Postupak : 2017/2149(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0093/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0093/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.58

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0163

IZVJEŠĆE     
PDF 631kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.449v02-00 A8-0093/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.

(2017/2149(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.

(2017/2149(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2018),

1.  daje razrješnicu direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.

(2017/2149(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(9), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.

(2017/2149(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je, prema njezinom izvještaju o prihodima i rashodima(11), konačni proračun Agencije Europske unije za temeljna prava („Agencija”) za financijsku godinu 2016. iznosio 21 603 000 EUR, što je približno jednak iznos kao 2015.; budući da se proračun Agencije gotovo isključivo financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je ista stopa kao i prethodne godine, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 73,21 %, što je povećanje od 1,59 % u usporedbi s prethodnom godinom; potvrđuje da ukupna visoka razina rezerviranih odobrenih sredstava pokazuje da su se obveze izvršavale pravodobno;

Obveze i prijenosi

2.  napominje da je prema Izvješću Revizorskog suda razina rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 2017. za Glavu III. (operativni rashodi) opet bila vrlo visoka i iznosila 5 200 000 EUR (68 %), u usporedbi s 5 700 000 EUR (70 %) u prethodnoj godini; potvrđuje da prema Revizorskom sudu ti prijenosi uglavnom odražavaju prirodu aktivnosti Agencije, koje obuhvaćaju financiranje studija za koje je potrebno nekoliko mjeseci i koje često prelaze u sljedeću godinu;

3.  napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2015. u 2016. iznosila 96,73 %, što znači da je stopa ukidanja ostala niska na 3,27 %;

4.  napominje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenosi

5.  napominje da je 2016. jedan proračunski prijenos podnesen upravnom odboru na odobrenje i da je među glavama kao rezultat tog prijenosa ukupno preneseno 297 714 EUR; štoviše napominje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na preraspodjelu viška iz administrativnih rashoda u operativne projekte; sa zadovoljstvom napominje da su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2016. ostale u granicama financijskih pravila;

Politika zapošljavanja

6.  potvrđuje da je na temelju navoda Agencije njezin plan radnih mjesta povećan dodavanjem dvaju novih radnih mjesta administratora u područjima migracije, integracije i zaštite izbjeglica i da je uklonjeno radno mjesto jednog asistenta u skladu sa zatraženim smanjenjem broja osoblja za 5 %; napominje, međutim, da je Agencija zaposlila četiri ugovorna djelatnika;

7.  primjećuje da je u skladu s planom radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016. bilo popunjeno 70 privremenih radnih mjesta (od ukupno 74 radna mjesta odobrena u skladu s proračunom Unije); osim toga napominje da je Agencija tijekom 2016. zapošljavala devet upućenih nacionalnih stručnjaka i 30 ugovornih djelatnika;

8.  napominje da 49,3 % privremenih djelatnika Agencije čine žene, a 50,7 % muškarci; međutim, izražava žaljenje zbog znatne neravnoteže na šest viših rukovodećih položaja Agencije, s omjerom od jedne žene naprema pet muškaraca; poziva Agenciju da nastoji postići rodno uravnoteženiji sastav zaposlenika na razini viših radnih mjesta;

9.  primjećuje da je osoblje Agencije u prosjeku bilo na bolovanju ukupno 9,2 dana u 2016. i da je 97 od 109 članova osoblja uzelo barem jedan slobodan dan zbog bolovanja; prima na znanje da je Agencija organizirala dan izvan radnog mjesta i da podupire druge aktivnosti za dobrobit zaposlenika; poziva Agenciju da se posavjetuje s liječničkom službom o tome kako smanjiti odsutnost s posla zbog bolovanja;

10.  sa zadovoljstvom napominje da Agencija ulaže u zaštitu ljudskog dostojanstva i prevenciju psihičkog i seksualnog uznemiravanja te da je omogućila dva tečaja osposobljavanja za nove zaposlenike i tečaj obnove znanja za ostalo osoblje; sa zadovoljstvom napominje da je razina upoznatosti s mrežom povjerljivih savjetnika i dalje zadovoljavajuća te da je uprava u nekoliko navrata podsjetila sve djelatnike na njihov rad i politiku;

11.  napominje da Agencija ne čuva statističke podatke o slučajevima koji se prijavljuju povjerljivim savjetnicima, ali da 2016. nije prijavljen ni jedan slučaj uznemiravanja niti je pokrenuta istraga ili sudski postupak;

12.   napominje da Agencija nema službena vozila;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

13.  prima na znanje da je Agencija, prema vlastitim navodima, osim Pravilnika o osoblju, za vlastito osoblje donijela i praktični vodič za upravljanje sukobima interesa i njihovo sprečavanje, koji sadrži obuhvatne informacije i savjete o nizu pitanja; nadalje, napominje da Agencija redovito organizira obvezno osposobljavanje osoblja u području etičnosti i integriteta te objavljuje životopise i izjave o financijskim interesima svih aktivnih članova svojeg upravnog odbora, znanstvenog odbora i upravljačkog tima;

14.  napominje da Agencija primjenjuje Kodeks dobrog administrativnog postupanja i ocjenjuje provjere financijskih interesa koje su prijavili članovi upravljačkog tima, upravnog odbora i znanstvenog odbora te da u okviru politike sprečavanja sukoba interesa i upravljanja njima na svojoj internetskoj stranici objavljuje izjave o financijskim interesima;

15.  napominje da se zapisnici sa sastanaka upravnog odbora objavljuju na internetskoj stranici Agencije;

16.  napominje da Agencija provodi niz alata za zaštitu svog osoblja, a osobito zviždača; potvrđuje da Agencija trenutačno po analogiji primjenjuje smjernice Komisije o zviždačima prema Odluci br. 2012/04 Izvršnog odbora;

17.  prima na znanje da je, prema navodima Agencije, uvedena posebna procjena rizika od prijevara u kontekstu strategije za borbu protiv prijevara, što je dovelo do akcijskog plana koji je u potpunosti proveden i koji se stalno nadzire; sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija ostvarila značajan rezultat u pogledu podizanja razine osviještenosti pripremom i provedbom internog osposobljavanja o sprečavanju prijevara na temelju materijala koje je dostavio Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF);

18.  pozdravlja činjenicu da je Agencija u svoje godišnje izvješće za 2016. uključila točku o transparentnosti, odgovornosti i integritetu;

19.  prima na znanje da je Agencija 2016. zaprimila 20 zahtjeva za pristup dokumentima i da je odobrila potpuni pristup za 22 dokumenta, djelomičan pristup za 120 dokumenata, a za 68 dokumenata je odbila pristup zbog „zaštite privatnosti i integriteta pojedinca” i „zaštite komercijalnih interesa”; očekuje da Agencija, pri donošenju odluke o ograničavanju pristupa dokumentima zbog zaštite komercijalnih interesa, ozbiljno razmatra i interese građana i predanost Unije većoj transparentnosti, vodeći istovremeno računa o svim relevantnim pravilima i propisima;

20.  napominje da je za sedam odbijenih zahtjeva za pristup dokumentima podnesen ponovni zahtjev, nakon čega je za četiri dokumenta odobren djelomičan pristup;

Glavna postignuća

21.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije 2016., a to su:

–  organizirala je Forum o temeljnim pravima, svoje najveće događanje, koje je okupilo više od 700 sudionika tijekom četverodnevne rasprave o povezanosti tema uključenosti, zaštite izbjeglica i digitalnog doba;

–  dostavila je šest pravnih mišljenja kako bi pomogla Parlamentu u izradi njegovih stajališta o zakonodavnim predmetima ili politikama;

–  u skladu sa svojim strateškim prioritetom da razvije pravodobne i ciljane reakcije na krizne situacije u području temeljnih prava, objavljivala je mjesečna izvješća o stanju u državama članicama koje su najviše pogođene izbjegličkom krizom te je uputila stručno osoblje u Grčku kako bi Uniji i lokalnim akterima na terenu stavila na raspolaganje stručno znanje o temeljnim pravima;

Unutarnje kontrole

22.  primjećuje da je Agencija tijekom 2016. predvidjela niz mjera za poboljšanje učinkovite provedbe standarda unutarnje kontrole br. 5 „Ciljevi, pokazatelji uspješnosti”, standarda unutarnje kontrole br. 11. „Upravljanje dokumentima” i standarda unutarnje kontrole o „Kontinuitetu poslovanja”; napominje da su do kraja izvještajne godine te mjere poduzete i postupno provedene;

23.  napominje da je u prosincu 2016. provedena unutarnja analiza nedostataka u cilju pružanja detaljne procjene razine usklađenosti standarda unutarnje kontrole; sa zadovoljstvom napominje da je Agencija utvrdila da je provedba na razini gotovo potpune usklađenosti te da se očekuje da će se dodatne mjere u potpunosti provesti do kraja 2017.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tih mjera;

24.  napominje da prema izvješću Revizorskog suda službeno delegiranje ovlasti te njihovo daljnje delegiranje od strane dužnosnikâ za ovjeravanje (delegiranjem) nisu uvijek bili u skladu s pravilima o ovjeravanju transakcija u sustavu tijeka rada ABAC; napominje da je prema riječima Agencije pogreška ispravljena i da su uvedene mjere kako bi se osiguralo da se u sustavu ABAC nalaze samo trenutačno valjana delegiranja;

Unutarnja revizija

25.  sa zadovoljstvom napominje da su na kraju razdoblja izvješćivanja rezultati ex post kontrola pokazali da nema iznosa za koje je potreban povrat;

26.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela zadnju otvorenu preporuku iz revizije upravljanja ljudskim resursima te da tijekom 2016. nije provedena revizija;

27.  sa zadovoljstvom napominje da, kako bi osigurala troškovno učinkovito i ekološki prihvatljivo radno mjesto i smanjila ili kompenzirala emisije CO2, Agencija radi na poboljšanju svog ekološkog otiska postavljanjem ekološki prihvatljivog rashladnog sustava u podatkovnom centru, čime će se unaprijediti sustav grijanja i prouzročiti smanjenje potrošnje, angažiranjem alternativnog pružatelja usluga koji koristi obnovljive izvore energije, promicanjem alternativnih načina putovanja zaposlenika na posao s pomoću pružanja biciklističkih parkirnih mjesta, promicanjem i provedbom zelene javne nabave u određenim postupcima javne nabave kao što su kupnja IKT opreme i usluge čišćenja, promicanjem recikliranja i uporabe recikliranog papira i ostalih materijala te uvođenjem rasvjete na temelju LED tehnologije;

28.  napominje da je Agencija svjesna financijskih rizika Brexita s obzirom na to da bi potencijalni gubitak financijskih sredstava mogao utjecati na operativne aktivnosti Agencije; napominje da bi Agencija mogla smanjiti utjecaj tog financijskog gubitka zahvaljujući činjenici da njezine operativne istraživačke djelatnosti neće obuhvaćati Ujedinjenu Kraljevinu; međutim, napominje da se očekuje da će financijski gubitak biti veći od uštede zbog smanjenja istraživačkih aktivnosti;

29.  napominje da je Agencija svjesna operativnih rizika zbog Brexita i mogućeg smanjenja konkurentnosti zbog toga jer njezini brojni ugovaratelji povezani s operativnim aktivnostima imaju sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini te se očekuje gubitak kvalificiranog osoblja britanskog državljanstva; poziva Agenciju da u pogledu pregovora o Brexitu tijesno surađuje s Komisijom kako bi se dostatno pripremila da se umanji svaki negativan operativni ili financijski utjecaj do kojeg bi moglo doći;

30.  ističe donošenje šest pravnih mišljenja u cilju pružanja pomoći Europskom parlamentu u razvoju njegovih stajališta o zakonodavnim prijedlozima ili politikama, od kojih su se četiri odnosila na tekuće revizije zajedničkog europskog sustava azila Unije;

31.  pozdravlja činjenicu da je Agencija nastavila s istraživanjima o položaju Roma u Uniji; u tom pogledu posebno pozdravlja objavljivanje Drugog istraživanja Europske unije o manjinama i diskriminaciji, u kojem su prikupljene informacije o gotovo 34 000 osoba koje žive u romskim kućanstvima u devet država članica, do kojih se došlo preko gotovo 8 000 izravnih razgovora s romskim stanovništvom;

o

o o

32.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

7.2.2018

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.

(2017/2149(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije Europske unije za temeljna prava („Agencije”) vjerno prikazuje njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2016. te da su transakcije Agencije zakonite i pravilne;

2.  napominje da je Revizorski sud utvrdio da službeno delegiranje ovlasti te njihovo daljnje delegiranje od strane dužnosnikâ za ovjeravanje nije uvijek u skladu s pravilima o ovjeravanju transakcija u financijskim sustavima Agencije; prima na znanje da je Agencija bez odgađanja ispravila pogrešku; podsjeća Agenciju da je potrebno uspostaviti interne mehanizme kako bi zajamčila da se to u budućnosti ne dogodi ponovno;

3.  napominje da je, kao i 2015., razina prijenosa za odobrena sredstva za koja su preuzete obveze za glavu III. (rashodi poslovanja) 2016. bila visoka, te da je iznosila 5,2 milijuna EUR odnosno 68 %; prima na znanje da ove, kao i prethodne godine, to jednostavno odražava višegodišnju prirodu aktivnosti Agencije;

4.  napominje da Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) nije provela reviziju tijekom 2016. godine; napominje, međutim, da se prethodnim revizijama došlo do zaključka da sustav unutarnje kontrole Agencije pruža razumno jamstvo u pogledu ostvarenja ciljeva revidiranih postupaka i da su sve otvorene preporuke zaključene;

5.  ističe donošenje šest pravnih mišljenja u cilju pružanja pomoći Europskom parlamentu u razvoju njegovih stajališta o zakonodavnim prijedlozima ili politikama, od kojih su se četiri odnosila na tekuće revizije zajedničkog europskog sustava azila Unije;

6.  pozdravlja činjenicu da je Agencija, u skladu sa svojim strateškim prioritetom da razvije ciljane reakcije na krizne situacije u području temeljnih prava, objavljivala mjesečna izvješća o stanju u državama članicama koje su najviše pogođene izbjegličkom krizom, a pozdravlja i rad stručnog osoblja upućenoga u Grčku kako bi stručnim znanjem o temeljnim pravima pomoglo Uniji i lokalnim akterima na terenu;

7.  pozdravlja činjenicu da je Agencija nastavila s istraživanjima o položaju Roma u Uniji; posebno u tom pogledu pozdravlja objavljivanje Drugog istraživanja Europske unije o manjinama i diskriminaciji u kojem su prikupljene informacije o gotovo 34 000 osoba koje žive u romskim kućanstvima u devet država članica, do kojih se došlo preko gotovo 8 000 izravnih razgovora s romskim stanovništvom;

8.  sa zabrinutošću primjećuje znatnu rodnu neravnotežu u Agenciji, osobito kad je riječ o višim rukovodećim položajima; prima na znanje da Agencija širokim nizom mjera provodi svoju politiku jednakih prilika i raznolikosti; snažno potiče Agenciju da dodatno ispravi tu neravnotežu, koja se poboljšala nakon reorganizacije krajem 2016., te da o rezultatima pravovremeno izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

1.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

7

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 228.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 228.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 53, 22.2.2007., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 228.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 228.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 53, 22.2.2007., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C230, 24.6.2016., str. 1.

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna napomena