Menetlus : 2017/0048(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0094/2018

Esitatud tekstid :

A8-0094/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0382

RAPORT     ***I
PDF 659kWORD 95k
23.3.2018
PE 612.068v02-00 A8-0094/2018

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Janusz Lewandowski

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0114),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0099/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-0094/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Liidu suunised, näiteks komisjoni soovitus 2003/361/EÜ1a, on Euroopa ettevõtlusstatistika jaoks olulised. Ettevõtja selge ja ühtlustatud määratlus on vajalik õiguskindluse ja ettevõtlusalase prognoositavuse edendamiseks ning ELis asuvatele VKEdele võrdsete võimaluste loomiseks.

 

______________________

 

1a. Komisjoni soovitus mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (2003/361/EÜ) (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormus peaks olema võimalikult piiratud, võttes võimalusel arvesse muid andmeallikaid peale uuringute. Ettevõtjate halduskoormuse leevendamiseks peaks olema võimalik kehtestada erinevaid andmenõudeid sõltuvalt liikmesriikide ettevõttemajanduste suurusest ja tähtsusest.

(5)  Ettevõtjate ja eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormus peaks olema võimalikult piiratud, võttes võimalusel arvesse muid andmeallikaid peale uuringute. Ettevõtjate halduskoormuse leevendamiseks peaks olema võimalik kehtestada erinevaid andmenõudeid sõltuvalt liikmesriikide ettevõttemajanduste suurusest ja tähtsusest.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Liikmesriigid või liikmesriikide pädevad asutused peaksid püüdma Euroopa ettevõtjatelt statistika kogumist võimalikult palju lihtsustada. Euroopa ettevõtlusstatistika süsteemis tuleks statistika kogumise vahendite ja meetodite kindlaksmääramise ajal võtta arvesse kõige uuemaid digitaalseid arenguid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Liidu ettevõtjate tootlikkuse mõõtmiseks ei ole vaja esitada tegevusvaldkondade järgi struktureeritud ettevõtlusstatistikat. Eelkõige valitseb üha suurenev nõudlus teenindussektori statistika järele, kuna see on tänapäeva majanduselu kõige dünaamilisem sektor, eriti seoses kasvu- ja tööhõivepotentsiaaliga ning suhete tõttu töötleva tööstusega. Teenustekaubanduse statistika on väga tähtis teenuste siseturu toimimise jälgimiseks ja teenustekaubanduse tõkete mõju hindamiseks.

(21)  Liidu ettevõtjate tootlikkuse mõõtmiseks on vaja esitada tegevusvaldkondade järgi struktureeritud ettevõtlusstatistikat. Eelkõige valitseb üha suurenev nõudlus teenindussektori statistika järele, kuna see on tänapäeva majanduselu kõige dünaamilisem sektor, eriti seoses kasvu- ja tööhõivepotentsiaaliga ning suhete tõttu töötleva tööstusega. Seda suundumust tugevdab veelgi uute digitaalteenuste arendamine. Kasvav nõudlus statistika järele valitseb ka kultuuri- ja loomemajanduses, nagu Euroopa Parlament märkis oma resolutsioonis ELi sidusa kultuuri- ja loomemajanduse poliitika kohta1a. Teenustekaubanduse statistika on väga tähtis teenuste siseturu ja digitaalse ühtse turu toimimise jälgimiseks ning teenustekaubanduse tõkete mõju hindamiseks.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide suunas liikumise jälgimine liikmesriikide ja liidu tasandil eeldab sellist ühtlustatud statistikat liidu majanduse kohta, mis puudutab teadus- ja arendustegevust, innovaatikat, infoühiskonna turupõhiseid ja turuväliseid tegevusalasid ning ettevõtlusmaastikut tervikuna, eriti seoses ettevõtluse demograafiaga ja tööhõivega turupõhises tegevuses. Selline teave aitab otsusetegijatel teha põhjendatud poliitilisi otsuseid, et arendada välja teadmistel ja innovaatikal põhinev majandus, parandada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu ühtsele turule ning edendada ettevõtlusvaimu ja konkurentsivõimet.

(22)  Strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide suunas liikumise jälgimine liikmesriikide ja liidu tasandil eeldab sellist ühtlustatud statistikat liidu majanduse kohta, mis puudutab kliimamuutusi ja ressursitõhusust, teadus- ja arendustegevust, innovaatikat, infoühiskonna turupõhiseid ja turuväliseid tegevusalasid ning ettevõtlusmaastikku tervikuna, eriti seoses ettevõtluse demograafiaga ja tööhõivega turupõhises tegevuses. Selline teave aitab otsusetegijatel teha põhjendatud poliitilisi otsuseid, et arendada välja teadmistel ja innovaatikal põhinev majandus, parandada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu ühtsele turule ning edendada ettevõtlusvaimu, jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Majanduspoliitika koordineerimine liidus ja euroalal ning teabe andmine ühtse turu majandustegevuses osalejatele eeldab võrreldavaid andmeid tööturu suundumuste kohta, sh statistika tööjõukulude, töötasude ning täidetud ja vabade töökohtade arvu kohta. Peale selle moodustab elukestev õpe tähtsa osa kvalifitseeritud, koolitatud ja kohanenud tööjõu väljakujundamisest ja edendamisest ning erilist tähelepanu tuleks pöörata ettevõtete juures toimuvale kutseõppele kui elukestva õppe ühele peamisele sisendile. Selliseid andmeid kogutakse peamiselt ettevõtjate käest ning neid andmeid tuleks edaspidi reguleerida ja muu ettevõtlusstatistikaga paremini integreerida. Andmed tööjõukulude taseme ja koosseisu ning töötasude struktuuri ja jaotumise kohta on vajalikud liidu majanduse keskpika perioodi arengusuundade hindamiseks. Andmed tööjõukulude muutumise ja vabade töökohtade kohta on vajalikud liidu majanduse lühiajaliseks jälgimiseks, sh rahapoliitika eesmärgil. Andmeid ettevõtjate investeerimise kohta jätku-kutseõppesse ning sellise koolituse iseloomu ja mahu kohta, samuti teavet ettevõtjate kutseõppestrateegiate kohta on vaja selleks, et jälgida, kuidas rakendatakse liidu strateegiat koostöö tugevdamiseks kutsehariduse ja -õppe valdkonnas.

(23)  Majanduspoliitika koordineerimine liidus ja euroalal ning teabe andmine ühtse turu majandustegevuses osalejatele eeldab võrreldavaid andmeid tööturu suundumuste kohta, sh statistika tööjõukulude, töötingimuste, töötasude ning juhtkonna palga ja 10 % vähim teenivate töötajate palga suhte ning täidetud ja vabade töökohtade arvu kohta. Koos üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika integreeritud raamistikuga aitavad need andmed ka saavutada Euroopa sotsiaalõiguste samba eesmärke. Peale selle moodustab elukestev õpe tähtsa osa kvalifitseeritud, koolitatud ja kohanenud tööjõu väljakujundamisest ja edendamisest ning erilist tähelepanu tuleks pöörata ettevõtete juures toimuvale kutseõppele kui elukestva õppe ühele peamisele sisendile. Selliseid andmeid kogutakse peamiselt ettevõtjate käest ning neid andmeid tuleks edaspidi reguleerida ja muu ettevõtlusstatistikaga paremini integreerida. Andmed tööjõukulude taseme ja koosseisu ning töötasude struktuuri ja jaotumise kohta on vajalikud liidu majanduse keskpika perioodi arengusuundade hindamiseks. Andmed tööjõukulude muutumise ja vabade töökohtade kohta on vajalikud liidu majanduse lühiajaliseks jälgimiseks, sh rahapoliitika eesmärgil. Andmeid ettevõtjate investeerimise kohta jätku-kutseõppesse ning sellise koolituse iseloomu ja mahu kohta, samuti teavet ettevõtjate kutseõppestrateegiate kohta on vaja selleks, et jälgida, kuidas rakendatakse liidu strateegiat koostöö tugevdamiseks kutsehariduse ja -õppe valdkonnas.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Innovaatikat ning teadus- ja arendustegevust käsitlev statistika on vajalik sellise poliitika arendamiseks ja jälgimiseks, mille eesmärk on tugevdada liikmesriikide konkurentsivõimet ning suurendada nende keskpikka ja pikaajalist potentsiaali aruka majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks. Üha laienev digitaalmajandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sagedasem kasutus on samuti ühed peamistest liidu konkurentsivõime ja majanduskasvu allikatest ning statistilised andmed on vajalikud vastavate strateegiate ja poliitikasuundade toetamiseks.

(24)  Innovaatikat ning teadus- ja arendustegevust käsitlev statistika on vajalik sellise poliitika arendamiseks ja jälgimiseks, mille eesmärk on tugevdada liikmesriikide konkurentsivõimet ning suurendada nende keskpikka ja pikaajalist potentsiaali aruka majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks. Üha laienev digitaalmajandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sagedasem kasutus on samuti ühed peamistest liidu konkurentsivõime ja majanduskasvu allikatest ning statistilised andmed on vajalikud vastavate strateegiate ja poliitikasuundade, kaasa arvatud digitaalse ühtse turu väljakujundamise toetamiseks.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Ettevõtjatelt kogutud ühtlustatud statistikat ringmajanduse kohta on vaja selleks, et toetada liidu poliitikameetmeid jätkusuutliku, vähese CO2-heitega, ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majanduse arendamiseks liikmesriikides ja liidus. Kas selleks vajaliku lisateabe kogumine on teostatav, peaks komisjon hindama prooviuuringu abil enne õigusakti vastuvõtmist ja paremini muu statistikaga integreerimist.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 b)  Uuendusliku tehnoloogia üha laialdasema kasutamise kajastamiseks ja ettevõtjatele avalduva võimaliku negatiivse mõju minimeerimiseks peaksid vastutavad riikide statistikaasutused seda tehnoloogiat ära kasutama ja neid tuleks julgustada rakendama uuenduslikke lähenemisviise.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Rahvusvahelise teenustekaubanduse statistika, mida on vaja liidu ja euroala maksebilansi koostamiseks, määratletakse komisjoni (Eurostat) ja Euroopa Keskpanga tihedas koostöös.

(26)  Rahvusvahelise teenustekaubanduse statistika, mida on vaja liidu ja euroala maksebilansi koostamiseks, määratletakse komisjoni (Eurostat) ja Euroopa Keskpanga tihedas koostöös. Esmajärjekorras peaks komisjon algatama pilootuuringu, mis hõlmab rahvusvahelise teenustekaubanduse tarneviise ja rahvusvahelist teenustekaubandust ettevõtjate tunnuste järgi.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Andmetele esitatavate nõuete puhul tuleks lisaks majandust tervikuna käsitleva ettevõtlusstatistika esitamise põhimõttele võtta võimalust mööda arvesse lihtsustavaid meetmeid, mis kergendaksid suhteliselt väikeste liikmesriikide ettevõttemajanduste koormust vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele.

(28)  Andmetele esitatavate nõuete puhul tuleks lisaks majandust tervikuna käsitleva ettevõtlusstatistika esitamise põhimõttele võtta võimalust mööda arvesse lihtsustavaid meetmeid, mis kergendaksid suhteliselt väikeste liikmesriikide ettevõttemajanduste koormust vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele. Lisanõuded ei tohiks tekitada andmeesitajatele ebaproportsionaalset halduskoormust.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Selleks et võtta arvesse majanduslikku ja tehnilist arengut, tuleks komisjonile anda õigus võtta aluslepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte I ja II lisas esitatud konkreetsete teemade ning kaupade liidusisese ekspordi kaetuse määra kohta. Ühtlasi peaks komisjonil olema õigus täiendada konkreetseid teemasid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, innovaatikat ja üleilmseid väärtusahelaid käsitleva dünaamilise ettevõtlusstatistika sisu ja näitajatega ning maksu- ja tolliasutustele esitatava täpse teabega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid toimuksid vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta1. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(30)  Selleks et võtta arvesse majanduslikku ja tehnilist arengut, tuleks komisjonile anda õigus võtta aluslepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte I ja II lisas esitatud konkreetsete teemade ning kaupade liidusisese ekspordi kaetuse määra kohta. Ühtlasi peaks komisjonil olema õigus täiendada konkreetseid teemasid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, innovaatikat ja üleilmseid väärtusahelaid käsitleva dünaamilise ettevõtlusstatistika sisu ja näitajatega, täiendada registri konkreetseid teemasid kirjeldavate üksikasjadega, täiendada statistilisi andmeelemente liidusisese kaubavahetuse uuringute kaudu kogutud ja importivale liikmesriigile esitatavate mikroandmete statistiliste andmeelementidega ning täiendada maksu- ja tolliasutustele esitatavat täpset teavet. On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid toimuksid vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta1. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

__________________

__________________

  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Selleks et tagada ühetaolised tingimused nõuete teatavate osade tehnilisel rakendamisel, sh seoses andmeedastuse vormi, turvalisus- ja konfidentsiaalsusmeetmete ja konfidentsiaalsete andmete vahetamise menetlusega Euroopa statistiliste ettevõtlusregistrite võrgustikuga seotud otstarbel, tuleks andmete ja metaandmete edastamise, andmete kvaliteedi ja metaandmete aruannete esitamise ja erandite tegemise rakendamisvolitused anda komisjonile. Samal otstarbel tuleks komisjonile anda täiendavad rakendamisvolitused seoses liidusisese kaubavahetuse statistika eesmärgil toimuva andmeedastuse vormi, turvalisus- ja konfidentsiaalsusmeetmete ja konfidentsiaalsete andmete vahetamise menetlusega, asjaomaste metaandmete tehniliste üksikasjadega, kaupade liidusisest eksporti käsitleva ja importivale liikmesriigile esitatava statistilise teabe kogumise ja koostamise ajakava ja üksikasjadega, kaupade liidusisese ekspordi kaetuse määra rakendamise üksikasjadega, kaupade liidusisese ekspordi uuringute kaudu kogutud ja importivale liikmesriigile esitatavate mikroandmete statistiliste andmeelementidega ning vastavate lihtsustustega. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20111.

(31)  Selleks et tagada ühetaolised tingimused nõuete teatavate osade tehnilisel rakendamisel, sh seoses andmeedastuse vormi, turvalisus- ja konfidentsiaalsusmeetmete ja konfidentsiaalsete andmete vahetamise menetlusega Euroopa statistiliste ettevõtlusregistrite võrgustikuga seotud otstarbel, tuleks andmete ja metaandmete edastamise, andmete kvaliteedi ja metaandmete aruannete esitamise ja erandite tegemise rakendamisvolitused anda komisjonile. Samal otstarbel tuleks komisjonile anda täiendavad rakendamisvolitused seoses liidusisese kaubavahetuse statistika eesmärgil toimuva andmeedastuse vormi, turvalisus- ja konfidentsiaalsusmeetmete ja konfidentsiaalsete andmete vahetamise menetlusega, asjaomaste metaandmete tehniliste üksikasjadega, kaupade liidusisest eksporti käsitleva ja importivale liikmesriigile esitatava statistilise teabe kogumise ja koostamise ajakava ja üksikasjadega, kaupade liidusisese ekspordi kaetuse määra rakendamise üksikasjadega ja liidusisese kaubavahetuse uuringute kaudu kogutud ja importivale liikmesriigile esitatavate mikroandmete statistiliste andmeelementide lihtsustamise konkreetse korraga. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20111.

__________________

__________________

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Vajaduse korral peaks komisjon tegema kulude-tulude analüüsi ja tagama, et ükski temapoolne meede ei põhjusta liikmesriikidele või andmeesitajatele märkimisväärset lisakoormust, kui võtta arvesse andmekasutajate eeldatavat kasu.

(32)  Vajaduse korral peaks komisjon tegema kulude-tulude analüüsi ja tagama, et ükski temapoolne meede ei põhjusta liikmesriikidele või andmeesitajatele, eelkõige VKEdele, märkimisväärset lisakoormust, kui võtta arvesse andmekasutajate eeldatavat kasu, ning et see parandab statistika kvaliteeti.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(o a)  „Tulemuslikkus“ – ettevõtja toimimise ja väljunditega seotud asjakohased hindamisnäitajad, millel on majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõõde.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Euroopa statistiliste ettevõtlusregistrite võrgustik hõlmab riiklikke ettevõtlusregistreid ja EuroGroupsi registrit ning nendevahelist andmevahetust.

2.  Euroopa statistiliste ettevõtlusregistrite võrgustik hõlmab riiklikke statistilisi ettevõtlusregistreid ja EuroGroupsi registrit ning nendevahelist andmevahetust vastavalt artiklile 10.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid teevad artiklites 6 ja 7 osutatud statistikat ja koostavad artiklis 9 osutatud riiklikke statistilisi ettevõtlusregistreid mis tahes asjakohaseid andmeallikaid kasutades, vältides samal ajal liigset koormust andmeesitajatele ning võttes nõuetekohaselt arvesse riikide statistikaasutuste kulutasuvust. Riikide statistikaasutused võivad käesoleva määruse kohaselt nõutud statistika tegemiseks ja riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite koostamiseks kasutada järgmisi andmeallikaid:

1.  Liikmesriigid teevad artiklites 6 ja 7 osutatud statistikat ja koostavad artiklis 9 osutatud riiklikke statistilisi ettevõtlusregistreid mis tahes asjakohaseid ja usaldusväärseid andmeallikaid kasutades, vältides samal ajal liigset koormust andmeesitajatele ning võttes nõuetekohaselt arvesse riikide statistikaasutuste kulutasuvust. Riikide statistikaasutused võivad käesoleva määruse kohaselt nõutud statistika tegemiseks ja riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite koostamiseks kasutada järgmisi andmeallikaid:

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  haldusdokumendid, sh maksu- ja tolliasutustelt saadud teave;

(b)  haldusdokumendid, sh maksu- ja tolliasutustelt saadud teave, näiteks raamatupidamise aastaaruanded;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  teaduslikult põhjendatud ja põhjalikult dokumenteeritud statistilised hindamis-, imputeerimis- ja modelleerimismeetodid.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui nõutud statistikat ei ole võimalik teha lõikes 1 osutatud andmeallikate abil, mis vastavad artiklis 16 osutatud kvaliteedikriteeriumidele, võivad liikmesriigid kasutada nimetatud statistika tegemiseks teaduslikult põhjendatud ja põhjalikult dokumenteeritud statistilisi hindamis- või imputeerimismeetodeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Rahvusvahelise kaubavahetuse statistika koostamiseks ja selle statistika kvaliteedi parandamiseks võivad asjaomaste liikmesriikide statistikaasutused vahetada oma tolliasutustelt saadud andmeid kaupade impordi ja ekspordi kohta, eelkõige juhul, kui asjaomane eksport või import hõlmab rohkem kui ühe liikmesriigi tolliasutusi.

4.  Rahvusvahelise kaubavahetuse statistika koostamiseks ja selle statistika kvaliteedi parandamiseks vahetavad asjaomaste liikmesriikide statistikaasutused oma tolliasutustelt saadud andmeid kaupade impordi ja ekspordi kohta.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte artikli 21 kohaselt, et muuta I lisas esitatud konkreetseid teemasid ning täpsustada konkreetsete teemade „Innovaatika“, „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ ja „Üleilmsed väärtusahelad“ sisu ja omadusi.

4.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte artikli 21 kohaselt, et muuta I lisas esitatud konkreetseid teemasid ning täiendada konkreetsete teemade „Innovaatika“, „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ ja „Üleilmsed väärtusahelad“ sisu ja omadusi ning täiendada muutujaid kõigi konkreetsete teemade (v.a „Innovaatika“, „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ ja „Üleilmsed väärtusahelad“) puhul.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  Viie järjestikuse aasta jooksul lisatakse või asendatakse olemasolevas delegeeritud õigusaktis mitte rohkem kui üks konkreetne teema valdkonnas „Lühiajaline ettevõtlusstatistika“, mitte rohkem kui viis konkreetset teemat valdkonnas „Ettevõtlusstatistika riigi tasandil“, mitte rohkem kui kaks konkreetset teemat valdkonnas „Piirkondlik ettevõtlusstatistika“ ning mitte rohkem kui kaks konkreetset teemat valdkonnas „Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta“. Maksimumnõuet ei kohaldata muudatuste suhtes, mis tulenevad lepingutest, aluslepingutest, konventsioonidest ja rahvusvahelistelt institutsioonidelt, kuhu Euroopa Liit kuulub, ning muutuste suhtes, mis on tingitud rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise raamatupidamistavade muutmisest määruse (EÜ) nr 549/2013 kohaselt ja maksebilansistatistika raamatupidamistavade muutmisest määruse (EÜ) nr 184/2005 kohaselt. Dünaamilise ettevõtlusstatistika konkreetsete teemade omaduste arv ei tohi kahe järjestikuse vaatlusperioodi jooksul märkimisväärselt suureneda ega ületada käesoleva määruse rakendamise esimesel aastal kehtinud omaduste arvu.

(b)  Viie järjestikuse aasta jooksul asendatakse olemasolevas delegeeritud õigusaktis mitte rohkem kui üks konkreetne teema valdkonnas „Lühiajaline ettevõtlusstatistika“, mitte rohkem kui viis konkreetset teemat valdkonnas „Ettevõtlusstatistika riigi tasandil“, mitte rohkem kui kaks konkreetset teemat valdkonnas „Piirkondlik ettevõtlusstatistika“ ning mitte rohkem kui kaks konkreetset teemat valdkonnas „Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta“ ning viie järjestikuse aasta jooksul lisatakse olemasoleva delegeeritud õigusakti valdkondades mitte rohkem kui üks konkreetne teema. Maksimumnõuet ei kohaldata muudatuste suhtes, mis tulenevad lepingutest, aluslepingutest, konventsioonidest ja rahvusvahelistelt institutsioonidelt, kuhu Euroopa Liit kuulub, ning muutuste suhtes, mis on tingitud rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise raamatupidamistavade muutmisest määruse (EÜ) nr 549/2013 kohaselt ja maksebilansistatistika raamatupidamistavade muutmisest määruse (EÜ) nr 184/2005 kohaselt. Dünaamilise ettevõtlusstatistika konkreetsete teemade omaduste arv ei tohi kahe järjestikuse vaatlusperioodi jooksul märkimisväärselt suureneda ega ületada käesoleva määruse rakendamise esimesel aastal kehtinud omaduste arvu.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  Delegeeritud õigusaktid võetakse vastu vähemalt 15 kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu, v.a teemade „Innovaatika“ ja „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ puhul, kus delegeeritud õigusaktid võetakse vastu vastavalt vähemalt kuus ja kaksteist kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu.

(c)  Delegeeritud õigusaktid võetakse vastu vähemalt 18 kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu, v.a teemade „Innovaatika“ ja „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ puhul, kus delegeeritud õigusaktid võetakse vastu vastavalt vähemalt kuus ja kaksteist kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  muutujad (v. a konkreetsete teemade „Innovaatika“, „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ ja „Üleilmsed väärtusahelad“ puhul);

välja jäetud

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud volituste kasutamisel seoses lihtsustustega võtab komisjon vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele arvesse ettevõttemajanduste suurust ja tähtsust, et leevendada ettevõtjate koormust. Lisaks tagab komisjon, et säilitatakse vajalik sisend rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise raamatupidamistavade koostamiseks määruse (EÜ) nr 549/2013 kohaselt ja maksebilansistatistika raamatupidamistavade koostamiseks määruse (EÜ) nr 184/2005 kohaselt. Rakendusaktid, v.a käesoleva määruse esmakordset kohaldamist reguleerivad rakendusaktid, võetakse I lisas loetletud teemade puhul vastu vähemalt 15 kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu. Teemade „Innovaatika“ ja „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ puhul võetakse rakendusaktid vastu vastavalt vähemalt kuus ja kaksteist kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu.

2.  Lõikes 1 osutatud volituste kasutamisel seoses lihtsustustega võtab komisjon vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele arvesse ettevõttemajanduste suurust ja tähtsust, et leevendada ettevõtjate koormust. Lisaks tagab komisjon, et säilitatakse vajalik sisend rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise raamatupidamistavade koostamiseks määruse (EÜ) nr 549/2013 kohaselt ja maksebilansistatistika raamatupidamistavade koostamiseks määruse (EÜ) nr 184/2005 kohaselt. Rakendusaktid, v.a käesoleva määruse esmakordset kohaldamist reguleerivad rakendusaktid, võetakse I lisas loetletud teemade puhul vastu vähemalt 18 kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu. Teemade „Innovaatika“ ja „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ puhul võetakse rakendusaktid vastu vastavalt vähemalt kuus kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 22 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 22 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Selliste rakendusaktide koostamisel võetakse arvesse liikmesriikide või andmeesitaja võimalikku lisakulu ja halduskoormust ning statistika kvaliteedi prognoositavat paranemist ja täiendavatest kavandatud meetmetest tulenevat muud otsest või kaudset kasu.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid ja EuroGroupsi register on Euroopa statistika tegemise autoriteetne allikas kvaliteetsete, järjekindlate ja koordineeritud registriandmete saamiseks käesoleva määruse artikli 16 kohaselt.

Riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid ja EuroGroupsi register on Euroopa statistika tegemise autentne ja usaldusväärne allikas kvaliteetsete, järjekindlate ja koordineeritud registriandmete saamiseks käesoleva määruse artikli 16 kohaselt.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid on autoriteetne allikas riiklike registriandmete saamiseks. EuroGroupsi register on Euroopa statistikasüsteemi registriandmete autoriteetne allikas ettevõtlusstatistika puhul, mis vajab piiriüleste teabepäringute kooskõlastamist.

Riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid on autoriteetne allikas riiklike statistiliste registriandmete saamiseks. EuroGroupsi register on Euroopa statistikasüsteemi registriandmete autoriteetne allikas ettevõtlusstatistika puhul, mis vajab piiriüleste teabepäringute kooskõlastamist.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 21, et muuta III lisas esitatud konkreetseid teemasid nii, et need vastaksid asjakohasele tehnilisele ja majanduslikule arengule ning kasutajate uutele vajadustele.

2.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 21, et muuta III lisas esitatud konkreetseid teemasid nii, et need vastaksid asjakohasele tehnilisele ja majanduslikule arengule ning kasutajate uutele vajadustele, ning lisada kirjeldavaid üksikasju registri iga konkreetse teema kohta.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu rakendusakte artikli 22 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt, et täpsustada registri iga konkreetse teema kirjeldavaid üksikasju.

välja jäetud

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Konfidentsiaalsete andmete edastamine riikide statistikaasutuste ja komisjoni (Eurostati) vahel toimub üksnes Euroopa statistika tegemiseks vajalikul määral. Muuks andmete edastamiseks peab olema andmed kogunud liikmesriigi ametiasutuse selgesõnaline luba.

Konfidentsiaalsete andmete edastamine riikide statistikaasutuste ja komisjoni (Eurostati) vahel toimub üksnes Euroopa statistika tegemiseks vajalikul määral ja ainult statistilistel eesmärkidel. Muuks andmete edastamiseks peab olema andmed kogunud liikmesriigi ametiasutuse selgesõnaline luba.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikli 22 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega vastu rakendusakte, et täpsustada punktides a–i osutatud andmeelemente, erikaupade või -liikumiste suhtes kehtivate statistiliste andmeelementide loetelu ning artikli 12 lõike 1 punktides b ja c osutatud tollideklaratsioonide andmeid.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 21 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada punktides a–i osutatud andmeelemente, erikaupade või -liikumiste suhtes kehtivate statistiliste andmeelementide loetelu ning artikli 12 lõike 1 punktides b ja c osutatud tollideklaratsioonide andmeid.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete ja metaandmete kvaliteeti.

3.  Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete ja metaandmete kvaliteeti läbipaistvalt.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse kvaliteedi- ja metaandmete aruannete üksikasjad, sisu ja tähtajad. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 22 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

6.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse kvaliteedi- ja metaandmete aruannete üksikasjad, sisu ja tähtajad. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 22 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Selliste rakendusaktide koostamisel võetakse arvesse liikmesriikide või andmeesitaja võimalikku täiendavat kulu ja halduskoormust ning statistika kvaliteedi prognoositavat paranemist ja täiendavatest kavandatud meetmetest tulenevat muud otsest või kaudset kasu.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Komisjoni (Eurostati) nõudmisel esitavad liikmesriigid lisateabe, mis on vajalik statistiliste andmete kvaliteedi hindamiseks.

8.  Komisjoni (Eurostati) nõudmisel esitavad liikmesriigid lisateabe ja selle ajakohastused, mida on vaja statistiliste andmete kvaliteedi hindamiseks.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid edastavad nõudmise korral komisjonile (Eurostatile) mis tahes asjakohast teavet käesoleva määruse rakendamise kohta liikmesriikides.

3.  Liikmesriigid edastavad nõudmise korral komisjonile (Eurostatile) mis tahes asjakohast teavet ja selle teabe ajakohastusi käesoleva määruse rakendamise kohta liikmesriikides. Selliste komisjoni nõudmistega ei kaasne liikmesriikide jaoks märkimisväärset täiendavat haldus- ega finantskoormust.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Esimesed pilootuuringud hõlmavad rahvusvahelise teenustekaubanduse tarneviise ja rahvusvahelist teenustekaubandust ettevõtjate tunnuste järgi.

välja jäetud

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  aruandeüksuste, eriti VKEde poolt nõutava teabe esitamisega seotud haldus- ja finantskoormuse vähendamist võimaldavate meetodite väljatöötamine.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b)  protsesside, IT-süsteemide ja sarnaste tugifunktsioonide arendamine või edendamine eesmärgiga toota kvaliteetsemat statistikat või vähendada haldus- ja finantskoormust.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artiklites 5, 6, 9 ja 12 osutatud delegeeritud õigusakte.

2.  Komisjonile antakse viieks aastaks õigus võtta vastu artiklites 5, 6, 9, 12, 13 ja 24 osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võivad artiklites 5, 6, 9 ja 12 osutatud õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud õiguste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 5, 6, 9, 12, 13 ja 24 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud õiguste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artiklite 5, 6, 9 ja 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artiklite 5, 6, 9, 12, 13 ja 24 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui käesoleva määruse kohaldamine eeldab suuri kohandamisi liikmesriigi statistikasüsteemis, siis võib komisjon teha rakendusaktide abil määruse kohaldamise suhtes erandeid kuni kolmeks aastaks, tingimusel et need erandid ei kahjusta liikmesriikide andmete võrreldavust ega takista nõutavate ajakohaste ja representatiivsete Euroopa koondandmete arvutamist.

1.  Kui käesoleva määruse kohaldamine eeldab suuri kohandamisi liikmesriigi statistikasüsteemis, siis on komisjon volitatud võtma delegeeritud õigusaktide abil vastu määruse kohaldamise suhtes erandeid kuni kolmeks aastaks.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon võtab need rakendusaktid vastu kooskõlas artikli 22 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.  Komisjon võtab need delegeeritud õigusaktid vastu kooskõlas artikliga 21.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

2.  Seda kohaldatakse alates [kuupäev: üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist].

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Artikleid 11 ja 15 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

3.  Artikleid 11 ja 15 kohaldatakse alates [kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist].

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – valdkond 2 – rida 5 a (uus)

Teemad

Konkreetsed teemad

 

Muudatusettepanek

Teemad

Konkreetsed teemad

Finantstegevus

Aktsionäridele kuuluv puhaskasum

 

Aktsiakasum

 

Omakapitali investeeringute tulusus

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – valdkond 2 – rida 8 a (uus)

Teemad

Konkreetsed teemad

 

Muudatusettepanek

Teemad

Konkreetsed teemad

Keskkond ja kliima

Saadud/müüdud CO2 saastekvoodid

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – valdkond 1 – rida 4

Teemad

Perioodilisus

Väljundid ja tulemuslikkus

kord kuus; kord kvartalis NACE F jao väikeriikide puhul

 

Muudatusettepanek

Teemad

Perioodilisus

Väljundid ja tulemuslikkus

kord kuus; kord kvartalis NACE F jao väikeriikide* puhul

 

*Nagu on sätestatud artikli 7 lõikes 1 osutatud rakendusaktides.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – valdkond 2 – rida 3

Teemad

Perioodilisus

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

kord kahe aasta jooksul; kord aastas ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulutuste ning teadus- ja arendustöötajate ja teadlaste arvu sektoripõhise jaotuse puhul; samuti valitsuse teadus- ja arendustegevuse eelarveeraldiste või kulude ja riikidevaheliselt koordineeritud teadus- ja arendustegevuse riiklikest vahenditest rahastamise puhul

 

Muudatusettepanek

Teemad

Perioodilisus

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

kord aastas

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – valdkond 2 – rida 5 a (uus)

Teemad

Perioodilisus

 

Muudatusettepanek

Teemad

Perioodilisus

Finantstegevus

kord aastas

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – valdkond 2 – rida 7

Teemad

Perioodilisus

Innovatsioon

kord kahe aasta jooksul

 

Muudatusettepanek

Teemad

Perioodilisus

Innovatsioon

kord aastas

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – valdkond 2 – rida 8 a (uus)

Teemad

Perioodilisus

 

Muudatusettepanek

Teemad

Perioodilisus

Keskkond ja kliima

kord aastas


SELETUSKIRI

Aina enam on vaja kvaliteetset statistikat ja andmeid Euroopa Liidu ettevõtjate kohta. Andmekasutajad, nt erasektori osalejad ja poliitikakujundajad, kasutavad andmeid tõenditel põhinevate otsuste tegemiseks, et aidata kaasa ühtse turu tugevdamisele teadmiste ja innovatsiooni põhjal.

Euroopa ettevõtlusstatistika tuleks ehitada ühtsele ja lihtsale raamistikule ühtlustatud määratlustega, mis lihtsustavad ELi majanduse seisu mõistmist. Andmeid tuleks koguda kulutõhusalt ja need tuleks esitada õigeaegselt ning liikmesriikide vahelist võrdlemist võimaldavalt.

Äriteenuste statistika ja andmed on endiselt tõsine probleem, eelkõige nende suhtelise nappuse tõttu. Asjaolu, et Euroopa majanduse iseloom on muutumas ning piirid tootmise ja teenuste vahel hägustuvad, teeb olukorra veelgi keerulisemaks.

Euroopa Parlament on nii resolutsioonides kui ka algatusraportites mitmel puhul korduvalt rõhutanud vajadust senisest täpsemate ja õigeaegsemate andmete ja statistika järele liidu tasandil. Komisjon reageeris neile nõudmistele ettepanekuga võtta vastu uus raammäärus, mille eesmärk on integreerida statistilised nõuded ja äristatistikat käsitlevad õigusaktid neid ühtlustades ja lihtsustades. Muutes määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistades kehtetuks kümme õigusakti, kasutab komisjon õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi ühtse õigusliku raamistiku loomiseks Euroopa ettevõtlusstatistika süsteemi tegemiseks ja koostamiseks, laiendades samal ajal süsteemi, et lisada varem hõlmamata teenused.

Raportöör on komisjoni ettepanekuga üldiselt nõus. Siiski soovib ta ettepanekut parandada, viies selle paremini kooskõlla õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi eesmärgiga, tehes selle lihtsamaks, vähem kulukaks ja prognoositavamaks. Tunnistades vajadust laiendada Euroopa statistikasüsteemi ulatust ja lisada teatavad teenused ning seda, et lähenemisviis peab olema paindlik, et teha võimalikuks metoodika kohandamine arenguga ning õigeaegne reageerimine andmekasutajate tekkivatele vajadustele, on raportöör veendunud, et veelgi on vaja tagada, et täiendavad kulud ja halduskoormus ettevõtjate, eriti VKEde ning ka liikmesriikide jaoks oleksid minimaalsed. Raportöör on veendunud, et andmete konfidentsiaalsust käsitlevate eeskirjade tugevdamine on niisama tähtis.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti

Viited

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

EP-le esitamise kuupäev

6.3.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

ECON

16.3.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

ECON

11.4.2017

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

6.11.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

57

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Esitamise kuupäev

23.3.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusalane teave