Eljárás : 2017/0048(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0094/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0094/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0382

JELENTÉS     ***I
PDF 612kWORD 92k
23.3.2018
PE 612.068v02-00 A8-0094/2018

az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Janusz Lewandowski

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0114),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0099/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0094/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az olyan uniós iránymutatások, mint amilyen például a 2003/361/EK bizottsági ajánlás1a, lényegesek az európai vállalkozásstatisztika szempontjából. A jogbiztonság és az üzleti kiszámíthatóság előmozdítása, valamint az uniós székhelyű kkv-kra vonatkozó egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében szükség van a vállalkozás egyértelmű és harmonizált meghatározására.

 

______________________

 

1a. Az Európai Bizottság 2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.)

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit a lehető legjobban csökkenteni kell, lehetőség szerint a felméréseken kívül más adatforrásokat is figyelembe véve. A vállalkozások terheinek könnyítése céljából lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok üzletgazdaságainak méretétől és jelentőségétől függően különböző előírásokat állapítsanak meg az adatokra vonatkozóan.

(5)  A vállalkozások és különösen a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit a lehető legjobban csökkenteni kell, lehetőség szerint a felméréseken kívül más adatforrásokat is figyelembe véve. A vállalkozások terheinek könnyítése céljából lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok üzletgazdaságainak méretétől és jelentőségétől függően különböző előírásokat állapítsanak meg az adatokra vonatkozóan.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A tagállamoknak vagy az illetékes nemzeti hatóságoknak a lehető legnagyobb mértékben törekedniük kell az európai vállalkozásokra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésének egyszerűsítésére. A statisztikai adatok összegyűjtésére szolgáló eszközök és módszerek meghatározásakor az európai vállalkozásstatisztikai rendszernek figyelembe kell vennie a legújabb digitális fejlesztéseket.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az Unióban működő vállalkozások termelékenységének mérése érdekében igény van tevékenységi ágazatonként szétbontott vállalkozásstatisztikák készítésére. Egyre nagyobb igény van a szolgáltatási szektorra vonatkozó statisztikákra, amely a modern gazdaságok legdinamikusabb ágazata, különösen ami az ezen ágazatban rejlő potenciális növekedési és munkahelyteremtési lehetőséget is illeti, figyelembe véve továbbá a feldolgozóiparral fennálló kapcsolatát. A szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó statisztikák alapvető fontosságúak a szolgáltatások belső piaca működésének nyomon követéséhez, és a szolgáltatások kereskedelmével szemben fennálló akadályok hatásának felméréséhez.

(21)  Az Unióban működő vállalkozások termelékenységének mérése érdekében igény van tevékenységi ágazatonként szétbontott vállalkozásstatisztikák készítésére. Egyre nagyobb igény van a szolgáltatási szektorra vonatkozó statisztikákra, amely a modern gazdaságok legdinamikusabb ágazata, különösen ami az ezen ágazatban rejlő potenciális növekedési és munkahelyteremtési lehetőséget is illeti, figyelembe véve továbbá a feldolgozóiparral fennálló kapcsolatát. Ezt a tendenciát tovább erősíti az új digitális szolgáltatások fejlődése. A statisztikák iránti növekvő igény elmondható a kreatív és kulturális ágazatokról is, az Európai Parlament kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó koherens uniós szakpolitikáról szóló állásfoglalásában1a foglaltak szerint. A szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó statisztikák alapvető fontosságúak a szolgáltatások belső piaca, valamint a digitális egységes piac működésének nyomon követéséhez, és a szolgáltatások kereskedelmével szemben fennálló akadályok hatásának felméréséhez.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az Európa 2020 stratégia által kitűzött célokkal kapcsolatos előrehaladás tagállami és uniós szinten történő nyomon követéséhez harmonizált statisztikákra van szükség az uniós gazdaság számára a kutatás-fejlesztés, az innováció, a piaci és nem piaci tevékenységeket egyaránt felölelő információs társadalom, valamint az üzleti környezet egésze vonatkozásában, különös tekintettel a vállalkozási demográfiára és a piaci tevékenységekhez kapcsolódó foglalkoztatásra. Ezen információk lehetővé teszik, hogy a döntéshozók – a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása, a kis- és középvállalkozások egységes piacra való bejutásának javítása, a vállalkozói készség fejlesztése és a versenyképesség javítása érdekében – tájékozott szakpolitikai döntéseket hozzanak.

(22)  Az Európa 2020 stratégia által kitűzött célokkal kapcsolatos előrehaladás tagállami és uniós szinten történő nyomon követéséhez harmonizált statisztikákra van szükség az uniós gazdaság számára az éghajlatváltozás és az erőforrás-hatékonyság, a kutatás-fejlesztés, az innováció, a piaci és nem piaci tevékenységeket egyaránt felölelő információs társadalom, valamint az üzleti környezet egésze vonatkozásában, különös tekintettel a vállalkozási demográfiára és a piaci tevékenységekhez kapcsolódó foglalkoztatásra. Ezen információk lehetővé teszik, hogy a döntéshozók – a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása, a kis- és középvállalkozások egységes piacra való bejutásának javítása, a vállalkozói készség fejlesztése, valamint a fenntarthatóság és a versenyképesség javítása érdekében – tájékozott szakpolitikai döntéseket hozzanak.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az Unión és az euróövezeten belül a gazdaságpolitikák, valamint az egységes piacon belül a gazdasági szereplőknek történő információnyújtás összehangolása a munkaerő-piaci fejleményekre vonatkozó összehasonlítható adatokat – köztük a munkaerő költségeire, a keresetekre, a betöltött és üres álláshelyekre vonatkozó statisztikákat – kíván. Ezenfelül az egész életen át tartó tanulás a képzett, gyakorlott és megfelelő munkaerő kialakításának és előmozdításának egyik kulcsfontosságú eleme, és különös figyelmet kell fordítani a szakképzésre a gazdasági egységeknél, ami alapjaiban járul hozzá az egész életen át tartó tanuláshoz. Ezeket az adatokat főként a vállalkozásoktól gyűjtik; a jövőben jogszabályba kell őket foglalni, és nagyobb mértékű integrációt kell elérni más vállalkozásstatisztikákkal. Az uniós gazdaságok középtávú fejlődésének értékeléséhez szükség van a munkaerőköltség szintjére és összetételére, valamint a keresetek szerkezetére és eloszlására vonatkozó adatokra. Az uniós gazdaságok rövid távú nyomon követéséhez – akár a monetáris politika céljára – szükség van a munkaerőköltség alakulására és az üres álláshelyekre vonatkozó adatokra. A szakoktatás és szakképzés terén megvalósuló fokozott együttműködésre vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának nyomon követéséhez szükség van a gazdasági egységek folyamatos szakképzésbe való befektetésére, a képzés jellemzőire és volumenére, valamint a vállalkozások szakképzési stratégiájára vonatkozó adatokra.

(23)  Az Unión és az euróövezeten belül a gazdaságpolitikák, valamint az egységes piacon belül a gazdasági szereplőknek történő információnyújtás összehangolása a munkaerő-piaci fejleményekre vonatkozó összehasonlítható adatokat – köztük a munkaerő költségeire, a munkakörülményekre, a keresetekre, a vezetők és a legrosszabbul kereső munkavállalók 10%-ának keresete közti arányra, valamint a betöltött és üres álláshelyekre vonatkozó statisztikákat – kíván. A személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák integrált kerete mellett ezek az adatok is hozzá fognak járulni a szociális jogok európai pillére céljainak eléréséhez. Ezenfelül az egész életen át tartó tanulás a képzett, gyakorlott és megfelelő munkaerő kialakításának és előmozdításának egyik kulcsfontosságú eleme, és különös figyelmet kell fordítani a szakképzésre a gazdasági egységeknél, ami alapjaiban járul hozzá az egész életen át tartó tanuláshoz. Ezeket az adatokat főként a vállalkozásoktól gyűjtik; a jövőben jogszabályba kell őket foglalni, és nagyobb mértékű integrációt kell elérni más vállalkozásstatisztikákkal. Az uniós gazdaságok középtávú fejlődésének értékeléséhez szükség van a munkaerőköltség szintjére és összetételére, valamint a keresetek szerkezetére és eloszlására vonatkozó adatokra. Az uniós gazdaságok rövid távú nyomon követéséhez – akár a monetáris politika céljára – szükség van a munkaerőköltség alakulására és az üres álláshelyekre vonatkozó adatokra. A szakoktatás és szakképzés terén megvalósuló fokozott együttműködésre vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának nyomon követéséhez szükség van a gazdasági egységek folyamatos szakképzésbe való befektetésére, a képzés jellemzőire és volumenére, valamint a vállalkozások szakképzési stratégiájára vonatkozó adatokra.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A tagállamok versenyképességének erősítését, valamint közép- és hosszú távú intelligens növekedési és foglalkoztatási potenciáljuk növelését szolgáló szakpolitikák kidolgozásához és nyomon követéséhez az innovációs, kutatás-fejlesztési tevékenységekre vonatkozó statisztikákra van szükség. A bővülő digitális gazdaság és az infokommunikációs technológiák fokozott használata is az uniós versenyképesség és növekedés fontos hajtóerői közé tartoznak, és statisztikai adatokra van szükség a vonatkozó stratégiák és szakpolitikák támogatásához.

(24)  A tagállamok versenyképességének erősítését, valamint közép- és hosszú távú intelligens növekedési és foglalkoztatási potenciáljuk növelését szolgáló szakpolitikák kidolgozásához és nyomon követéséhez az innovációs, kutatás-fejlesztési tevékenységekre vonatkozó statisztikákra van szükség. A bővülő digitális gazdaság és az infokommunikációs technológiák fokozott használata is az uniós versenyképesség és növekedés fontos hajtóerői közé tartoznak, és statisztikai adatokra van szükség a vonatkozó stratégiák és szakpolitikák, többek között a digitális egységes piac kiteljesítésének támogatásához.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  A tagállamok és az Unió fenntartható, karbonszegény, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaságának fejlesztéséhez szükséges uniós szakpolitikai fellépés támogatásához a vállalkozásoktól begyűjtött, a körforgásos gazdaságra vonatkozó harmonizált statisztikákra van szükség. A jogalkotás és a többi statisztikával való mélyebb integráció előtt a Bizottság kísérleti projekt segítségével értékeli az e célból szükséges további információk összegyűjtésének kivitelezhetőségét.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25b)  Az innovatív technológiák egyre elterjedtebb használatának tükrözése, illetve a vállalkozásokra gyakorolt lehetséges negatív hatás minimálisra csökkentése érdekében az illetékes nemzeti statisztikai hatóságoknak élniük kell ezekkel a technológiákkal, és arra kell őket bátorítani, hogy innovatív megközelítésekkel éljenek.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az Unió és az euróövezet fizetési mérlegeinek összeállításához szükséges, a nemzetközi szolgáltatáskereskedelemre vonatkozó statisztikákat a Bizottság (Eurostat) és az Európai Központi Bank egymással szoros együttműködésben határozza meg.

(26)  Az Unió és az euróövezet fizetési mérlegeinek összeállításához szükséges, a nemzetközi szolgáltatáskereskedelemre vonatkozó statisztikákat a Bizottság (Eurostat) és az Európai Központi Bank egymással szoros együttműködésben határozza meg. A Bizottságnak elsőként egy kísérleti projektet kell indítania, amely a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem vonatkozásában a szolgáltatásnyújtás módjaira és a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem gazdasági egységenkénti jellemzőire terjed ki.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Fenntartva a gazdaság egészére vonatkozó vállalkozásstatisztikák szolgáltatásának elvét, az adatokra vonatkozó előírásoknak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venniük – az arányosság elvével összhangban – a viszonylag kis tagállamok üzletgazdaságára nehezedő terhek mérséklését célzó egyszerűsítő intézkedéseket.

(28)  Fenntartva a gazdaság egészére vonatkozó vállalkozásstatisztikák szolgáltatásának elvét, az adatokra vonatkozó előírásoknak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venniük – az arányosság elvével összhangban – a viszonylag kis tagállamok üzletgazdaságára nehezedő terhek mérséklését célzó egyszerűsítő intézkedéseket. A további követelmények nem jelenthetnek aránytalan adminisztratív terhet a válaszadóknak.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A gazdasági, társadalmi és műszaki változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az I. és a II. mellékletben meghatározott részletes témák, valamint az Unión belüli áruexport lefedettsége tekintetében. Emellett a Bizottság hatáskörét arra is ki kell terjeszteni, hogy az IKT-re, az innovációra és a globális értékláncokra vonatkozó dinamikus vállalkozásstatisztikák esetében a részletes témákat, valamint az adó- és a vámhatóságok által szolgáltatandó pontos információkat tárgyakkal és jellemzőkkel kiegészítse. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia minden dokumentumot, és szakértőik számára biztosítani kell, hogy rendszeresen részt vehessenek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(30)  A gazdasági, társadalmi és műszaki változások figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az I. és a II. mellékletben meghatározott részletes témák, valamint az Unión belüli áruexport lefedettsége tekintetében. Emellett a Bizottság hatáskörét arra is ki kell terjeszteni, hogy az IKT-re, az innovációra és a globális értékláncokra vonatkozó dinamikus vállalkozásstatisztikák esetében a részletes témákat tárgyakkal és jellemzőkkel egészítse ki, hogy a regiszter részletes témáit leíró részletekkel egészítse ki, hogy kiegészítse az Unión belüli áruforgalommal kapcsolatos felmérések útján gyűjtött, az importáló tagállamnak továbbítandó mikroadatok statisztikai adatelemeit, valamint hogy kiegészítse az adó- és a vámhatóságok által szolgáltatandó pontos információkat. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia minden dokumentumot, és szakértőik számára biztosítani kell, hogy rendszeresen részt vehessenek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

__________________

__________________

  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Annak érdekében, hogy a követelmények bizonyos elemeinek technikai végrehajtásához – többek között a vállalkozás-nyilvántartások, a formátum, a biztonsági és titoktartási intézkedések, valamint a statisztikai célú vállalkozás-nyilvántartások európai hálózata esetében a bizalmas adatok cseréje – egységes feltételeket biztosítsanak, az adatok és metaadatok továbbításával, az adatok minőségével, a metaadatok szolgáltatásával és az eltérésekkel kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a Bizottságra kell ruházni. Ugyanezen célból további végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni a Bizottságot az Unión belüli áruforgalmi statisztikákhoz történő bizalmasadat-csere részletes szabályai és formátuma, az ezzel kapcsolatos biztonsági és titoktartási intézkedések és eljárás, az érintett metaadatok meghatározása, a menetrend, az Unión belüli áruexportra vonatkozó, az importáló tagállamnak átadott statisztikai információk gyűjtésének és összeállításának részletes szabályai, az Unión belüli teljes áruexport lefedettségi aránya alkalmazásának részletes szabályai, az Unión belüli áruforgalommal kapcsolatos felmérések útján gyűjtött, az importáló tagállamnak továbbítandó mikroadatok statisztikai adatelemei és a kapcsolódó egyszerűsítések vonatkozásában. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell gyakorolni.

(31)  Annak érdekében, hogy a követelmények bizonyos elemeinek technikai végrehajtásához – többek között a vállalkozás-nyilvántartások, a formátum, a biztonsági és titoktartási intézkedések, valamint a statisztikai célú vállalkozás-nyilvántartások európai hálózata esetében a bizalmas adatok cseréje – egységes feltételeket biztosítsanak, az adatok és metaadatok továbbításával, az adatok minőségével, a metaadatok szolgáltatásával és az eltérésekkel kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a Bizottságra kell ruházni. Ugyanezen célból további végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni a Bizottságot az Unión belüli áruforgalmi statisztikákhoz történő bizalmasadat-csere részletes szabályai és formátuma, az ezzel kapcsolatos biztonsági és titoktartási intézkedések és eljárás, az érintett metaadatok meghatározása, a menetrend, az Unión belüli áruexportra vonatkozó, az importáló tagállamnak átadott statisztikai információk gyűjtésének és összeállításának részletes szabályai, az Unión belüli teljes áruexport lefedettségi aránya alkalmazásának részletes szabályai, valamint az Unión belüli áruforgalommal kapcsolatos felmérések útján gyűjtött, az importáló tagállamnak továbbítandó mikroadatok statisztikai adatelemeinek egyszerűsítésére vonatkozó részletes szabályok tekintetében. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell gyakorolni.

__________________

__________________

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 182/2011 rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 182/2011 rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A Bizottságnak adott esetben költség-haszon elemzést kell végeznie és biztosítania kell, hogy az általa indítványozott intézkedések nem rónak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy a válaszadókra a felhasználók javára szolgáló várható előnyöket is figyelembe véve.

(32)  A Bizottságnak adott esetben költség-haszon elemzést kell végeznie és biztosítania kell, hogy az általa indítványozott intézkedések ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy a válaszadókra, különösen a kkv-kra, figyelembe véve a felhasználók javára szolgáló várható előnyöket és azt, hogy ez a statisztikák minőségének javulásához fog vezetni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

oa)  „teljesítmény”: a vállalkozások működésével és eredményeivel összefüggő gazdasági, szociális és környezeti dimenziók releváns értékelési mutatói;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A statisztikai célú vállalkozás-nyilvántartások európai hálózata a nemzeti vállalkozás-nyilvántartásokra és az EuroGroups regiszterre, valamint a közöttük folytatott adatcserére terjed ki.

(2)  A statisztikai célú vállalkozás-nyilvántartások európai hálózata a statisztikai célú nemzeti vállalkozás-nyilvántartásokra és az EuroGroups regiszterre, valamint a közöttük folytatott adatcserére terjed ki, a 10. cikkel összhangban.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok a 6. és 7. cikkben említett statisztikákat, valamint a 9. cikkben említett statisztikai célú nemzeti vállalkozás-nyilvántartásokat bármilyen releváns adatforrás felhasználásával előállíthatják, ami nem ró túlzott terhet a válaszadókra, és kellő figyelmet fordít a nemzeti statisztikai hivatalok költséghatékonyságára. A nemzeti statisztikai hivatalok a következő adatforrásokat használhatják az e rendelet szerinti statisztikák és statisztikai célú nemzeti vállalkozás-nyilvántartások előállítására:

(1)  A tagállamok a 6. és 7. cikkben említett statisztikákat, valamint a 9. cikkben említett statisztikai célú nemzeti vállalkozás-nyilvántartásokat bármilyen releváns és megbízható adatforrás felhasználásával előállíthatják, ami nem ró túlzott terhet a válaszadókra, és kellő figyelmet fordít a nemzeti statisztikai hivatalok költséghatékonyságára. A nemzeti statisztikai hivatalok a következő adatforrásokat használhatják az e rendelet szerinti statisztikák és statisztikai célú nemzeti vállalkozás-nyilvántartások előállítására:

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  közigazgatási nyilvántartások, az adó- és vámhatóságoktól származó információkat is beleértve;

b)  közigazgatási nyilvántartások, az adó- és vámhatóságoktól származó információkat is beleértve, mint például az éves pénzügyi kimutatások;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  tudományosan megalapozott és jól dokumentált statisztikai becslési és adathiánypótló és modellezési módszerek.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha a kívánt statisztikák az (1) bekezdésben említett, a 16. cikk szerinti minőségértékelési szempontoknak megfelelő adatforrásokból nem állíthatók elő, a tagállamok tudományosan megalapozott és jól dokumentált statisztikai becslési és adathiánypótló módszereket is használhatnak a szóban forgó statisztikák előállítására.

törölve

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos statisztikák előállítása és e statisztikák minőségének javítása érdekében az érintett tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai kicserélhetnek egymással az áruk kivitelére és behozatalára vonatkozó, a vámhatóságuktól kapott adatokat, különösen ha a szóban forgó kivitelben vagy behozatalban több tagállam vámhatóságai is közreműködtek.

(4)  A nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos statisztikák előállítása és e statisztikák minőségének javítása érdekében az érintett tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai kicserélik egymással az áruk kivitelére és behozatalára vonatkozó, a vámhatóságuktól kapott adatokat.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben meghatározott részletes témák módosításáról, valamint az „innováció”, az „IKT-felhasználás és elektronikus kereskedelem” és a „globális értékláncok” részletes témába tartozó alanyok és jellemzők meghatározásáról.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben meghatározott részletes témák módosításáról, valamint az „innováció”, az „IKT-felhasználás és elektronikus kereskedelem” és a „globális értékláncok” részletes témába tartozó tárgyak és jellemzők kiegészítéséről, illetve az innováció, az IKT-felhasználás és elektronikus kereskedelem, valamint a globális értékláncok részletes témái kivételével a változók kiegészítéséről.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  egy meglévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusban öt egymást követő évben a „rövid távú vállalkozásstatisztikák” tárgykör legfeljebb egy részletes témával, az „országos szintű vállalkozásstatisztikák” tárgykör legfeljebb öt részletes témával, a „regionális vállalkozásstatisztikák” tárgykör legfeljebb két részletes témával, „a nemzetközi tevékenységekre vonatkozó statisztikák” tárgykör pedig legfeljebb két részletes témával bővülhet, illetve legfeljebb ennyi részletes téma helyébe kerülhet másik részletes téma. A maximális mennyiség nem vonatkozik a megállapodásokból, nemzetközi szerződésekből és egyezményekből, valamint egyéb olyan nemzetközi intézményekből fakadó módosításokra, amelyeknek az Unió tagja, sem azokra a módosításokra, amelyek az 549/2013/EK rendelet szerinti nemzeti és regionális számlák számviteli kerete és a 184/2005/EK rendelet szerinti fizetésimérleg-statisztikák változásából fakadnak.A dinamikus vállalkozásstatisztikák részletes témáihoz tartozó jellemzők száma nem emelkedhet jelentősen két egymást követő referencia-időszak között, és nem haladhatja meg az e rendelet végrehajtásának első évében meglévő jellemzők számát;

b)  egy meglévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusban öt egymást követő évben a „rövid távú vállalkozásstatisztikák” tárgykörben legfeljebb egy részletes téma, az „országos szintű vállalkozásstatisztikák” tárgykörben legfeljebb öt részletes téma, a „regionális vállalkozásstatisztikák” tárgykörben legfeljebb két részletes téma, „a nemzetközi tevékenységekre vonatkozó statisztikák” tárgykörben pedig legfeljebb két részletes téma helyébe kerülhet másik részletes téma, és egy meglévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusban öt egymást követő évben a tárgykörök legfeljebb egy témával bővülhetnek. A maximális mennyiség nem vonatkozik a megállapodásokból, nemzetközi szerződésekből és egyezményekből, valamint egyéb olyan nemzetközi intézményekből fakadó módosításokra, amelyeknek az Unió tagja, sem azokra a módosításokra, amelyek az 549/2013/EK rendelet szerinti nemzeti és regionális számlák számviteli kerete és a 184/2005/EK rendelet szerinti fizetésimérleg-statisztikák változásából fakadnak. A dinamikus vállalkozásstatisztikák részletes témáihoz tartozó jellemzők száma nem emelkedhet jelentősen két egymást követő referencia-időszak között, és nem haladhatja meg az e rendelet végrehajtásának első évében meglévő jellemzők számát;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat legalább 15 hónappal az adatok referencia-időszakának vége előtt kell elfogadni, kivéve az „innováció” és az „IKT-felhasználás és elektronikus kereskedelem” témákat, amelyek esetében a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat legalább hat, illetve tizenkét hónappal az adatok referencia-időszakának vége előtt el kell fogadni.

c)  a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat legalább 18 hónappal az adatok referencia-időszakának vége előtt kell elfogadni, kivéve az „innováció” és az „IKT-felhasználás és elektronikus kereskedelem” témákat, amelyek esetében a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat legalább hat, illetve tizenkét hónappal az adatok referencia-időszakának vége előtt el kell fogadni.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  változók (az innováció, az IKT-felhasználás és elektronikus kereskedelem, valamint a globális értékláncok részletes témái kivételével);

törölve

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amikor a Bizottság az (1) bekezdésben említett, egyszerűsítésekre vonatkozó jogkörét gyakorolja, a gazdasági egységek terhének könnyítése érdekében – az arányosság elvének megfelelően – figyelembe veszi az üzletgazdaságok méretét és jelentőségét. Ezenfelül a Bizottság biztosítja az 549/2013/EK rendelet szerinti nemzeti és regionális számlák, valamint a 184/2005/EK rendelet szerinti fizetésimérleg-statisztikák számviteli keretének összeállításához szükséges ráfordítás fenntartását. Az I. mellékletben felsorolt témákravonatkozó adatok esetében a végrehajtási jogi aktusokat – az e rendelet első végrehajtását szabályozó aktusok kivételével – legalább 15 hónappal az adatok referencia-időszakának vége előtt elfogadják. Az „innováció” és az „IKT-felhasználás és elektronikus kereskedelem” témák esetében a végrehajtási jogi aktusokat legalább hat, illetve tizenkét hónappal az adatok referencia-időszakának vége előtt el kell fogadni.

(2)  Amikor a Bizottság az (1) bekezdésben említett, egyszerűsítésekre vonatkozó jogkörét gyakorolja, a gazdasági egységek terhének könnyítése érdekében – az arányosság elvének megfelelően – figyelembe veszi az üzletgazdaságok méretét és jelentőségét. Ezenfelül a Bizottság biztosítja az 549/2013/EK rendelet szerinti nemzeti és regionális számlák, valamint a 184/2005/EK rendelet szerinti fizetésimérleg-statisztikák számviteli keretének összeállításához szükséges ráfordítás fenntartását. Az I. mellékletben felsorolt témákra vonatkozó adatok esetében a végrehajtási jogi aktusokat – az e rendelet első végrehajtását szabályozó aktusok kivételével – legalább 18 hónappal az adatok referencia-időszakának vége előtt elfogadják. Az „innováció” és az „IKT-felhasználás és elektronikus kereskedelem” témák esetében a végrehajtási jogi aktusokat legalább hat hónappal az adatok referencia-időszakának vége előtt el kell fogadni.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(3)  Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

 

Az ilyen végrehajtási jogi aktusok előkészítésekor figyelembe kell venni a tagállamokat vagy az adatszolgáltatókat sújtó potenciális extra költségeket és adminisztratív terheket a statisztikai minőség kivetített növekedésének becslésével és a további javasolt fellépésből közvetlenül vagy közvetve származó minden más előnnyel együtt.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai statisztikák előállításához a statisztikai célú nemzeti vállalkozás-nyilvántartások és az EuroGroups regiszter jelenti az e rendelet 16. cikke szerinti kiváló minőségű, koherens és összehangolt regisztersokaságok hiteles forrását.

Az európai statisztikák előállításához a statisztikai célú nemzeti vállalkozás-nyilvántartások és az EuroGroups regiszter jelenti az e rendelet 16. cikke szerinti kiváló minőségű, koherens és összehangolt regisztersokaságok hiteles és megbízható forrását.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A statisztikai célú nemzeti vállalkozás-nyilvántartások a nemzeti regisztersokaságok hiteles forrásai. Az EuroGroups regiszter a hiteles forrás az rurópai statisztikai rendszer regisztersokaságához a határokon átnyúló információk koordinálását igénylő vállalkozásstatisztikák vonatkozásában.

A statisztikai célú nemzeti vállalkozás-nyilvántartások a statisztikai célú nemzeti regiszterek sokaságának hiteles forrásai. Az EuroGroups regiszter a hiteles forrás az európai statisztikai rendszer regisztersokaságához a határokon átnyúló információk koordinálását igénylő vállalkozásstatisztikák vonatkozásában.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. mellékletben felsorolt részletes témák módosítása céljából annak érdekében, hogy azok tükrözzék a releváns műszaki és gazdasági változásokat, és az új felhasználói igényeket.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. mellékletben felsorolt részletes témák módosítása céljából annak érdekében, hogy azok tükrözzék a releváns műszaki és gazdasági változásokat, és az új felhasználói igényeket, valamint hogy a részletes témák mindegyikéhez leíró részleteket fűzzön.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság jogosult arra, hogy a 22. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el az egyes részletes témák leíró részleteinek további meghatározásával kapcsolatban.

törölve

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bizalmas adatok nemzeti statisztikai hivatalok és a Bizottság (Eurostat) közötti továbbítására olyan mértékben kerül sor, amennyire a szóban forgó továbbítás az európai statisztikák előállításához szükséges. Minden újabb továbbítást azon nemzeti hatóságnak kell kifejezetten engedélyeznie, amely az adatokat összegyűjtötte.

A bizalmas adatok nemzeti statisztikai hivatalok és a Bizottság (Eurostat) közötti továbbítására olyan mértékben kerül sor, amennyire azt az európai statisztikák előállítása és az ahhoz kapcsolódó kizárólagosan statisztikai célok szükségessé teszik. Minden újabb továbbítást azon nemzeti hatóságnak kell kifejezetten engedélyeznie, amely az adatokat összegyűjtötte.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság jogosult arra, hogy a 22. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el az a)–i) pontban említett statisztikai adatelemek megállapításáról, valamint a különleges termékekre vagy termékmozgásokra alkalmazandó statisztikai adatelemek és a 12. cikk (1) bekezdése b) és c) pontjában említett vám-árunyilatkozatok adatainak felhasználásával összeállított adatok listájának meghatározásáról.

A Bizottság jogosult arra, hogy a 21. cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az a)–i) pontban említett statisztikai adatelemek kiegészítéséről, valamint a különleges termékekre vagy termékmozgásokra alkalmazandó statisztikai adatelemek és a 12. cikk (1) bekezdése b) és c) pontjában említett vám-árunyilatkozatok adatainak felhasználásával összeállított adatok listájának kiegészítéséről.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság (Eurostat) értékeli a továbbított adatok és metaadatok minőségét.

(3)  A Bizottság (Eurostat) átlátható módon értékeli a továbbított adatok és metaadatok minőségét.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság jogosult arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a metaadat- és minőségértékelési jelentések továbbítására vonatkozó részletes szabályok, e jelentések tartalma és a továbbítás határideje megállapítására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(6)  A Bizottság jogosult arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a metaadat- és minőségértékelési jelentések továbbítására vonatkozó részletes szabályok, e jelentések tartalma és a továbbítás határideje megállapítására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

 

Az ilyen végrehajtási jogi aktusok előkészítésekor figyelembe kell venni a tagállamokat vagy az adatszolgáltatókat sújtó potenciális extra költségeket és adminisztratív terheket a statisztikai minőség kivetített növekedésének becslésével és a további javasolt fellépésből közvetlenül vagy közvetve származó minden más előnnyel együtt.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A Bizottság (Eurostat) kérésére a tagállamok a statisztikai információk minőségének értékeléséhez szükséges minden kiegészítő tájékoztatást megadnak.

(8)  A Bizottság (Eurostat) kérésére a tagállamok a statisztikai információk minőségének értékeléséhez szükséges minden kiegészítő tájékoztatást – és ezek valamennyi frissítését – megadnak.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok a Bizottság (Eurostat) kérésére az e rendelet tagállamokban történő végrehajtásával kapcsolatos minden jelentős információt továbbítanak.

(3)  A tagállamok a Bizottság (Eurostat) kérésére az e rendelet tagállamokban történő végrehajtásával kapcsolatos minden jelentős információt – és ezek frissítéseit – továbbítanak. A Bizottság említett kérelmei nem róhatnak további jelentős adminisztratív vagy pénzügyi terhet a tagállamokra.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az első elindítandó kísérleti vizsgálatok a nemzetközi szolgáltatáskereskedelemre vonatkozásában a szolgáltatásnyújtás módjára és a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem gazdasági egységenkénti jellemzőire terjednek ki.

törölve

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  olyan módszertanok kidolgozása, amelyek célja, hogy az adatszolgáltató egységek – különösen a kkv-k – számára alacsonyabb adminisztratív és pénzügyi megterhelést jelentsen a kért információk benyújtása.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  eljárások, IT-rendszerek és hasonló támogató funkciók fejlesztése vagy fokozása jobb minőségű statisztikák készítése vagy az adminisztratív és pénzügyi terhek csökkentése céljából.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak az 5., a 6., a 9. és a 12. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól.

(2)  A Bizottságnak az 5., a 6., a 9., a 12., a 13. és a 24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5., a 6., a 9. és a 12. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5., a 6., a 9., a 12., a 13. és a 24. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az 5., a 6., a 9. és a 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  Az 5., a 6., a 9., a 12., a 13. és a 24. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok csak akkor lépnek hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusokról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellenük kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha e rendeletnek a tagállam nemzeti statisztikai rendszerében való alkalmazása nagyobb hozzáigazítást kíván, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján legfeljebb három évre eltérést engedélyezhet a rendelet alkalmazása alól – feltéve, hogy a szóban forgó eltérések nem akadályozzák a tagállami adatok összehasonlíthatóságát vagy a kívánt összesített reprezentatív európai adatok határidőre történő kiszámítását.

(1)  Ha e rendeletnek a tagállam nemzeti statisztikai rendszerében való alkalmazása nagyobb hozzáigazítást kíván, a Bizottság jogosult arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján legfeljebb három évre eltérést engedélyezzen a rendelet alkalmazásától.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással fogadja el.

(2)  A Bizottság ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 21. cikknek megfelelően fogadja el.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)  Rendelkezéseit [egy évvel e rendelet hatálybalépésének dátumát követően]-tól/-től kell alkalmazni.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 11. és a 15. cikket 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)  A 11–15. cikket azonban [két évvel e rendelet hatálybalépésének dátumát követően]-tól/-től kell alkalmazni.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 tárgykör – 5 a sor (új)

Témák

Témák részletesen

 

Módosítás

Témák

Témák részletesen

Pénzügyi tevékenységek

Részvényeseknek tulajdonítható nettó nyereség

 

Egy részvényre jutó eredmény

 

Sajáttőke-megtérülés

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 tárgykör – 8 a sor (új)

Témák

Témák részletesen

 

Módosítás

Témák

Témák részletesen

Környezet és éghajlat

Kapott/eladott CO2-kibocsátási egységek

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 tárgykör – 4 sor

Témák

Gyakoriság

Eredmények és teljesítmény

Havonta; negyedévente a kis országok esetében a NACE F. fejezetéhez

 

Módosítás

Témák

Gyakoriság

Eredmények és teljesítmény

Havonta; Negyedévente a kis országok* esetében a NACE F. fejezetéhez

 

*A 7. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusban meghatározottak szerint.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 tárgykör – 3 sor

Témák

Gyakoriság

K+F ráfordítások

Kétévente; évente a házon belüli K+F-kiadásokkal, K+F-személyzettel és kutatószámmal kapcsolatosan a tevékenységet végző szektor szerint, valamint a kormányzati költségvetési előirányzatokkal, illetve kutatási és fejlesztési kiadásokkal (GBAORD) és a transznacionálisan koordinált K+F-hez való nemzeti hozzájárulással kapcsolatosan

 

Módosítás

Témák

Gyakoriság

K+F ráfordítások

Évente

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 tárgykör – 5 a sor (új)

Témák

Gyakoriság

 

Módosítás

Témák

Gyakoriság

Pénzügyi tevékenységek

Évente

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 tárgykör – 7 sor

Témák

Gyakoriság

Innováció

Kétévente

 

Módosítás

Témák

Gyakoriság

Innováció

Évente

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 tárgykör – 8 a sor (új)

Témák

Gyakoriság

 

Módosítás

Témák

Gyakoriság

Környezet és éghajlat

Évente


INDOKOLÁS

Egyre növekvő igény mutatkozik az Európai Unióban működő vállalkozásokkal kapcsolatos, kiváló minőségű statisztikák és adatok iránt. Az adatok használói – például a magánszféra szereplői és a politikai döntéshozók – arra használják fel ezeket az adatokat, hogy tényeken alapuló döntéseket hozzanak, vagyis hozzájáruljanak a tudáson és innováción alapuló egységes piac megerősítéséhez.

Az európai vállalkozási statisztikáknak egy közös és egyszerű kereten kell alapulniuk, amely egységesített fogalommeghatározásokkal dolgozik, megkönnyítve ezzel az EU gazdasági állapotának megértését. Az adatokat költséghatékony módon kell gyűjteni és időben kell megosztani, oly módon, hogy az biztosítsa a tagállamok közötti összevethetőséget.

Az üzleti szolgáltatásokra vonatkozó statisztikák és adatok továbbra is kihívást jelentenek, különösen mivel viszonylag kis mennyiségben állnak rendelkezésre. Tovább nehezíti a helyzetet az, hogy az európai gazdaság jellege változóban van, és egyre inkább elmosódik az ipari termelés és a szolgáltatások közötti határvonal.

Az Európai Parlament – állásfoglalásokban és saját kezdeményezésű jelentésekben – többször is hangsúlyozta, hogy több pontos és aktuális adatra és statisztikára van szükség uniós szinten. Válaszul e felszólításokra a Bizottság javaslatot terjesztett elő egy új keretrendeletre (FRIBS), melynek célja, hogy integrálja az üzleti statisztikákra vonatkozó statisztikai követelményeket és jogi aktusokat, azok észszerűsítése és egyszerűsítése révén. A Bizottság a „Célravezető és hatásos szabályozás” programot (REFIT) alkalmazva módosította a 184/2005/EK rendeletet és hatályon kívül helyezett 10 meglévő jogi aktust azzal a céllal, hogy egy közös jogi keretet teremtsen az európai statisztikai rendszer (ESS) vállalkozási statisztikáinak létrehozására és rendszerezésére, ugyanakkor kiterjessze a rendszer hatályát korábban nem oda tartozó szolgáltatásokra is.

Az előadó általánosságban egyetért a Bizottság javaslatával. Azonban igyekszik javítani a javaslatot azzal, hogy azt jobban összehangolja a REFIT céljával, vagyis igyekszik azt egyszerűsíteni, olcsóbbá és kiszámíthatóbbá tenni. Elismerve, hogy az európai statisztikai rendszer (ESR) hatályát ki kell terjeszteni bizonyos szolgáltatásokra, és hogy a keretnek rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a módszertani fejlemények tükrében kiigazítható legyen, valamint időben reagálhasson az adatfelhasználók újonnan felmerülő igényeire, az előadó szükségesnek véli azt is, hogy a vállalkozásokra – különösen a kkv-kra –, valamint a tagállamokra háruló többletköltségeket és adminisztratív terheket a minimális szintre korlátozzák. Az előadó ugyanilyen fontosnak tartja továbbá az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó szabályok megerősítését.


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Javaslat az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.3.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.3.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

11.4.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.11.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

57

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Benyújtás dátuma

23.3.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. április 12.Jogi nyilatkozat