Procedūra : 2017/0048(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0094/2018

Pateikti tekstai :

A8-0094/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0382

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 822kWORD 91k
23.3.2018
PE 612.068v02-00 A8-0094/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Janusz Lewandowski

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0114),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0099/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0094/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  Sąjungos gairės, tokios kaip Komisijos rekomendacija 2003/361/EC1a, yra svarbios Europos verslo statistikai. Siekiant padidinti teisinį tikrumą ir verslo nuspėjamumą bei sukurti vienodas sąlygas Sąjungoje įsisteigusioms MVĮ, reikia aiškios ir suderintos įmonės apibrėžties;

 

______________________

 

1a. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių (2003/361/EB) (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  administracinė našta mažosioms ir vidutinėms įmonėms turėtų būti kuo labiau sumažinta, kiek įmanoma, naudojant ne tyrimus, o kitus duomenų šaltinius. Siekiant palengvinti naštą įmonėms, turėtų būti įmanoma nustatyti skirtingus duomenims keliamus reikalavimus atsižvelgiant į valstybių narių verslo ekonomikos dydį ir svarbą;

(5)  administracinė našta įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms, turėtų būti kuo labiau sumažinta, kiek įmanoma, naudojant ne tyrimus, o kitus duomenų šaltinius. Siekiant palengvinti naštą įmonėms, turėtų būti įmanoma nustatyti skirtingus duomenims keliamus reikalavimus atsižvelgiant į valstybių narių verslo ekonomikos dydį ir svarbą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  valstybės narės arba kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų siekti kiek įmanoma supaprastinti statistikos duomenų rinkimą iš Europos įmonių. Europos verslo statistikos sistemoje, tuo metu, kai bus nustatomos statistinių duomenų rinkimo priemonės ir metodai, turėtų būti atsižvelgiama į naujausią skaitmeninę pažangą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  Sąjungos įmonių našumui įvertinti reikia verslo statistikos, suskirstytos pagal veiklos sektorius. Visų pirma vis labiau didėja paslaugų sektoriaus, kuris yra labiausiai kintantis moderniosios ekonomikos sektorius, statistikos poreikis, pirmiausia dėl šio sektoriaus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ir ryšių su gamybos sektoriumi. Prekybos paslaugomis statistika yra labai svarbi stebint paslaugų vidaus rinkos veikimą ir vertinant kliūčių poveikį prekybai paslaugomis;

(21)  Sąjungos įmonių našumui įvertinti reikia verslo statistikos, suskirstytos pagal veiklos sektorius. Visų pirma vis labiau didėja paslaugų sektoriaus, kuris yra labiausiai kintantis moderniosios ekonomikos sektorius, statistikos poreikis, pirmiausia dėl šio sektoriaus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ir ryšių su gamybos sektoriumi. Šią tendenciją dar labiau sustiprino naujų skaitmeninių paslaugų plėtra. Taip pat kultūros ir kūrybos pramonėje padidėjo statistinių duomenų poreikis, kaip teigiama Europos Parlamento rezoliucijoje dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės politikos1a. Prekybos paslaugomis statistika yra labai svarbi stebint paslaugų vidaus rinkos ir bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą ir vertinant kliūčių poveikį prekybai paslaugomis;

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  suderintos Sąjungos ekonomikos statistikos, ypač tokių sričių kaip moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, inovacijos, informacinė visuomenė, apimanti rinkos ir ne rinkos veiklą, ir visos verslo aplinkos statistikos, visų pirma susijusios su verslo demografija ir su rinkos veikla susijusiu užimtumu, reikia tam, kad būtų galima valstybių narių ir Sąjungos lygmenimis stebėti pažangą siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų. Tokia informacija leidžia sprendimus priimantiems subjektams priimti informacija pagrįstus politinius sprendimus, kad būtų kuriama žiniomis ir inovacijomis pagrįsta ekonomika, pagerintos mažųjų ir vidutinių įmonių galimybės, plėtojamas verslumas ir didinamas konkurencingumas;

(22)  suderintos Sąjungos ekonomikos statistikos, ypač tokių sričių kaip klimato kaita ir efektyvus išteklių naudojimas, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, inovacijos, informacinė visuomenė, apimanti rinkos ir ne rinkos veiklą, ir visos verslo aplinkos statistikos, visų pirma susijusios su verslo demografija ir su rinkos veikla susijusiu užimtumu, reikia tam, kad būtų galima valstybių narių ir Sąjungos lygmenimis stebėti pažangą siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų. Tokia informacija leidžia sprendimus priimantiems subjektams priimti informacija pagrįstus politinius sprendimus, kad būtų kuriama žiniomis ir inovacijomis pagrįsta ekonomika, pagerintos mažųjų ir vidutinių įmonių galimybės, plėtojamas verslumas ir didinamas tvarumas bei konkurencingumas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  kad būtų galima Sąjungos viduje ir euro zonoje derinti ekonomikos politiką ir teikti informaciją ekonominės veiklos vykdytojams bendrojoje rinkoje, būtini palyginami duomenys apie darbo rinkos pokyčius, be kita ko, darbo sąnaudų, pajamų ir užimtų bei laisvų darbo vietų statistika. Be to, formuojant ir skatinant kvalifikuotą, apmokytą ir prisitaikyti gebančią darbo jėgą ypač svarbus yra mokymasis visą gyvenimą, prie kurio labai prisideda profesinis mokymas įmonėse – jam turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio. Tokie duomenys iš esmės renkami iš įmonių ir šis procesas ateityje turėtų būti įtvirtintas teisės aktais ir labiau susietas su kita verslo statistika. Sąjungos ekonomikos vidutinio laikotarpio pokyčiams įvertinti būtini darbo sąnaudų lygio ir sudėties ir pajamų struktūros ir paskirstymo duomenys. Kad būtų galima trumpuoju laikotarpiu stebėti Sąjungos ekonomiką, taip pat pinigų politikos tikslais, reikia darbo sąnaudų pokyčių ir laisvų darbo vietų duomenų. Sąjungos tvirtesnio bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje strategijos įgyvendinimo stebėsenai reikia duomenų apie įmonių investicijas į tęstinį profesinį mokymą, tokio mokymo charakteristikas ir apimtį ir informacijos apie įmonių profesinio mokymo strategijas;

(23)  kad būtų galima Sąjungos viduje ir euro zonoje derinti ekonomikos politiką ir teikti informaciją ekonominės veiklos vykdytojams bendrojoje rinkoje, būtini palyginami duomenys apie darbo rinkos pokyčius, be kita ko, darbo sąnaudų, darbo sąlygų, pajamų ir užimtų bei laisvų darbo vietų statistika ir vadovų ir 10 proc. žemiausios grandies darbuotojų darbo užmokesčio santykis. Kartu su integruota Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, struktūra šie duomenys taip pat padės siekti Europos socialinių teisių ramsčio tikslų. Be to, formuojant ir skatinant kvalifikuotą, apmokytą ir prisitaikyti gebančią darbo jėgą ypač svarbus yra mokymasis visą gyvenimą, prie kurio labai prisideda profesinis mokymas įmonėse – jam turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio. Tokie duomenys iš esmės renkami iš įmonių ir šis procesas ateityje turėtų būti įtvirtintas teisės aktais ir labiau susietas su kita verslo statistika. Sąjungos ekonomikos vidutinio laikotarpio pokyčiams įvertinti būtini darbo sąnaudų lygio ir sudėties ir pajamų struktūros ir paskirstymo duomenys. Kad būtų galima trumpuoju laikotarpiu stebėti Sąjungos ekonomiką, taip pat pinigų politikos tikslais, reikia darbo sąnaudų pokyčių ir laisvų darbo vietų duomenų. Sąjungos tvirtesnio bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje strategijos įgyvendinimo stebėsenai reikia duomenų apie įmonių investicijas į tęstinį profesinį mokymą, tokio mokymo charakteristikas ir apimtį ir informacijos apie įmonių profesinio mokymo strategijas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros statistikos reikia, kad būtų galima plėtoti ir stebėti politiką, kuria siekiama stiprinti valstybių narių konkurencingumą ir gerinti pažangaus augimo ir užimtumo vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais galimybes. Sąjungos konkurencingumui ir ekonomikos augimui didelę įtaką taip pat turi besiplečianti skaitmeninė ekonomika ir aktyviau naudojamos informacinių ir ryšių technologijos, o susijusioms strategijoms ir politikai remti reikia statistinių duomenų;

(24)  inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros statistikos reikia, kad būtų galima plėtoti ir stebėti politiką, kuria siekiama stiprinti valstybių narių konkurencingumą ir gerinti pažangaus augimo ir užimtumo vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais galimybes. Sąjungos konkurencingumui ir ekonomikos augimui didelę įtaką taip pat turi besiplečianti skaitmeninė ekonomika ir aktyviau naudojamos informacinių ir ryšių technologijos, o susijusioms strategijoms ir politikai remti, be kita ko, bendrajai skaitmeninei rinkai sukurti reikia statistinių duomenų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  suderinti statistiniai duomenys apie žiedinę ekonomiką, gauti iš įmonių, reikalingi siekiant paremti Sąjungos politikos priemones, kuriomis siekiama sukurti tvarią, mažo anglies dioksido kiekio technologijų, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą ekonomiką valstybėse narėse ir Sąjungoje. Komisija turėtų įvertinti papildomos informacijos, kurios reikia šiam tikslui, surinkimo įvykdomumą, užsakydama bandomąjį tyrimą prieš įtraukiant šią informaciją į teisės aktus ir geriau derinant ją informaciją su kitais statistiniais duomenimis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25b)  kad būtų atspindėtas vis didėjantis novatoriškų technologijų taikymo mastas ir kuo labiau sumažintas galimas neigiamas poveikis įmonėms, atsakingos nacionalinės statistikos institucijos turėtų naudotis šiomis technologijomis ir turėtų būti skatinamos diegti novatoriškus metodus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  tarptautinės prekybos paslaugomis statistikos, kurios reikia rengiant Sąjungos ir euro zonos mokėjimų balansą, apibrėžtį glaudžiai bendradarbiaudami nustato Komisija (Eurostatas) ir Europos Centrinis Bankas;

(26)  tarptautinės prekybos paslaugomis statistikos, kurios reikia rengiant Sąjungos ir euro zonos mokėjimų balansą, apibrėžtį glaudžiai bendradarbiaudami nustato Komisija (Eurostatas) ir Europos Centrinis Bankas. Komisija pirmenybės tvarka turėtų užsakyti bandomąjį tyrimą, kuris apims tarptautinės prekybos paslaugomis paslaugų teikimo būdus ir tarptautinę prekybą paslaugomis pagal įmonių charakteristikas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  išlaikant principą, kad rengiama verslo statistika turėtų aprėpti visą ekonomiką, pagal proporcingumo principą nustatant duomenims keliamus reikalavimus turėtų būti, kiek tai įmanoma, atsižvelgiama į supaprastinimo priemones, kuriomis mažinama našta palyginti mažai valstybių narių verslo ekonomikai;

(28)  išlaikant principą, kad rengiama verslo statistika turėtų aprėpti visą ekonomiką, pagal proporcingumo principą nustatant duomenims keliamus reikalavimus turėtų būti, kiek tai įmanoma, atsižvelgiama į supaprastinimo priemones, kuriomis mažinama našta palyginti mažai valstybių narių verslo ekonomikai. Papildomais reikalavimais respondentams neturėtų būti užkrauta neproporcinga administracinė našta;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant atsižvelgti į ekonominius ir techninius pokyčius, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl I ir II prieduose išvardytų potemių ir dėl Sąjungos vidaus prekių eksporto aprėpties lygio. Komisija taip pat turėtų turėti įgaliojimus potemes papildyti kintančios verslo statistikos, susijusios su IRT, inovacijomis ir pasaulinėmis vertės grandinėmis, dalykais ir charakteristikomis ir konkrečia mokesčių institucijų ir muitinių pateikta informacija. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais1. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(30)  siekiant atsižvelgti į ekonominius ir techninius pokyčius, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl I ir II prieduose išvardytų potemių ir dėl Sąjungos vidaus prekių eksporto aprėpties lygio. Komisija taip pat turėtų turėti įgaliojimus potemes papildyti kintančios verslo statistikos, susijusios su IRT, inovacijomis ir pasaulinėmis vertės grandinėmis, dalykais ir charakteristikomis, statistinių duomenų informaciją, potemių registrą papildyti aprašomaisiais elementais, papildyti per tyrimus apie Sąjungos vidaus prekybą prekėmis surinktų mikroduomenų, teiktinų importo valstybei narei, statistinių duomenų elementus ir papildyti konkrečią informaciją, kurią turi teikti mokesčių institucijos ir muitinės. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais1. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl tam tikrų reikalavimų, be kita ko, dėl verslo registrų, techninio įgyvendinimo, dėl keitimosi konfidencialiais duomenimis Europos statistinių verslo registrų tinkle formato, saugumo ir konfidencialumo priemonių bei tvarkos, dėl duomenų ir metaduomenų perdavimo, duomenų kokybės ir metaduomenų ataskaitų bei dėl leidžiančių nukrypti nuostatų. Tuo pačiu tikslu Komisijai turėtų būti suteikti papildomi įgyvendinimo įgaliojimai dėl keitimosi konfidencialiais duomenimis rengiant Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistiką sąlygų, formato, saugumo ir konfidencialumo priemonių bei tvarkos, atitinkamų metaduomenų specifikacijų, tvarkaraščio, statistinės informacijos apie Sąjungos vidaus prekių eksportą importo valstybei narei rinkimo ir rengimo sąlygų, viso Sąjungos vidaus prekių eksporto aprėpties lygio taikymo sąlygų, per tyrimus apie Sąjungos vidaus prekybą prekėmis surinktų mikroduomenų, teiktinų importo valstybei narei, statistinių duomenų elementų ir susijusių supaprastinimo priemonių. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/20111;

(31)  siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl tam tikrų reikalavimų, be kita ko, dėl verslo registrų, techninio įgyvendinimo, dėl keitimosi konfidencialiais duomenimis Europos statistinių verslo registrų tinkle formato, saugumo ir konfidencialumo priemonių bei tvarkos, dėl duomenų ir metaduomenų perdavimo, duomenų kokybės ir metaduomenų ataskaitų bei dėl leidžiančių nukrypti nuostatų. Tuo pačiu tikslu Komisijai turėtų būti suteikti papildomi įgyvendinimo įgaliojimai dėl keitimosi konfidencialiais duomenimis rengiant Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistiką sąlygų, formato, saugumo ir konfidencialumo priemonių bei tvarkos, atitinkamų metaduomenų specifikacijų, tvarkaraščio, statistinės informacijos apie Sąjungos vidaus prekių eksportą importo valstybei narei rinkimo ir rengimo sąlygų, viso Sąjungos vidaus prekių eksporto aprėpties lygio taikymo sąlygų ir per tyrimus apie Sąjungos vidaus prekybą prekėmis surinktų mikroduomenų, teiktinų importo valstybei narei, statistinių duomenų elementų išsamių supaprastinimo instrukcijų. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/20111;

__________________

__________________

  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  reikiamais atvejais Komisija turėtų atlikti sąnaudų ir naudos santykio analizę ir užtikrinti, kad bet koks jos numatytas veiksmas nesukurtų didelės papildomos naštos valstybėms narėms ar respondentams, palyginti su tikėtina nauda naudotojams;

(32)  reikiamais atvejais Komisija turėtų atlikti sąnaudų ir naudos santykio analizę ir užtikrinti, kad bet koks jos numatytas veiksmas nesukurtų didelės papildomos naštos valstybėms narėms ar respondentams, ypač MVĮ, atsižvelgiant į tikėtiną naudą naudotojams ir tai, kad dėl to pagerės statistikos kokybė;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies o a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

oa)  veiksmingumas – visi atitinkami su įmonių veikla ir rezultatais susijusių ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių aspektų vertinimo rodikliai;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos statistinių verslo registrų tinklas apima nacionalinius verslo registrus ir registrą „EuroGroups“ bei jų tarpusavio keitimąsi informacija.

2.  Europos statistinių verslo registrų tinklas apima nacionalinius statistinius verslo registrus ir registrą „EuroGroups“ bei jų tarpusavio keitimąsi informacija pagal 10 straipsnį.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės rengia 6 ir 7 straipsniuose nurodytą statistiką ir pildo 9 straipsnyje nurodytus nacionalinius statistinius verslo registrus, naudodamosi visais reikiamais duomenų šaltiniais, vengdamos per didelės naštos respondentams ir tinkamai atsižvelgdamos į nacionalinių statistikos institucijų sąnaudų pagrįstumą. Pagal šį reglamentą reikalaujamai statistikai rengti ir nacionaliniams statistiniams verslo registrams pildyti nacionalinės statistikos institucijos gali naudoti šiuos duomenų šaltinius:

1.  Valstybės narės rengia 6 ir 7 straipsniuose nurodytą statistiką ir pildo 9 straipsnyje nurodytus nacionalinius statistinius verslo registrus, naudodamosi visais reikiamais ir patikimais duomenų šaltiniais, vengdamos per didelės naštos respondentams ir tinkamai atsižvelgdamos į nacionalinių statistikos institucijų sąnaudų pagrįstumą. Pagal šį reglamentą reikalaujamai statistikai rengti ir nacionaliniams statistiniams verslo registrams pildyti nacionalinės statistikos institucijos gali naudoti šiuos duomenų šaltinius:

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  administracinius įrašus, įskaitant mokesčių institucijų ir muitinių pateiktą informaciją;

b)  administracinius įrašus, įskaitant mokesčių institucijų ir muitinių pateiktą informaciją, pvz., metines finansines ataskaitas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  moksliškai pagrįstus ir tinkamai dokumentuotus statistinio įvertinimo, praleistų reikšmių įrašymo ir modeliavimo metodus;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai reikalaujamos statistikos negalima parengti remiantis 1 dalyje nurodytais duomenų šaltiniais, kurie atitinka 16 straipsnyje nurodytus kokybės kriterijus, jai parengti valstybės narės gali naudoti moksliškai pagrįstus ir tinkamai dokumentuotus statistinio įvertinimo ir praleistų reikšmių įrašymo metodus.

Išbraukta.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kad galėtų parengti tarptautinės prekybos prekėmis statistiką ir gerinti jos kokybę, valstybių narių nacionalinės statistikos institucijos gali keistis iš savo muitinės gautais duomenimis apie prekių eksportą ar importą, visų pirma tais atvejais, kai toks eksportas ar importas susijęs su daugiau kaip vienos valstybės narės muitine.

4.  Kad galėtų parengti tarptautinės prekybos prekėmis statistiką ir gerinti jos kokybę, valstybių narių nacionalinės statistikos institucijos keičiasi iš savo muitinės gautais duomenimis apie prekių eksportą ar importą.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 21 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad būtų iš dalies pakeistos I priede nurodytos potemės ir nustatyti dalykai ir charakteristikos, įtrauktini į inovacijų, IRT naudojimo ir e. prekybos ir pasaulinių vertės grandinių potemes.

4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 21 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad būtų iš dalies pakeistos I priede nurodytos potemės ir papildyti dalykai ir charakteristikos, įtrauktini į inovacijų, IRT naudojimo ir e. prekybos ir pasaulinių vertės grandinių potemes, taip pat papildyti visų potemių kintamuosius, išskyrus inovacijų, IRT naudojimo ir e. prekybos ir pasaulinių vertės grandinių potemių kintamuosius.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  per penkerius metus iš eilės gali būti pridėta ar pakeista ne daugiau kaip viena dalyko srities „Trumpojo laikotarpio verslo statistika“ potemė, penkios dalyko srities „Šalies lygmens verslo statistika“ potemės, dvi dalyko srities „Regioninė verslo statistika“ potemės ir dvi dalyko srities „Tarptautinės veiklos statistika“ potemės, nustatytos galiojančiame deleguotajame akte. Šios ribos netaikomos pakeitimams, būtiniems dėl susitarimų, Sutarčių ir konvencijų, įskaitant priimtus kitų tarptautinių institucijų, kurių narė yra Sąjunga, ir pakeitimams, susijusiems su nacionalinių ir regioninių sąskaitų pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2013 ir mokėjimų balanso statistikos pagal Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 apskaitos sistemų pakeitimais.Kintančios verslo statistikos potemių charakteristikų skaičius per du iš eilės ataskaitinius laikotarpius neturi stipriai išaugti ir viršyti charakteristikų skaičiaus, buvusio pirmaisiais šio reglamento įgyvendinimo metais;

b)  per penkerius metus iš eilės gali būti pakeista ne daugiau kaip viena dalyko srities „Trumpojo laikotarpio verslo statistika“ potemė, penkios dalyko srities „Šalies lygmens verslo statistika“ potemės, dvi dalyko srities „Regioninė verslo statistika“ potemės ir dvi dalyko srities „Tarptautinės veiklos statistika“ potemės, nustatytos galiojančiame deleguotajame akte, taip pat per penkerius metus iš eilės gali būti pridėta ne daugiau kaip viena dalyko sričių, nustatytų galiojančiame deleguotajame akte, potemė. Šios ribos netaikomos pakeitimams, būtiniems dėl susitarimų, Sutarčių ir konvencijų, įskaitant priimtus kitų tarptautinių institucijų, kurių narė yra Sąjunga, ir pakeitimams, susijusiems su nacionalinių ir regioninių sąskaitų pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2013 ir mokėjimų balanso statistikos pagal Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 apskaitos sistemų pakeitimais. Kintančios verslo statistikos potemių charakteristikų skaičius per du iš eilės ataskaitinius laikotarpius neturi stipriai išaugti ir viršyti charakteristikų skaičiaus, buvusio pirmaisiais šio reglamento įgyvendinimo metais;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  deleguotieji aktai priimami likus bent 15 mėnesių iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos, išskyrus temas „Inovacijos“ ir „IRT naudojimas ir e. prekyba“, dėl kurių deleguotieji aktai priimami likus atitinkamai bent šešiems ir dvylikai mėnesių iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

c)  deleguotieji aktai priimami likus bent 18 mėnesių iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos, išskyrus temas „Inovacijos“ ir „IRT naudojimas ir e. prekyba“, dėl kurių deleguotieji aktai priimami likus atitinkamai bent šešiems ir dvylikai mėnesių iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kintamieji (išskyrus inovacijų, IRT naudojimo ir e. prekybos ir pasaulinių vertės grandinių potemių kintamuosius);

Išbraukta.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Naudodamasi 1 dalyje nurodytais įgaliojimais dėl supaprastinimo priemonių, Komisija atsižvelgia į atitinkamos verslo ekonomikos dydį ir svarbą pagal proporcingumo principą, kad sumažintų naštą įmonėms. Be to, Komisija užtikrina, kad būtų toliau teikiami duomenys, reikalingi nacionalinių ir regioninių sąskaitų pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2013 ir mokėjimų balanso statistikos pagal Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 apskaitos sistemoms parengti. Įgyvendinimo aktai, išskyrus tuos, kuriais reglamentuojamas šio reglamento įgyvendinimas pirmą kartą, priimami likus bent 15 mėnesių iki I priede išvardytų temų duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Įgyvendinimo aktai dėl temų „Inovacijos“ ir „IRT naudojimas ir e. prekyba“ priimami likus atitinkamai bent šešiems ir dvylikai mėnesių iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

2.  Naudodamasi 1 dalyje nurodytais įgaliojimais dėl supaprastinimo priemonių, Komisija atsižvelgia į atitinkamos verslo ekonomikos dydį ir svarbą pagal proporcingumo principą, kad sumažintų naštą įmonėms. Be to, Komisija užtikrina, kad būtų toliau teikiami duomenys, reikalingi nacionalinių ir regioninių sąskaitų pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2013 ir mokėjimų balanso statistikos pagal Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 apskaitos sistemoms parengti. Įgyvendinimo aktai, išskyrus tuos, kuriais reglamentuojamas šio reglamento įgyvendinimas pirmą kartą, priimami likus bent 18 mėnesių iki I priede išvardytų temų duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Įgyvendinimo aktai dėl temų „Inovacijos“ ir „IRT naudojimas ir e. prekyba“ priimami likus atitinkamai bent šešiems mėnesiams iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami pagal 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3.  1 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami pagal 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Rengiant tokius įgyvendinimo aktus atsižvelgiama į bet kokį valstybių narių ar respondentų išlaidų ar administracinės naštos padidėjimą, kartu įvertinamas numatomas statistikos kokybės pagerėjimas bei kitokia tiesioginė ar netiesioginė siūlomų papildomų priemonių nauda.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionaliniai statistiniai verslo registrai ir registras „EuroGroups“ yra patikimas duomenų šaltinis, kuriuo naudojamasi nustatant aukštos kokybės, nuoseklią ir suderintą registro tiriamąją visumą pagal šio reglamento 16 straipsnį, kurios reikia Europos statistikai rengti.

Nacionaliniai statistiniai verslo registrai ir registras „EuroGroups“ yra autentiškas ir patikimas duomenų šaltinis, kuriuo naudojamasi nustatant aukštos kokybės, nuoseklią ir suderintą registro tiriamąją visumą pagal šio reglamento 16 straipsnį, kurios reikia Europos statistikai rengti.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionaliniai statistiniai verslo registrai yra patikimi duomenų apie nacionalinio registro tiriamąsias visumas šaltiniai. Registras „EuroGroups“ yra patikimas Europos statistikos sistemos registro verslo statistikos, kurią rengiant būtina derinti tarpvalstybinę informaciją, tiriamosios visumos duomenų šaltinis.

Nacionaliniai statistiniai verslo registrai yra patikimi duomenų apie nacionalinio statistinio registro tiriamąsias visumas šaltiniai. Registras „EuroGroups“ yra patikimas Europos statistikos sistemos registro verslo statistikos, kurią rengiant būtina derinti tarpvalstybinę informaciją, tiriamosios visumos duomenų šaltinis.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai pagal 21 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos III priede išvardytos potemės, siekiant jas pritaikyti prie atitinkamų techninių ir ekonominių pokyčių ir naudotojų naujų poreikių.

2.  Komisijai pagal 21 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos III priede išvardytos potemės, siekiant jas pritaikyti prie atitinkamų techninių ir ekonominių pokyčių ir naudotojų naujų poreikių, ir pridėti kiekvienos registro potemės aprašomuosius elementus.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kad būtų išsamiau aprašytos visos registro potemės.

Išbraukta.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Konfidencialių duomenų perdavimas tarp nacionalinių statistikos institucijų ir Komisijos (Eurostato) vykdomas tiek, kiek to reikia Europos statistikai rengti. Bet kokiam papildomam perdavimui būtina gauti aiškų duomenis surinkusios nacionalinės valdžios institucijos leidimą.

Konfidencialių duomenų perdavimas tarp nacionalinių statistikos institucijų ir Komisijos (Eurostato) vykdomas tiek, kiek to reikia vien statistiniais tikslais Europos statistikai rengti. Bet kokiam papildomam perdavimui būtina gauti aiškų duomenis surinkusios nacionalinės valdžios institucijos leidimą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kad būtų nustatyti statistinių duomenų elementai, nurodyti a–i punktuose, ir statistinių duomenų elementų, taikomų konkrečioms prekėms ar jų judėjimui, sąrašas ir duomenys, renkami naudojant muitinių deklaracijose pateiktą informaciją, nurodytą 12 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 21 straipsnį, kad būtų papildyti statistinių duomenų elementai, nurodyti a–i punktuose, ir papildytas statistinių duomenų elementų, taikomų konkrečioms prekėms ar jų judėjimui, sąrašas ir duomenys, renkami naudojant muitinių deklaracijose pateiktą informaciją, nurodytą 12 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Perduotų duomenų ir metaduomenų kokybę vertina Komisija (Eurostatas).

3.  Komisija (Eurostatas) skaidriai vertina perduotų duomenų ir metaduomenų kokybę.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos metaduomenų ir kokybės ataskaitų perdavimo sąlygos, turinys ir terminai. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos metaduomenų ir kokybės ataskaitų perdavimo sąlygos, turinys ir terminai. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Rengiant tokius įgyvendinimo aktus atsižvelgiama į bet kokį valstybių narių ar respondentų išlaidų ar administracinės naštos padidėjimą, kartu įvertinamas numatomas statistikos kokybės pagerėjimas bei kitokia tiesioginė ar netiesioginė siūlomų papildomų priemonių nauda.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės jai pateikia papildomos informacijos, būtinos statistinės informacijos kokybei įvertinti.

8.  Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės jai pateikia papildomą informaciją ir susijusius atnaujintus duomenis, kurių reikia statistinės informacijos kokybei įvertinti.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės Komisijos (Eurostato) prašymu perduoda jai visą reikiamą informaciją, susijusią su šio reglamento įgyvendinimu valstybėse narėse.

3.  Valstybės narės Komisijos (Eurostato) prašymu perduoda jai visą reikiamą informaciją ir naujausius duomenis, susijusius su šio reglamento įgyvendinimu valstybėse narėse. Tokiais Komisijos prašymais valstybėms narėms negali būti nustatoma didelė papildoma administracinė ar finansinė našta.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pirmieji bandomieji tyrimai apima tarptautinės prekybos paslaugomis paslaugų teikimo būdus ir tarptautinę prekybą paslaugomis pagal įmonių charakteristikas.

Išbraukta.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  metodikų, kuriomis siekiama sumažinti duomenis teikiančių vienetų, visų pirma MVĮ, teikiamos būtinos pateikti informacijos teikimo administracinę ir finansinę naštą, rengimu;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  procesų, IT sistemų ir panašių pagalbinių funkcijų kūrimu ar stiprinimu siekiant rengti aukštesnės kokybės statistiką arba sumažinti administracinę ir finansinę naštą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  5, 6, 9 ir 12 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikui.

2.  5, 6, 9, 12, 13 ir 24 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5, 6, 9 ir 12 straipsniuose nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5, 6, 9, 12, 13 ir 24 straipsniuose nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 5, 6, 9 ir 12 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 5, 6, 9, 12, 13 ir 24 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tais atvejais, kai dėl šio reglamento taikymo būtina iš esmės pakeisti valstybės narės nacionalinę statistikos sistemą, Komisija įgyvendinimo aktais gali leisti ne ilgiau kaip trejus metus taikyti nuo šio reglamento taikymo leidžiančias nukrypti nuostatas tais atvejais, kai šios nukrypti leidžiančios nuostatos netrukdo palyginti valstybių narių duomenų ar apskaičiuoti reikalaujamų savalaikių ir reprezentatyvių Europos suvestinių duomenų.

1.  Tais atvejais, kai dėl šio reglamento taikymo būtina iš esmės pakeisti valstybės narės nacionalinę statistikos sistemą, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais leidžiama ne ilgiau kaip trejus metus taikyti nuo šio reglamento taikymo leidžiančias nukrypti nuostatas.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šiuos įgyvendinimo aktus Komisija priima pagal 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

2.  Šiuos deleguotuosius aktus Komisija priima pagal 21 straipsnį.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

2.  Jis taikomas nuo [vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tačiau 11–15 straipsniai taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d.

3.  Tačiau 11–15 straipsniai taikomi nuo [data, kuri sueina praėjus dvejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo].

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalyko srities 5 a eilutė (nauja)

Temos

Potemės

 

Pakeitimas

Temos

Potemės

Finansinė veikla

Akcininkams priskirtinas grynasis pelnas

 

Vienai akcijai tenkantis pelnas

 

Nuosavo kapitalo grąža

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalyko srities 8 a eilutė (nauja)

Temos

Potemės

 

Pakeitimas

Temos

Potemės

Aplinka ir klimatas

Gauti / parduoti apyvartiniai taršos CO2 leidimai

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalyko srities 4 eilutė

Temos

Periodiškumas

Rezultatai ir veiksmingumas

Kas mėnesį; kas ketvirtį – mažoms šalims teikiant NACE F sekcijos įmonių duomenis

 

Pakeitimas

Temos

Periodiškumas

Rezultatai ir veiksmingumas

Kas mėnesį; kas ketvirtį* – mažoms šalims teikiant NACE F sekcijos įmonių duomenis

 

*Kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalį paminėtuose įgyvendinimo aktuose.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalyko srities 3 eilutė

Temos

Periodiškumas

MTTP duomenys

Kas dvejus metus; kasmet teikiami sektorių veiklos rezultatai, išskirstyti pagal vidaus MTTP išlaidas, MTTP darbuotojus ir tyrėjų skaičių, taip pat valstybės biudžeto asignavimai arba išlaidos MTTP (angl. GBAORD) ir nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordinuojamiems MTTP

 

Pakeitimas

Temos

Periodiškumas

MTTP duomenys

Kasmet

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalyko srities 5 a eilutė (nauja)

Temos

Periodiškumas

 

Pakeitimas

Temos

Periodiškumas

Finansinė veikla

Kasmet

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalyko srities 7 eilutė

Temos

Periodiškumas

Inovacijos

Kas dvejus metus

 

Pakeitimas

Temos

Periodiškumas

Inovacijos

Kasmet

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalyko srities 8 a eilutė (nauja)

Temos

Periodiškumas

 

Pakeitimas

Temos

Periodiškumas

Aplinka ir klimatas

Kasmet


AIŠKINAMOJI DALIS

Aukštos kokybės statistikos ir duomenų apie verslą Europos Sąjungoje paklausa auga. Duomenų naudotojai, pvz., privatūs subjektai ir politikos formuotojai, jais naudojasi priimdami faktais paremtus sprendimus, t. y., prisideda prie bendros rinkos, paremtos žiniomis ir inovacija, stiprinimo.

Europos verslo statistika turėtų būti paremta bendra ir paprasta sistema, kurioje būtų naudojamos suderintos apibrėžtys, kuriomis palengvinamas ES ekonomikos būklės supratimas. Duomenys turėtų būti renkami ekonomiškai efektyviai, teikiami laiku ir o skirtingų valstybių narių duomenys turėtų būti palyginami.

Statistika ir duomenys apie verslo paslaugas vis dar kelia sunkumų, visų pirma dėl to, kad jų turima palyginti nepakankamai. Dėl to, kad Europos ekonomikos pobūdis kinta ir skirtumas tarp gamybos ir paslaugų tampa neaiškus, padėtis yra dar sudėtingesnė.

Pasinaudodamas įvairiomis progomis Europos Parlamentas daug kartų tiek savo rezoliucijose, tiek pranešimuose savo iniciatyva pabrėžė, kad reikia tikslesnės ir laiku gaunamos Sąjungos lygmens statistinės informacijos. Komisija į šiuos prašymus reagavo pateikdama pasiūlymą dėl naujo pagrindų reglamento (FRIBS), kuriuo siekiama integruoti verslo statistikai taikomus statistinius reikalavimus ir teisės aktus ir juos racionalizuoti ir supaprastinti. Iš dalies pakeisdama Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 ir panaikindama 10 esamų teisės aktų, Komisija pasinaudoja Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT) ir sukuria bendrą Europos statistikos sistemos (ESS) verslo statistikos rengimo ir apibendrinimo teisinę sistemą ir tuo pat metu sistemą išplečia ir į ją įtraukia paslaugas, kurios į ją anksčiau nebuvo įtrauktos.

Pranešėjas iš esmės sutinka su Komisijos pasiūlymu. Tačiau jis norėtų pagerinti pasiūlymą ir jį labiau suderinti su REFIT tikslu – jį supaprastinti, atpiginti ir padaryti labiau nuspėjamą. Pripažindamas, kad reikia išplėsti ESS taikymo srity ir į ją įtraukti tam tikras paslaugas ir tai, kad sistemoje reikia taikyti lankstų požiūrį, kad būtų galima leisti prisitaikyti prie metodikos pokyčių ir laiku reaguoti į naujus duomenų naudotojų poreikius, pranešėjas mano, kad taip pat būtina užtikrinti, kad papildomos išlaidos ir administracinė našta verslui, visų pirma MVĮ, ir valstybėms narėms būtų kuo labiau sumažintos. Pranešėjas mano, kad taip pat svarbu sustiprinti taisykles dėl duomenų konfidencialumo.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų

Nuorodos

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.3.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.3.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

11.4.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

6.11.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

57

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Pateikimo data

23.3.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas