Postupak : 2017/0048(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0094/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0094/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0382

IZVJEŠĆE     ***I.
PDF 749kWORD 85k
23.3.2018
PE 612.068v02-00 A8-0094/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj:Janusz Lewandowski

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0114),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0099/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0094/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmjeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  Smjernice koje daje Unija, primjerice preporuka Komisije 2003/361/EZ1a, važne su za europske poslovne statistike. Kako bi se poticala pravna sigurnost i predvidljivost za poduzeća te stvorili jednaki uvjeti za sve MSP-ove sa sjedištem u Uniji, potrebna je jasna i usklađena definicija poduzeća.

 

______________________

 

1a. Preporuka Komisije o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (2003/361/EZ) (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Administrativno opterećenje malih i srednjih poduzeća trebalo bi što više ograničiti uzimajući u obzir, u mjeri u kojoj je to moguće, druge izvore podataka koji nisu istraživanja. Kako bi se ublažilo opterećenje poduzeća, trebalo bi biti moguće utvrditi različite zahtjeve u pogledu podataka ovisno o veličini i važnosti poslovnih djelatnosti država članica.

(5)  Administrativno opterećenje poduzeća, osobito onih male i srednje veličine, trebalo bi što više ograničiti uzimajući u obzir, u mjeri u kojoj je to moguće, druge izvore podataka koji nisu istraživanja. Kako bi se ublažilo opterećenje poduzeća, trebalo bi biti moguće utvrditi različite zahtjeve u pogledu podataka ovisno o veličini i važnosti poslovnih djelatnosti država članica.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20 a)  Države članice ili nadležna nacionalna tijela trebali bi nastojati u najvećoj mogućoj mjeri pojednostaviti prikupljanje statistika od europskih poduzeća. Pri uspostavljanju instrumenata i metoda prikupljanja statistika sustav europskih poslovnih statistika trebao bi uključiti najnovija digitalna dostignuća.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Za mjerenje produktivnosti poduzeća u Uniji potrebno je osigurati poslovne statistike strukturirane po području djelatnosti. Posebno postoji sve veća potražnja za statistikama o uslužnom sektoru, koji je najdinamičniji sektor modernih gospodarstava, posebno s obzirom na potencijal tog sektora za rast i stvaranje radnih mjesta te uzimajući u obzir odnose s proizvodnim sektorom. Statistike o trgovini uslugama bitne su za praćenje funkcioniranja unutarnjeg tržišta za usluge i procjenu učinka prepreka na trgovinu uslugama.

(21)  Za mjerenje produktivnosti poduzeća u Uniji potrebno je osigurati poslovne statistike strukturirane po području djelatnosti. Posebno postoji sve veća potražnja za statistikama o uslužnom sektoru, koji je najdinamičniji sektor modernih gospodarstava, posebno s obzirom na potencijal tog sektora za rast i stvaranje radnih mjesta te uzimajući u obzir odnose s proizvodnim sektorom. Taj trend dodatno se pojačava zahvaljujući razvoju novih digitalnih usluga. Potražnja za statistikom raste i u kreativnim i kulturnim industrijama, kao što se navodi u rezoluciji Europskog parlamenta o dosljednoj politici EU-a za kulturne i kreativne industrije1a. Statistike o trgovini uslugama bitne su za praćenje funkcioniranja unutarnjeg tržišta usluga i jedinstvenog digitalnog tržišta te za procjenu učinka prepreka na trgovinu uslugama.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Za praćenje napretka prema ciljevima postavljenima u strategiji Europa 2020. na razini država članica i Unije potrebne su usklađene statistike za gospodarstvo Unije o istraživanju i razvoju, inovacijama, informacijskom društvu kojima su obuhvaćene tržišne i netržišne djelatnosti te o poslovnom okruženju kao cjelini, posebno o demografiji poduzeća i zapošljavanju povezanom s tržišnim djelatnostima. Takvim se informacijama donositeljima odluka omogućuje donošenje informiranih odluka o politikama u cilju razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama, poboljšanja pristupa jedinstvenom tržištu za mala i srednja poduzeća, razvoja poduzetništva i poboljšanja konkurentnosti.

(22)  Za praćenje napretka prema ciljevima postavljenima u strategiji Europa 2020. na razini država članica i Unije potrebne su usklađene statistike za gospodarstvo Unije o klimatskim promjenama i učinkovitoj uporabi resursa, istraživanju i razvoju, inovacijama, informacijskom društvu kojima su obuhvaćene tržišne i netržišne djelatnosti te o poslovnom okruženju kao cjelini, posebno o demografiji poduzeća i zapošljavanju povezanom s tržišnim djelatnostima. Takvim se informacijama donositeljima odluka omogućuje donošenje informiranih odluka o politikama u cilju razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama, poboljšanja pristupa jedinstvenom tržištu za mala i srednja poduzeća, razvoja poduzetništva i poboljšanja održivosti i konkurentnosti.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Za koordinaciju ekonomskih politika unutar Unije i na europodručju te za pružanje informacija gospodarskim subjektima na jedinstvenom tržištu potrebni su usporedivi podaci o razvoju tržišta rada, uključujući statistike o troškovima rada, dohotku te broju popunjenih i nepopunjenih radnih mjesta. Osim toga, cjeloživotno učenje ključan je element u razvoju i promicanju kvalificirane, osposobljene i prilagođene radne snage, a posebnu pozornost trebalo bi posvetiti strukovnom osposobljavanju u poduzećima kao ključnom čimbeniku kojim se pridonosi cjeloživotnom učenju. Takvi se podaci uglavnom prikupljaju od poduzeća i u budućnosti bi ih trebalo urediti zakonom i bolje integrirati s ostalim poslovnim statistikama. Podaci o razini i sastavu troškova rada te o strukturi i distribuciji dohotka potrebni su za procjenu srednjoročnog razvoja gospodarstava Unije. Podaci o razvoju troškova rada i nepopunjenim radnim mjestima potrebni su za kratkoročno praćenje gospodarstava Unije, uključujući za potrebe monetarne politike. Podaci o ulaganju poduzeća u kontinuirano strukovno osposobljavanje i o značajkama i opsegu takvog osposobljavanja te informacije o strategijama poduzeća za strukovno osposobljavanje potrebni su za praćenje provedbe strategije Unije za pojačanu suradnju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

(23)  Za koordinaciju ekonomskih politika unutar Unije i europodručja te za pružanje informacija gospodarskim subjektima na jedinstvenom tržištu potrebni su usporedivi podaci o razvoju tržišta rada, uključujući statistike o troškovima rada, radnim uvjetima, dohotku te omjeru između plaća uprave i plaća 10 % najslabije plaćenih radnika, kao i o broju popunjenih i nepopunjenih radnih mjesta. Ti će podaci, zajedno s integriranim okvirom za europsku statistiku o osobama i kućanstvima, također doprinijeti postizanju ciljeva europskog stupa socijalnih prava. Osim toga, cjeloživotno učenje ključan je element u razvoju i promicanju kvalificirane, osposobljene i prilagođene radne snage, a posebnu pozornost trebalo bi posvetiti strukovnom osposobljavanju u poduzećima kao ključnom čimbeniku kojim se pridonosi cjeloživotnom učenju. Takvi se podaci uglavnom prikupljaju od poduzeća i u budućnosti bi ih trebalo urediti zakonom i bolje integrirati s ostalim poslovnim statistikama. Podaci o razini i sastavu troškova rada te o strukturi i distribuciji dohotka potrebni su za procjenu srednjoročnog razvoja gospodarstava Unije. Podaci o razvoju troškova rada i nepopunjenim radnim mjestima potrebni su za kratkoročno praćenje gospodarstava Unije, uključujući za potrebe monetarne politike. Podaci o ulaganju poduzeća u kontinuirano strukovno osposobljavanje i o značajkama i opsegu takvog osposobljavanja te informacije o strategijama poduzeća za strukovno osposobljavanje potrebni su za praćenje provedbe strategije Unije za pojačanu suradnju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Statistike o inovacijskim, istraživačkim i razvojnim djelatnostima potrebne su za razvoj i praćenje politika čiji je cilj jačanje konkurentnosti država članica i povećanje njihova srednjoročnog i dugoročnog potencijala za pametan rast i zapošljavanje. Digitalno gospodarstvo koje se širi i povećana uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija isto su tako među važnim pokretačima konkurentnosti i rasta u Uniji te su za potporu povezanim strategijama i politikama potrebni statistički podaci.

(24)  Statistike o inovacijskim, istraživačkim i razvojnim djelatnostima potrebne su za razvoj i praćenje politika čiji je cilj jačanje konkurentnosti država članica i povećanje njihova srednjoročnog i dugoročnog potencijala za pametan rast i zapošljavanje. Digitalno gospodarstvo koje se širi i povećana uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija isto su tako među važnim pokretačima konkurentnosti i rasta u Uniji, a statistički podaci potrebni su za potporu povezanim strategijama i politikama, uključujući dovršenje jedinstvenog digitalnog tržišta.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25 a)  Usklađene statistike o kružnom gospodarstvu prikupljene od poduzeća potrebne su kako bi se poduprlo političko djelovanje Unije u cilju razvoja održivog, niskougljičnog, resursno učinkovitog i konkurentnog gospodarstva u državama članicama i Uniji. Komisija bi s pomoću pilot-studije trebala ocijeniti izvedivost prikupljanja dodatnih informacija potrebnih za tu svrhu prije nego što se donese zakonodavstvo i ti podaci integriraju s drugim statistikama.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25b)  Kako bi se uvela još šira uporaba inovativnih tehnologija i smanjio mogući negativan utjecaj na poduzeća, nadležna nacionalna statistička tijela trebala bi iskoristiti te tehnologije te bi ih trebalo poticati na provedbu inovativnih pristupa.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Komisija (Eurostat) i Europska središnja banka definirale su u bliskoj suradnji statistike o međunarodnoj trgovini uslugama potrebne za sastavljanje platne bilance Unije i europodručja.

(26)  Komisija (Eurostat) i Europska središnja banka definirale su u bliskoj suradnji statistike o međunarodnoj trgovini uslugama potrebne za sastavljanje platne bilance Unije i europodručja. Komisija bi, kao prioritet, trebala pokrenuti pilot-studiju koja će obuhvatiti načine opskrbe u međunarodnoj trgovini uslugama i međunarodnu trgovinu uslugama prema značajkama poduzeća.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Poštujući načelo pružanja poslovnih statistika o cjelokupnom gospodarstvu, zahtjevima u pogledu podataka trebalo bi u mjeri u kojoj je to moguće uzeti u obzir mjere pojednostavnjenja za ublažavanje opterećenja poslovnih djelatnosti država članica koja su relativno mala u skladu s načelom proporcionalnosti.

(28)  Kad je riječ o zahtjevima u pogledu podataka, trebalo bi što više uzeti u obzir mjere pojednostavljenja koje, u skladu s načelom proporcionalnosti, ublažavaju opterećenje relativno malih poslovnih djelatnosti država članica, poštujući načelo pružanja poslovnih statitistika o cjelokupnom gospodarstvu. Dodatni zahtjevi ne bi trebali predstavljati nerazmjerno administrativno opterećenje za ispitanike.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se uzeo u obzir gospodarski i tehnički razvoj, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora u pogledu detaljnih tema utvrđenih u prilozima I. i II. te opsega pokrivenosti za izvoz robe unutar Unije. Komisija bi isto tako trebala imati ovlast za dopunu detaljnih tema predmetima i značajkama za dinamične poslovne statistike o IKT-u, inovacijama i globalnim vrijednosnim lancima te točnim informacijama koje trebaju pružiti porezna i carinska tijela. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje pripremaju delegirane akte.

(30)  Kako bi se uzeo u obzir gospodarski i tehnički razvoj, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora u pogledu detaljnih tema utvrđenih u prilozima I. i II. te opsega pokrivenosti za izvoz robe unutar Unije. Komisija bi isto tako trebala imati ovlast za dopunu detaljnih tema predmetima i značajkama za dinamične poslovne statistike o IKT-u, inovacijama i globalnim vrijednosnim lancima, za dopunu detaljnih tema registra opisnim pojedinostima, za dopunu elemenata statističkih podataka za mikropodatke prikupljene istraživanjima o trgovini robom unutar Unije koje je potrebno pružiti državi članici uvoza te za dopunu točnim informacijama koje trebaju pružiti porezna i carinska tijela. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje pripremaju delegirane akte.

__________________

__________________

  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za tehničku provedbu određenih elemenata zahtjeva, uključujući one za poslovne registre, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu oblika, mjera sigurnosti i povjerljivosti te postupka za razmjenu povjerljivih podataka za potrebe europske mreže statističkih poslovnih registara, dostave podataka i metapodataka, izvješća o kvaliteti podataka i metapodacima te odstupanja. U istu bi svrhu Komisiji trebalo dodijeliti dodatne provedbene ovlasti u pogledu načina i oblika, mjera sigurnosti i povjerljivosti te postupka za razmjenu povjerljivih podataka za potrebe statistika o trgovini robom unutar Unije, specifikacija relevantnih metapodataka, vremenskog rasporeda, načina prikupljanja i sastavljanja statističkih informacija o izvozu robe unutar Unije koje se pružaju državi članici uvoza, načina primjene opsega pokrivenosti ukupnog izvoza robe unutar Unije, elemenata statističkih podataka za mikropodatke prikupljene istraživanjima o trgovini robom unutar Unije koje je potrebno pružiti državi članici uvoza i povezanih pojednostavnjenja. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1.

(31)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za tehničku provedbu određenih elemenata zahtjeva, uključujući one za poslovne registre, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu oblika, mjera sigurnosti i povjerljivosti te postupka za razmjenu povjerljivih podataka za potrebe europske mreže statističkih poslovnih registara, dostave podataka i metapodataka, izvješća o kvaliteti podataka i metapodacima te odstupanja. U istu bi svrhu Komisiji trebalo dodijeliti dodatne provedbene ovlasti u pogledu načina i oblika, mjera sigurnosti i povjerljivosti te postupka za razmjenu povjerljivih podataka za potrebe statistika o trgovini robom unutar Unije, specifikacija relevantnih metapodataka, vremenskog rasporeda, načina prikupljanja i sastavljanja statističkih informacija o izvozu robe unutar Unije koje se pružaju državi članici uvoza, načina primjene opsega pokrivenosti ukupnog izvoza robe unutar Unije i detaljnih aranžmana za pojednostavljenje elemenata statističkih podataka za mikropodatke prikupljene istraživanjima o trgovini robom unutar Unije koje je potrebno pružiti državi članici uvoza. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1.

__________________

__________________

  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)

  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Ako je to prikladno, Komisija bi trebala provesti analizu troškova i koristi te osigurati da se nijednim predloženim djelovanjem državama članicama ili ispitanicima ne nameće znatno dodatno opterećenje uzimajući u obzir očekivane koristi za korisnike.

(32)  Ako je to prikladno, Komisija bi trebala provesti analizu troškova i koristi te osigurati da se nijednim predloženim djelovanjem državama članicama ili ispitanicima, osobito MSP-ovima, ne nameće znatno dodatno opterećenje uzimajući u obzir očekivane koristi za korisnike i da svako djelovanje dovede do povećanja kvalitete statistike.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka oa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(oa)  „uspješnost” znači svi relevantni pokazatelji gospodarske, socijalne i ekološke dimenzije za potrebe procjene koji su povezani s funkcioniranjem i proizvodnjom poduzeća;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europskom mrežom statističkih poslovnih registara obuhvaćeni su nacionalni poslovni registri i registar EuroGroups te razmjene među njima.

2.  Europskom mrežom statističkih poslovnih registara obuhvaćeni su nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups te razmjene među njima u skladu s člankom 10.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice izrađuju statistike iz članaka 6. i 7. te nacionalne statističke poslovne registre iz članka 9. služeći se svim relevantnim izvorima podataka, izbjegavajući pritom prekomjerno opterećenje ispitanika i uzimajući u obzir troškovnu učinkovitost nacionalnih statističkih tijela. Nacionalna statistička tijela mogu upotrebljavati sljedeće izvore podataka za izradu statistika i nacionalnih statističkih poslovnih registara koji se zahtijevaju ovom Uredbom:

1.  Države članice izrađuju statistike iz članaka 6. i 7. te nacionalne statističke poslovne registre iz članka 9. služeći se svim relevantnim i pouzdanim izvorima podataka, izbjegavajući pritom prekomjerno opterećenje ispitanika i uzimajući u obzir troškovnu učinkovitost nacionalnih statističkih tijela. Nacionalna statistička tijela mogu upotrebljavati sljedeće izvore podataka za izradu statistika i nacionalnih statističkih poslovnih registara koji se zahtijevaju ovom Uredbom:

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  administrativne evidencije, uključujući informacije poreznih i carinskih tijela;

(b)  administrativne evidencije, uključujući informacije poreznih i carinskih tijela kao što su godišnja financijska izvješća;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  znanstveno utemeljene i dobro dokumentirane metode statističkih procjena, imputacija i modeliranja.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se potrebne statistike ne mogu izraditi uz primjenu izvora podataka iz stavka 1. koji su u skladu s kriterijima kvalitete iz članka 16., države se članice za izradu tih statistika mogu služiti znanstveno utemeljenim i dobro dokumentiranim metodama statističkih procjena i imputacija.

Briše se.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Za izradu statistika o međunarodnoj trgovini robom i za poboljšanje njihove kvalitete nacionalna statistička tijela predmetnih država članica mogu razmjenjivati podatke koje su primila od svojih carinskih tijela o izvozu ili uvozu robe, posebno ako taj izvoz ili uvoz uključuje carinska tijela više država članica.

4.  Za izradu statistika o međunarodnoj trgovini robom i za poboljšanje njihove kvalitete nacionalna statistička tijela predmetnih država članica razmjenjuju podatke koje su primila od svojih carinskih tijela o izvozu ili uvozu robe.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 21. u svrhu izmjene detaljnih tema navedenih u Prilogu I. te utvrđivanja predmeta i značajki obuhvaćenih detaljnim temama „inovacije”, „uporaba IKT-a i e-trgovina” te „globalni vrijednosni lanci”.

4.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 21. u svrhu izmjene detaljnih tema navedenih u Prilogu I. te dopune predmeta i značajki obuhvaćenih detaljnim temama „inovacije”, „uporaba IKT-a i e-trgovina” te „globalni vrijednosni lanci” kao i u svrhu dopune varijabli za sve detaljne teme osim za „inovacije”, „uporabu IKT-a i e-trgovinu” te „globalnu vrijednosne lance”.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u razdoblju od pet uzastopnih godina u postojećem se delegiranom aktu dodaju ili zamjenjuju maksimalno jedna detaljna tema za predmetno područje „kratkoročne poslovne statistike”, pet detaljnih tema za predmetno područje „poslovne statistike na razini zemlje”, dvije detaljne teme za predmetno područje „regionalne poslovne statistike” i dvije detaljne teme za predmetno područje „statistike o međunarodnim djelatnostima”. Taj se maksimum ne primjenjuje na izmjene proizišle iz sporazuma, ugovora i konvencija te ostalih međunarodnih institucija čija je Unija članica i na promjene proizišle iz promjena računovodstvenih okvira za nacionalne i regionalne račune u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2013 te za statistike o platnoj bilanci u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005.Broj značajki za detaljne teme dinamičnih poslovnih statistika ne smije se znatno povećati između dvaju uzastopnih referentnih razdoblja i ne smije prijeći broj značajki iz prve godine provedbe ove Uredbe;

(b)  u razdoblju od pet uzastopnih godina u postojećem se delegiranom aktu zamjenjuju maksimalno jedna detaljna tema za predmetno područje „kratkoročne poslovne statistike”, pet detaljnih tema za predmetno područje „poslovne statistike na razini zemlje”, dvije detaljne teme za predmetno područje „regionalne poslovne statistike” i dvije detaljne teme za predmetno područje „statistike o međunarodnim djelatnostima”, dok se dodaje maksimalno jedna detaljna tema za predmetna područja u postojećem delegiranom aktu u razdoblju od pet uzastopnih godina. Taj se maksimum ne primjenjuje na izmjene proizišle iz sporazuma, ugovora i konvencija te ostalih međunarodnih institucija čija je Unija članica i na promjene proizišle iz promjena računovodstvenih okvira za nacionalne i regionalne račune u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2013 te za statistike o platnoj bilanci u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005. Broj značajki za detaljne teme dinamičnih poslovnih statistika ne smije se znatno povećati između dvaju uzastopnih referentnih razdoblja i ne smije prijeći broj značajki iz prve godine provedbe ove Uredbe;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  delegirani se akti donose najmanje 15 mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke osim za teme „inovacije” te „uporaba IKT-a i e-trgovina” za koje se delegirani akti donose najmanje šest odnosno 12 mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke.

(c)  delegirani se akti donose najmanje 18 mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke osim za teme „inovacije” te „uporaba IKT-a i e-trgovina” za koje se delegirani akti donose najmanje šest odnosno 12 mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  varijabli (osim za detaljne teme „inovacije”, „uporaba IKT-a i e-trgovina” te „globalni vrijednosni lanci”);

Briše se.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri izvršavanju ovlasti iz stavka 1. u pogledu pojednostavnjenja Komisija uzima u obzir veličinu i važnost poslovnih djelatnosti u skladu s načelom proporcionalnosti kako bi ublažila opterećenje poduzeća. Osim toga, Komisija osigurava održavanje doprinosa potrebnih za sastavljanje statistika o računovodstvenim okvirima za nacionalne i regionalne račune u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2013 te za platnu bilancu u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005. Provedbeni akti, osim onih kojima se uređuje prva provedba ove Uredbe, donose se najmanje 15 mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke za teme navedene u Prilogu I. Za teme „inovacije” te „uporaba IKT-a i e-trgovina” provedbeni se akti donose najmanje šest odnosno 12 mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke.

2.  Pri izvršavanju ovlasti iz stavka 1. u pogledu pojednostavnjenja Komisija uzima u obzir veličinu i važnost poslovnih djelatnosti u skladu s načelom proporcionalnosti kako bi ublažila opterećenje poduzeća. Osim toga, Komisija osigurava održavanje doprinosa potrebnih za sastavljanje statistika o računovodstvenim okvirima za nacionalne i regionalne račune u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2013 te za platnu bilancu u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005. Provedbeni akti, osim onih kojima se uređuje prva provedba ove Uredbe, donose se najmanje 18 mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke za teme navedene u Prilogu I. Za teme „inovacije” te „uporaba IKT-a i e-trgovina” provedbeni se akti donose najmanje šest mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Provedbeni akti iz stavka 1. donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 22. stavka 2.

3.  Provedbeni akti iz stavka 1. donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 22. stavka 2.

 

Tijekom pripreme tih provedbenih akata uzimaju se u obzir mogući dodatni troškovi i administrativno opterećenje za države članice ili za ispitanike, zajedno s predviđenim povećanjem kvalitete statistike i svim drugim izravnim ili neizravnim pogodnostima proizašlima iz dodatne predložene mjere.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups mjerodavni su izvor za dobivanje visokokvalitetnih, dosljednih i koordiniranih populacija registara za izradu europskih statistika u skladu s člankom 16. ove Uredbe.

Nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups autentičan su i pouzdan izvor za dobivanje visokokvalitetnih, dosljednih i koordiniranih populacija registara za izradu europskih statistika u skladu s člankom 16. ove Uredbe.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalni statistički poslovni registri mjerodavni su izvor za populacije nacionalnih registara. Registar EuroGroups mjerodavni je izvor za populaciju registara europskog statističkog sustava za poslovne statistike za koje je potrebna koordinacija prekograničnih informacija.

Nacionalni statistički poslovni registri mjerodavni su izvor za populacije nacionalnih statističkih registara. Registar EuroGroups mjerodavni je izvor za populaciju registara europskog statističkog sustava za poslovne statistike za koje je potrebna koordinacija prekograničnih informacija.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 21. radi izmjene detaljnih tema registra navedenih u Prilogu III. u skladu s relevantnim tehničkim i gospodarskim razvojem te novim potrebama korisnika.

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 21. radi izmjene detaljnih tema registra navedenih u Prilogu III. u skladu s relevantnim tehničkim i gospodarskim razvojem te novim potrebama korisnika, kao i radi dodavanja opisnih pojedinosti za svaku detaljnu temu registra.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 22. stavka 2. u svrhu daljnjeg utvrđivanja opisnih pojedinosti za svaku detaljnu temu registra.

Briše se.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dostava povjerljivih podataka između nacionalnih statističkih tijela i Komisije (Eurostata) odvija se u mjeri u kojoj je takva dostava neophodna za izradu europskih statistika. Svaku daljnju dostavu mora izričito odobriti nacionalno tijelo koje je prikupilo podatke.

Dostava povjerljivih podataka između nacionalnih statističkih tijela i Komisije (Eurostata) odvija se u mjeri u kojoj je takva dostava neophodna isključivo u statističke svrhe za izradu europskih statistika. Svaku daljnju dostavu mora izričito odobriti nacionalno tijelo koje je prikupilo podatke.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 22. stavka 2. u svrhu utvrđivanja elemenata statističkih podataka iz točaka (a) do (i) i za utvrđivanje popisa elemenata statističkih podataka koji se primjenjuju za određenu robu ili kretanja i podataka sastavljenih uporabom podataka iz carinskih deklaracija iz članka 12. stavka 1. točaka (b) i (c).

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 21. u svrhu dopune elemenata statističkih podataka iz točaka (a) do (i) i za dopunu popisa elemenata statističkih podataka koji se primjenjuju za određenu robu ili kretanja i podataka sastavljenih uporabom podataka iz carinskih deklaracija iz članka 12. stavka 1. točaka (b) i (c).

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija (Eurostat) procjenjuje kvalitetu dostavljenih podataka i metapodataka.

3.  Komisija (Eurostat) na transparentan način procjenjuje kvalitetu dostavljenih podataka i metapodataka.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte kojima utvrđuje načine, sadržaj i rokove za dostavu izvješća o metapodacima i kvaliteti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 22. stavka 2.

6.  Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte kojima utvrđuje načine, sadržaj i rokove za dostavu izvješća o metapodacima i kvaliteti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 22. stavka 2.

 

Tijekom pripreme tih provedbenih akata uzimaju se u obzir mogući dodatni troškovi i administrativno opterećenje za države članice ili za ispitanike, zajedno s predviđenim povećanjem kvalitete statistike i svim drugim izravnim ili neizravnim pogodnostima proizašlima iz dodatne predložene mjere.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Na zahtjev Komisije (Eurostata) države članice pružaju dodatne informacije potrebne za ocjenu kvalitete statističkih informacija.

8.  Na zahtjev Komisije (Eurostata) države članice pružaju dodatne informacije potrebne za ocjenu kvalitete statističkih informacija te ih ažuriraju.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice dostavljaju Komisiji na njezin zahtjev sve relevantne informacije u pogledu provedbe ove Uredbe u državama članicama.

3.  Države članice dostavljaju Komisiji na njezin zahtjev sve relevantne informacije koje ažuriraju u pogledu provedbe ove Uredbe u državama članicama. Takvim zahtjevima Komisije ne nameće se znatno dodatno administrativno ili financijsko opterećenje za države članice.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prvim pilot-studijama koje će se pokrenuti obuhvaćeni su načini opskrbe u međunarodnoj trgovini uslugama i međunarodna trgovina uslugama prema značajkama poduzeća.

Briše se.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  razvoja metodologija čiji je cilj smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja za izvještajne jedinice koje pružaju tražene informacije, osobito MSP-ove.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  razvoja ili poboljšanja postupaka, IT-sustava i sličnih funkcija potpore u cilju izrade statistika veće kvalitete ili smanjenja administrativnog i financijskog opterećenja.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 6., 9. i 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 6., 9., 12., 13. i 24. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 5., 6., 9. i 12. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 5, 6., 9., 12., 13. i 24. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 5., 6., 9. i 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 5., 6., 9., 12., 13. i 24. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako su za primjenu ove Uredbe potrebne velike prilagodbe u nacionalnom statističkom sustavu države članice, Komisija može provedbenim aktima odobriti odstupanja od njezine primjene u maksimalnom trajanju od tri godine pod uvjetom da se tim odstupanjima ne ugrožava usporedivost podataka država članica ili izračun potrebnih pravodobnih i reprezentativnih europskih agregata.

1.  Ako su za primjenu ove Uredbe potrebne velike prilagodbe u nacionalnom statističkom sustavu države članice, Komisija ima ovlasti za donošenje delegiranih akata kojima se odobrava odstupanje od njezine primjene u maksimalnom trajanju od tri godine.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija te provedbene akte donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 22. stavka 2.

2.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 21.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

2.  Primjenjuje se od [datum: jednu godinu nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Međutim, članci 11. do 15. primjenjuju se od 1. siječnja 2020.

3.  Međutim, članak 15. primjenjuje se od [datum: dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Predmetno područje 2. – redak  5.a (novi)

Teme

Detaljne teme

 

Izmjena

Teme

Detaljne teme

Financijske aktivnosti

Neto dobit koja se može pripisati dioničarima

 

Zarada po dionici

 

Povrat na vlasnički kapital

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Predmetno područje 2. – redak 8.a (novi)

Teme

Detaljne teme

 

Izmjena

Teme

Detaljne teme

Okoliš i klima

Dobivene/prodane emisijske jedinice CO2

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Predmetno područje 1. – redak  4.

Teme

Učestalost

Rezultati i radni učinak

Mjesečno; tromjesečno za male zemlje za odjeljak NACE-a F

 

Izmjena

Teme

Učestalost

Rezultati i radni učinak

Mjesečno; tromjesečno za male* zemlje za odjeljak NACE-a F

 

* Kako je navedeno u provedbenom aktu u skladu s člankom 7. stavkom 1.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Predmetno područje 2. – redak 3.

Teme

Učestalost

Inputi istraživanja i razvoja

Svake dvije godine; jedanput godišnje za sektor raščlambe učinkovitosti internih izdataka za istraživanje i razvoj, osoblje unutar istraživanja i razvoja i broj istraživača te za odobrena sredstva ili izdatke iz državnog proračuna za istraživanje i razvoj i nacionalno javno financiranje transnacionalno koordiniranih istraživanja i razvoja

 

Izmjena

Teme

Učestalost

Inputi istraživanja i razvoja

Jedanput godišnje

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Predmetno područje 2. – redak  5.a (novi)

Teme

Učestalost

 

Izmjena

Teme

Učestalost

Financijske aktivnosti

Jedanput godišnje

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Predmetno područje 2. – redak 7.

Teme

Učestalost

Inovacije

Svake dvije godine

 

Izmjena

Teme

Učestalost

Inovacije

Jedanput godišnje

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Predmetno područje 2. – redak  8.a (novi)

Teme

Učestalost

 

Izmjena

Teme

Učestalost

Okoliš i klima

Jedanput godišnje


OBRAZLOŽENJE

Potražnja za visokokvalitetnom statistikom i podacima o poduzećima u Europskoj uniji raste. Subjekti kao što su primjerice privatni dionici i tvorci politika koriste se podacima pri donošenju odluka koje se temelje na dokazima, odnosno kako bi doprinijeli jačanju jedinstvenog tržišta utemeljenog na znanju i inovacijama.

Europske poslovne statistike trebaju biti izgrađene na zajedničkom i jednostavnom okviru, s usklađenim definicijama koje olakšavaju razumijevanje stanja gospodarstva EU-a. Prikupljanje podataka treba biti isplativo, a njihovo pružanje pravodobno na način koji je usporediv u svim državama članicama.

Statistike i podaci o poslovnim uslugama i dalje su izazov, posebno zbog njihova razmjernog nedostatka. Činjenica da se priroda europskog gospodarstva mijenja te da je granica između proizvodnje i usluga nejasna dodatni je izazov.

Europski parlament u više je navrata u svojim rezolucijama i izvješćima o vlastitoj inicijativi naglašavao potrebu za točnijim i pravodobnijim podacima i statistikama na razini Unije. Komisija je na te zahtjeve odgovorila prijedlogom nove Okvirne uredbe (FRIBS) kojoj je cilj integrirati statističke zahtjeve i pravne akte o poslovnim statistikama tako da ih se racionalizira i pojednostavni. Izmjenom Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanjem izvan snage deset postojećih pravnih akata Komisija upotrebljava Program za prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT) kako bi stvorila zajednički pravni okvir za izradu i sastavljanje poslovnih statistika europskog statističkog sustava (ESS), istodobno proširujući sustav kako bi obuhvatio usluge koje prije nisu bile obuhvaćene.

Vaš se izvjestitelj uglavnom slaže s prijedlogom Komisije, ali želi da se prijedlog poboljša na način da se bolje uskladi sa svrhom Programa za prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT), odnosno da ga se pojednostavni, učini povoljnijim i predvidljivijim. Iako priznaje da postoji potreba za proširenjem opsega europskog statističkog sustava kako bi obuhvaćao određene usluge te potreba za fleksibilnijim pristupom unutar okvira kako bi se omogućile prilagodbe metodološkom razvoju i pravodobno odgovorilo na nove potrebe korisnika, vaš izvjestitelj smatra da je osim toga potrebno osigurati da dodatni troškovi i administrativna opterećenja za poduzeća, a posebno MSP-ove, kao i za države članice budu ograničeni na najmanju moguću mjeru. Vaš izvjestitelj smatra da je jednako važno ojačati pravila koja se odnose na povjerljivost podataka.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika

Referentni dokumenti

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Datum podnošenja EP-u

6.3.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.3.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

11.4.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

6.11.2017

 

 

 

Datum usvajanja

21.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

57

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Datum podnošenja

23.3.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna napomena