Procedure : 2017/0048(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0094/2018

Ingediende teksten :

A8-0094/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0382

VERSLAG     ***I
PDF 501kWORD 96k
23.3.2018
PE 612.068v02-00 A8-0094/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Janusz Lewandowski

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0114),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0099/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0094/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Richtsnoeren van de Unie, zoals aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie1 bis, zijn relevant voor Europese bedrijfsstatistieken. Een duidelijke en geharmoniseerde definitie van een onderneming is noodzakelijk om rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor het bedrijfsleven te bevorderen en om een gelijk speelveld te creëren voor in de Unie gevestigde kmo's.

 

______________________

 

1 bis. Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  De administratieve lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen moeten zoveel mogelijk worden beperkt, waarbij zoveel mogelijk andere bronnen dan enquêtes in aanmerking moeten worden genomen. Met het oog op lastenverlichting voor ondernemingen moet het mogelijk zijn verschillende gegevensvereisten vast te stellen, afhankelijk van de omvang en het belang van de bedrijfseconomieën van de lidstaten.

(5)  De administratieve lasten voor ondernemingen, en met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, moeten zoveel mogelijk worden beperkt, waarbij zoveel mogelijk andere bronnen dan enquêtes in aanmerking moeten worden genomen. Met het oog op lastenverlichting voor ondernemingen moet het mogelijk zijn verschillende gegevensvereisten vast te stellen, afhankelijk van de omvang en het belang van de bedrijfseconomieën van de lidstaten.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  De lidstaten of de nationale bevoegde autoriteiten moeten ernaar streven om de verzameling van statistische gegevens bij Europese bedrijven zo veel mogelijk te vereenvoudigen. Het Europees systeem voor bedrijfsstatistieken dient rekening te houden met de nieuwste ontwikkelingen op digitaal gebied op het moment van het vaststellen van hulpmiddelen en methoden voor het verzamelen van statistische gegevens.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Er is behoefte aan de verstrekking van bedrijfsstatistieken die zijn ingedeeld naar sector van economische activiteit, om de productiviteit van ondernemingen in de Unie te meten. Met name is er steeds meer vraag naar statistieken over de dienstensector, die de meest dynamische sector van de moderne economieën is, vooral wat betreft het groeipotentieel en het vermogen werkgelegenheid te scheppen en omdat deze sector verband houdt met de productiesector. Statistieken over de handel in diensten zijn van essentieel belang voor het toezicht op de werking van de interne markt voor diensten en de beoordeling van de gevolgen van belemmeringen op de handel in diensten.

(21)  Er is behoefte aan de verstrekking van bedrijfsstatistieken die zijn ingedeeld naar sector van economische activiteit, om de productiviteit van ondernemingen in de Unie te meten. Met name is er steeds meer vraag naar statistieken over de dienstensector, die de meest dynamische sector van de moderne economieën is, vooral wat betreft het groeipotentieel en het vermogen werkgelegenheid te scheppen en omdat deze sector verband houdt met de productiesector. Deze tendens wordt nog versterkt door de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten. De toenemende vraag naar statistieken bestaat ook in de creatieve en culturele sector, zoals wordt vastgesteld in de resolutie van het Europees Parlement over een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector1a. Statistieken over de handel in diensten zijn van essentieel belang voor het toezicht op de werking van de interne markt voor diensten en de digitale eengemaakte markt, en de beoordeling van de gevolgen van belemmeringen op de handel in diensten.

 

__________________

 

1 bis P8_TA-PROV(2016)0486.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  De monitoring van de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie op het niveau van de lidstaten en op het niveau van de Unie vereist geharmoniseerde statistieken over de economie van de Unie met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling, innovatie, de informatiemaatschappij waarbij zowel marktactiviteiten als niet-marktactiviteiten worden behandeld, en over het ondernemingslandschap als geheel, met name over de bedrijvendemografie en werkgelegenheid in verband met marktactiviteiten. Dergelijke informatie biedt de besluitvormers de mogelijkheid om met kennis van zaken beleidsbesluiten te nemen om een economie te ontwikkelen die gebaseerd is op kennis en innovatie, teneinde de toegang tot de eengemaakte markt voor kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren, ondernemerschap te ontwikkelen en concurrentievermogen te stimuleren.

(22)  De monitoring van de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie op het niveau van de lidstaten en op het niveau van de Unie vereist geharmoniseerde statistieken over de economie van de Unie met betrekking tot klimaatverandering en grondstoffenefficiëntie, onderzoek en ontwikkeling, innovatie, de informatiemaatschappij waarbij zowel marktactiviteiten als niet-marktactiviteiten worden behandeld, en over het ondernemingslandschap als geheel, met name over de bedrijvendemografie en werkgelegenheid in verband met marktactiviteiten. Dergelijke informatie biedt de besluitvormers de mogelijkheid om met kennis van zaken beleidsbesluiten te nemen om een economie te ontwikkelen die gebaseerd is op kennis en innovatie, teneinde de toegang tot de eengemaakte markt voor kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren, ondernemerschap te ontwikkelen en duurzaamheid en concurrentievermogen te stimuleren.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Voor de coördinatie van het economisch beleid binnen de Unie en de eurozone en de verstrekking van informatie aan de economische actoren binnen de eengemaakte markt zijn vergelijkbare gegevens nodig over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met inbegrip van statistieken over arbeidskosten, lonen en het aantal bezette en onbezette posten. Bovendien is een leven lang leren een cruciaal element voor de ontwikkeling en bevordering van een vakbekwame, geschoolde en aangepaste beroepsbevolking, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan de bij- en nascholing in ondernemingen als een cruciale factor voor een leven lang leren. Dergelijke gegevens worden hoofdzakelijk verzameld bij ondernemingen en moeten in de toekomst worden gereguleerd en beter worden geïntegreerd in andere bedrijfsstatistieken. Gegevens over de hoogte en de samenstelling van de arbeidskosten en over de structuur en de spreiding van de lonen zijn nodig voor de beoordeling van ontwikkelingen van de economieën van de Unie op de middellange termijn. De gegevens over de ontwikkelingen van de arbeidskosten en vacatures zijn nodig voor het op korte termijn monitoren van de economieën van de Unie, met name die ten behoeve van het monetaire beleid. Gegevens over de investeringen van ondernemingen in bij- en nascholing, de kenmerken en de omvang van dergelijke opleidingen, alsmede informatie over de strategieën van ondernemingen voor bij- en nascholing zijn nodig voor de monitoring van de uitvoering van de strategie van de Unie voor intensievere samenwerking inzake beroepsonderwijs en -opleiding.

(23)  Voor de coördinatie van het economisch beleid binnen de Unie en de eurozone en de verstrekking van informatie aan de economische actoren binnen de eengemaakte markt zijn vergelijkbare gegevens nodig over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met inbegrip van statistieken over arbeidskosten, arbeidsvoorwaarden, lonen en de verhouding tussen de lonen van het management en de lonen van de 10 % minstverdienende werknemers, alsook het aantal bezette en onbezette posten. Samen met het geïntegreerde kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens zullen deze gegevens ook bijdragen tot het behalen van de doelen van de Europese pijler van sociale rechten. Bovendien is een leven lang leren een cruciaal element voor de ontwikkeling en bevordering van een vakbekwame, geschoolde en aangepaste beroepsbevolking, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan de bij- en nascholing in ondernemingen als een cruciale factor voor een leven lang leren. Dergelijke gegevens worden hoofdzakelijk verzameld bij ondernemingen en moeten in de toekomst worden gereguleerd en beter worden geïntegreerd in andere bedrijfsstatistieken. Gegevens over de hoogte en de samenstelling van de arbeidskosten en over de structuur en de spreiding van de lonen zijn nodig voor de beoordeling van ontwikkelingen van de economieën van de Unie op de middellange termijn. De gegevens over de ontwikkelingen van de arbeidskosten en vacatures zijn nodig voor het op korte termijn monitoren van de economieën van de Unie, met name die ten behoeve van het monetaire beleid. Gegevens over de investeringen van ondernemingen in bij- en nascholing, de kenmerken en de omvang van dergelijke opleidingen, alsmede informatie over de strategieën van ondernemingen voor bij- en nascholing zijn nodig voor de monitoring van de uitvoering van de strategie van de Unie voor intensievere samenwerking inzake beroepsonderwijs en -opleiding.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Statistieken over innovatie, onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten zijn nodig voor de ontwikkeling en monitoring van beleid ter versterking van het concurrentievermogen van de lidstaten en ter verhoging van hun potentieel op middellange- en lange termijn voor slimme groei en werkgelegenheid. Een groeiende digitale economie en het toegenomen gebruik van informatie- en communicatietechnologieën behoren tot de belangrijke motoren van het concurrentievermogen en de groei in de Unie, en er zijn statistische gegevens nodig om de bijbehorende strategieën en beleidsmaatregelen te ondersteunen.

(24)  Statistieken over innovatie, onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten zijn nodig voor de ontwikkeling en monitoring van beleid ter versterking van het concurrentievermogen van de lidstaten en ter verhoging van hun potentieel op middellange- en lange termijn voor slimme groei en werkgelegenheid. Een groeiende digitale economie en het toegenomen gebruik van informatie- en communicatietechnologieën behoren tot de belangrijke motoren van het concurrentievermogen en de groei in de Unie, en er zijn statistische gegevens nodig om de bijbehorende strategieën en beleidsmaatregelen, waaronder de voltooiing van de digitale eengemaakte markt, te ondersteunen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)  Geharmoniseerde statistieken over de circulaire economie op basis van bij ondernemingen verzamelde gegevens zijn noodzakelijk ter ondersteuning van de beleidsacties van de Unie voor de totstandbrenging van een duurzame, koolstofarme, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie in de lidstaten en de EU. De Commissie moet aan de hand van een proefstudie nagaan of het haalbaar is om de hiertoe vereiste aanvullende informatie te verzamelen, alvorens ze wetgeving opstelt en voor een betere integratie met andere statistieken zorgt.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 ter)  Teneinde rekening te houden met het gestaag toenemende gebruik van innovatieve technologieën, en om de mogelijke negatieve gevolgen voor bedrijven zo klein mogelijk te houden, moeten de verantwoordelijke nationale statistische autoriteiten deze technologieën gebruiken en ertoe aangemoedigd worden innovatieve benaderingen te implementeren.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Statistieken over de internationale handel in diensten die vereist zijn voor de opstelling van de betalingsbalans van de Unie en de eurozone, worden in nauwe samenwerking door de Commissie (Eurostat) en de Europese Centrale Bank vastgesteld.

(26)  Statistieken over de internationale handel in diensten die vereist zijn voor de opstelling van de betalingsbalans van de Unie en de eurozone, worden in nauwe samenwerking door de Commissie (Eurostat) en de Europese Centrale Bank vastgesteld. De Commissie moet in de eerste plaats een proefstudie starten die betrekking heeft op de dienstverleningsvormen binnen de internationale handel in diensten evenals de internationale handel in diensten naar bedrijfskenmerken.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Zonder afbreuk te doen aan het beginsel om bedrijfsstatistieken over de gehele economie te verstrekken, moet bij het opstellen van de gegevensvereisten, voor zover mogelijk, rekening worden gehouden met vereenvoudigingsmaatregelen met het oog op lastenverlichting voor de bedrijfseconomieën van lidstaten die relatief klein zijn, in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel.

(28)  Zonder afbreuk te doen aan het beginsel om bedrijfsstatistieken over de gehele economie te verstrekken, moet bij het opstellen van de gegevensvereisten, voor zover mogelijk, rekening worden gehouden met vereenvoudigingsmaatregelen met het oog op lastenverlichting voor de bedrijfseconomieën van lidstaten die relatief klein zijn, in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel. Aanvullende vereisten mogen niet zorgen voor onevenredige administratieve lasten voor de respondenten.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Om rekening te houden met economische en technische ontwikkelingen moet aan de Commissie de bevoegdheid worden toegekend om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van de in bijlage I en II uiteengezette gedetailleerde onderwerpen, alsook de dekkingsgraad voor de uitvoer van goederen binnen de Unie. De Commissie moet ook de bevoegdheid krijgen de gedetailleerde onderwerpen aan te vullen met onderwerpen en kenmerken van de dynamische bedrijfsstatistieken over ICT, innovatie en mondiale waardeketens en exacte informatie die door de belastingdiensten en douaneautoriteiten wordt verstrekt. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden de nodige raadplegingen houdt, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen geschieden in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 20161. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(30)  Om rekening te houden met economische en technische ontwikkelingen moet aan de Commissie de bevoegdheid worden toegekend om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van de in bijlage I en II uiteengezette gedetailleerde onderwerpen, alsook de dekkingsgraad voor de uitvoer van goederen binnen de Unie. De Commissie moet ook de bevoegdheid krijgen de gedetailleerde onderwerpen aan te vullen met onderwerpen en kenmerken van de dynamische bedrijfsstatistieken over ICT, innovatie en mondiale waardeketens, de gedetailleerde onderwerpen voor het register aan te vullen met beschrijvende details, de statistische gegevenselementen aan te vullen voor de microgegevens die zijn verzameld met behulp van enquêtes over de intra-EU-handel in goederen die aan de lidstaat van invoer worden verstrekt, en exacte informatie aan te vullen die door de belastingdiensten en douaneautoriteiten wordt verstrekt. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden de nodige raadplegingen houdt, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen geschieden in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 20161. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

__________________

__________________

  PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

  PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Aan de Commissie moeten uitvoeringsbevoegdheden worden verleend om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de technische uitvoering van bepaalde elementen van de voorschriften, onder meer voor ondernemingsregisters, het formaat, de beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen en de procedure voor de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens ten behoeve van het Europees netwerk van statistische ondernemingsregisters, de toezending van statistische gegevens en metagegevens, verslagen over de gegevenskwaliteit en de metagegevens en afwijkingen. Met hetzelfde doel moet de Commissie aanvullende uitvoeringsbevoegdheden toegekend krijgen voor de modaliteiten en het formaat, beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen en de procedure voor de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens ten behoeve van statistieken over de intra-EU-handel in goederen, de specificaties van de desbetreffende metagegevens, het tijdschema, de modaliteiten voor de verzameling en opstelling van de statistische gegevens over de intra-EU-uitvoer van goederen die aan de lidstaat van invoer worden verstrekt, de modaliteiten voor de toepassing van de dekkingsgraad van de totale intra-EU-uitvoer van goederen, de statistische gegevenselementen voor de microgegevens die worden verzameld via enquêtes over de intra-EU-handel in goederen die aan de lidstaat van invoer worden verstrekt, en de daaraan verbonden vereenvoudigingen. Die bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad1.

(31)  Aan de Commissie moeten uitvoeringsbevoegdheden worden verleend om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de technische uitvoering van bepaalde elementen van de voorschriften, onder meer voor ondernemingsregisters, het formaat, de beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen en de procedure voor de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens ten behoeve van het Europees netwerk van statistische ondernemingsregisters, de toezending van statistische gegevens en metagegevens, verslagen over de gegevenskwaliteit en de metagegevens en afwijkingen. Met hetzelfde doel moet de Commissie aanvullende uitvoeringsbevoegdheden toegekend krijgen voor de modaliteiten en het formaat, beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen en de procedure voor de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens ten behoeve van statistieken over de intra-EU-handel in goederen, de specificaties van de desbetreffende metagegevens, het tijdschema, de modaliteiten voor de verzameling en opstelling van de statistische gegevens over de intra-EU-uitvoer van goederen die aan de lidstaat van invoer worden verstrekt, de modaliteiten voor de toepassing van de dekkingsgraad van de totale intra-EU-uitvoer van goederen, en de gedetailleerde regelingen voor de vereenvoudiging van de statistische gegevenselementen voor de microgegevens die worden verzameld via enquêtes over de intra-EU-handel in goederen die aan de lidstaat van invoer worden verstrekt. Die bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad1.

__________________

__________________

  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  In voorkomend geval moet de Commissie een kosten-batenanalyse uitvoeren en ervoor zorgen dat haar maatregelen geen significante extra kosten of lasten voor de lidstaten of de respondenten met zich meebrengen, rekening houdend met de verwachte voordelen voor gebruikers.

(32)  In voorkomend geval moet de Commissie een kosten-batenanalyse uitvoeren en ervoor zorgen dat haar maatregelen geen significante extra kosten of lasten voor de lidstaten of de respondenten, met name kmo's, met zich meebrengen, rekening houdend met de verwachte voordelen voor gebruikers, en dat deze maatregelen tot een verbetering van de statistische kwaliteit leiden.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

o bis)  "prestatie": iedere relevante beoordelingsindicator van economische, sociale en milieuaspecten gerelateerd aan de werking en output van de onderneming.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het Europees netwerk van statistische ondernemingsregisters omvat de nationale handelsregisters en het EuroGroups-register, evenals de uitwisselingen daartussen.

2.  Het Europees netwerk van statistische ondernemingsregisters omvat de nationale statistische handelsregisters en het EuroGroups-register, evenals de uitwisselingen daartussen in overeenstemming met artikel 10.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten produceren de in de artikelen 6 en 7 bedoelde statistieken, alsmede de in artikel 9 bedoelde nationale statistische ondernemingsregisters met behulp van alle relevante gegevensbronnen waarbij zij excessieve lasten voor respondenten vermijden en rekening houden met de kosteneffectiviteit van de nationale statistische autoriteiten. De nationale statistische autoriteiten mogen de volgende gegevensbronnen gebruiken voor de productie van de statistieken en de nationale statistische ondernemingsregisters die in het kader van deze verordening vereist zijn:

1.  De lidstaten produceren de in de artikelen 6 en 7 bedoelde statistieken, alsmede de in artikel 9 bedoelde nationale statistische ondernemingsregisters met behulp van alle relevante en betrouwbare gegevensbronnen waarbij zij excessieve lasten voor respondenten vermijden en rekening houden met de kosteneffectiviteit van de nationale statistische autoriteiten. De nationale statistische autoriteiten mogen de volgende gegevensbronnen gebruiken voor de productie van de statistieken en de nationale statistische ondernemingsregisters die in het kader van deze verordening vereist zijn:

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  administratieve bestanden, met inbegrip van de informatie van belasting- en douaneautoriteiten;

b)  administratieve bestanden, met inbegrip van de informatie van belasting- en douaneautoriteiten, zoals jaarlijkse financiële verklaringen;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  wetenschappelijk gefundeerde en goed gedocumenteerde statistische ramingen, verrekenings- en modelleringsmethoden;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer de vereiste statistieken niet kunnen worden geproduceerd door middel van de in lid 1 bedoelde gegevensbronnen die voldoen aan de kwaliteitscriteria als bedoeld in artikel 16, kunnen de lidstaten wetenschappelijk gefundeerde en goed gedocumenteerde statistische ramingen en verrekeningsmethoden gebruiken voor de productie van deze statistieken.

Schrappen

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Teneinde statistieken over de internationale handel in goederen te produceren en de kwaliteit van die statistieken te verbeteren, moeten de nationale statistische autoriteiten in de betrokken lidstaten gegevens met betrekking tot de invoer en uitvoer van goederen uit kunnen wisselen die zij van hun douaneautoriteiten hebben ontvangen, met name als er douaneautoriteiten van meer dan één lidstaat bij die invoer of uitvoer betrokken zijn.

4.  Teneinde statistieken over de internationale handel in goederen te produceren en de kwaliteit van die statistieken te verbeteren, moeten de nationale statistische autoriteiten in de betrokken lidstaten gegevens met betrekking tot de invoer en uitvoer van goederen uitwisselen die zij van hun douaneautoriteiten hebben ontvangen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie is krachtens artikel 21 bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen met het oog op de wijziging van de in bijlage I gespecificeerde gedetailleerde onderwerpen en de vaststelling van onderwerpen en kenmerken die worden bestreken door de gedetailleerde onderwerpen innovatie, ICT-gebruik en e-handel en mondiale waardeketens.

4.  De Commissie is krachtens artikel 21 bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen met het oog op de wijziging van de in bijlage I gespecificeerde gedetailleerde onderwerpen en de aanvulling van onderwerpen en kenmerken die worden bestreken door de gedetailleerde onderwerpen innovatie, ICT-gebruik en e-handel en mondiale waardeketens, alsook de aanvulling van de variabelen voor alle gedetailleerde onderwerpen met uitzondering van innovatie, ICT-gebruik en e-handel en mondiale waardeketens.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  er worden niet meer dan maximaal één gedetailleerd onderwerp voor het thematisch gebied "kortetermijn-bedrijfsstatistieken", vijf gedetailleerde onderwerpen voor het thematisch gebied "bedrijfsstatistieken op nationaal niveau", twee gedetailleerde onderwerpen voor het thematisch gebied "regionale bedrijfsstatistieken" en twee gedetailleerde onderwerpen voor het thematisch gebied "statistieken over internationale activiteiten" in een bestaande gedelegeerde handeling toegevoegd of gewijzigd door middel van een gedelegeerde handeling gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren. Het maximum is niet van toepassing op wijzigingen die het gevolg zijn van overeenkomsten, verdragen en conventies van andere internationale instellingen waarvan de Unie lid is, en wijzigingen die het gevolg zijn van wijzigingen van de jaarrekeningen van de nationale en regionale rekeningen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 en van de betalingsbalansstatistieken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 184/2005.Het aantal kenmerken voor gedetailleerde onderwerpen voor de dynamische bedrijfsstatistieken neemt niet significant toe tussen twee opeenvolgende referentieperioden en overschrijdt het aantal kenmerken uit het eerste jaar van uitvoering van deze verordening niet;

b)  er worden niet meer dan maximaal één gedetailleerd onderwerp voor het thematisch gebied "kortetermijn-bedrijfsstatistieken", vijf gedetailleerde onderwerpen voor het thematisch gebied "bedrijfsstatistieken op nationaal niveau", twee gedetailleerde onderwerpen voor het thematisch gebied "regionale bedrijfsstatistieken" en twee gedetailleerde onderwerpen voor het thematisch gebied "statistieken over internationale activiteiten" in een bestaande gedelegeerde handeling vervangen door een ander gedetailleerd onderwerp gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren, en gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren wordt er voor deze thematische gebieden in een bestaande gedelegeerde handeling maximaal één gedetailleerd onderwerp toegevoegd. Het maximum is niet van toepassing op wijzigingen die het gevolg zijn van overeenkomsten, verdragen en conventies van andere internationale instellingen waarvan de Unie lid is, en wijzigingen die het gevolg zijn van wijzigingen van de jaarrekeningen van de nationale en regionale rekeningen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 en van de betalingsbalansstatistieken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 184/2005. Het aantal kenmerken voor gedetailleerde onderwerpen voor de dynamische bedrijfsstatistieken neemt niet significant toe tussen twee opeenvolgende referentieperioden en overschrijdt het aantal kenmerken uit het eerste jaar van uitvoering van deze verordening niet;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  gedelegeerde handelingen worden ten minste 15 maanden vóór het einde van de referentieperiode van de gegevens aangenomen, met uitzondering van de onderwerpen "innovatie" en "ICT-gebruik en e-handel" waarvoor de uitvoeringshandelingen respectievelijk ten minste zes en twaalf maanden voor het einde van de referentieperiode van de gegevens worden aangenomen.

c)  gedelegeerde handelingen worden ten minste 18 maanden vóór het einde van de referentieperiode van de gegevens aangenomen, met uitzondering van de onderwerpen "innovatie" en "ICT-gebruik en e-handel" waarvoor de uitvoeringshandelingen respectievelijk ten minste zes en twaalf maanden voor het einde van de referentieperiode van de gegevens worden aangenomen.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  variabelen (met uitzondering van de gedetailleerde onderwerpen met betrekking tot innovatie, ICT-gebruik en e-handel en mondiale waardeketens);

Schrappen

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij de uitoefening van de in lid 1 bedoelde bevoegdheden met betrekking tot de vereenvoudigingen houdt de Commissie rekening met de omvang en het belang van de bedrijfseconomieën, overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, teneinde de lasten voor het bedrijfsleven te verlichten. Bovendien ziet de Commissie erop toe dat de input die nodig is voor het opstellen van de jaarrekeningen van de nationale en regionale rekeningen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 en van de betalingsbalansstatistieken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 184/2005, gehandhaafd blijft. Uitvoeringshandelingen, uitgezonderd de uitvoeringshandelingen die de eerste uitvoering van deze verordening reguleren, worden ten minste 15 maanden voor het einde van de referentieperiode van de gegevens voor de in bijlage I opgenomen onderwerpen, aangenomen. Voor de onderwerpen "innovatie" en "ICT-gebruik en e-handel" worden de uitvoeringshandelingen respectievelijk ten minste zes en twaalf maanden voor het einde van de referentieperiode van de gegevens aangenomen.

2.  Bij de uitoefening van de in lid 1 bedoelde bevoegdheden met betrekking tot de vereenvoudigingen houdt de Commissie rekening met de omvang en het belang van de bedrijfseconomieën, overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, teneinde de lasten voor het bedrijfsleven te verlichten. Bovendien ziet de Commissie erop toe dat de input die nodig is voor het opstellen van de jaarrekeningen van de nationale en regionale rekeningen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 en van de betalingsbalansstatistieken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 184/2005, gehandhaafd blijft. Uitvoeringshandelingen, uitgezonderd de uitvoeringshandelingen die de eerste uitvoering van deze verordening reguleren, worden ten minste 18 maanden voor het einde van de referentieperiode van de gegevens voor de in bijlage I opgenomen onderwerpen, aangenomen. Voor de onderwerpen "innovatie" en "ICT-gebruik en e-handel" worden de uitvoeringshandelingen ten minste zes maanden voor het einde van de referentieperiode van de gegevens aangenomen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in lid 1 genoemde uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 22, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

3.  De in lid 1 genoemde uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 22, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

 

Bij het ontwerpen van deze uitvoeringshandelingen wordt rekening gehouden met de mogelijke bijkomende kosten en administratieve lasten voor de lidstaten of de respondenten, alsook met een raming van de verwachte verbetering van de statistische kwaliteit en andere al dan niet rechtstreekse voordelen die uit de aanvullende voorgestelde maatregelen voortvloeien.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De nationale statistische ondernemingsregisters en het EuroGroups-register zijn de gezaghebbende bron voor kwalitatief hoogwaardige, consistente en gecoördineerde registerpopulaties voor de productie van Europese statistieken, overeenkomstig artikel 16 van deze verordening.

De nationale statistische ondernemingsregisters en het EuroGroups-register zijn de authentieke en betrouwbare bron voor kwalitatief hoogwaardige, consistente en gecoördineerde registerpopulaties voor de productie van Europese statistieken, overeenkomstig artikel 16 van deze verordening.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De nationale statistische ondernemingsregisters zijn de gezaghebbende bron voor nationale registerpopulaties. Het EuroGroups-register is de gezaghebbende bron voor de registerpopulatie van het Europees statistisch systeem voor bedrijfsstatistieken waarvoor de coördinatie van grensoverschrijdende informatie nodig is.

De nationale statistische ondernemingsregisters zijn de gezaghebbende bron voor nationale statistische registerpopulaties. Het EuroGroups-register is de gezaghebbende bron voor het Europees statistisch systeem van de registerpopulatie voor bedrijfsstatistieken waarvoor de coördinatie van grensoverschrijdende informatie nodig is.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de in bijlage III opgenomen gedetailleerde onderwerpen voor het register, zodat rekening kan worden gehouden met relevante technische en economische ontwikkelingen en kan worden ingespeeld op de nieuwe behoeften van de gebruikers.

2.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de in bijlage III opgenomen gedetailleerde onderwerpen voor het register, zodat rekening kan worden gehouden met relevante technische en economische ontwikkelingen en kan worden ingespeeld op de nieuwe behoeften van de gebruikers en om de beschrijvende details toe te voegen voor elk van de gedetailleerde onderwerpen voor het register.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie is bevoegd uitvoeringshandelingen vast te stellen overeenkomstig de in artikel 22, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure om de beschrijvingen van elk van de gedetailleerde onderwerpen voor het register nader te specificeren.

Schrappen

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De toezending van vertrouwelijke gegevens tussen de nationale statistische autoriteiten en de Commissie (Eurostat) vindt plaats wanneer deze toezending noodzakelijk is voor de productie van Europese statistieken. Voor elke andere toezending moet de nationale instantie die de gegevens heeft verzameld, haar uitdrukkelijke toestemming verlenen.

De toezending van vertrouwelijke gegevens tussen de nationale statistische autoriteiten en de Commissie (Eurostat) vindt plaats wanneer deze toezending, uitsluitend voor statistische doeleinden, noodzakelijk is voor de productie van Europese statistieken. Voor elke andere toezending moet de nationale instantie die de gegevens heeft verzameld, haar uitdrukkelijke toestemming verlenen.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd uitvoeringshandelingen vast te stellen overeenkomstig de in artikel 22, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure teneinde de statistische gegevenselementen als bedoeld in de punten a) tot en met i), de lijst van statistische gegevenselementen die van toepassing is op specifieke goederen of bewegingen, en de gegevens die zijn samengesteld aan de hand van de gegevens van de douaneaangifte als bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b) en c), te specificeren.

De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 21 teneinde de statistische gegevenselementen als bedoeld in de punten a) tot en met i), de lijst van statistische gegevenselementen die van toepassing is op specifieke goederen of bewegingen, en de gegevens die zijn samengesteld aan de hand van de gegevens van de douaneaangifte als bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b) en c), aan te vullen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de ingediende gegevens en metagegevens.

3.  De Commissie (Eurostat) beoordeelt op transparante wijze de kwaliteit van de ingediende gegevens en metagegevens.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De Commissie is bevoegd uitvoeringshandelingen vast te stellen om de modaliteiten, de inhoud en de termijnen voor de toezending van de metagegevens en kwaliteitsverslagen vast te stellen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 22, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

6.  De Commissie is bevoegd uitvoeringshandelingen vast te stellen om de modaliteiten, de inhoud en de termijnen voor de toezending van de metagegevens en kwaliteitsverslagen vast te stellen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 22, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

 

Bij het ontwerpen van deze uitvoeringshandelingen wordt rekening gehouden met de mogelijke bijkomende kosten en administratieve lasten voor de lidstaten of de respondenten, alsook met een raming van de verwachte verbetering van de statistische kwaliteit en andere al dan niet rechtstreekse voordelen die uit de aanvullende voorgestelde maatregelen voortvloeien.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) desgevraagd de aanvullende informatie die nodig is om de kwaliteit van de statistische informatie te beoordelen.

8.  De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) desgevraagd de aanvullende informatie en alle updates van deze informatie die nodig zijn om de kwaliteit van de statistische informatie te beoordelen.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten verschaffen de Commissie (Eurostat) desgewenst alle nodige informatie over de tenuitvoerlegging van deze verordening in de lidstaten.

3.  De lidstaten verschaffen de Commissie (Eurostat) desgewenst alle nodige informatie en alle updates van deze informatie over de tenuitvoerlegging van deze verordening in de lidstaten. Dergelijke verzoeken van de Commissie mogen geen aanzienlijke aanvullende lasten of kosten met zich meebrengen voor de lidstaten.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De eerste proefstudies die worden gestart, hebben betrekking op de dienstverleningsvormen binnen de internationale handel in diensten en de internationale handel in diensten naar bedrijfskenmerken.

Schrappen

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de ontwikkeling van methodologieën die erop gericht zijn de administratieve en financiële last van het verstrekken van de vereiste informatie door de rapportage-eenheden, met name kmo's, te verlichten.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  de ontwikkeling of verbetering van processen, IT-systemen en vergelijkbare ondersteunende functies met als doel statistieken van hogere kwaliteit te produceren of de administratieve en financiële last te verlagen.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in de artikelen 5, 6, 9 en 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie toegekend.

2.  De in de artikelen 5, 6, 9, 12, 13 en 24 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt voor een periode van vijf jaar aan de Commissie toegekend. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden vóór het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden vóór het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 5, 6, 9 en 12 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  De in de artikelen 5, 6, 9, 12, 13 en 24 bedoelde delegatie van bevoegdheden kan door het Europees Parlement of de Raad te allen tijde worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig de artikelen 5, 6, 9 en 12 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig de artikelen 5, 6, 9, 12, 13 en 24 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Indien voor de toepassing van deze verordening grote aanpassingen van het nationaal statistisch systeem van een lidstaat nodig zijn, kan de Commissie, door middel van uitvoeringshandelingen, afwijkingen voor de toepassing ervan toestaan voor een periode van maximaal drie jaar, mits deze afwijkingen geen belemmering vormen voor de vergelijkbaarheid van de gegevens van de lidstaten of de berekening van de vereiste tijdige en representatieve Europese aggregaten.

1.  Indien voor de toepassing van deze verordening grote aanpassingen van het nationaal statistisch systeem van een lidstaat nodig zijn, is de Commissie bevoegd om middels gedelegeerde handelingen te voorzien in afwijkingen voor de toepassing ervan voor een periode van maximaal drie jaar.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie stelt die uitvoeringshandelingen vast volgens de in artikel 22, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

2.  De Commissie stelt die gedelegeerde handelingen vast overeenkomstig artikel 21.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.

2.  Zij is van toepassing met ingang van [date one year after the date of entry into force of this regulation].

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De artikelen 11 tot en met 15 zijn evenwel van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

3.  De artikelen 11 tot en met 15 zijn evenwel van toepassing met ingang van [date two years after entry into force of this Regulation].

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Thematisch gebied 2 – rij 5 bis (nieuw)

Onderwerpen

Gedetailleerde onderwerpen

 

Amendement

Onderwerpen

Gedetailleerde onderwerpen

Financiële activiteiten

Nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders

 

Winst per aandeel

 

Rendement op boekhoudkundig eigen vermogen

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Thematisch gebied 2 – rij 8 bis (nieuw)

Onderwerpen

Gedetailleerde onderwerpen

 

Amendement

Onderwerpen

Gedetailleerde onderwerpen

Milieu en klimaat

Ontvangen/verkochte CO2-rechten

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – Thematisch gebied 1 – rij 4

Onderwerpen

Frequentie

Output en prestaties

Maandelijks; driemaandelijks voor kleine landen voor sectie F van de NACE

 

Amendement

Onderwerpen

Frequentie

Output en prestaties

Maandelijks; driemaandelijks voor kleine* landen voor sectie F van de NACE

 

Zoals bepaald in de uitvoeringshandelingen waarnaar wordt verwezen in artikel 7, lid 1.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – Thematisch gebied 2 – rij 3

Onderwerpen

Frequentie

O&O-inputs

Tweejaarlijks; jaarlijks voor de uitsplitsing naar prestatiesector van de prestaties per jaar voor intramurale O&O-uitgaven, O&O-personeel en het aantal onderzoekers, alsmede voor uit de overheidsbegroting toegewezen middelen of uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (GBAORD) en nationale overheidsmiddelen voor transnationaal gecoördineerde O&O

 

Amendement

Onderwerpen

Frequentie

O&O-inputs

Jaarlijks

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – Thematisch gebied 2 – rij 5 bis (nieuw)

Onderwerpen

Frequentie

 

Amendement

Onderwerpen

Frequentie

Financiële activiteiten

Jaarlijks

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – Thematisch gebied 2 – rij 7

Onderwerpen

Frequentie

Innovatie

Tweejaarlijks

 

Amendement

Onderwerpen

Frequentie

Innovatie

Jaarlijks

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – Thematisch gebied 2 – rij 8 bis (nieuw)

Onderwerpen

Frequentie

 

Amendement

Onderwerpen

Frequentie

Milieu en klimaat

Jaarlijks


TOELICHTING

Er is sprake van een toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige statistieken en gegevens over bedrijven in de Europese Unie. Gebruikers van gegevens, zoals private actoren en beleidsmakers, gebruiken deze om terdege onderbouwde besluiten te nemen en zo bij te dragen aan de versterking van de interne markt op basis van kennis en innovatie.

Europese bedrijfsstatistieken moeten zijn gebaseerd op een gemeenschappelijk en eenvoudig kader, met geharmoniseerde definities die het inzicht in de status van de Europese economie vereenvoudigen. Gegevens moeten op een kostenefficiënte manier worden verzameld en tijdig worden verstrekt en moeten in en tussen alle lidstaten kunnen worden vergeleken.

Statistieken en gegevens over de zakelijke dienstverlening blijven een uitdaging, met name vanwege hun relatieve schaarste. Het feit dat de aard van de Europese economie aan het veranderen is, met een vervaagde grens tussen productie en diensten, maakt de situatie nog uitdagender.

Het Europees Parlement heeft al vaker en herhaaldelijk benadrukt dat er behoefte is aan nauwkeurige en tijdige gegevens en statistieken op het niveau van de Unie, zowel door middel van resoluties als initiatiefverslagen. De Commissie heeft op deze verzoeken gereageerd met een voorstel voor een nieuwe kaderverordening (FRIBS), die erop is gericht de statistische eisen en juridische handelingen voor bedrijfsstatistieken te integreren door deze te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Door Verordening (EG) nr. 184/2005 te wijzigen en tien bestaande wetgevingsbesluiten in te trekken, maakt de Commissie gebruik van het Refit-programma (het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving) om een gemeenschappelijk juridisch kader te creëren voor het Europees statistisch systeem (ESS) voor bedrijfsstatistieken, terwijl tegelijkertijd het systeem wordt uitgebreid om ook diensten te omvatten die daar eerder niet onder vielen.

De rapporteur is het grotendeels eens met het voorstel van de Commissie. Hij streeft er echter naar het voorstel te verbeteren door het beter af te stemmen op het doel van het Refit-programma door het eenvoudiger, minder duur en voorspelbaarder te maken. De rapporteur erkent dat het noodzakelijk is om de dekking van het ESS uit te breiden zodat het bepaalde diensten omvat evenals dat het noodzakelijk is een flexibele aanpak te hanteren binnen het kader om aanpassingen aan methodologische ontwikkelingen en een tijdige reactie op de opkomende behoeften van de gebruikers van de gegevens mogelijk te maken, maar hij is ook van mening dat het noodzakelijk is om te waarborgen dat de aanvullende kosten en administratieve lasten voor bedrijven, met name kmo's, en de lidstaten tot het minimum beperkt blijven. De rapporteur is van mening dat het eveneens belangrijk is om de voorschriften met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de gegevens te versterken.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken

Document- en procedurenummers

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Datum indiening bij EP

6.3.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ECON

16.3.2017

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

11.4.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

6.11.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

21.3.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

57

6

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Datum indiening

23.3.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 12 april 2018Juridische mededeling