaistes programma par tām pašām tēmām;

16.  ar gandarījumu atzīmē, ka Fondam ir noteikumi par trauksmes celšanu un ka 2016. gadā netika reģistrēts neviens trauksmes celšanas gadījums;

17.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga struktūra informācijas izpaušanai, padomdošanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, un vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

18.  atzinīgi vērtē to, ka Fondam 2016. gadā nebija neviena interešu konflikta gadījuma;

19.  aicina Fondu pieņemt ētikas kodeksu un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par iespējamiem un apstiprinātiem interešu konflikta gadījumiem, tās rīcību šajos gadījumos un pasākumiem turpmāku konfliktu novēršanai;

Galvenie sasniegumi

20.  atzinīgi vērtē Fonda norādītos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

–  Fonds pabeidza sesto Eiropas darba apstākļu apsekojumu un 2016. gada 17. novembrī ar tā rezultātiem iepazīstināja Parlamentu;

–  Fonds sava četru gadu programmu cikla pēdējo gadu pabeidza ar 100 % apmērā izpildītu budžetu un programmu izpildes līmeni 98 % apmērā, kā arī ar četru gadu laika augstāko atsauksmēs reģistrēto lietotāju apmierinātības līmeni;

–  Eiropas sociālo tiesību pīlāra paketē minēti neseni Eurofound konstatējumi par darba samaksu, sociālajiem pabalstiem, nepiemērotiem mājokļiem Eiropā, jaunām nodarbinātības formām un jaunāko darba apstākļu apsekojumu;

21.  atzinīgi vērtē to, ka Fonda četru gadu darba programma īstenota veiksmīgi, nodrošinot augstu organizatoriskās efektivitātes līmeni, par ko liecina Fonda galveno snieguma rādītāju vispārēja uzlabošanās;

22.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2016. gadam plānotā darba programmas izpilde bija 97 %, kas ievērojami pārsniedz 80 % mērķrādītāju un apliecina būtisku pavērsienu salīdzinājumā ar nepietiekamiem rezultātiem iepriekšējos divos gados, kā arī nodrošināja, ka četru gadu plānošanas perioda beigās gandrīz visi plānotie pēdējā programmas gada rezultāti tika sasniegti laikus;

Iekšējā kontrole

23.  ar gandarījumu atzīmē, ka Fonda iekšējās kontroles koordinators atbilstoši prioritātēm, ar kurām valdes birojs tika iepazīstināts 2016. gada janvārī, koncentrējās uz pieciem iekšējās kontroles standartiem, kas saistīti ar tā pamatuzdevumu un redzējumu, ētiskajām un organizatoriskajām vērtībām, personāla sadalījumu un mobilitāti, riska pārvaldība procesu un iekšējās kontroles standartu novērtēšanu;

Iekšējā revīzija

24.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2016. gada decembra revīzijas ziņojumā ir norādījis uz nepieciešamību uzlabot Fonda projektu vadību, galvenokārt pārvaldības kārtības, uzraudzības un ziņošanas aspektā; tomēr ar gandarījumu atzīmē, ka Fonds un IAS ir vienojušies par koriģējošas rīcības plānu;

25.  atzīmē, ka IAS ir veicis projektu vadības revīziju, lai „novērtētu, vai vadības un kontroles sistēmas, ko Fonds ir ieviesis projektu vadības jomā, ir adekvāti izveidotas un kāda ir to efektivitāte”; turklāt atzīmē, ka IAS ziņojumā sniegti četri ieteikumi par šādām tēmām: projektu vadības pārvaldība, projektu uzraudzība un ziņošana, projektu plānošana, projektu vadības informācijas sistēma; atzīmē, ka IAS akceptēja Fonda rīcības plānu, kas izpildāms līdz 2017. gada beigām; aicina Fondu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par sasniegto;

26.  ar gandarījumu atzīmē, ka visi IAS ieteikumi, kas bija sniegti iepriekšējās revīzijās pirms šā pārskata gada, ir slēgti;

Citi komentāri

27.  pauž nožēlu par to, ka Regulā (EEK) Nr. 1365/75 nav skaidri prasīts ārējs Fonda darbību izvērtējums; tomēr atzīmē, ka Komisijas priekšlikumā par jaunas izveides regulas izstrādi ir ietverts pienākums šādu izvērtējumu veikt reizi piecos gados; atzinīgi vērtē arī to, ka tagad katrai četru gadu darba programmai tiek veikts ārējs izvērtējums;

28.  atzīst, ka Fonds turpināja dot būtisku ieguldījumu politiku izstrādē un ka tā speciālās zināšanas joprojām tika daudz izmantotas svarīgos Savienības politikas dokumentos;

29.  atzīst Fonda darbu četru gadu (2013–2016) darba programmā „No krīzes uz atlabšanu: informētāka rīcībpolitika konkurētspējīgai un taisnīgai Eiropai”; atzinīgi vērtē Fonda veikto kvalitatīvo analīzi un ieguldījumu rīcībpolitikā attiecībā uz dzīves un darba apstākļiem, kolektīvajām darba attiecībām un izmaiņām nodarbinātībā un darba tirgū, īpaši pārskata ziņojumu par sesto Eiropas darba apstākļu apsekojumu un ziņojumu par jauniem nodarbinātības veidiem; uzsver, cik svarīga ir Fonda trīspusējā pārvaldība, kas ļauj gūt pilnīgu pārskatu par ekonomisko un sociālo realitāti;

30.  uzsver, ka ir jāsaglabā cieša sadarbība starp Fondu un Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, lai gūtu labumu no Fonda speciālajām zināšanām un iesaistītos konstruktīvās un uz pierādījumiem balstītās diskusijās;

31.  atzinīgi vērtē to, ka Parlaments, Komisija un citas ieinteresētās personas ir galvenie Fonda zinātības izmantotāji un ka tie apzinās tās kvalitāti un derīgumu;

32.  norāda, ka tiek pārskatīta Fonda izveides regula, proti, Padomes Regula Nr. 1365/75/EEK(12), un atzinīgi vērtē to, ka Parlaments un Komisija skaidri min ārējo revīzijas ziņojumu un novērtējumu izmantošanu;

33.  atzinīgi vērtē labo sadarbību starp Fondu un citām Savienības aģentūrām, īpaši Cedefop, EU-OSHA, ETF, FRA un EIGE, Fonda darba plānošanā un īstenošanā ar mērķi nodrošināt labu tā darbību koordināciju un sinerģiju;

34.  norāda, ka Fonds ir devis ievērojamu ieguldījumu cīņā pret nabadzību un krāpniecisku darba līgumu slēgšanu, iesaistoties vairākos pasākumos visā Savienībā.

o

o o

35.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju(13) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

24.1.2018

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2148(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Claude Rolin

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Fonda 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2016. gada 31. decembrī;

2.  atzīst, ka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (turpmāk “Fonds”) turpināja dot būtisku ieguldījumu politiku izstrādē un tā speciālās zināšanas joprojām tika daudz izmantotas svarīgos Savienības politikas dokumentos;

3.  atzīst Fonda darbu saskaņā ar četru gadu (2013–2016) darba programmu “No krīzes uz atlabšanu: informētāka rīcībpolitika konkurētspējīgai un taisnīgai Eiropai”; atzinīgi vērtē Fonda veikto kvalitatīvo analīzi un ieguldījumu rīcībpolitikā attiecībā uz dzīves un darba apstākļiem, kolektīvajām darba attiecībām un izmaiņām nodarbinātībā un darba tirgū, īpaši pārskata ziņojumu par sesto Eiropas darba apstākļu apsekojumu un ziņojumu par jauniem nodarbinātības veidiem; uzsver Fonda trīspusējās pārvaldības nozīmību, kas ļauj sniegt pilnīgu pārskatu par ekonomisko un sociālo realitāti;

4.  uzsver, ka ir jāsaglabā cieša sadarbība starp Fondu un Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, lai gūtu labumu no Fonda speciālajām zināšanām un iesaistītos konstruktīvās un uz pierādījumiem balstītās diskusijās; atzinīgi vērtē programmu izpildes rādītāju — 97 %, kas ievērojami pārsniedza 2016. gadam izvirzīto mērķi un bija būtisks uzlabojums salīdzinājumā ar diviem iepriekšējiem gadiem;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Parlaments, Komisija un citas ieinteresētās personas ir galvenie Fonda zinātības izmantotāji un ka tie apzinās tās kvalitāti un derīgumu;

6.  atzinīgi vērtē Fonda četru gadu darba programmas veiksmīgo īstenošanu, nodrošinot augstu organizatoriskās efektivitātes līmeni, par ko liecina Fonda svarīgāko snieguma rādītāju vispārēja uzlabošanās;

7.  norāda, ka tiek pārskatīta Fonda izveides regula, proti, Padomes Regula Nr. 1365/75/EEK(14), un atzinīgi vērtē to, ka Parlaments un Komisija ir iekļāvuši nepārprotamu atsauci uz ārējo revīzijas ziņojumu un novērtējumu izmantošanu;

8.  norāda uz Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) 2016. gada revīzijas ziņojumu, kurā uzsvērts, ka Fondam ir jāuzlabo projektu pārvaldība, galvenokārt attiecībā uz vadības pasākumiem, uzraudzību un ziņošanu, un atzinīgi vērtē Fonda gatavību sadarbībā ar IAS īstenot apstiprināto rīcības plānu;

9.  uzteic augsto budžeta izpildes līmeni (100 %), ko var uzskatīt par paraugu; tomēr norāda, ka uz 2017. gadu pārnesto III sadaļas apropriāciju apmērs ir palielinājies (43 %) salīdzinājumā ar 2016. gadu (31 %) — galvenokārt saistībā ar projektiem, kuri turpinās pēc gada beigām; pieņem zināšanai Fonda atbildi, kurā norādīts, ka šie pārnesumi ir bijuši plānoti un ka tie faktiski ir mazāki par sākotnējo summu — EUR 3 miljoniem;

10.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas ieteikumu Fondam apsvērt diferencētu budžeta apropriāciju ieviešanu, lai labāk atspoguļotu darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamos kavējumus laikā starp līgumu parakstīšanu, piegādēm un maksājumiem;

11.  atzinīgi vērtē korektīvos pasākumus, ko Fonds veicis saistībā ar algu korekcijām, ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumus; norāda, ka 2017. gada 2. ceturksnī tika veikta algu administrēšanas funkcijas revīzija, lai gūtu lielāku pārliecību par to, ka ir ieviestas un veiksmīgi darbojas atbilstošas procedūras un kontroles, un aicina Fondu vajadzības gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus;

12.  pauž bažas par negatīvo ietekmi uz budžetu, ko rada Īrijas valsts koeficienta palielināšanās, kura aizvien vairāk apdraud Fonda finansiālo spēju īstenot savas pilnvaras; sagaida, ka Savienības iestādes veiks šīs ietekmes kompensēšanas pasākumus;

13.  atzinīgi vērtē labo sadarbību starp Fondu un citām ES aģentūrām, īpaši Cedefop, EU-OSHA, ETF, FRA un EIGE, Fonda darba plānošanā un īstenošanā, lai nodrošinātu labu tā pasākumu koordināciju un sinerģiju;

14.  norāda, ka Fonds ir devis ievērojamu ieguldījumu cīņā pret nabadzību un krāpniecisku darba līgumu slēgšanu, iesaistoties vairākos pasākumos visā Savienībā.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

23.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

8

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 212. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 212. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 212. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 212. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 84, 17.13.2017., 11. lpp.

(12)

Padomes 1975. gada 26. maija Regula (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (OV L 139, 30.5.1975., 1.–4. lpp.).

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Padomes 1975. gada 26. maija Regula (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (OV L 139, 30.5.1975., 1.–4. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 15. jūnijsJuridisks paziņojums