Menetlus : 2017/2149(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0093/2018

Esitatud tekstid :

A8-0093/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.58

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0163

RAPORT     
PDF 387kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.449v02-00 A8-0093/2018

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2149(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2149(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007 (millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0093/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2149(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007 (millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet)(9), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0093/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2149(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0093/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(11) kohaselt oli ameti 2016. aasta lõplik eelarve 21 603 000 eurot, mis on ligikaudu sama suur kui 2015. aasta eelarve; arvestades, et ameti eelarve koosneb peaaegu eranditult liidu eelarvest eraldatud rahast;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr nii nagu eelmisel aastal 100 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 73,21 %, mis on eelmise aasta määrast 1,59 % võrra kõrgem; võtab teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kõrge määr näitab, et kulukohustused võeti õigel ajal;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  täheldab, et kontrollikoja aruande kohaselt oli 2017. aastasse üle kantud, kulukohustustega seotud assigneeringute summa III jaotises (tegevuskulud) jälle väga suur: 5 200 000 eurot (68 %) (eelmisel aastal oli see 5 700 000 eurot (70 %); võtab teadmiseks, et kontrollikoja andmetel tulenevad need ülekandmised peamiselt ameti tegevuse laadist, mis hõlmab mitu kuud ja sageli ühest aastast teise vältavate uuringute rahastamist;

3.  märgib, et 2015. aastast 2016. aastasse üle kantud assigneeringutest täideti 96,73 %, mis tähendab, et tühistamismäär püsis madalal (3,27 %);

4.  märgib, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei pruugi viidata probleemidele eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ameti poolt ette planeeritud ja sellest on kontrollikojale teada antud;

Ümberpaigutamised

5.  märgib, et 2016. aastal esitati haldusnõukogule heakskiitmiseks üks eelarvevahendite ümberpaigutamise taotlus, mille tulemusel paigutati jaotiste vahel kokku ümber 297 714 eurot; märgib samuti, et need ümberpaigutamised puudutasid peamiselt halduskulude ülejäägi ümberjaotamist operatiivtegevusega seotud projektidele; märgib rahuloluga, et 2016. aastal ümber paigutatud assigneeringute summa ja laad jäid finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Personalipoliitika

6.  märgib, et ameti andmetel suurendati ametikohtade loetelu rände, integratsiooni ja pagulaste kaitse valdkonnas kahe uue administraatori ametikoha võrra ning vastavalt töötajate arvu 5 % vähendamise nõudele kaotati üks assistendi ametikoht; märgib aga, et lepinguliste töötajate ametikohtade arvu suurendas amet nelja võrra;

7.  märgib, et ametikohtade loetelu kohaselt oli 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud 70 ajutist ametikohta (liidu üldeelarvega lubatud 74 ametikohast); märgib, et lisaks töötas ametis 2016. aastal 9 lähetatud riiklikku eksperti ja 30 lepingulist töötajat;

8.  märgib, et 49,3 % ameti ajutistest teenistujatest on naised ja 50,7 % mehed; peab aga kahetsusväärseks suurt soolist tasakaalustamatust ameti kõrgema juhtkonna kuuel ametikohal, kus töötab üks naine viie mehe kohta; palub ametil püüda tagada juhtivatel ametikohtadel sooliselt tasakaalustatuma personalikoosseisu;

9.  märgib, et keskmiselt olid ameti töötajad 2016. aastal haiguspuhkusel kokku 9,2 päeva ning 109 töötajast 97 võtsid haiguspuhkusena vähemalt ühe vaba päeva; märgib, et amet korraldas töötajatele väljasõidupäeva ja toetab muid heaolutegevusi; kutsub ametit üles pidama meditsiiniteenistusega nõu, kuidas haiguspuhkuse tõttu töölt puudumist vähendada;

10.  märgib rahuloluga, et amet investeerib inimväärikuse kaitsesse ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ärahoidmisse ning korraldas uutele töötajatele kaks koolitust ja teistele töötajatele täienduskoolituse; märgib rahuloluga, et konfidentsiaalsete nõustajate kohalolek oli nähtav ning juhtkond tuletas kõigile töötajatele asjaomast poliitikat ja võrgustikku korduvalt meelde;

11.  märgib, et konfidentsiaalsetele nõustajatele teatatud juhtumite kohta kogutud statistilisi andmeid amet ei säilita, kuid 2016. aastal ei teatatud, uuritud ega toodud kohtu ette mitte ühtegi ahistamisjuhtumit;

12.  märgib, et ametil ei ole ametisõidukeid;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

13.  võtab teadmiseks, et ameti väitel võttis ta lisaks personalieeskirjadele oma töötajate jaoks huvide konfliktide haldamise ja ennetamise kohta kasutusele praktilise juhendi, mis pakub ulatuslikku teavet ja nõu mitmesugustes küsimustes; märgib peale selle, et amet teeb töötajatele korrapäraselt kohustuslikke eetika- ja usaldusväärsusteemalisi koolitusi ning avaldab kõikide haldusnõukogu, teaduskomitee ja juhtkonna tegevliikmete elulookirjeldused ja majanduslike huvide deklaratsioonid;

14.  märgib, et amet kohaldab hea haldustava eeskirja ning hindab huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika raames juhtkonna, haldusnõukogu liikmete ja teaduskomitee liikmete deklareeritud finantshuvide kohta tehtud kontrolle ja avaldab huvide deklaratsioonid oma veebisaidil;

15.  märgib, et haldusnõukogu koosolekute protokollid avaldatakse ameti veebisaidil;

16.  märgib, et amet on kasutusele võtnud mitu vahendit, millega kaitsta üleüldiselt töötajaid ja eelkõige rikkumisest teatajaid; võtab teadmiseks, et amet kohaldab praegu kooskõlas juhatuse otsusega nr 2012/04 komisjoni rikkumisest teatamise suunistega sarnaseid suuniseid;

17.  võtab teadmiseks, et ameti andmetel viidi pettusevastase võitluse strateegia raames läbi spetsiaalne pettuseriski hindamine, mille tulemusena koostati tegevuskava, mis viidi täielikult ellu ja mille üle tehakse pidevat järelevalvet; märgib rahuloluga, et amet saavutas teavitustegevuses märkimisväärse tulemuse, sest ta valmistas ette ja korraldas pettuse ennetamise teemal sisekoolituse, mis tugines Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) esitatud materjalidele;

18.  väljendab heameelt, et ameti 2016. aasta tegevusaruandesse lisati läbipaistvust, aruandekohustust ja usaldusväärsust käsitlev punkt;

19.  märgib, et amet sai 2016. aastal 20 dokumentidele juurdepääsu taotlust ning andis täieliku juurdepääsu 22 dokumendile ja osalise juurdepääsu 120 dokumendile ning tulenevalt eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kaitsest ning ärihuvide kaitsest keeldus 68 dokumendile juurdepääsu andmast; ootab ametilt, et ärihuvide kaitsmise eesmärgil dokumentidele juurdepääsu piiramise kohta otsust tehes võetaks igati arvesse ka kodanike huve ja liidu kohustust tagada suurem läbipaistvus, aga ka kõiki asjassepuutuvaid eeskirju ja õigusakte;

20.  märgib, et seitsme taotluse kohta, mille puhul keelduti dokumentidele juurdepääsu andmast, esitati kordustaotlus, mille järel anti neljal juhul osaline juurdepääs;

Peamised saavutused

21.  tunneb heameelt järgmise kolme peamise saavutuse üle, mille amet oma 2016. aasta tegevuses esile tõi:

–  amet korraldas põhiõiguste foorumi, mis on olnu ameti suurim üritus, kus üle 700 osaleja arutasid nelja päeva jooksul selle üle, millised seosed valitsevad kaasamise, pagulaste kaitse ja digitaalajastu vahel;

–  amet esitas kuus õiguslikku arvamust, et aidata Euroopa Parlamendil koostada seisukohta seadusandlike ettepanekute või poliitikameetmete kohta;

–  kooskõlas oma strateegilise prioriteediga, mille kohaselt tuleb pakilistes põhiõiguste küsimustes tegutseda kiiresti ja sihipäraselt, avaldas amet pagulaskriisist kõige enam mõjutatud liikmesriikide olukorra kohta igakuiseid aruandeid ja saatis Kreekasse eksperte, et pakkuda kohapeal liidu ja kohalikele asjaosalistele põhiõiguste valdkonnas eksperditeadmisi;

Sisekontroll

22.  märgib, et 2016. aastal kavandas amet mitu meedet, millega parandada sisekontrollistandardite nr 5 „Eesmärgid ja tulemusnäitajad“ ja nr 11 „Dokumendihaldus“ ning standardi „Talitluspidevus“ mõjusat rakendamist; märgib, et aruandeaasta lõpuks olid need meetmed vastu võetud ja neid oli hakatud järk-järgult ellu viima;

23.  märgib, et 2016. aasta detsembris analüüsiti ametis puudusi, et hinnata üksikasjalikult, kuidas sisekontrollistandardeid järgitakse; märgib rahuloluga, et amet tegi kindlaks, et standardeid järgitakse peaaegu täielikult ning et kava kohaselt viiakse lisameetmed 2017. aasta lõpuks täielikult ellu; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende meetmete elluviimisest aru;

24.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt ei olnud ametlikud volitused ega (volitatud) eelarvevahendite käsutajate antud edasivolitused töövoosüsteemis ABAC antud tehingute heakskiitmist puudutavate õigustega alati kooskõlas; märgib, et amet on andnud teada, et viga parandati ja võeti meetmed, et töövoosüsteemis ABAC oleksid näidatud üksnes kehtivad volitused;

Siseaudit

25.  märgib rahuloluga, et aruandlusperioodi lõpus ei olnud järelkontrolli tulemuste kohaselt vaja ühtegi summat sisse nõuda;

26.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus luges personalihalduse valdkonnas tehtud auditi käigus antud viimase täitmata soovituse täidetuks ning 2016. aastal siseauditi talitus auditit ei teinud;

27.  märgib rahuloluga, et kulutõhusa ja keskkonnahoidliku töökoha tagamiseks ning CO2-heite vähendamiseks või kompenseerimiseks teeb amet tööd oma keskkonnajalajälje vähendamise nimel, sest ta on paigaldanud andmekeskusesse keskkonnahoidliku jahutussüsteemi, mis muudab küttesüsteemi tõhusamaks ja vähendab niimoodi tarbimist, sõlminud lepingu teise elektritarnijaga, kes kasutab taastuvaid energiaallikaid, soodustanud jalgrattaparklate rajamise kaudu töötajate jaoks teisi tööle sõitmise võimalusi, soodustanud ja rakendanud teatavates hankemenetlustes, nagu IKT-seadmete soetamine ja puhastusteenused, keskkonnahoidlikke riigihankeid, edendanud ringlussevõttu ning töödeldud paberi ja muude materjalide kasutamist ning võtnud kasutusele valgusdioodlambid;

28.  märgib, et amet tunnistab Brexitist tingitud finantsriske, sest rahasummade võimalik kaotus võib mõjutada ameti operatiivtegevust; märgib, et amet võib selle rahalise kahju mõju vähendada sellega, et Ühendkuningriik jäetakse ameti operatiivsetest teadusuuringutest välja; märgib aga, et rahaline kahju on eeldatavasti suurem kui uurimistegevuse piiramisest tulenev kokkuhoid;

29.  märgib, et amet tunnistab Brexitist tingitud tegevusriske ja konkurentsi võimalikku kadumist, sest mitmed operatiivtegevusega seotud töövõtjad asuvad Ühendkuningriigis, ja Ühendkuningriigi kodanikest asjatundlike töötajate kaotamist; kutsub ametit üles tegema komisjoniga Brexiti läbirääkimistel tihedat koostööd, et olla võimaliku kahjuliku tegevusliku ja finantsmõju minimeerimiseks piisavalt hästi valmis;

30.  rõhutab, et esitati kuus õiguslikku arvamust, aitamaks parlamendil koostada seisukohta seadusandlike ettepanekute või poliitikameetmete kohta, ning et neist neljas käsitleti liidus rakendatava Euroopa ühise varjupaigasüsteemi käimasolevat läbivaatamist;

31.  väljendab heameelt selle üle, et amet jätkas liidus elavate romade olukorra uurimist; tunneb sellega seoses eelkõige heameelt, et avaldati ELi vähemusi ja diskrimineerimist käsitleva teise uuringu tulemused ning et uuringu käigus koguti teavet peaaegu 34 000 roma leibkondades elava inimese kohta üheksas liikmesriigis, küsitledes selleks vahetult ligikaudu 8000 roma kogukonda kuuluvat inimest;

o

o o

32.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(12) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

7.2.2018

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2149(DEC))

Arvamuse koostaja: Kostas Chrysogonos

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet“) raamatupidamise aastaaruanne annab õiglase ülevaate ameti finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning et selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.  märgib, et kontrollikoda tuvastas, et eelarvevahendite käsutajate antud ametlikud volitused ja edasivolitused ei olnud alati kooskõlas vastavate ameti finantssüsteemis antud tehingute heakskiitmise alaste õigustega; võtab teadmiseks, et amet parandas selle vea viivitamata; tuletab meelde, et ametil tuleb kehtestada vajalikud sisemised mehhanismid, mis tagaksid, et seda tulevikus enam ei juhtu;

3.  märgib, et nagu ka 2015. aastal, oli kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr 2016. aastal kõrge III jaotises (tegevuskulud), st 68 % (5,2 miljonit eurot); võtab teadmiseks, et sarnaselt eelmise aastaga kajastab see ka sellel aastal lihtsalt ameti tegevuse mitmeaastast iseloomu;

4.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus ei teinud 2016. aastal ühtegi auditit; tuletab siiski meelde, et eelmistes auditites järeldati, et ameti sisekontrollisüsteem tagab piisava kindluse auditeeritud protsesside eesmärkide saavutamise suhtes ja et kõikide esitatud soovituste käsitlemine on lõpule viidud;

5.  rõhutab, et esitati kuus õiguslikku arvamust, aitamaks Euroopa Parlamendil koostada seisukohti seadusandlike ettepanekute või poliitikameetmete kohta, ning et neist neljas käsitleti liidus kehtiva Euroopa ühise varjupaigasüsteemi käimasolevat läbivaatamist;

6.  väljendab heameelt selle üle, et amet avaldas kooskõlas oma strateegilise prioriteediga – töötada pakilistes põhiõiguste küsimustes välja sihipärased lahendused – igakuise aruande pagulaskriisist kõige enam mõjutatud liikmesriikide olukorra kohta, ning samuti töö üle, mida teevad Kreekasse lähetatud eksperdid, kes on põhiõigustealaste eksperditeadmistega abiks kohapeal tegutsevatele liidu ja kohalikele osalejatele;

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet jätkas liidus asuvate romade olukorra uurimist; tunneb sellega seoses eelkõige heameelt, et avaldati ELi vähemusi ja diskrimineerimist käsitleva teise uuringu tulemused ning et uuringu käigus koguti teavet roma leibkondades elava peaaegu 34 000 inimese kohta üheksas liikmesriigis, küsitledes selleks vahetult ligikaudu 8000 roma kogukonda kuuluvat inimest;

8.  võtab murelikult teadmiseks ametis esineva märkimisväärse soolise tasakaalustamatuse, seda eelkõige kõrgema juhtkonna ametikohtade puhul; võtab teadmiseks, et amet rakendab arvukate meetmete kaudu võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse poliitikat; nõuab tungivalt, et amet korrigeeriks täiendavalt seda tasakaalustamatust, mis on 2016. aasta lõpus toimunud ümberkorralduste järel juba vähenenud, ja teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni õigeaegselt sellealastest tulemustest.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

1.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

7

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 228.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 228.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 228.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 228.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 230, 24.6.2016, lk 1.

(12)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusalane teave