Procedūra : 2017/2149(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0093/2018

Pateikti tekstai :

A8-0093/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.58

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0163

PRANEŠIMAS     
PDF 707kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.449v02-00 A8-0093/2018

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2149(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2149(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą(4), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0093/2018),

1.  patvirtina Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2149(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą(9), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0093/2018),

1.  pritaria Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2149(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0093/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau – Agentūra) įplaukų ir išlaidų ataskaita(11), jos galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 21 603 000 EUR, t. y. beveik toks pat kaip 2015 m.; kadangi Agentūros biudžetą beveik be išimčių sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą užtikrinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl biudžeto stebėsenos 2016 finansiniais metais biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., kaip ir praėjusiais metais, ir kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 73,21 proc., t. y. buvo 1,59 proc. didesnis nei praėjusiais metais; pripažįsta, kad bendras didelis įsipareigotų asignavimų lygis parodė, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

2.  pažymi, kad, kaip teigiama Audito Rūmų ataskaitoje, į 2017 m. perkeltų III antraštinės dalies (veiklos išlaidos) įsipareigotų asignavimų buvo vėl labai didelis – 5 200 000 (68 proc.), palyginti su 5 700 000 (70 proc.) praėjusiais metais; pripažįsta, kad, kaip teigia Audito Rūmai, šie perkėlimai daugiausia yra atliekami vykdant tokią Agentūros veiklą, kuri yra susijusi su tyrimų finansavimu, o jų laikotarpis apima daug mėnesių ir dažnai baigiasi vėliau negu patys metai;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad iš 2015 m. į 2016 m. perkeltų asignavimų panaudojimo lygis buvo 96,73 proc., o tai reiškia, buvo panaikinta tik maža visos sumos dalis, t. y. 3,27 proc.;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad į kitą laikotarpį perkeliamos sumos neretai iš dalies arba visiškai pateisinamos daugiamečiu agentūrų veiksmų programų pobūdžiu, jos nebūtinai reiškia netinkamą biudžeto planavimą ir įgyvendinimą ir ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, ypač jeigu Agentūra planuoja tokius perkėlimus iš anksto ir praneša apie juos Audito Rūmams;

Perkėlimai

5.  pažymi, kad 2016 m. Valdančiajai tarybai patvirtinti buvo pateiktas vienas biudžeto perkėlimas ir kad bendra tarp antraštinių dalių perkeliama suma buvo 297 714 EUR; be to, pažymi, kad šie perkėlimai buvo daugiausia susiję su administracinėms išlaidoms skirtų lėšų pertekliaus perskirstymu veiklos projektams; su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. perkėlimų lygis ir pobūdis atitiko finansines taisykles;

Personalo politika

6.  pripažįsta, kad Agentūros etatų sąrašas buvo išplėstas sukuriant dvi naujas administratoriaus pareigybes migracijos, integracijos ir pabėgėlių apsaugos srityse ir kad buvo panaikinta viena asistento pareigybė, vadovaujantis reikalavimu 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių; tačiau pažymi, kad Agentūroje buvo papildomai sukurtos 4 sutartininkams skirtos darbo vietos;

7.  pažymi, kad, remiantis etatų planu, 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimta 70 laikinųjų darbuotojų etatų (iš 74 etatų, leistinų pagal Sąjungos biudžetą); atkreipia dėmesį, kad 2016 m. Agentūroje papildomai buvo įdarbinti 9 deleguotieji nacionaliniai ekspertai ir 30 sutartininkų;

8.  pažymi, kad 49,3 proc. Agentūros laikinųjų tarnautojų yra moterys, o 50,7 proc. – vyrai; tačiau apgailestauja dėl didelio aukščiausias pareigas einančių asmenų lyčių disbalanso – Agentūroje šias pareigas einančių asmenų santykis yra penki vyrai – viena moteris; ragina Agentūrą siekti, kad tarp aukščiausias pareigas užimančių asmenų būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra;

9.  pažymi, kad 2016 m. Agentūros darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogos vidutiniškai truko iš viso 9,2 dienas ir kad 97 iš 109 darbuotojų dėl laikinojo nedarbingumo atostogų nedirbo bent vieną dieną; pažymi, kad Agentūra organizavo darbuotojų išvyką ir remia kitą gerovės užtikrinimo veiklą; ragina Agentūrą pasikonsultuoti su medicinos tarnyba, kaip sumažinti nebuvimo darbe dėl laikinojo nedarbingumo atostogų atvejų skaičių;

10.  su džiaugsmu pažymi, kad Agentūra investuoja į asmens orumo apsaugos ir psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijos priemones, taip pat kad ji surengė dvi mokomąsias sesijas naujiems darbuotojams ir žinių atnaujinimo kursus kitiems darbuotojams; su džiaugsmu pažymi, kad ir toliau aktyviai dirbo konfidencialūs patarėjai ir kad vadovybė įvairiais laikotarpiais priminė visiems darbuotojams apie šią politiką ir šį tinklą;

11.  atkreipia dėmesį, kad Agentūra nekaupia statistinių duomenų apie konfidencialiems patarėjams praneštus atvejus, tačiau pažymi, kad 2016 m. nepranešta apie priekabiavimo atvejus, jų nagrinėjimą ar kreipimąsi dėl jų į Teismą;

12.   pažymi, kad Agentūra neturi tarnybinių transporto priemonių;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

13.  pripažįsta, kad, be Tarnybos nuostatų, Agentūra savo darbuotojams parengė praktinį interesų konfliktų valdymo ir prevencijos vadovą, kuriame teikiama įvairialypė informacija ir patarimai daugeliu klausimų; be to, pažymi, kad Agentūra reguliariai vykdo privalomus darbuotojų mokymus etikos ir sąžiningumo klausimais, taip pat skelbia visų pareigas einančių Valdančiosios tarybos, Mokslinio komiteto ir vadovybės narių gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas;

14.  pažymi, kad Agentūra taiko Gero administracinio elgesio kodeksą ir vertina vadovybės, Valdančiosios tarybos narių ir Mokslinio komiteto narių deklaruotų finansinių interesų patikrinimus ir skelbia interesų deklaracijas savo svetainėje – tai yra interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politikos dalis;

15.  pabrėžia, kad Valdančiosios tarybos posėdžių protokolai skelbiami Agentūros svetainėje;

16.  pažymi, kad Agentūroje yra nustatytos įvairios priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti darbuotojus apskritai ir ypač informatorius; pripažįsta, kad šiuo metu Agentūra, vadovaudamasi Vykdomosios valdybos sprendimu Nr. 2012/04, pagal analogiją taiko Komisijos informavimo gaires;

17.  patvirtina, kad, Agentūros teigimu, vadovaujantis kovos su sukčiavimu strategija buvo atliktas specialus rizikos vertinimas, o tai padėjo parengti veiksmų planą, kuris buvo visapusiškai įgyvendintas ir yra nuolat prižiūrimas; su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra reikšmingai prisidėjo prie informuotumo didinimo, rengdama ir vesdama su sukčiavimo prevencija susijusius vidaus mokymus pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) pateiktą medžiagą;

18.  palankiai vertina tai, kad į Agentūros 2016 m. metinę veiklos ataskaitą įtrauktas skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo klausimas;

19.  pažymi, kad 2016 m. Agentūrai buvo pateikta 20 prašymų leisti susipažinti su dokumentais ir kad ji suteikė teisę visapusiškai susipažinti su 22 dokumentais, iš dalies susipažinti su 120 dokumentų ir atsisakė suteikti teisę susipažinti su 68 dokumentais dėl „asmens privataus gyvenimo ir neliečiamumo apsaugos“ ir „komercinių interesų apsaugos“; tikisi, kad Agentūra, priimdama sprendimą apriboti prieigą prie dokumentų dėl komercinių interesų apsaugos, deramai atsižvelgia į piliečių interesus ir Sąjungos didesnio skaidrumo įsipareigojimus, kartu atsižvelgdama į visas susijusias taisykles ir reglamentavimą;

20.  pažymi, kad septynių atmestų prašymų leisti susipažinti su dokumentais atveju buvo pateiktos kartotinės paraiškos ir tuomet keturių prašymų pateikėjams buvo suteikta teisė iš dalies susipažinti su dokumentais;

Pagrindiniai pasiekimai

21.  palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. Agentūros įvardytus laimėjimus, būtent:

–  ji surengė Pagrindinių teisių forumą – tai didžiausias Agentūros renginys, kuriame daugiau nei 700 dalyvių dalyvavo keturias dienas trukusiose diskusijose, kuriose aptarta, kas sieja tris temas – įtraukties, pabėgėlių apsaugos ir skaitmeninio amžiaus;

–  ji pateikė šešias teisines nuomones, kad padėtų Parlamentui priimti poziciją dėl teisėkūros dokumentų ar politikos;

–  vadovaudamasi savo strateginiu prioritetu laiku ir tikslingai reaguoti į su pagrindinėmis teisėmis susijusios nepaprastosios padėties atvejus, ji skelbė mėnesines ataskaitas dėl padėties nuo pabėgėlių krizės labiausiai nukentėjusiose valstybėse narėse ir nusiuntė į Graikiją patyrusius darbuotojus, siekiant Sąjungai ir vietoje veiklą vykdantiems vietos subjektams perduoti su pagrindinėmis teisėmis susijusią praktinę patirtį;

Vidaus kontrolė

22.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra numatė įvairių priemonių, kuriomis būtų užtikrinamas veiksmingesnis Vidaus kontrolės standarto (ICS) Nr. 5 „Tikslai, veiklos rodikliai“, ICS Nr. 11 „Dokumentų valdymas“ ir ICS „Veiklos tęstinumas“ įgyvendinimas; atkreipia dėmesį, kad iki ataskaitinių metų pabaigos buvo imtasi taikyti šias priemones ir jos buvo palaipsniui įgyvendinamos;

23.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. buvo atlikta vidaus trūkumų analizė, siekiant pateikti išsamų ICS atitikties lygio vertinimą; su džiaugsmu pažymi, jog Agentūra nustatė, kad įgyvendinimo lygis beveik visiškai atitinka reikalavimus ir kad iki 2017 m. pabaigos tikimasi baigti įgyvendinti papildomas priemones; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šių priemonių įgyvendinimą;

24.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, oficialūs leidimus suteikiančių pareigūnų įgaliojimai ir perįgaliojimai (perduodant įgaliojimus) ne visada sutapo su leidimo teisėmis, taikomomis operacijoms kaupiamosios apskaitos (ABAC) darbo srauto sistemoje; pažymi, kad, remiantis Agentūros atsakymu, klaida buvo ištaisyta ir buvo imtasi priemonių siekiant užtikrinti, kad sistemoje ABAC būtų nurodomi tik galiojantys įgaliojimai;

Vidaus auditas

25.  džiaugdamasis pažymi, jog ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ex post tikrinimų rezultatai parodė, kad susigrąžintinų sumų nėra;

26.  atkreipia dėmesį, kad Komisijos vidaus audito tarnyba (IAS) baigė įgyvendinti paskutinę audito metu pateiktą rekomendaciją dėl žmogiškųjų išteklių valdymo ir kad 2016 m. IAS auditas nebuvo atliktas;

27.  su džiaugsmu pažymi, jog siekiant užtikrinti, kad darbo vieta būtų ekonomiškai efektyvi ir tausojanti aplinką, taip pat sumažinti arba kompensuoti išmetamo CO2 kiekį, Agentūra stengiasi pagerinti savo aplinkosauginį pėdsaką – duomenų centre įrengta aplinką tausojanti aušinimo sistema, kuri padės patobulinti šildymo sistemą, o tai lems mažesnį energijos naudojimą, sudaryta sutartis su pakaitiniu elektros energijos tiekėju, naudojančiu atsinaujinančiuosius išteklius, darbuotojai skatinami vykti į darbą alternatyviais būdais (įrengtos dviračių statymo vietos), tam tikrų viešųjų pirkimų procedūrų, kaip antai susijusių su IRT įrangos įsigijimu ir valymo paslaugomis, atveju skatinamas ir įgyvendinamas žaliasis viešasis pirkimas, propaguojamas antrinis perdirbimas ir skatinama naudoti perdirbtą popierių ir kitas medžiagas, taip pat įrengtas šviesos diodų (LED) technologijos apšvietimas;

28.  pažymi, kad Agentūra pripažįsta dėl „Brexit’o“ kylančią finansinę riziką, nes galimas finansinių išteklių praradimas galėtų turėti įtakos agentūros veiklai; pažymi, kad galbūt Agentūra galėtų sumažinti šių finansinių nuostolių poveikį, nes į jos mokslinių tyrimų veiklą nebus įtraukta Jungtinė Karalystė; tačiau atkreipia dėmesį, jog numatoma, kad finansiniai nuostoliai bus didesni nei dėl sumažėjusios mokslinių tyrimų veiklos apimties sutaupytos lėšos;

29.  pabrėžia, jog Agentūra pripažįsta, kad dėl „Brexit’o“ Agentūros veiklai kylanti rizika yra susijusi su galimu konkurencijos sumažėjimu, nes dauguma su Agentūros veikla susijusių rangovų yra įsisteigę Jungtinėje Karalystėje, ir su profesionalių darbuotojų, kurie yra Jungtinės Karalystės piliečiai, praradimu; ragina Agentūrą glaudžiai bendradarbiauti su Komisija vykstant deryboms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo, kad tinkamai pasiruoštų kuo labiau sumažinti bet kokį galimą neigiamą jo poveikį, susijusį su veikla ar finansais;

30.  atkreipia dėmesį į tai, kad pateiktos šešios teisinės nuomonės, siekiant padėti Europos Parlamentui priimti poziciją dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ar politikos, ir kad keturios iš jų yra susijusios su šiuo metu vykstančiu bendros Europos prieglobsčio sistemos persvarstymu;

31.  palankiai vertina tai, kad Agentūra toliau vykdė romų padėties Sąjungoje mokslinius tyrimus; ryšium su tuo ypač teigiamai vertina tai, kad paskelbtas antrasis Sąjungos mažumų ir diskriminacijos tyrimas, kuriame, surengus beveik 8 000 tiesioginių pokalbių su romais, surinkta informacija apie beveik 34 000 asmenų, gyvenančių romų namų ūkiuose devyniose valstybėse narėse;

o

o o

32.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos jo 2018 m. ... ... d. rezoliucijoje(12) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės..

7.2.2018

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetoNUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2149(DEC))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau – Agentūra) metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jos finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, kad oficialūs leidimus suteikiančių pareigūnų įgaliojimai ir perįgaliojimai ne visada sutampa su leidimo teisėmis operacijoms Agentūros finansinėse sistemose; pažymi, kad Agentūra nedelsiant ištaisė klaidą; primena Agentūrai, kad reikia sukurti vidaus mechanizmus, siekiant, kad tokia situacija nepasikartotų ateityje;

3.  pažymi, kad, kaip ir 2015 m., 2016 m. įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) buvo aukštas – 5,2 mln. EUR (68 %); pripažįsta, kad šiais metais, kaip ir praėjusiais metais, tai paprasčiausiai rodo daugiametį Agentūros veiklos pobūdį;

4.  pažymi, kad Komisijos vidaus audito tarnyba (IAS) 2016 m. neatliko jokio audito; vis dėlto primena, kad atliekant ankstesnius auditus padaryta išvada, kad Agentūros vidaus kontrolės sistema suteikia pagrįstą patikinimą, kad audituotų procesų tikslai pasiekti ir kad visos likusios rekomendacijos yra įgyvendintos;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad pateiktos šešios teisinės nuomonės, siekiant padėti Europos Parlamentui suformuluoti savo pozicijas dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ar politikos sričių, ir kad keturios iš jų yra susijusios su šiuo metu vykstančiu bendros Europos prieglobsčio sistemos persvarstymu;

6.  teigiamai vertina tai, kad Agentūra, atsižvelgdama į savo strateginį prioritetą rengti tikslingus atsakus reaguojant į ekstremaliąsias situacijas pagrindinių teisių srityje, skelbė mėnesines ataskaitas dėl padėties labiausiai pabėgėlių krizės paveiktose valstybėse narėse ir į Graikiją išsiųstų ekspertų darbo, siekdama padėti Sąjungos ir vietos veikėjams vietoje ir tuo tikslu perduodama praktines žinias pagrindinių teisių klausimais;

7.  palankiai vertina tai, kad Agentūra toliau vykdė romų padėties Sąjungoje mokslinius tyrimus; ryšium su tuo ypač teigiamai vertina tai, kad paskelbtas antrasis Sąjungos mažumų ir diskriminacijos tyrimas, kuriame, surengus beveik 8 000 tiesioginių pokalbių su romais, surinkta informacija apie beveik 34 000 asmenų, gyvenančių romų namų ūkiuose devyniose valstybėse narėse;

8.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūroje egzistuoja didelis lyčių disbalansas, visų pirma, kalbant apie vyresniosios vadovybės postus; atkreipia dėmesį į Agentūros lygių galimybių ir įvairovės politiką, taikomą naudojant įvairias priemones; primygtinai ragina Agentūrą toliau imtis veiksmų ir mažinti minėtą disbalansą atsižvelgiant į tai, kad padėtis po reorganizacijos 2016 m. pabaigoje pagerėjo, ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai laiku apie rezultatus.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

1.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

7

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 228.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 228.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 53, 2007 2 22, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 228.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 228.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 53, 2007 2 22, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 230, 2016 6 24, p. 1.

(12)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas