Procedūra : 2017/2180(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0095/2018

Pateikti tekstai :

A8-0095/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.66
CRE 18/04/2018 - 12.66

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0171

PRANEŠIMAS     
PDF 680kWORD 55k
26.3.2018
PE 613.429v03-00 A8-0095/2018

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2180(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Brian Hayes

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantį jai lengvatas(4), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0095/2018),

1.  patvirtina Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, kad šios bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantį jai lengvatas(9), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0095/2018),

1.  pritaria ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0095/2018),

A.  kadangi Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) Tarybos sprendimu 2007/198/Euratomas įsteigta 2007 m. kovo mėn. 35 metų laikotarpiui(11);

B.  kadangi Bendrosios įmonės nariai yra Komisijos atstovaujamas Euratomas, Euratomo valstybės narės ir trečiosios šalys, sudariusios su Euratomu bendradarbiavimo susitarimą valdomos branduolių sintezės srityje;

C.  kadangi Bendrosios įmonės tikslai yra: a) teikti Sąjungos įnašą į tarptautinį branduolių sintezės energijos projektą ITER; b) įgyvendinti Euratomo ir Japonijos „platesnio požiūrio“ susitarimą ir c) pasirengti demonstracinio branduolių sintezės reaktoriaus (DEMO) statybai;

D.  kadangi Bendroji įmonė pradėjo savarankiškai dirbti 2008 m. kovo mėn.;

Bendrosios nuostatos

1.  pažymi, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) padarė išvadą, jog Bendrosios įmonės finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės;

2.  pripažįsta, kad 2016 finansinių metų Bendrosios įmonės metinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pabrėžia, kad Bendroji įmonė yra atsakinga už Sąjungos įnašo į projektą ITER valdymą, taip pat pabrėžia, kad iki 2020 m. privaloma išlaikyti viršutinę 6 600 000 000 EUR biudžeto ribą; pažymi, kad į šį skaičių neįtraukta Komisijos 2010 m. pasiūlyta 663 000 000 EUR suma galimoms nenumatytoms išlaidoms padengti;

4.  pažymi, kad 2016 m. lapkričio mėn. ITER organizacijos taryba (toliau – ITER taryba) patvirtino naujas pagrindines ITER projekto sąlygas: apimtį, tvarkaraštį ir sąnaudas; taip pat pažymi, kad patvirtintas bendras projekto veiklos „Pirmoji plazma“ ir „Deuteris – tritis“ tvarkaraštis; pažymi, kad, patvirtinus naujas pagrindines projekto ITER sąlygas, Bendroji įmonė sudarė naują tvarkaraštį ir perskaičiavo atitinkamas sąnaudas Bendrajai įmonei baigus mokėti projekto statybos etapo įnašus;

5.  vėl reiškia susirūpinimą, kad planuojama įvertinta viso statybos etapo užbaigimo data dabar yra 15 metų vėlesnė, palyginti su pradinėmis sąlygomis; atkreipia dėmesį į tai, kad ITER tarybos patvirtintame naujame tvarkaraštyje pasirinkta keturių etapų metodika, dėl to pirmąjį projekto statybos etapo strateginį orientyrą („Pirmoji plazma“) numatoma pasiekti 2025 m. gruodžio mėn., o visą statybos etapą numatoma baigti 2035 m. gruodžio mėn.; supranta, kad naujosios etapų metodikos tikslas yra projekto įgyvendinimą geriau suderinti su visų ITER organizacijos narių prioritetais ir apribojimais;

6.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad, remiantis 2016 m. gruodžio mėn. Bendrosios įmonės valdybai pateiktais rezultatais, yra numatoma, jog, be statybos etapui jau skirtų 5 400 000 000 EUR, po 2020 m. reikės papildomo finansavimo, todėl patvirtintas 6 600 000 000 EUR biudžetas padidės 82 proc.; pakartoja, kad Tarybos 2010 m. patvirtinta 6 600 000 000 EUR suma yra viršutinė Bendrosios įmonės išlaidų iki 2020 m. riba; pripažįsta, kad norint skirti papildomą finansavimą projektui ITER užbaigti, įsipareigojimus reikės įtraukti į būsimą Daugiametę finansinę programą;

7.  pabrėžia, kad, be statybos etapo, Bendroji įmonė po 2035 m. turės prisidėti prie ITER eksploatavimo etapo, o vėliau – ITER veiklos nutraukimo ir eksploatacijos nutraukimo etapų; mano, jog tai, kad tie įnašai dar neapskaičiuoti, yra susirūpinimą kelianti aplinkybė; ragina Bendrąją įmonę kuo greičiau apskaičiuoti šių etapų sąnaudas;

8.  pabrėžia, kad 2017 m. birželio 14 d. Komisija paskelbė komunikatą „ES įnašas į pertvarkytą ITER projektą“(12), siekdama gauti Europos Parlamento palaikymą ir ES Tarybos įgaliojimą Komisijai Euratomo vardu patvirtinti naujas pagrindines sąlygas;

9.  pripažįsta, kad, nors Bendrosios įmonės prognozė dėl „Pirmosios plazmos“ atitinka ITER organizacijos projekto tvarkaraštį, projekto užbaigimo terminu laikoma kiek įmanoma anksčiausia techniškai pasiekiama data;

10.  pabrėžia, kad, nors į naująsias pagrindines sąlygas atsarga dėl nenumatytų atvejų neįtraukta, pirmiau minėtame 2017 m. birželio 14 d. komunikate Komisija pabrėžė, jog būtų tikslinga numatyti 24 mėnesių laikotarpio ir 10–20 proc. biudžeto išteklių atsargą; pažymi, kad, be priemonių, kurių imtasi tam, kad būtų laikomasi viršutinės 6 600 000 000 EUR biudžeto ribos, visi viešieji pirkimai ir visų komponentų, kurie neturi esminės reikšmės „Pirmajai plazmai“, įrengimas buvo atidėti; atkreipia dėmesį į tai, kad, nors imtasi teigiamų veiksmų projekto ITER statybos etapo valdymui ir kontrolei pagerinti, vis dar yra rizikos, kad būsimos sąnaudos didės ir projektą bus vėluojama įgyvendinti, palyginti su siūlomomis naujosiomis pagrindinėmis sąlygomis; pažymi, kad Bendroji įmonė, o taip pat ir visos projekto šalys, privalo pripažinti šią riziką ir į ją atsižvelgti;

11.  pabrėžia, kad 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė informavo Europos Vadovų Tarybą apie sprendimą išstoti iš ES ir Euratomo; pažymi, kad deramasi dėl susitarimo dėl jos išstojimo sąlygų; atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinė Karalystė keletą kartų išreiškė susidomėjimą tolesniu dalyvavimu ES branduolių sintezės energetikos srities veikloje; be to, pažymi, jog Sąjungos ir Jungtinės Karalystės branduolių sintezės bendruomenės tikisi, kad, siekiant atlikti gyvybiškai svarbų ITER projekto parengiamąjį darbą, po 2018 m. bus tęsiamas Jungtinėje Karalystėje Kulhame vykdomas JET (Jungtinio Europos toro) branduolių sintezės eksperimentas;

Biudžeto ir finansų valdymas

12.  pažymi, kad į 2016 m. galutinį projekto įgyvendinimo biudžetą įtraukti 488 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimai ir 724 510 000 EUR mokėjimų asignavimai; pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai atitinkamai panaudoti 99,8 ir 98 proc.;

13.  pažymi, kad iš 488 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų biudžeto beveik 100 proc. panaudota tiesioginiams individualiems įsipareigojimams;

14.  pripažįsta, kad 2016 m. panaikintų asignavimų dalis buvo labai maža ir sudarė mažiau negu 1 proc. biudžeto, nes beveik visas 2016 m. biudžetas įvykdytas ir asignavimai savaime perkelti į kitą laikotarpį; pažymi, kad panaikinti 1 202 662 EUR asignavimai atitinka 2016 m. nesumokėtas sumas pagal neįvykdytus administracinius įsipareigojimus, kurie buvo perkelti iš 2015 m.;

15.  pažymi, kad 2015 m. biudžeto įvykdymo rezultatas buvo 5 880 000 EUR;

16.  išreiškia susirūpinimą, kad Bendroji įmonė praleido progą pateikti išsamią informaciją apie savo 2016 m. biudžeto ir finansų valdymą, palyginti su 2015 m. (mokėjimo operacijos, bendrieji ir individualūs įsipareigojimai, svarbūs paaiškinimai ir pastabos dėl biudžeto vykdymo); siūlo Bendrajai įmonei atsižvelgti į šį pranešimą ir pateikti minėtus duomenis biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

17.  pažymi, kad 2015 m. birželio mėn. Bendrosios įmonės valdyba patvirtino kovos su sukčiavimu strategiją ir atitinkamą veiksmų planų ir kad 2016 m. įgyvendinti beveik visi jame numatyti veiksmai; tačiau pažymi, kad Bendroji įmonė nesukūrė specialios priemonės, kuri palengvintų jos veiksmų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, ypač veiksmų, susijusių su rizikos nustatymu ir vertinimu, derybomis ir sutarčių skyrimo procedūromis, stebėseną; palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė šiuo metu rengia reikalavimus, pagal kuriuos bus nustatyti priemonės, leisiančios Bendrajai įmonei sistemingai rinkti informaciją apie viešųjų pirkimų procedūrų kovos su sukčiavimu rodiklius, taip pat leisiančios Bendrosios įmonės darbuotojams įtraukti papildomą įspėjamąją informaciją į bet kurią viešųjų pirkimų procedūrą, parametrai;

18.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. kovos su sukčiavimu ir etikos pareigūnas kartu su atitinkamais padaliniais toliau įgyvendino Bendrosios įmonės kovos su sukčiavimu strategiją; Audito Rūmai per reguliarius vizitus ją patikrino;

19.  pažymi, kad 2015 m. Bendrajai įmonei patvirtinus informavimo apie pažeidimus taisykles ir nustačius jų įgyvendinimo eigą, parengta aiški ir išsami tvarka, kaip pranešti apie sunkius pažeidimus ir nusižengimus; Bendrojoje įmonėje šios tvarkos yra laikomasi;

Darbuotojų atranka ir įdarbinimas

20.  pažymi, kad Bendroji įmonė praleido įprastą progą pateikti išsamią informaciją apie 2016 m. darbuotojų atrankos ir samdos procedūras (Sąjungos tarnautojų, laikinųjų tarnautojų, sutartininkų ir laikinųjų darbuotojų skaičių, paskelbtų laisvų darbo vietų skaičių ir pan.), ir siūlo Bendrajai įmonei atsižvelgti į šį pranešimą ir pateikti tuos duomenis biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai;

Vidaus kontrolė

21.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Bendrojoje įmonėje yra sukurta sistema, pagal kurią rangovo patalpose atliekamas auditas, siekiant patikrinti, kaip laikomasi jo kokybės užtikrinimo reikalavimų; pripažįsta, kad per auditą tikrinama daug įgyvendinimo aspektų, įskaitant kokybės planą, visus konkretaus reikalavimo nesilaikymo atvejus, pirkimo kontrolę ir subrangos valdymą, dokumentacijos ir duomenų valdymą, pokyčių ir nukrypimų valdymą, inžinerinių darbų kokybės kontrolę, išsamų projekto tvarkaraštį, sutarties rizikos valdymą ir techninių darbų kokybės kontrolės planą; atkreipia dėmesį į tai, kad per 2016 m. atliktus 29 auditus nustatyti 47 kokybės užtikrinimo reikalavimų nesilaikymo atvejai ir pažymėtos 202 tobulintinos sritys; siūlo Bendrajai įmonei pateikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai išsamią keitimosi duomenimis ataskaitą;

22.  pripažįsta, kad 2016 m. rugsėjo mėn. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atliko viešųjų pirkimų tvarkos įgyvendinimo auditą ir kad Bendroji įmonė, atsižvelgdama į gautas rekomendacijas, vykdo veiksmų planą; pripažįsta ir palankiai vertina tai, kad VAT atliko sutarčių valdymo audito peržiūrą ir padarė išvadą, kad Bendroji įmonė tinkamai įvykdė visas su tuo susijusias jai skirtas rekomendacijas;

23.  pažymi, kad 2016 m. Bendrosios įmonės vidaus audito skyrius (VAS) atliko viešųjų pirkimų, susijusių su ITER pastatais, audito peržiūrą ir pažymėjo Bendrosios įmonės darbo reikšmę formalizuojant ir planuojant su viešųjų pirkimų veikla susijusią procedūrą, gaires, taisykles ir priemones; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad VAS irgi pateikė šešias rekomendacijas dėl procedūrų patobulinimo; palankiai vertina tai, kad iki 2017 m. liepos mėn. penkios iš šešių naujų VAS rekomendacijų buvo įgyvendintos, o šiuo metu įgyvendinama rekomendacija yra susijusi su nauja vidaus peržiūros grupės vaidmens apibrėžtimi;

24.  pažymi, kad dotacijų mokėjimų likutinis klaidų lygis nėra skaičiuojamas, nes jos sudaro nedidelę Bendrosios įmonės biudžeto dalį, taip pat dėl to, kad buvo atlikta mažai ex post auditų; džiaugdamasis pažymi, kad 2016 m. Europos mokslinių tyrimų įstaiga Bendrosios įmonės vardu pradėjo vieno paramos gavėjo ex post auditą; palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė ėmėsi būtinų veiksmų, kad ištaisytų per ankstesnių metų auditus nustatytas klaidas;

Veiklos viešieji pirkimai ir dotacijos

25.  pažymi, kad 2016 m. paskelbta 40 veiklos viešųjų pirkimų ir pasirašytos 52 viešųjų pirkimų sutartys;

26.  susirūpinęs pažymi, kad 2016 m., palyginti su 2015 m., vidutinė didesnės negu 1 000 000 EUR vertės viešųjų pirkimų sutarties sudarymo trukmė pailgėjo (nuo 140 iki 162 dienų); pažymi, kad, palyginti su 2015 m., vidutinė didesnės negu 1 000 000 EUR vertės viešųjų pirkimų procedūrų trukmė taip pat pailgėjo (nuo 59 iki 71 dienos), bet dotacijų atveju – atitinkamai sutrumpėjo (nuo 103 iki 61 dienos); pažymi, kad Bendroji įmonė privalo imtis aiškių veiksmų ir tinkamai išspręsti nerimą keliantį pirmiau minėtos vertės ir 1 000 000 EUR ribos nesiekiančių pirkimų sutarčių sudarymo procedūrų trukmės ilgėjimo klausimą;

Kiti klausimai

27.  siūlo Bendrajai įmonei pasinaudoti bendrųjų įmonių tinklu, kuris veikia kaip bendrųjų įmonių bendradarbiavimo platforma;

28.  pripažįsta, kad reikia, jog Bendroji įmonė, pasitelkdama institucijas, palaikytų ryšį su Sąjungos piliečiais, informuodama apie svarbius vykdomus mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo projektus, pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį į realius patobulinimus, kurie yra jos darbo rezultatas ir kurie numatyti kaip svarbi jai pavestų užduočių dalis, ir tai, kad Bendroji įmonė bendradarbiauja su kitomis bendrosiomis įmonėmis, didindama visuomenės informuotumą apie jų darbo naudą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 426, 2017 12 12, p. 31.

(2)

OL C 426, 2017 12 12, p. 31.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 426, 2017 12 12, p. 31.

(7)

OL C 426, 2017 12 12, p. 31.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

  2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas (OL L 90, 2007 3 30, p. 58).

(12)

COM(2017) 0319.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas