Postup : 2017/0048(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0094/2018

Předložené texty :

A8-0094/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0382

ZPRÁVA     ***I
PDF 771kWORD 92k
23.3.2018
PE 612.068v02-00 A8-0094/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Janusz Lewandowski

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0114),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0099/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0094/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Pro evropskou podnikovou statistiku jsou relevantní pokyny Unie, jako je například doporučení Komise 2003/361/ES1a. V zájmu posílení právní jistoty a předvídatelnosti obchodních příležitostí a vytvoření rovných podmínek pro malé a střední podniky se sídlem v Unii je nezbytná jasná a harmonizovaná definice podniku.

 

______________________

 

1a. Doporučení Komise o definici mikropodniků a malých a středních podniků (2003/361/ES) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Administrativní zátěž malých a středních podniků by měla být co možná nejnižší, přičemž by se měly v co největší možné míře zohlednit jiné zdroje údajů než zjišťování. Za účelem zmírnění zátěže podniků by mělo být možné stanovit odlišné požadavky na údaje v závislosti na velikosti a významu podnikových ekonomik členských států.

(5)  Administrativní zátěž podniků a zejména malých a středních podniků,by měla být co možná nejnižší, přičemž by se měly v co největší možné míře zohlednit jiné zdroje údajů než zjišťování. Za účelem zmírnění zátěže podniků by mělo být možné stanovit odlišné požadavky na údaje v závislosti na velikosti a významu podnikových ekonomik členských států.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Členské státy nebo příslušné vnitrostátní orgány by měly usilovat o to, aby se v co největší možné míře zjednodušil sběr statistických údajů v evropských podnicích. Systém evropských podnikových statistik by měl zohlednit nejnovější vývoj v digitální oblasti v době, kdy jsou stanovovány nástroje a metody pro shromažďování statistických údajů.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Je třeba poskytovat podnikové statistiky v členění podle sektoru činnosti, aby bylo možné měřit produktivitu podniků v Unii. Zejména roste poptávka po statistikách o sektoru služeb, což je nejdynamičtější sektor moderních ekonomik, zejména vzhledem k jeho potenciálu, pokud jde o růst a tvorbu pracovních míst, a vzhledem k vztahům s výrobním sektorem. Statistiky o obchodu se službami jsou nezbytné pro monitorování fungování vnitřního trhu služeb a posuzování dopadů překážek obchodu se službami.

(21)  Je třeba poskytovat podnikové statistiky v členění podle sektoru činnosti, aby bylo možné měřit produktivitu podniků v Unii. Zejména roste poptávka po statistikách o sektoru služeb, což je nejdynamičtější sektor moderních ekonomik, zejména vzhledem k jeho potenciálu, pokud jde o růst a tvorbu pracovních míst, a vzhledem k vztahům s výrobním sektorem. Tento trend je nadále posílen rozvojem nových digitálních služeb. Rostoucí poptávka po statistických údajích je i v případě kreativního a kulturního průmyslu, jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví1a. Statistiky o obchodu se službami jsou nezbytné pro monitorování fungování vnitřního trhu služeb a jednotného digitálního trhu a posuzování dopadů překážek obchodu se službami.

 

__________________

 

1aP8_TA-PROV(2016)0486.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Monitorování pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených strategií Evropa 2020 na úrovni členských států a na úrovni Unie vyžaduje harmonizované statistiky o hospodářství Unie, pokud jde o výzkum a vývoj, inovace, informační společnost, pokrývající jak tržní, tak netržní činnosti, a o celkovém podnikatelském prostředí, zejména o demografii podniků a zaměstnanosti související s tržními činnostmi. Takové informace umožňují subjektům s rozhodovací pravomocí přijímat informovaná politická rozhodnutí k rozvíjení ekonomiky založené na znalostech a inovacích, zlepšení přístupu malých a středních podniků na jednotný trh, rozvíjení podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti.

(22)  Monitorování pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených strategií Evropa 2020 na úrovni členských států a na úrovni Unie vyžaduje harmonizované statistiky o hospodářství Unie, pokud jde o změnu klimatu a účinné využívání zdrojů, výzkum a vývoj, inovace, informační společnost, pokrývající jak tržní, tak netržní činnosti, a o celkovém podnikatelském prostředí, zejména o demografii podniků a zaměstnanosti související s tržními činnostmi. Takové informace umožňují subjektům s rozhodovací pravomocí přijímat informovaná politická rozhodnutí k rozvíjení ekonomiky založené na znalostech a inovacích, zlepšení přístupu malých a středních podniků na jednotný trh, rozvíjení podnikání a zvýšení udržitelnosti a konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Koordinace hospodářských politik v rámci Unie a eurozóny a poskytování informací ekonomickým subjektům v rámci jednotného trhu vyžadují srovnatelné údaje o vývoji na trhu práce včetně statistik o nákladech práce, výdělcích a o počtu obsazených a neobsazených pracovních míst. Celoživotní učení je navíc klíčovým prvkem k rozvoji a podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků a pozornost by měla být zejména věnována odbornému vzdělávání v podnicích, které významně přispívá k celoživotnímu učení. Uvedené údaje se většinou získávají od podniků a v budoucnu by měly být upraveny právními předpisy a lépe integrovány s ostatními podnikovými statistikami. Údaje o výši a složení nákladů práce a o struktuře a rozdělení výdělků jsou potřebné pro posuzování střednědobého vývoje ekonomik Unie. Údaje o vývoji pracovních nákladů a o volných pracovních místech jsou potřebné pro střednědobé monitorování ekonomik Unie, a také pro účely měnové politiky. Údaje o investicích podniků do dalšího odborného vzdělávání, charakteristiky a objem tohoto vzdělávání a také informace o strategiích podniků v oblasti odborného vzdělávání jsou potřebné pro monitorování realizace strategie Unie pro posílenou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

(23)  Koordinace hospodářských politik v rámci Unie a eurozóny a poskytování informací ekonomickým subjektům v rámci jednotného trhu vyžadují srovnatelné údaje o vývoji na trhu práce včetně statistik o nákladech práce, pracovních podmínkách, výdělcích, a poměru mezi mzdou a mzdou více než 10 % nejhůře placených pracovníků, jakož i o počtu obsazených a neobsazených pracovních míst a o počtu obsazených a neobsazených pracovních míst. Tyto údaje budou společně s integrovaným rámcem pro evropskou statistiku týkajícím se osob a domácností rovněž přispívat k dosažení cílů evropského pilíře sociálních práv. Celoživotní učení je navíc klíčovým prvkem k rozvoji a podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků a pozornost by měla být zejména věnována odbornému vzdělávání v podnicích, které významně přispívá k celoživotnímu učení. Uvedené údaje se většinou získávají od podniků a v budoucnu by měly být upraveny právními předpisy a lépe integrovány s ostatními podnikovými statistikami. Údaje o výši a složení nákladů práce a o struktuře a rozdělení výdělků jsou potřebné pro posuzování střednědobého vývoje ekonomik Unie. Údaje o vývoji pracovních nákladů a o volných pracovních místech jsou potřebné pro střednědobé monitorování ekonomik Unie, a také pro účely měnové politiky. Údaje o investicích podniků do dalšího odborného vzdělávání, charakteristiky a objem tohoto vzdělávání a také informace o strategiích podniků v oblasti odborného vzdělávání jsou potřebné pro monitorování realizace strategie Unie pro posílenou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Statistiky o inovacích, výzkumu a vývoji jsou potřebné pro rozvoj a monitorování politik, jejichž cílem je posílení konkurenceschopnosti členských států a zvýšení jejich střednědobého a dlouhodobého potenciálu pro inteligentní růst a zaměstnanost. Expandující digitální ekonomika a širší využívání informačních a komunikačních technologií jsou také významnou hnací silou konkurenceschopnosti a růstu v Unii a k podpoře souvisejících strategií a politik jsou zapotřebí statistické údaje.

(24)  Statistiky o inovacích, výzkumu a vývoji jsou potřebné pro rozvoj a monitorování politik, jejichž cílem je posílení konkurenceschopnosti členských států a zvýšení jejich střednědobého a dlouhodobého potenciálu pro inteligentní růst a zaměstnanost. Expandující digitální ekonomika a širší využívání informačních a komunikačních technologií jsou také významnou hnací silou konkurenceschopnosti a růstu v Unii a k podpoře souvisejících strategií a politik, včetně dokončení jednotného digitálního trhu, jsou zapotřebí statistické údaje.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Harmonizované statistiky týkající se oběhového hospodářství získávané od podniků jsou potřeba na podporu politických opatření Unie na rozvoj udržitelného, nízkouhlíkového, konkurenceschopného hospodářství v členských státech a v Unii, které účinně využívá zdroje. Proveditelnost sběru dodatečných informací potřebných pro tento účel by měla být posouzena Komisí prostřednictvím pilotní studie před tím, než budou upraveny právními předpisy a lépe integrovány s ostatními statistikami.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25b)  S cílem zohlednit stále širší využívání inovativních technologií a minimalizovat možný negativní dopad na podniky by příslušné vnitrostátní statistické úřady měly tyto technologie využívat a měly by být pobízeny k provádění inovativních přístupů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Statistiky o mezinárodním obchodu se službami, jak jsou požadovány pro sestavování platební bilance Unie a eurozóny, se definují v rámci úzké spolupráce Komise (Eurostatu) a Evropské centrální banky.

(26)  Statistiky o mezinárodním obchodu se službami, jak jsou požadovány pro sestavování platební bilance Unie a eurozóny, se definují v rámci úzké spolupráce Komise (Eurostatu) a Evropské centrální banky. Komise by přednostně měla začít pilotní studií, která se bude týkat způsobů dodání v mezinárodním obchodu se službami a na mezinárodního obchodu se službami podle podnikových charakteristik.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Požadavky na údaje by měly, při současném dodržování zásady poskytování podnikových statistik o celém hospodářství, co možná nejvíce zohledňovat zjednodušující opatření ke zmírnění zátěže podnikové ekonomiky v členských státech, které jsou relativně malé, v souladu se zásadou proporcionality.

(28)  Požadavky na údaje by měly, při současném dodržování zásady poskytování podnikových statistik o celém hospodářství, co možná nejvíce zohledňovat zjednodušující opatření ke zmírnění zátěže podnikové ekonomiky v členských státech, které jsou relativně malé, v souladu se zásadou proporcionality. Další požadavky by pro respondenty neměly představovat nepřiměřenou administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Za účelem zohlednění hospodářského a technického vývoje by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o dílčí témata uvedená v přílohách I a II a míru pokrytí pro vývoz zboží uvnitř Unie. Komise by rovněž měla mít pravomoc doplňovat dílčí témata o témata a charakteristiky pro dynamické podnikové statistiky o IKT, inovacích a globálních hodnotových řetězcích a přesné informace, které mají poskytnout správci daně a celní orgány. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(30)  Za účelem zohlednění hospodářského a technického vývoje by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o dílčí témata uvedená v přílohách I a II a míru pokrytí pro vývoz zboží uvnitř Unie. Komise by rovněž měla mít pravomoc doplňovat dílčí témata o témata a charakteristiky pro dynamické podnikové statistiky o IKT, inovacích a globálních hodnotových řetězcích, doplnit dílčí témata registru podrobným popisem, doplnit statistické datové prvky pro mikrodata shromážděná prostřednictvím zjišťování o obchodu se zbožím uvnitř Unie poskytované členskému státu dovozu a doplnit přesné informace, které mají poskytnout správci daně a celní orgány. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

__________________

__________________

  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  V zájmu zajištění jednotných podmínek by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o technické provedení některých prvků požadavků včetně těch, které se týkají registrů ekonomických subjektů, o formát, opatření na zajištění bezpečnosti a důvěrnosti a postup výměny důvěrných údajů pro účely evropské sítě statistických registrů ekonomických subjektů, předávání údajů a metadat, zprávy o kvalitě údajů a metadatech a odchylky. Za stejným účelem by měly být Komisi svěřeny doplňující prováděcí pravomoci, pokud jde o způsoby a formát, opatření na zajištění bezpečnosti a důvěrnosti a postup pro výměnu důvěrných údajů pro účely statistik obchodu se zbožím uvnitř Unie, specifikace relevantních metadat, harmonogram, způsoby sběru a sestavování statistických informací o vývozu zboží uvnitř Unie poskytovaných členskému státu dovozu, způsoby uplatňování míry pokrytí celkového vývozu zboží uvnitř Unie, statistické datové prvky pro mikrodata shromážděná prostřednictvím zjišťování o obchodu se zbožím uvnitř Unie, které se mají poskytnout členskému státu dovozu, a související zjednodušení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20111.

(31)  V zájmu zajištění jednotných podmínek by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o technické provedení některých prvků požadavků včetně těch, které se týkají registrů ekonomických subjektů, o formát, opatření na zajištění bezpečnosti a důvěrnosti a postup výměny důvěrných údajů pro účely evropské sítě statistických registrů ekonomických subjektů, předávání údajů a metadat, zprávy o kvalitě údajů a metadatech a odchylky. Za stejným účelem by měly být Komisi svěřeny doplňující prováděcí pravomoci, pokud jde o způsoby a formát, opatření na zajištění bezpečnosti a důvěrnosti a postup pro výměnu důvěrných údajů pro účely statistik obchodu se zbožím uvnitř Unie, specifikace relevantních metadat, harmonogram, způsoby sběru a sestavování statistických informací o vývozu zboží uvnitř Unie poskytovaných členskému státu dovozu, způsoby uplatňování míry pokrytí celkového vývozu zboží uvnitř Unie, statistické datové prvky pro mikrodata shromážděná prostřednictvím zjišťování o obchodu se zbožím uvnitř Unie, které se mají poskytnout členskému státu dovozu, a podrobná pravidla pro zjednodušení statistických datových prvků pro mikrodata shromážděná prostřednictvím zjišťování o obchodu se zbožím uvnitř Unie poskytované členskému státu dovozu. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20111.

__________________

__________________

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  V příslušných případech by měla Komise provést analýzu nákladů a přínosů a zajistit, aby žádné z navrhovaných opatření nepředstavovalo významné dodatečné zatížení pro členské státy nebo respondenty, a měla by současně zohlednit očekávané přínosy pro uživatele.

(32)  V příslušných případech by měla Komise provést analýzu nákladů a přínosů a zajistit, aby žádné z navrhovaných opatření nepředstavovalo významné dodatečné zatížení pro členské státy nebo respondenty, zejména pro malé a střední podniky, a měla by současně zohlednit očekávané přínosy pro uživatele a to, že vedou ke zvýšení statistické kvality.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

oa)  „výkonností“ veškeré příslušné hodnotící ukazatele hospodářských, sociálních a environmentálních rozměrů souvisejících s fungováním a výstupy podniků;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropská síť statistických registrů ekonomických subjektů se týká národních registrů ekonomických subjektů a Evropského registru skupin podniků a výměn mezi nimi.

2.  Evropská síť statistických registrů ekonomických subjektů se týká národních statistických registrů ekonomických subjektů a Evropského registru skupin podniků a výměn mezi nimi v souladu s článkem 10.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy vytvářejí statistiky uvedené v článcích 6 a 7 a také národní statistické registry ekonomických subjektů podle článku 9 za použití jakýchkoli relevantních zdrojů údajů, přičemž se vyhnou nadměrnému zatěžování respondentů a náležitě zohlední nákladovou efektivnost vnitrostátních statistických orgánů. Národní statistické orgány mohou k tvorbě statistik a národních statistických registrů ekonomických subjektů požadovaných podle tohoto nařízení použít tyto zdroje údajů:

1.  Členské státy vytvářejí statistiky uvedené v článcích 6 a 7 a také národní statistické registry ekonomických subjektů podle článku 9 za použití všech vhodných a spolehlivých zdrojů údajů, přičemž se vyhnou nadměrnému zatěžování respondentů a náležitě zohlední nákladovou efektivnost vnitrostátních statistických orgánů. Národní statistické orgány mohou k tvorbě statistik a národních statistických registrů ekonomických subjektů požadovaných podle tohoto nařízení použít tyto zdroje údajů:

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  administrativní záznamy, včetně informací od daňových a celních orgánů;

b)  administrativní záznamy, včetně informací od daňových a celních orgánů, jako jsou roční účetní závěrky;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  Vědecky podložené a řádně doložené statistické metody odhadu a imputace.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud nelze požadované statistiky vytvořit prostřednictvím zdrojů údajů uvedených v odstavci 1, jež splňují kritéria kvality uvedená v článku 16, mohou členské státy k tvorbě uvedených statistik použít vědecky podložené a řádně doložené statistické metody odhadu a imputace.

vypouští se

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Za účelem tvorby statistik o mezinárodním obchodu se zbožím a zlepšení kvality uvedených statistik si mohou vnitrostátní statistické orgány členských států vyměňovat údaje získané od jejich celních orgánů, které se týkají vývozu nebo dovozu zboží, zejména v případě vývozu nebo dovozu, jenž se týká celních orgánů více než jednoho členského státu.

4.  Za účelem tvorby statistik o mezinárodním obchodu se zbožím a zlepšení kvality uvedených statistik si vnitrostátní statistické orgány členských států vyměňují údaje získané od jejich celních orgánů, které se týkají vývozu nebo dovozu zboží.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21 za účelem změny dílčích témat stanovených v příloze I a za účelem stanovení témat a charakteristik zahrnutých do dílčích témat „inovace“ a „využívání IKT a elektronické obchodování“ a „globální hodnotové řetězce“.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21 za účelem změny dílčích témat stanovených v příloze I a za účelem doplnění témat a charakteristik zahrnutých do dílčích témat „inovace“ a „využívání IKT a elektronické obchodování“ a „globální hodnotové řetězce“ a doplnit proměnné pro všechna podrobná témata s výjimkou témat „inovace“ a „využívání informačních a komunikačních technologií“ a „elektronický obchod“, jakož i „globální hodnotový řetězec“.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ve stávajícím aktu v přenesené pravomoci se v období pěti po sobě následujících let doplňuje, nebo se nahrazuje jiným dílčím tématem, nejvýše jedno dílčí téma pro tematickou oblast „krátkodobá podniková statistika“, pět dílčích témat pro tematickou oblast „podniková statistika na celostátní úrovni“, dvě dílčí témata pro tematickou oblast „regionální podniková statistika“ a dvě dílčí témata pro tematickou oblast „statistika o mezinárodní činnosti“. Toto maximum se nevztahuje na změny vyplývající z dohod, smluv a úmluv a z jiných mezinárodních institucí, jichž je Unie členem, a na změny, které vyplývají ze změn účetních rámců národních a regionálních účtů podle nařízení (ES) č. 549/2013 a statistiky platební bilance podle nařízení (ES) č. 184/2005. Počet charakteristik pro dílčí témata dynamických podnikových statistik se mezi dvěma po sobě jdoucími referenčními obdobími významně nezvýší a nepřesáhne počet charakteristik prvního roku uplatňování tohoto nařízení;

b)  ve stávajícím aktu v přenesené pravomoci se v období pěti po sobě následujících let doplňuje, nebo se nahrazuje jiným dílčím tématem, nejvýše jedno dílčí téma pro tematickou oblast „krátkodobá podniková statistika“, pět dílčích témat pro tematickou oblast „podniková statistika na celostátní úrovni“, dvě dílčí témata pro tematickou oblast „regionální podniková statistika“ a dvě dílčí témata pro tematickou oblast „statistika o mezinárodní činnosti“ a v jednom stávajícím aktu v přenesené pravomoci se v období pěti po sobě následujících let doplňuje nejvýše jedno dílčí téma v tematické oblasti. Toto maximum se nevztahuje na změny vyplývající z dohod, smluv a úmluv a z jiných mezinárodních institucí, jichž je Unie členem, a na změny, které vyplývají ze změn účetních rámců národních a regionálních účtů podle nařízení (ES) č. 549/2013 a statistiky platební bilance podle nařízení (ES) č. 184/2005. Počet charakteristik pro dílčí témata dynamických podnikových statistik se mezi dvěma po sobě jdoucími referenčními obdobími významně nezvýší a nepřesáhne počet charakteristik prvního roku uplatňování tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  akty v přenesené pravomoci jsou přijaty nejpozději 15 měsíců před koncem referenčního období údajů s výjimkou témat „inovace“ a „využívání IKT a elektronické obchodování“, v jejichž případě se akty v přenesené pravomoci přijímají alespoň šest, respektive dvanáct měsíců před koncem referenčního období údajů.

c)  akty v přenesené pravomoci jsou přijaty nejpozději 18 měsíců před koncem referenčního období údajů s výjimkou témat „inovace“ a „využívání IKT a elektronické obchodování“, v jejichž případě se akty v přenesené pravomoci přijímají alespoň šest, respektive dvanáct měsíců před koncem referenčního období údajů.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  proměnné (s výjimkou dílčích témat „inovace“ a „využívání IKT a elektronické obchodování“ a „globální hodnotové řetězce“);

vypouští se

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při výkonu pravomoci uvedené v odstavci 1 s ohledem na zjednodušení přihlédne Komise k velikosti a významu podnikových ekonomik v souladu se zásadou proporcionality, aby zmírnila zatěžování podniků. Komise kromě toho zajistí, že zůstane zachován vstup potřebný pro sestavování účetních rámců národních a regionálních účtů podle nařízení (ES) č. 549/2013 a statistiky platební bilance podle nařízení (ES) č. 184/2005. Prováděcí akty, s výjimkou těch, které upravují první uplatňování tohoto nařízení, se přijímají nejpozději 15 měsíců před koncem referenčního období údajů pro témata uvedená v příloze I. Prováděcí akty pro téma „inovace“ se přijímají alespoň šest měsíců a pro téma „využívání IKT a elektronické obchodování“ alespoň dvanáct měsíců před koncem referenčního období údajů.

2.  Při výkonu pravomoci uvedené v odstavci 1 s ohledem na zjednodušení přihlédne Komise k velikosti a významu podnikových ekonomik v souladu se zásadou proporcionality, aby zmírnila zatěžování podniků. Komise kromě toho zajistí, že zůstane zachován vstup potřebný pro sestavování účetních rámců národních a regionálních účtů podle nařízení (ES) č. 549/2013 a statistiky platební bilance podle nařízení (ES) č. 184/2005. Prováděcí akty, s výjimkou těch, které upravují první uplatňování tohoto nařízení, se přijímají nejpozději 18 měsíců před koncem referenčního období údajů pro témata uvedená v příloze I. Prováděcí akty pro téma „inovace“ se přijímají alespoň šest měsíců a pro téma „využívání IKT a elektronické obchodování“ alespoň šest měsíců před koncem referenčního období údajů.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

3.  Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

 

Při vypracovávání takových prováděcích aktů se zohlední případné dodatečné náklady a administrativní zátěž členských států nebo respondentů, a to společně s odhadem plánovaného zvýšení kvality statistiky a veškerým dalšími přímými či nepřímými přínosy vyplývajícími z dodatečně navrhovaných opatření.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Národní statistické registry ekonomických subjektů a Evropský registr skupin podniků jsou určujícím zdrojem pro získávání vysoce kvalitních, konzistentních a koordinovaných populací v registrech podle článku 16 tohoto nařízení pro tvorbu evropských statistik.

Národní statistické registry ekonomických subjektů a Evropský registr skupin podniků jsou autentickým a spolehlivým zdrojem pro získávání vysoce kvalitních, konzistentních a koordinovaných populací v registrech podle článku 16 tohoto nařízení pro tvorbu evropských statistik.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Národní statistické registry ekonomických subjektů jsou určujícím zdrojem pro populace registrované na národní úrovni. Evropský registr skupin podniků je určujícím zdrojem pro populaci podnikových statistik registrovanou v rámci Evropského statistického systému, která vyžaduje koordinaci přeshraničních informací.

Národní statistické registry ekonomických subjektů jsou určujícím zdrojem pro populace registrované na národní statistické úrovni. Evropský registr skupin podniků je určujícím zdrojem pro populaci podnikových statistik registrovanou v rámci Evropského statistického systému, která vyžaduje koordinaci přeshraničních informací.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21 za účelem změny dílčích témat registrů uvedených v příloze III tak, aby zohlednila příslušný technický a hospodářský vývoj a reagovala na nové potřeby uživatelů.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21 za účelem změny dílčích témat registrů uvedených v příloze III tak, aby zohlednila příslušný technický a hospodářský vývoj a reagovala na nové potřeby uživatelů a doplnit popisné údaje pro každé dílčí téma registrů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2 za účelem bližšího stanovení popisných údajů pro každé dílčí téma registrů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předání důvěrných údajů mezi vnitrostátními statistickými orgány a Komisí (Eurostatem) probíhá v rozsahu, v jakém je takové předání nezbytné pro tvorbu evropských statistik. Jakékoli jiné předání musí výslovně schválit vnitrostátní orgán, který údaje shromáždil.

Předání důvěrných údajů mezi vnitrostátními statistickými orgány a Komisí (Eurostatem) probíhá v rozsahu, v jakém je takové předání nezbytné výlučně pro statistické účely pro tvorbu evropských statistik. Jakékoli jiné předání musí výslovně schválit vnitrostátní orgán, který údaje shromáždil.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2 za účelem stanovení statistických datových prvků uvedených v písmenech a) až i) a stanovení seznamu statistických datových prvků, které se vztahují na specifické zboží nebo pohyb, a údajů, které se shromažďují použitím informací z celních prohlášení, uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. b) a c).

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci přezkumným postupem podle článkem 21 za účelem doplnění statistických datových prvků uvedených v písmenech a) až i) a doplnění seznamu statistických datových prvků, které se vztahují na specifické zboží nebo pohyb, a údajů, které se shromažďují použitím informací z celních prohlášení, uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. b) a c).

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise (Eurostat) posuzuje kvalitu předaných údajů a metadat.

3.  Komise (Eurostat) posuzuje kvalitu předaných údajů a metadat transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, které stanoví formu, obsah a lhůty pro předávání zpráv o metadatech a kvalitě. Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, které stanoví formu, obsah a lhůty pro předávání zpráv o metadatech a kvalitě. Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

 

Při vypracovávání takových prováděcích aktů se zohlední případné dodatečné náklady a administrativní zátěž členských států nebo respondentů, a to společně s odhadem plánovaného zvýšení kvality statistiky a veškerým dalšími přímými či nepřímými přínosy vyplývajícími z dodatečně navrhovaných opatření.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Na žádost Komise (Eurostatu) členské státy poskytnou dodatečné informace nezbytné pro hodnocení kvality statistických informací.

8.  Na žádost Komise (Eurostatu) členské státy poskytnou dodatečné informace a veškeré aktualizace těchto informací, které jsou potřebné pro hodnocení kvality statistických informací.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) na její žádost veškeré informace o uplatňování tohoto nařízení v členských státech.

3.  Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) na její žádost veškeré informace o uplatňování tohoto nařízení v členských státech a aktualizace těchto údajů. Tyto žádosti Komise nesmějí znamenat výraznou dodatečnou administrativní a finanční zátěž pro členské státy.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  První pilotní studie, které mají být zahájeny, se zaměří na způsoby dodání v mezinárodním obchodu se službami a na mezinárodní obchod se službami podle podnikových charakteristik.

vypouští se

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  vývoj metodik, které mají za cíl snížit administrativní a finanční zátěž související s poskytováním požadovaných informací zpravodajskými jednotkami, zejména malými a středními podniky.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  rozvoj nebo posílení postupů, informačních systémů a podobných podpůrných funkcí s cílem vytvářet statistiky vyšší kvality nebo snížit administrativní a finanční zátěž.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 5, 6, 9 a 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 5, 6, 9, 12, 13 a 24 je svěřena Komisi na dobu pěti let. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 5, 6, 9 a 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 5, 6, 9, 12, 13 a 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 5, 6, 9 a 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 5, 6, 9, 12, 13 a 24 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě, že jsou pro uplatňování tohoto nařízení nutné větší úpravy národního statistického systému členského státu, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů povolit odchylky z jeho uplatňování na nejvýše tři roky, pokud tyto odchylky nebrání srovnatelnosti údajů členských států ani výpočtu požadovaných včasných a reprezentativních evropských agregátů.

1.  V případě, že jsou pro uplatňování tohoto nařízení nutné větší úpravy národního statistického systému členského státu, Komise pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci a povolit odchylky z jeho uplatňování na nejvýše tři roky.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise přijme uvedené prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

2.  Komise přijme v souladu s článkem 21 akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Použije se ode dne 1. ledna 2019.

2.  Použije se od [jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Články 11 až 15 se však použijí ode dne 1. ledna 2020.

3.  Články 11 a 15 se však použijí ode dne [datum dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Příloha I – tématická část 2 – řádek 5 a (nový)

Témata

Dílčí témata

 

Pozměňovací návrh

Témata

Dílčí témata

Finanční činnosti

Čistý zisk připadající na akcionáře

 

Zisk na akcii

 

Návratnost vlastního kapitálu

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Příloha I – tématická část 2 – řádek 8 a (nový)

Témata

Dílčí témata

 

Pozměňovací návrh

Témata

Dílčí témata

Životní prostředí a klima

Přijaté/prodané povolenky na emise CO2

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Příloha II – tématická část 1 – řádek 4

Témata

Periodicita

Výstupy a výkonnost

měsíční; čtvrtletní v případě malých zemí u sekce F NACE

 

Pozměňovací návrh

Témata

Periodicita

Výstupy a výkonnost

měsíční; čtvrtletní v případě malých zemí* u sekce F NACE

 

*Jak je uvedeno v prováděcím aktu podle čl. 7 odst. 1.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Příloha II – tématická část 2 – řádek 3

Témata

Periodicita

Vstupy výzkumu a vývoje

dvouletá; roční u členění podle sektoru provádění vnitřních výdajů na výzkum a vývoj, pracovníků ve výzkumu a vývoji a počtu výzkumných pracovníků a také u státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum a vývoj (GBAORD) a vnitrostátního veřejného financování nadnárodně koordinovaného výzkumu a vývoje

 

Pozměňovací návrh

Témata

Periodicita

Vstupy výzkumu a vývoje

roční

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Příloha II – tématická část 2 – řádek 5 a (nový)

Témata

Periodicita

 

Pozměňovací návrh

Témata

Periodicita

Finanční činnosti

roční

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Příloha II – tématická část 2 – řádek 7

Témata

Periodicita

Inovace

dvouletá

 

Pozměňovací návrh

Témata

Periodicita

Inovace

roční

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Příloha II – tématická část 2 – řádek 8 a (nový)

Témata

Periodicita

 

Pozměňovací návrh

Témata

Periodicita

Životní prostředí a klima

roční


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Existuje rostoucí poptávka po vysoce kvalitních statistikách a údajích o podnikání v Evropské unii. Uživatelé dat, jako jsou soukromé subjekty a tvůrci politik, je využívají pro přijímání podložených rozhodnutí, tj. přispívají k posilování jednotného trhu založeného na znalostech a inovacích.

Evropské podnikové statistiky by měly vycházet ze společného a jednoduchého rámce s harmonizovanými definicemi, které usnadňují pochopení stavu hospodářství EU. Údaje by měly být shromažďovány nákladově efektivním způsobem a být poskytovány včas, a měly by být srovnatelné napříč členskými státy.

Statistiky a údaje o službách poskytovaných podnikům zůstávají výzvou, zejména z důvodu jejich relativního nedostatku. Skutečnost, že povaha evropského hospodářství se proměňuje a stírají se hranice mezi výrobou a službami, situaci ještě více ztěžuje.

Evropský parlament při mnoha příležitostech opakovaně zdůraznil, že je zapotřebí přesnějších a včasnějších údajů a statistik na úrovni Unie, a to jak prostřednictvím usnesení, tak i zpráv z vlastního podnětu. Komise reagovala na tyto požadavky předložením návrhu nového rámcového nařízení (FRIBS), jehož cílem je integrace statistických požadavků a právních aktů týkajících se podnikových statistik na základě jejich racionalizace a zjednodušení. Změnou nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušením deseti stávajících právních aktů využívá Komise program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) pro vytvoření společného právního rámce pro tvorbu a sestavování obchodních statistik Evropského statistického systému (ESS) a současné rozšíření systému tak, aby zahrnoval služby, na něž se dříve nevztahoval.

Z obecného hlediska váš zpravodaj souhlasí s návrhem Komise. Usiluje však o zlepšení návrhu jeho větším sblížením s cílem programu REFIT: jeho zjednodušením, snížením nákladů a zvýšením předvídatelnosti. Ačkoli zpravodaj uznává, že je třeba rozšířit oblast působnosti systému ESS, aby zahrnoval některé služby a potřebu pružného přístupu v rámci s cílem umožnit přizpůsobení vývoje metodiky a včasnou reakci na vznikající potřeby uživatelů dat, domnívá se, že je rovněž nezbytné, aby se zajistilo, že dodatečné náklady a administrativní zátěž pro podniky, zejména malé a střední podniky, jakož i členské státy, byly omezeny na minimum. Váš zpravodaj se domnívá, že je stejně důležité, aby pravidla týkající se důvěrnosti údajů byla posílena.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik

Referenční údaje

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Datum předložení EP

6.3.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

16.3.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

11.4.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

6.11.2017

 

 

 

Datum přijetí

21.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

57

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Datum předložení

23.3.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění