Postopek : 2017/2180(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0095/2018

Predložena besedila :

A8-0095/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.66
CRE 18/04/2018 - 12.66

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0171

POROČILO     
PDF 598kWORD 54k
26.3.2018
PE 613.429v03-00 A8-0095/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016

(2017/2180(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Brian Hayes

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016

(2017/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(4) in zlasti člena 5(3),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2018),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016

(2017/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom skupnega podjetja(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(9) in zlasti člena 5(3),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016

(2017/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2018),

A.  ker je bilo Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (Fuzija za energijo) (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno marca 2007 za obdobje 35 let z Odločbo Sveta 2007/198/Euratom(11);

B.  ker so člani skupnega podjetja Euratom, ki ga zastopa Komisija, države članice Euratoma in tretje države, ki so sklenile sporazum o sodelovanju z Euratomom na področju nadzorovane jedrske fuzije;

C.  ker so cilji skupnega podjetja: (a) zagotavljanje prispevka Unije mednarodnemu projektu za fuzijsko energijo ITER; (b) izvajanje sporazuma o širšem pristopu med Euratomom in Japonsko; priprava gradnje demonstracijskega fuzijskega reaktorja (DEMO);

D.  ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati marca 2008;

Splošno

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu skupnega podjetja za proračunsko leto 2016 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da zaključni račun skupnega podjetja v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z njegovimi finančnimi pravili in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  potrjuje, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja za proračunsko leto 2016, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

3.  poudarja, da je skupno podjetje odgovorno za upravljanje prispevka Unije projektu ITER in da je treba do leta 2020 ohraniti zgornjo proračunsko mejo, ki znaša 6.600.000.000 EUR; ugotavlja, da ta znesek ne vključuje 663.000.000 EUR, ki jih je predlagala Komisija leta 2010 za kritje morebitnih nepredvidenih stroškov;

4.  ugotavlja, da je svet organizacije ITER (v nadaljevanju: svet ITER) novembra 2016 potrdil novo referenčno osnovo obsega, časovnega razporeda in stroškov projekta ITER; poleg tega ugotavlja, da je bil odobren splošni časovni razpored za operaciji prva plazma in devterij–tritij ter da je po odobritvi nove referenčne osnove projekta ITER skupno podjetje določilo nov časovni razpored in ponovno izračunalo stroške ob dokončanju svojega prispevka h gradbeni fazi projekta;

5.  je zaskrbljen, ker je datum dokončanja celotne gradbene faze trenutno predviden približno 15 let pozneje, kot je bilo prvotno načrtovano; je seznanjen z dejstvom, da je v novem časovnem razporedu, ki ga je sprejel svet ITER, določen pristop v štirih fazah, pri čemer je december 2025 rok za dosego prvega strateškega mejnika gradbene faze projekta („prva plazma“), december 2035 pa predviden datum dokončanja celotne gradbene faze; priznava dejstvo, da je novi pristop v fazah namenjen boljši uskladitvi izvajanja projekta s prednostnimi nalogami in omejitvami vseh članov organizacije ITER;

6.  upošteva ugotovitev v poročilu Računskega sodišča, da rezultati, ki so bili predstavljeni upravnemu odboru skupnega podjetja decembra 2016, nakazujejo zahtevo po pričakovanih dodatnih sredstvih poleg že dodeljenih 5.400.000.000 EUR za gradbeno fazo po letu 2020, kar pomeni 82-odstotno zvišanje odobrenega proračuna, ki je znašal 6.600.000.000 EUR; ponavlja, da znesek 6.600.000.000 EUR, ki ga je leta 2010 sprejel Svet, pomeni zgornjo mejo za porabo skupnega podjetja do leta 2020; se zaveda, da morajo dodatna sredstva, ki so potrebna za dokončanje projekta ITER, vključevati prihodnje obveznosti iz večletnega finančnega okvira;

7.  poudarja, da bo moralo poleg gradbene faze skupno podjetje prispevati tudi k operativni fazi ITER po letu 2035 ter k poznejšima fazama deaktivacije in razgradnje; meni, da je zaskrbljujoče, da ti prispevki še niso bili ocenjeni; poziva skupno podjetje, naj čim prej oceni stroške teh faz;

8.  poudarja, da je Komisija 14. junija 2017 objavila sporočilo z naslovom Prispevek EU k prenovljenemu projektu ITER(12), v katerem je poskušala pridobiti podporo Evropskega parlamenta in pooblastilo Sveta za odobritev nove osnove v imenu Euratoma;

9.  priznava, da so napovedi skupnega podjetja za prvo plazmo sicer skladne s časovnim načrtom organizacije ITER za projekt, rok v časovnem načrtu pa šteje za najhitrejši tehnično izvedljiv datum;

10.  poudarja, da nova referenčna vrednost sicer ne vključuje varnostne rezerve, vendar je Komisija v zgoraj omenjenem sporočilu z dne 14. junija 2017 predlagala, da bi bili ustrezni varnostni rezervi do 24 mesecev, kar zadeva časovni načrt, in 10 do 20 %, kar zadeva proračun; poleg tega ugotavlja, da je bil med ukrepi, ki so bili sprejeti, da bi upoštevali omejitev proračuna na 6.600.000.000 EUR, odlog naročila in namestitve vseh sestavnih delov, ki niso bistveni za prvo plazmo; opozarja na dejstvo, da so bili sicer sprejeti pozitivni ukrepi za izboljšanje upravljanja in nadziranja gradbene faze projekta ITER, vendar še vedno obstaja tveganje nadaljnjih zvišanj stroškov in zamud pri izvedbi projekta glede na novo predlagano osnovo; ugotavlja, da se morajo takih tveganj zavedati tako skupno podjetje kot tudi vse strani, ki so vključene v projekt;

11.  poudarja, da je Združeno kraljestvo 29. marca 2017 Evropski svet obvestilo o svoji odločitvi, da izstopi iz EU in Euratoma; je seznanjen, da potekajo pogajanja o sporazumu o podrobnostih izstopa; ugotavlja, da je ob različnih priložnostih Združeno kraljestvo izrazilo zanimanje za nadaljnje sodelovanje v EU na področju fuzijske energije; poleg tega ugotavlja, da so strokovnjaki Unije in Združenega kraljestva s področja fuzije izrazili upanje, da se bo preskušanje JET v Culhamu v Združenem kraljestvu še nadaljevalo tudi po letu 2018, da bi opravili pomembno pripravljalno delo za projekt ITER;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

12.  je seznanjen, da je končni proračun za proračunsko leto 2016, ki je bil na voljo za izvedbo, vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 488.000.000 EUR in odobritve plačil v višini 724.510.000 EUR; ugotavlja, da je stopnja porabe odobritev za prevzem obveznosti znašala 99,8 %, stopnja porabe odobritev plačil pa 98 %;

13.  ugotavlja, da je bilo od 488.000.000 EUR, ki so bili na voljo za odobritve za prevzem obveznosti, skoraj 100 % izvršenih z neposrednimi posameznimi prevzetimi obveznostmi;

14.  potrjuje, da je bila zaradi skoraj polnega izvrševanja proračuna za leto 2016 in samodejnega prenosa raven storniranih odobritev za leto 2016 zelo nizka, in sicer je znašala manj kot 1 % proračuna; ugotavlja, da stornirane odobritve v višini 1.202.662 EUR ustrezajo neplačanim zneskom iz leta 2016 za odprte upravne obveznosti, ki so bile prenesene iz leta 2015;

15.  ugotavlja, da je leta 2015 bilanca realizacije proračuna znašala 5.880.000 EUR;

16.  je zaskrbljen, ker skupno podjetje ni izkoristilo priložnosti, da bi podalo podrobne informacije o svojem upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 (plačilne transakcije, skupne in posamezne prevzete obveznosti, pomembne opombe in pripombe glede izvrševanja proračuna); poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice te podatke pošlje kot dodatek k temu poročilu;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

17.  ugotavlja, da je upravni odbor skupnega podjetja junija 2015 sprejel strategijo za boj proti goljufijam in ustrezen akcijski načrt, večina ukrepov iz njega pa je bila izvedena v letu 2016; vendar ugotavlja, da skupno podjetje ni vzpostavilo posebnega orodja za lažje spremljanje svojih ukrepov v zvezi s postopki za oddajo javnih naročil, zlasti tistih, ki so povezani z oceno tveganja ter fazami ocenjevanja, izbire in dodelitve v teh postopkih; pozdravlja dejstvo, da skupno podjetje trenutno opredeljuje zahteve za določitev parametrov orodja, ki mu bo omogočilo sistematično zbiranje informacij v zvezi s kazalniki za boj proti goljufijam v postopkih za oddajo javnih naročil, njegovemu osebju pa dalo možnost, da vnese dodatne informacije o opozorilnih znakih v zvezi s katerim koli postopkom za oddajo javnih naročil;

18.  pozdravlja dejstvo, da je uradnik za etiko in boj proti goljufijam v letu 2016 skupaj z ustreznimi enotami nadalje izvajal strategijo skupnega podjetja za boj proti goljufijam, kar je med rednimi obiski preverilo Računsko sodišče;

19.  ugotavlja, da je bil po sprejetju pravil skupnega podjetja o prijavljanju nepravilnosti leta 2015 pripravljen osnutek postopka izvajanja z jedrnatim in podrobnim načrtom, kako prijaviti resne nepravilnosti in kršitve ter kako v zvezi z njimi ukrepa skupno podjetje;

Izbor osebja in zaposlovanje

20.  ugotavlja, da je skupno podjetje zamudilo standardno priložnost za vključitev podrobnih informacij o svojih postopkih za izbor osebja in zaposlovanje v letu 2016 (število uradnikov Unije, začasnih uslužbencev, pogodbenih uslužbencev in agencijskih delavcev, število objavljenih delovnih mest itd.), in poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice te podatke pošlje kot dodatek k temu poročilu;

Notranja kontrola

21.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da ima skupno podjetje sistem za izvajanje revizij v prostorih izvajalcev, da preveri, ali so izpolnjene njegove zahteve za zagotavljanje kakovosti; potrjuje, da revizije zajemajo številne vidike izvajanja, vključno z načrtom za kakovost, vsemi neskladnostmi s specifičnimi zahtevami, kontrolo nabave in upravljanjem oddajanja del podizvajalcem, ravnanjem z dokumentacijo in upravljanjem podatkov, upravljanjem sprememb in odstopanj, načrtom za kontrolo kakovosti gradbenih del, podrobnim terminskim načrtom projekta, obvladovanjem tveganja v zvezi z javnimi naročili in načrtom za kontrolo kakovosti tehničnih del; opozarja, da je bilo v 29 revizijah, ki so bile izvedene v letu 2016, ugotovljenih 47 primerov neskladnosti z zagotavljanjem kakovosti in 202 področji, na katerih so potrebne izboljšave; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži celovito izjavo o izmenjavi podatkov;

22.  potrjuje, da je Služba Komisije za notranjo revizijo septembra 2016 dokončala revizijo izvajanja ureditev v zvezi z javnim naročanjem in da skupno podjetje kot odziv na priporočila, dana na podlagi te revizije, izvaja akcijski načrt; z zadovoljstvom ugotavlja, da je Služba za notranjo revizijo spremljala tudi izvedbo priporočil iz svoje revizije o upravljanju pogodb in zaključila, da je skupno podjetje ustrezno izvedlo vsa njena zadevna priporočila;

23.  ugotavlja, da je skupina za notranjo revizijo skupnega podjetja leta 2016 spremljala izvajanje priporočil, ki jih je dala v okviru svoje revizije javnega naročanja na področju zgradb projekta ITER, in ugotovila, da je skupno podjetje opravilo veliko dela pri formalizaciji in zasnovi procesa, smernic, pravil in orodij, ki se nanašajo na dejavnosti javnega naročanja; ugotavlja tudi, da je skupina za notranjo revizijo izrekla šest dodatnih priporočil za izboljšanje postopkov; pozdravlja dejstvo, da je bilo do julija 2017 izvedenih pet od šestih novih priporočil skupine za notranjo revizijo in da se priporočilo, ki se izvaja, nanaša na ponovno opredelitev vloge skupine za notranji pregled;

24.  ugotavlja, da stopnja preostale napake za plačila nepovratnih sredstev ni bila izračunana, ker ta plačila predstavljajo le majhen delež proračuna skupnega podjetja in ker je bilo doslej izvedenih le malo naknadnih revizij; z zadovoljstvom ugotavlja, da je začela Izvajalska agencija za raziskave v imenu skupnega podjetja leta 2016 izvajati naknadno revizijo enega izmed upravičencev; pozdravlja dejstvo, da je skupno podjetje sprejelo potrebne ukrepe za odpravo napak, ki so bile ugotovljene v revizijah prejšnjih let;

Operativna javna naročila in nepovratna sredstva

25.  ugotavlja, da je bilo v letu 2016 začetih 40 postopkov za oddajo operativnih javnih naročil in podpisanih 52 pogodb za javna naročila;

26.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je povprečni čas dodelitve javnih naročil v vrednosti nad 1.000.000 EUR leta 2016 v primerjavi z letom 2015 zvišal s 140 na 162 dni; ugotavlja, da se je povečalo tudi povprečno trajanje postopkov za oddajo javnih naročil v vrednosti pod 1.000.000 EUR (s 59 na 71 dni), trajanje postopkov za nepovratna sredstva pa se je bistveno skrajšalo (s 103 na 61 dni), kar je v skladu s podatki iz leta 2015; ugotavlja, da mora skupno podjetje odločno ukrepati, da bi ustavilo zaskrbljujoče podaljševanje trajanja postopkov za oddajo javnih naročil tako nad vrednostjo 1.000.000 EUR kot tudi pod njo;

Druga vprašanja

27.  poziva skupno podjetje, naj izkoristi prednosti mreže skupnih podjetij, ki ponuja platformo za sodelovanje teh podjetij;

28.  priznava, da mora skupno podjetje prek institucij komunicirati z njenimi državljani o svojih pomembnih raziskavah in sodelovanju, in poudarja pomen izpostavljanja dejanskih izboljšanj, doseženih z delom skupnega podjetja, kar je pomemben del njegovih nalog, ter sodelovanje z drugimi skupnimi podjetji pri spodbujanju ozaveščenosti javnosti o prednostih, ki jih prinaša njihovo delo.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 426, 12.12.2017, str. 31.

(2)

UL C 426, 12.12.2017, str. 31.

(3)

UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 90, 30.3.2007, str. 58.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 426, 12.12.2017, str. 31.

(7)

UL C 426, 12.12.2017, str. 31.

(8)

UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 90, 30.3.2007, str. 58.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Odločba Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (UL L 90, 30.3.2007, str. 58).

(12)

COM(2017)0319.

Zadnja posodobitev: 12. april 2018Pravno obvestilo