Postup : 2017/0048(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0094/2018

Predkladané texty :

A8-0094/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0382

SPRÁVA     ***I
PDF 849kWORD 97k
23.3.2018
PE 612.068v02-00 A8-0094/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Janusz Lewandowski

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0114),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0223/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0094/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Pre európsku podnikovú štatistiku sú relevantné usmernenia Únie, ako napríklad odporúčanie Komisie 2003/361/ES1a. V záujme posilnenia právnej istoty a predvídateľnosti obchodných príležitostí a vytvorenia rovnakých podmienok pre MSP so sídlom v Únii je potrebné jasné a harmonizované vymedzenie podniku.

 

______________________

 

1a Odporúčanie Komisie o vymedzení pojmu mikro-, malých a stredných podnikov (2003/361/ES) (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Administratívne zaťaženie malých a stredných podnikov by malo byť čo najmenšie a v čo najväčšej miere by sa mali využívať zdroje údajov iné ako zisťovania. V záujme zníženia zaťaženia podnikov by mala existovať možnosť stanoviť rozdielne požiadavky na údaje v závislosti od veľkosti a významu podnikových ekonomík v členských štátoch.

(5)  Administratívne zaťaženie podnikov, a to najmä malých a stredných podnikov, by malo byť čo najmenšie a v čo najväčšej miere by sa mali využívať zdroje údajov iné ako zisťovania. V záujme zníženia zaťaženia podnikov by mala existovať možnosť stanoviť rozdielne požiadavky na údaje v závislosti od veľkosti a významu podnikových ekonomík v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Členské štáty alebo príslušné vnútroštátne orgány by sa v čo najväčšom možnom rozsahu mali usilovať zjednodušiť zber štatistických údajov od európskych podnikov. Systém európskej podnikovej štatistiky by mal zohľadňovať posledný digitálny vývoj v čase stanovovania nástrojov a metód pre zber štatistických údajov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Existuje potreba poskytovať podnikovú štatistiku v členení podľa odvetví činnosti, aby sa mohla merať produktivita podnikov v Únii. Predovšetkým sa stále zvyšuje dopyt po štatistike v odvetví služieb, ktoré predstavuje najdynamickejšie odvetvie moderných ekonomík, najmä pokiaľ ide o potenciál tohto odvetvia v oblasti rastu a tvorby pracovných miest a o zohľadnenie vzťahov k odvetviu priemyselnej výroby. Štatistika obchodu so službami je mimoriadne dôležitá na monitorovanie fungovania vnútorného trhu so službami a na posúdenie vplyvu prekážok na obchod so službami.

(21)  Existuje potreba poskytovať podnikovú štatistiku v členení podľa odvetví činnosti, aby sa mohla merať produktivita podnikov v Únii. Predovšetkým sa stále zvyšuje dopyt po štatistike v odvetví služieb, ktoré predstavuje najdynamickejšie odvetvie moderných ekonomík, najmä pokiaľ ide o potenciál tohto odvetvia v oblasti rastu a tvorby pracovných miest a o zohľadnenie vzťahov k odvetviu priemyselnej výroby. Rozvoj nových digitálnych služieb túto tendenciu ďalej posilňuje. Rastúci dopyt po štatistických údajoch je aj v kreatívnom a kultúrnom priemysle, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu o súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu1a. Štatistika obchodu so službami je mimoriadne dôležitá na monitorovanie fungovania vnútorného trhu so službami a jednotného digitálneho trhu a na posúdenie vplyvu prekážok na obchod so službami.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Na monitorovanie pokroku pri plnení cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 na úrovni členských štátov a na úrovni Únie je pre ekonomiku Únie potrebná harmonizovaná štatistika výskumu a vývoja, inovácie a informačnej spoločnosti, ktorá zahŕňa trhové aj netrhové činnosti, ako aj štatistika podnikateľského prostredia ako celku, najmä pokiaľ ide o demografiu podnikov a zamestnanosť v súvislosti s trhovými činnosťami. Takéto informácie umožňujú subjektom s rozhodovacími právomocami prijímať informované politické rozhodnutia v záujme vytvorenia ekonomiky založenej na znalostiach a inovácii, zlepšovať prístup malých a stredných podnikov na jednotný trh, rozvíjať podnikanie a zlepšovať konkurencieschopnosť.

(22)  Na monitorovanie pokroku pri plnení cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 na úrovni členských štátov a na úrovni Únie je pre ekonomiku Únie potrebná harmonizovaná štatistika zmeny klímy a efektívneho využívania zdrojov, výskumu a vývoja, inovácie a informačnej spoločnosti, ktorá zahŕňa trhové aj netrhové činnosti, ako aj štatistika podnikateľského prostredia ako celku, najmä pokiaľ ide o demografiu podnikov a zamestnanosť v súvislosti s trhovými činnosťami. Takéto informácie umožňujú subjektom s rozhodovacími právomocami prijímať informované politické rozhodnutia v záujme vytvorenia ekonomiky založenej na znalostiach a inovácii, zlepšovať prístup malých a stredných podnikov na jednotný trh, rozvíjať podnikanie a zlepšovať udržateľnosť a konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Koordinácia hospodárskej politiky v rámci Únie a eurozóny a poskytovanie informácií hospodárskym subjektom v rámci jednotného trhu si vyžadujú porovnateľné údaje o vývoji na trhu práce vrátane štatistiky nákladov práce, príjmov a počtu obsadených a neobsadených pracovných miest. mimoriadna pozornosť by sa mala venovať odbornej príprave v podnikoch, ktorá predstavuje rozhodujúci príspevok k celoživotnému vzdelávaniu. Takéto údaje sa zbierajú najmä od podnikov a v budúcnosti by mali byť upravené právnymi predpismi a lepšie integrované s ostatnými podnikovými štatistikami. Údaje o úrovni a zložení nákladov práce a o štruktúre a rozdelení príjmov sa používajú na to, aby bolo možné posúdiť strednodobý vývoj ekonomík Únie. Údaje o vývoji nákladov práce a o voľných pracovných miestach sú potrebné na krátkodobé monitorovanie ekonomík Únie, okrem iného aj na účely menovej politiky. Údaje o investíciách podnikov do ďalšej odbornej prípravy, charakteristiky a objem takejto prípravy, ako aj informácie o stratégiách podnikov v oblasti odbornej prípravy sú potrebné na monitorovanie vykonávania stratégie Únie pre posilnenú spoluprácu v odbornom vzdelávaní a príprave.

(23)  Koordinácia hospodárskej politiky v rámci Únie a eurozóny a poskytovanie informácií hospodárskym subjektom v rámci jednotného trhu si vyžadujú porovnateľné údaje o vývoji na trhu práce vrátane štatistiky nákladov práce, pracovných podmienok, príjmov a pomeru medzi mzdou manažmentu a mzdou 10 % najnižšie postavených pracovníkov, ako aj počtu obsadených a neobsadených pracovných miest. Tieto údaje spolu s integrovaným rámcom pre európsku štatistiku o osobách a domácnostiach tiež prispejú k dosiahnutiu cieľov Európskeho piliera sociálnych práv. Okrem toho je pri rozvoji a podpore kvalifikovanej, vyškolenej a prispôsobivej pracovnej sily kľúčovým prvkom celoživotné vzdelávanie; mimoriadna pozornosť by sa mala venovať odbornej príprave v podnikoch, ktorá predstavuje rozhodujúci príspevok k celoživotnému vzdelávaniu. Takéto údaje sa zbierajú najmä od podnikov a v budúcnosti by mali byť upravené právnymi predpismi a lepšie integrované s ostatnými podnikovými štatistikami. Údaje o úrovni a zložení nákladov práce a o štruktúre a rozdelení príjmov sa používajú na to, aby bolo možné posúdiť strednodobý vývoj ekonomík Únie. Údaje o vývoji nákladov práce a o voľných pracovných miestach sú potrebné na krátkodobé monitorovanie ekonomík Únie, okrem iného aj na účely menovej politiky. Údaje o investíciách podnikov do ďalšej odbornej prípravy, charakteristiky a objem takejto prípravy, ako aj informácie o stratégiách podnikov v oblasti odbornej prípravy sú potrebné na monitorovanie vykonávania stratégie Únie pre posilnenú spoluprácu v odbornom vzdelávaní a príprave.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Štatistika inovácie, výskumu a vývoja je potrebná na vytváranie a monitorovanie politík, ktorých cieľom je posilniť konkurencieschopnosť členských štátov a zvýšiť ich strednodobý a dlhodobý potenciál v oblasti inteligentného rastu a zamestnanosti. Dôležitými stimulmi konkurencieschopnosti a rastu v Únii je aj expandujúca digitálna ekonomika a intenzívnejšie využívanie informačných a komunikačných technológií a na podporu s tým súvisiacich stratégií a politík sú potrebné štatistické údaje.

(24)  Štatistika inovácie, výskumu a vývoja je potrebná na vytváranie a monitorovanie politík, ktorých cieľom je posilniť konkurencieschopnosť členských štátov a zvýšiť ich strednodobý a dlhodobý potenciál v oblasti inteligentného rastu a zamestnanosti. Dôležitými stimulmi konkurencieschopnosti a rastu v Únii je aj expandujúca digitálna ekonomika a intenzívnejšie využívanie informačných a komunikačných technológií a na podporu s tým súvisiacich stratégií a politík, ako aj na dokončenie jednotného digitálneho trhu sú potrebné štatistické údaje.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Harmonizované štatistické údaje o obehovom hospodárstve získavané od podnikov sú potrebné na podporu politických opatrení Únie na rozvoj udržateľného nízkouhlíkového, konkurencieschopného hospodárstva členských štátov a Únie, ktoré efektívne využíva zdroje. Uskutočniteľnosť zberu dodatočných informácií potrebných na tento účel by mala posúdiť Komisia prostredníctvom pilotnej štúdie pred tým, ako budú upravené právnymi predpismi a lepšie integrované s ostatnými štatistikami.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25b)  Na to, aby sa zohľadnilo stále širšie využívanie inovačných technológií a aby sa minimalizoval možný nepriaznivý vplyv na podniky by zodpovedné národné štatistické orgány mali využívať tieto technológie a mali by sa nabádať k uplatňovaniu inovatívnych prístupov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Štatistiku medzinárodného obchodu so službami potrebnú na zostavovanie platobnej bilancie Únie a eurozóny stanovuje v úzkej spolupráci Komisia (Eurostat) a Európska centrálna banka.

(26)  Štatistiku medzinárodného obchodu so službami potrebnú na zostavovanie platobnej bilancie Únie a eurozóny stanovuje v úzkej spolupráci Komisia (Eurostat) a Európska centrálna banka. Komisia by prednostne mala začať pilotnú štúdiu, ktorá sa bude týkať spôsobov dodania v medzinárodnom obchode so službami a medzinárodného obchodu so službami podľa podnikových charakteristík.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Podniková štatistika by síce mala rovnako ako v minulosti v zásade pokrývať celú ekonomiku, aby sa však dodržala zásada proporcionality, požiadavky na údaje by mali v čo najväčšej miere zohľadniť zjednodušené opatrenia na zníženie zaťaženia pre ekonomiky podnikov v členských štátoch, ktoré sú relatívne malé.

(28)  Podniková štatistika by síce mala rovnako ako v minulosti v zásade pokrývať celú ekonomiku, aby sa však dodržala zásada proporcionality, požiadavky na údaje by mali v čo najväčšej miere zohľadniť zjednodušené opatrenia na zníženie zaťaženia pre ekonomiky podnikov v členských štátoch, ktoré sú relatívne malé. Dodatočné požiadavky by však nemali prinášať respondentom neprimeranú administratívnu záťaž.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zohľadniť ekonomický a technický vývoj by sa mala na Komisiu, pokiaľ ide o čiastkové témy uvedené v prílohách I a II, ako aj mieru pokrytia v prípade intra-EÚ vývozu tovaru, delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Komisia by mala mať okrem toho právomoc doplniť čiastkové témy o predmetné oblasti a charakteristiky pre dynamickú štatistiku podnikov v oblastiach IKT, inovácia a globálne hodnotové reťazce a stanoviť, ktoré presné informácie majú poskytovať správcovia dane a colné orgány. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161. Predovšetkým treba uviesť, že v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(30)  S cieľom zohľadniť ekonomický a technický vývoj by sa mala na Komisiu, pokiaľ ide o čiastkové témy uvedené v prílohách I a II, ako aj mieru pokrytia v prípade intra-EÚ vývozu tovaru, delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Komisia by mala mať okrem toho právomoc doplniť čiastkové témy o predmetné oblasti a charakteristiky pre dynamickú štatistiku podnikov v oblastiach IKT inovácia a globálne hodnotové reťazce, doplniť čiastkové témy registra podrobným opisom, doplniť štatistické údajové prvky pre mikroúdaje zbierané prostredníctvom zisťovaní o intra-EÚ obchode s tovarom poskytované členskému štátu dovozu a doplniť, ktoré presné informácie majú poskytovať správcovia dane a colné orgány. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161. Predovšetkým treba uviesť, že v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________

__________________

  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na technické vykonávanie určitých prvkov požiadaviek (aj pre registre ekonomických subjektov) by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti, ako aj postup na výmenu dôverných údajov na účely európskej siete štatistických registrov ekonomických subjektov, prenosu údajov a metaúdajov, poskytovania správ o kvalite údajov a správ o metaúdajoch a na účely výnimiek. V rovnakom zmysle by sa mali Komisii udeliť dodatočné vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o formu a formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti, ako aj postup na výmenu dôverných údajov na účely štatistiky intra-EÚ obchodu s tovarom, špecifikáciu príslušných metaúdajov, harmonogramu, formy zberu a zostavovania štatistických informácií o intra-EÚ vývoze tovaru poskytovaných členskému štátu dovozu, formy uplatňovania miery pokrytia celkového intra-EÚ vývozu tovaru, štatistických údajových prvkov pre mikroúdaje zbierané prostredníctvom zisťovaní o intra-EÚ obchode s tovarom poskytované členskému štátu dovozu, ako aj súvisiace zjednodušenia. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20111.

(31)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na technické vykonávanie určitých prvkov požiadaviek (aj pre registre ekonomických subjektov) by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti, ako aj postup na výmenu dôverných údajov na účely európskej siete štatistických registrov ekonomických subjektov, prenosu údajov a metaúdajov, poskytovania správ o kvalite údajov a správ o metaúdajoch a na účely výnimiek. V rovnakom zmysle by sa mali Komisii udeliť dodatočné vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o formu a formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti, ako aj postup na výmenu dôverných údajov na účely štatistiky intra-EÚ obchodu s tovarom, špecifikáciu príslušných metaúdajov, harmonogramu, formy zberu a zostavovania štatistických informácií o intra-EÚ vývoze tovaru poskytovaných členskému štátu dovozu, formy uplatňovania miery pokrytia celkového intra-EÚ vývozu tovaru, a podrobné pravidlá zjednodušovania štatistických údajových prvkov pre mikroúdaje zbierané prostredníctvom zisťovaní o intra-EÚ obchode s tovarom poskytované členskému štátu dovozu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20111.

__________________

__________________

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Komisia by mala v prípade potreby vykonať analýzu prínosov a nákladov a zabezpečiť, aby žiadne jej opatrenie so zohľadnením očakávaného prínosu pre používateľov nepredstavovalo dodatočné zaťaženie členských štátov alebo respondentov.

(32)  Komisia by mala v prípade potreby vykonať analýzu prínosov a nákladov a zabezpečiť, aby žiadne jej opatrenie nepredstavovalo dodatočné zaťaženie členských štátov alebo respondentov, najmä malých a stredných podnikov, a mala by pritom zohľadňovať očakávaný prínos pre používateľov a zvýšenie kvality štatistiky.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno o a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

oa)  „výkonnosť“ sú všetky relevantné hodnotiace ukazovatele hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozmeru súvisiace s fungovaním a výstupmi podnikov;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európska sieť štatistických registrov ekonomických subjektov pokrýva vnútroštátne registre ekonomických subjektov a Európsky register skupín podnikov, ako aj výmenu medzi nimi.

2.  Európska sieť štatistických registrov ekonomických subjektov pokrýva vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a Európsky register skupín podnikov, ako aj výmenu medzi nimi v súlade s článkom 10.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zostavujú štatistiku uvedenú v článkoch 6 a 7 a tvoria vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov uvedené v článku 9 s použitím akýchkoľvek relevantných zdrojov údajov, pričom zabraňujú nadmernému zaťaženiu respondentov a riadne zohľadňujú nákladovú účinnosť vnútroštátnych štatistických orgánov. Vnútroštátne štatistické orgány môžu na zostavovanie štatistiky a tvorbu vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov vyžadovaných podľa tohto nariadenia využívať tieto zdroje údajov:

1.  Členské štáty zostavujú štatistiku uvedenú v článkoch 6 a 7 a tvoria vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov uvedené v článku 9 s použitím akýchkoľvek relevantných a spoľahlivých zdrojov údajov, pričom zabraňujú nadmernému zaťaženiu respondentov a riadne zohľadňujú nákladovú účinnosť vnútroštátnych štatistických orgánov. Vnútroštátne štatistické orgány môžu na zostavovanie štatistiky a tvorbu vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov vyžadovaných podľa tohto nariadenia využívať tieto zdroje údajov:

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  administratívne záznamy vrátane informácií od správcu dane a colných orgánov;

b)  administratívne záznamy vrátane informácií od správcu dane a colných orgánov, ako sú ročné účtovné závierky;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  vedecky podložené a riadne zdokumentované štatistické metódy odhadovania, imputácie a modelovania.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak nie je možné zostavovať štatistiku s využitím zdrojov údajov uvedených v odseku 1, ktoré spĺňajú kritériá kvality uvedené v článku 16, môžu členské štáty na tvorbu uvedenej štatistiky použiť vedecky podložené a riadne zdokumentované štatistické metódy odhadovania a imputácie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na tvorbu štatistiky medzinárodného obchodu s tovarom a na zlepšenie kvality uvedenej štatistiky si vnútroštátne štatistické orgány príslušných členských štátov môžu vymieňať údaje o dovoze a vývoze tovaru, ktoré dostali od colných orgánov, najmä v prípade, že sa tento dovoz a vývoz týkajú colných orgánov vo viac než jednom členskom štáte.

4.  Na tvorbu štatistiky medzinárodného obchodu s tovarom a na zlepšenie kvality uvedenej štatistiky si vnútroštátne štatistické orgány príslušných členských štátov vymieňajú údaje o dovoze a vývoze tovaru, ktoré dostali od colných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21 s cieľom zmeniť čiastkové témy špecifikované v prílohe I a špecifikovať oblasti a charakteristiky, ktoré patria do čiastkových tém „inovácia“ a „využívanie IKT a elektronický obchod“, ako aj „globálne hodnotové reťazce“.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21 s cieľom zmeniť čiastkové témy špecifikované v prílohe I a doplniť oblasti a charakteristiky, ktoré patria do čiastkových tém „inovácia“ a „využívanie IKT a elektronický obchod“, ako aj „globálne hodnotové reťazce“, a doplniť premenné pre všetky čiastkové témy s výnimkou tém „inovácia“ a „využívanie IKT a elektronický obchod“, ako aj „globálne hodnotové reťazce“.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v jednom existujúcom delegovanom akte sa v období piatich po sebe nasledujúcich rokov dopĺňa alebo nahrádza inou čiastkovou témou najviac jedna čiastková téma v predmetnej oblasti „krátkodobá podniková štatistika“, päť čiastkových tém v predmetnej oblasti „podniková štatistika na úrovni krajiny“, dve čiastkové témy v predmetnej oblasti „regionálna podniková štatistika“ a dve čiastkové témy v predmetnej oblasti „štatistika medzinárodných činností“. Toto maximum neplatí pre zmeny, ktoré vyplývajú z dohôd, zmlúv a dohovorov a iných medzinárodných inštitúcií, v ktorých je Únia členom, ani pre zmeny, ktoré vyplývajú zo zmien účtovných rámcov národných a regionálnych účtov v súlade s nariadením (ES) č. 549/2013 a štatistiky platobnej bilancie v súlade s nariadením (ES) č. 184/2005. Počet charakteristík pre čiastkové témy dynamickej štatistiky podnikov sa medzi dvoma po sebe nasledujúcimi referenčnými obdobiami nesmie významne zvýšiť a nesmie byť vyšší ako v prvom roku vykonávania tohto nariadenia;

b)  v jednom existujúcom delegovanom akte sa v období piatich po sebe nasledujúcich rokov nahrádza inou čiastkovou témou najviac jedna čiastková téma v predmetnej oblasti „krátkodobá podniková štatistika“, päť čiastkových tém v predmetnej oblasti „podniková štatistika na úrovni krajiny“, dve čiastkové témy v predmetnej oblasti „regionálna podniková štatistika“ a dve čiastkové témy v predmetnej oblasti „štatistika medzinárodných činností“, a v jednom existujúcom delegovanom akte sa v období piatich po sebe nasledujúcich rokov dopĺňa najviac jedna čiastková téma v predmetných oblastiach. Toto maximum neplatí pre zmeny, ktoré vyplývajú z dohôd, zmlúv a dohovorov a iných medzinárodných inštitúcií, v ktorých je Únia členom, ani pre zmeny, ktoré vyplývajú zo zmien účtovných rámcov národných a regionálnych účtov v súlade s nariadením (ES) č. 549/2013 a štatistiky platobnej bilancie v súlade s nariadením (ES) č. 184/2005. Počet charakteristík pre čiastkové témy dynamickej štatistiky podnikov sa medzi dvoma po sebe nasledujúcimi referenčnými obdobiami nesmie významne zvýšiť a nesmie byť vyšší ako v prvom roku vykonávania tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  delegované akty sa prijmú aspoň 15 mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov, s výnimkou aktov k témam „inovácia“ a „využívanie IKT a elektronický obchod“, pričom k téme „inovácia“ sa prijmú aspoň šesť mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov a k téme „využívanie IKT a elektronický obchod“ aspoň dvanásť mesiacov pred koncom uvedeného obdobia.

c)  delegované akty sa prijmú aspoň 18 mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov, s výnimkou aktov k témam „inovácia“ a „využívanie IKT a elektronický obchod“, pričom k téme „inovácia“ sa prijmú aspoň šesť mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov a k téme „využívanie IKT a elektronický obchod“ aspoň dvanásť mesiacov pred koncom uvedeného obdobia.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  premenné (s výnimkou čiastkových tém „inovácia“ a „využívanie IKT a elektronický obchod“, a „globálne hodnotové reťazce“ );

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia pri výkone svojich právomocí uvedených v odseku 1 týkajúcich sa zjednodušení zohľadňuje v súlade so zásadou proporcionality veľkosť a dôležitosť ekonomík podnikov, aby znížila zaťaženie podnikov. Komisia okrem toho zabezpečuje, aby sa zachoval vstup údajov potrebný na zostavovanie účtovného rámca národných a regionálnych účtov podľa nariadenia (ES) č. 549/2013 a štatistiky platobnej bilancie v súlade s nariadením (ES) č. 184/2005. Vykonávacie akty s výnimkou aktov, ktorými sa upravuje prvé vykonávanie tohto nariadenia, sa prijmú aspoň 15 mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov k témam uvedeným v prílohe I. V prípade témy „inovácia“ sa vykonávacie akty prijmú aspoň šesť mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov a v prípade témy „využívanie IKT a elektronický obchod“ aspoň dvanásť mesiacov pred koncom uvedeného obdobia.

2.  Komisia pri výkone svojich právomocí uvedených v odseku 1 týkajúcich sa zjednodušení zohľadňuje v súlade so zásadou proporcionality veľkosť a dôležitosť ekonomík podnikov, aby znížila zaťaženie podnikov. Komisia okrem toho zabezpečuje, aby sa zachoval vstup údajov potrebný na zostavovanie účtovného rámca národných a regionálnych účtov podľa nariadenia (ES) č. 549/2013 a štatistiky platobnej bilancie v súlade s nariadením (ES) č. 184/2005. Vykonávacie akty s výnimkou aktov, ktorými sa upravuje prvé vykonávanie tohto nariadenia, sa prijmú aspoň 18 mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov k témam uvedeným v prílohe I. V prípade témy „inovácia“ sa vykonávacie akty prijmú aspoň šesť mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov a v prípade témy „využívanie IKT a elektronický obchod“ aspoň šesť mesiacov pred koncom uvedeného obdobia.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 2.

3.  Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 2.

 

Pri vypracúvaní takýchto vykonávacích aktov sa zohľadnia možné dodatočné náklady a administratívne zaťaženie členských štátov alebo respondentov, a to spolu s odhadom plánovaného zvýšenia kvality štatistiky a akýmikoľvek ďalšími priamymi alebo nepriamymi prínosmi vyplývajúcimi z dodatočného navrhovaného opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a Európsky register skupín podnikov sú smerodajným zdrojom na odvodzovanie kvalitných, konzistentných a koordinovaných populácií ekonomických subjektov z registrov podľa článku 16 tohto nariadenia na účely tvorby európskej štatistiky.

Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a Európsky register skupín podnikov sú autentickým a spoľahlivým zdrojom na odvodzovanie kvalitných, konzistentných a koordinovaných populácií ekonomických subjektov z registrov podľa článku 16 tohto nariadenia na účely tvorby európskej štatistiky.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov sú smerodajným zdrojom pre vnútroštátne populácie ekonomických subjektov z registrov. Európsky register skupín podnikov je smerodajným zdrojom populácie podnikov Európskeho štatistického systému pre podnikovú štatistiku vyžadujúcu si koordináciu cezhraničných informácií.

Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov sú smerodajným zdrojom pre vnútroštátne populácie ekonomických subjektov zo štatistických registrov. Európsky register skupín podnikov je smerodajným zdrojom populácie podnikov Európskeho štatistického systému pre podnikovú štatistiku vyžadujúcu si koordináciu cezhraničných informácií.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21 s cieľom zmeniť čiastkové témy registra uvedené v prílohe III, aby tak zohľadnila relevantný technický a ekonomický vývoj a nové potreby používateľov.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21 s cieľom zmeniť čiastkové témy registra uvedené v prílohe III, aby tak zohľadnila relevantný technický a ekonomický vývoj a nové potreby používateľov a pridať podrobný opis pre každú čiastkovú tému registra.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 2 na účely podrobnej špecifikácie detailov opisu v prípade každej čiastkovej témy v registri.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

prenos dôverných údajov medzi vnútroštátnymi štatistickými orgánmi a Komisiou (Eurostatom) sa uskutočňuje v rozsahu, v ktorom je takýto prenos potrebné na tvorbu európskej štatistiky. Akýkoľvek ďalší prenos musí výslovne povoliť vnútroštátny orgán, ktorý údaje zozbieral.

prenos dôverných údajov medzi vnútroštátnymi štatistickými orgánmi a Komisiou (Eurostatom) sa uskutočňuje v rozsahu, v ktorom je takýto prenos potrebný výlučne na štatistické účely na tvorbu európskej štatistiky. Akýkoľvek ďalší prenos musí výslovne povoliť vnútroštátny orgán, ktorý údaje zozbieral.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 2 splnomocnená prijímať vykonávacie akty na účely špecifikácie štatistických údajových prvkov uvedených v písmenách a) až i) a na špecifikáciu zoznamu štatistických údajových prvkov, ktoré sa vzťahujú na určitý tovar alebo pohyby a na údaje zostavované na základe údajov z colných vyhlásení podľa článku 12 ods. 1 písm. b) a c).

Komisia je v súlade s článkom 21 splnomocnená prijímať delegované akty na účely doplnenia štatistických údajových prvkov uvedených v písmenách a) až i) a nadoplnenie zoznamu štatistických údajových prvkov, ktoré sa vzťahujú na určitý tovar alebo pohyby a na údaje zostavované na základe údajov z colných vyhlásení podľa článku 12 ods. 1 písm. b) a c).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Kvalitu zasielaných údajov a metaúdajov posudzuje Komisia (Eurostat).

3.  Kvalitu zasielaných údajov a metaúdajov transparentne posudzuje Komisia (Eurostat).

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, v ktorých sa špecifikujú formy, obsah a lehoty na prenos správ o metaúdajoch a správ o kvalite údajov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 2.

6.  Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, v ktorých sa špecifikujú formy, obsah a lehoty na prenos správ o metaúdajoch a správ o kvalite údajov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 2.

 

Pri vypracúvaní takýchto vykonávacích aktov sa zohľadnia možné dodatočné náklady a administratívne zaťaženie členských štátov alebo respondentov, a to spolu s odhadom plánovaného zvýšenia kvality štatistiky a akýmikoľvek ďalšími priamymi alebo nepriamymi prínosmi vyplývajúcimi z dodatočného navrhovaného opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Na požiadanie Komisie (Eurostatu) členské štáty poskytujú doplňujúce informácie potrebné na vyhodnotenie kvality štatistických informácií.

8.  Na požiadanie Komisie (Eurostatu) členské štáty poskytujú doplňujúce informácie, ako aj akékoľvek aktualizácie týchto informácií potrebné na vyhodnotenie kvality štatistických informácií.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zašlú Komisii (Eurostatu) na požiadanie všetky príslušné informácie so zreteľom na vykonávanie tohto nariadenia v členských štátoch.

3.  Členské štáty zašlú Komisii (Eurostatu) na požiadanie všetky príslušné informácie, ako aj aktualizácie týchto informácií so zreteľom na vykonávanie tohto nariadenia v členských štátoch. Takéto žiadosti Komisie nesmú pôsobiť členským štátom výrazné dodatočné administratívne alebo finančné zaťaženie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prvé pilotné štúdie, ktoré sa majú začať, sa týkajú spôsobov dodania v medzinárodnom obchode so službami a medzinárodného obchodu so službami podľa podnikových charakteristík.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  vývoj metodík zameraných na zníženie administratívnej a finančnej záťaže pri poskytovaní požadovaných informácií štatistickými jednotkami, najmä pokiaľ ide o MSP.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  vývoj alebo posilnenie procesov, systémov IT a podobných podporných funkcií s cieľom vytvoriť štatistiky vyššej kvality alebo znížiť administratívnu a finančnú záťaž.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článkoch 5, 6, 9 a 12 sa na Komisiu prenáša na neurčité obdobie.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článkoch 5, 6, 9, 12, 13 a 24 sa na Komisiu prenáša na obdobie piatich rokov. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 5, 6, 9 a 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 5, 6, 9,12, 13 a 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 5, 6, 9 a 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 5, 6, 9, 12, 13 a 24 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak si uplatňovanie tohto nariadenia vo vnútroštátnom štatistickom systéme členského štátu vyžaduje významné úpravy, Komisia môže udeliť prostredníctvom vykonávacích aktov výnimky z jeho uplatňovania na obdobie maximálne troch rokov, ak tieto výnimky neznemožňujú porovnateľnosť údajov členských štátov ani výpočet vyžadovaných včasných a reprezentatívnych európskych agregátov.

1.  Ak si uplatňovanie tohto nariadenia vo vnútroštátnom štatistickom systéme členského štátu vyžaduje významné úpravy, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú výnimky z jeho uplatňovania na obdobie maximálne troch rokov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia prijme uvedené vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 2.

2.  Komisia v súlade s článkom 21 prijme delegované akty.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Uplatňuje sa od 1. januára 2019.

2.  Uplatňuje sa od [dátum jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Články 11 až 15 sa však uplatňujú od 1. januára 2020.

3.  Články 11 až 15 sa však uplatňujú od [dátum dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Príloha I – predmetná oblasť 2 – riadok 5 a (nový)

Téma

Čiastkové témy

 

Pozmeňujúci návrh

Téma

Čiastkové témy

Finančné činnosti

Čistý zisk priraditeľný akcionárom

 

Zisk na akciu

 

Návratnosť vlastného kapitálu

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Príloha I – predmetná oblasť 2 – riadok 8 a (nový)

Téma

Čiastkové témy

 

Pozmeňujúci návrh

Téma

Čiastkové témy

Životné prostredie a zmena klímy

Prijaté/predané kvóty na emisie CO2

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Príloha I – predmetná oblasť 1 – riadok 4

Téma

Periodicita

Produkcia a výkony

mesačne; štvrťročne v prípade malých krajín za sekciu F klasifikácie NACE

 

Pozmeňujúci návrh

Téma

Periodicita

Produkcia a výkony

mesačne; štvrťročne v prípade malých* krajín za sekciu F klasifikácie NACE

 

* Ako sa uvádza vo vykonávacích aktoch podľa článku 7 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Príloha II – predmetná oblasť 2 – riadok 3

Téma

Periodicita

Vstupy výskumu a vývoja

dvojročne; ročne v prípade členenia výdavkov na vlastný výskum a vývoj, zamestnancov výskumu a vývoja a počtu výskumných pracovníkov, ako aj v prípade verejných rozpočtových prostriedkov alebo výdavkov na výskum a vývoj (ďalej len „GBAORD“) a vnútroštátneho verejného financovania nadnárodne koordinovaného výskumu a vývoja

 

Pozmeňujúci návrh

Téma

Periodicita

Vstupy výskumu a vývoja

ročne

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Príloha II – predmetná oblasť 2 – riadok 5 a (nový)

Téma

Periodicita

 

Pozmeňujúci návrh

Téma

Periodicita

Finančné činnosti

ročne

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Príloha II – predmetná oblasť 2 – riadok 7

Téma

Periodicita

Inovácia

dvojročne

 

Pozmeňujúci návrh

Téma

Periodicita

Inovácia

ročne

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Príloha II – predmetná oblasť 2 – riadok 8 a (nový)

Téma

Periodicita

 

Pozmeňujúci návrh

Téma

Periodicita

životné prostredie a zmena klímy;

ročne


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Existuje rastúci dopyt po kvalitných štatistikách a údajoch o podnikoch v Európskej únii. Používatelia údajov ako súkromné subjekty a tvorcovia politiky ich využívajú na prijímanie rozhodnutí založených na dôkazoch, t. j. prispievajú k posilňovaniu jednotného trhu založeného na vedomostiach a inovácii.

Európska podniková štatistika by mala vychádzať zo spoločného a jednoduchého rámca, s harmonizovanými vymedzeniami, ktorú uľahčia pochopenie stavu hospodárstva EÚ. Údaje by sa mali získavať nákladovo efektívnym spôsobom a poskytovať včas, a mali by byť porovnateľné v rámci členských štátov.

Štatistiky a údaje týkajúce sa služieb pre podniky zostávajú výzvou, najmä z dôvodu ich relatívneho nedostatku. Skutočnosť, že sa mení charakter európskeho hospodárstva, a nejasné hranice medzi výrobou a službami, situáciu ešte komplikujú.

Európsky parlament pri mnohých príležitostiach opakovane zdôraznil potrebu presnejších a včasnejších údajov a štatistík na úrovni Únie, a to prostredníctvom nariadení aj vlastných iniciatívnych správ. Komisia reagovala na tieto požiadavky návrhom nového rámcového nariadenia (FRIBS), ktorého cieľom je integrácia štatistických požiadaviek a právnych aktov pre podnikovú štatistiku ich zefektívnením a zjednodušením. Zmenou nariadenia (ES) č. 184/2005 a zrušením desiatich existujúcich právnych aktov využíva Komisia Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) na vytvorenie spoločného rámca pre tvorbu a zostavovanie podnikových štatistík Európskeho štatistického systému (ESS), a súčasné rozšírenie systému s cieľom zahrnúť služby, na ktoré sa predtým nevzťahoval.

Spravodajca vo všeobecnosti súhlasí s návrhom Komisie. Usiluje však o zlepšenie návrhu jeho väčším zosúladením s účelom programu REFIT: jeho zjednodušením, znížením nákladov a zvýšením predvídateľnosti. Aj keď spravodajca uznáva potrebu rozšíriť pokrytie systému ESS s cieľom zahrnúť určité služby, a potrebu flexibilného prístupu v tomto rámci s cieľom umožniť prispôsobenie vývoju metodiky a včasnú reakciu na vznikajúce potreby používateľov údajov, je presvedčený, že je ďalej potrebné zabezpečiť, aby sa dodatočné náklady a administratívna záťaž na podniky, najmä na MSP, obmedzili na minimum. Spravodajca je presvedčený, že je rovnako dôležité posilniť pravidlá týkajúce sa dôvernosti údajov.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky

Referenčné čísla

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Dátum predloženia v EP

6.3.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.3.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

11.4.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

57

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Dátum predloženia

23.3.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne oznámenie