Postupak : 2017/2176(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0096/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0096/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.44

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0149

IZVJEŠĆE     
PDF 616kWORD 59k
26.3.2018
PE 613.460v02-00 A8-0096/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.

(2017/2176(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.

(2017/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016., s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2018),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.

(2017/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016., s odgovorom Instituta(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(9), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.

(2017/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Revizorskog suda br. 4/2016: „Europski institut za inovacije i tehnologiju mora izmijeniti svoje mehanizme provedbe i elemente ustroja kako bi postigao očekivani učinak”,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dodatno jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je, prema njegovom izvještaju o prihodima i rashodima(11), konačni proračun Europskog instituta za inovacije i tehnologiju („Institut”) za financijsku godinu 2016. iznosio 293 796 532,54 EUR, što predstavlja povećanje od 4,51 % u odnosu na 2015. godinu; budući da je ukupni doprinos Unije proračunu Instituta za 2016. iznosio 252 158 953,03 EUR;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Instituta za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Instituta pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2012., 2014. i 2015.

1.  izražava duboko žaljenje zbog niza neriješenih pitanja i korektivnih mjera koje se još provode kao odgovor na primjedbe Revizorskog suda iz 2012., 2014. i 2015., a koji su posebice povezani s uvjetom financiranja, ex ante provjerom troškovnika, financiranjem iz javnih i privatnih izvora, neiskorištenim odobrenim sredstvima, financijskom neovisnosti i poštovanjem načela dobrog financijskog upravljanja; poziva Institut da korektivne mjere provede čim prije tijekom 2018.;

2.  smatra da će mogućnost davanja razrješnice u idućim godinama biti dovedena u pitanje ako se bez odgode ne poduzmu učinkovite mjere i ostvare učinkoviti rezultati;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  konstatira na temelju završne računovodstvene dokumentacije Instituta da je njegovo praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 95 %, što je znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu (90,58 % za 2015.); napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila visokih 99 %, što je povećanje od 3,41 % u odnosu na 2015.;

Obveze i prijenosi

4.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je razina prijenosa rezerviranih odobrenih sredstava za glavu II. bila visokih 40 % (400 000 EUR) u odnosu na 44 % 2015. godine; prima na znanje da se ti prijenosi većinom odnose na ugovore za usluge u području IT-a pružene nakon isteka godine te za sastanke za koje računi još nisu primljeni;

5.  prima na znanje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te da nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako se planiraju unaprijed i priopćuju Revizorskom sudu;

Politika zapošljavanja

6.  izražava žaljenje što je prema izvješću Revizorskog suda Institut od svog osnivanja 2008. pa do srpnja 2014. imao četiri direktora; primjećuje da je radno mjesto direktora od kolovoza 2014. popunjeno na privremenoj osnovi, a od veljače 2013. to je slučaj s još jednim rukovodećim radnim mjestom; podupire primjedbu Revizorskog suda da se, osim što je to u suprotnosti s odredbama Pravilnika o osoblju prema kojima se privremeni vršitelj dužnosti postavlja na razdoblje od najviše jedne godine, takvim čestim izmjenama i dugotrajnim privremenim rješenjima stvara nesigurnost kod dionika i dovodi u pitanje strateški kontinuitet; prima na znanje odgovor Instituta da ne može komentirati postupak zapošljavanja za radno mjesto direktora Instituta s obzirom na to da njime upravlja Komisija; snažno potiče Komisiju da dovrši taj otvoreni postupak; prima na znanje da će Institut 2017. dovršiti postupak zapošljavanja za drugo rukovodeće radno mjesto;

7.  prima na znanje da je Institut 2016. zaposlio 15 članova osoblja i jednog upućenog nacionalnog stručnjaka, čime se ukupan broj osoblja na dan 31. prosinca 2016. popeo na 59, što odgovara povećanju od devet članova osoblja u odnosu na 31. prosinca 2015., uz 6 postupaka odabira koji su još u tijeku;

8.  opaža da je prema Planu radnih mjesta Instituta 36 mjesta (od ukupno 39 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) bila popunjena na dan 31. prosinca 2016. u usporedbi s 39 radnih mjesta na dan 31. prosinca 2015.;

9.  sa zadovoljstvom primjećuje da su radna mjesta na dan 31. prosinca 2016. bila gotovo uravnotežena u pogledu zastupljenosti spolova te su žene predstavljale 56 % osoblja, a muškarci 44 %; međutim, s određenom razinom zabrinutosti primjećuje da je omjer spolova u Upravnom odboru bio 36 % naprema 64 %;

10.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio kadrovske politike Instituta; ističe da je proračun potrošen na aktivnosti za dobrobit iznosio oko 226 EUR po članu osoblja, što odgovara trajanju od 0,5 dana po članu osoblja; primjećuje da je prosječan broj dana bolovanja bio 11,67 dana po članu osoblja;

11.  podržava obuke i informativne sastanke u području etike i integriteta, uključujući borbu protiv uznemiravanja, čiji je cilj povećati razinu osviještenosti osoblja; predlaže da se obuke i informativni sastanci redovno organiziraju;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Institut nije zaprimio nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

13.  prima na znanje da se većina radnih mjesta odnosi na operativne ili neutralne aktivnosti (70 %), a 30 % na administrativnu podršku i koordinaciju;

Javna nabava

14.  potvrđuje, na temelju navoda Instituta, postojanje strukturnog nedostatka osoblja u Institutu, što potvrđuje i Posebno izvješće Revizorskog suda br. 4/2016 o Institutu; napominje da je iznos bespovratnih sredstava po članu osoblja kojim se upravlja u Institutu bio znatno viši nego za bilo koji drugi program dodjele bespovratnih sredstava za istraživanja u Uniji: iako je proračun kojim se upravlja po članu osoblja u okviru 7. okvirnog programa iznosio između 12 500 000 EUR i 20 400 000 EUR, projektni službenici u Institutu godišnje upravljaju s bespovratnim sredstvima u iznosu do 90 000 000 EUR; napominje da veliko radno opterećenje i velika odgovornost koji iz toga proizlaze mogu povećati fluktuaciju osoblja, što utječe na obavljanje temeljnih zadaća Instituta;

15.  napominje da su u travnju 2016. dodijeljena bespovratna sredstva i potpisani sporazumi o bespovratnim sredstvima za 2016. godinu; napominje da se, unatoč poboljšanju koje je ostvareno 2016. godine, kašnjenjima u donošenju odluka o dodjeli bespovratnih sredstava i potpisivanju sporazuma o bespovratnim sredstvima stvara nesigurnost i smanjuje spremnost partnera da izdvoje resurse i započnu aktivnosti početkom godine;

16.  prima na znanje da su najnoviji pozivi za nove zajednice znanja i inovacija (ZZI), za koje su tematska područja utvrđena u strateškom inovacijskom programu Instituta za razdoblje 2014. – 2020., naišli na ograničeno natjecanje; prima na znanje da je poziv iz 2016. godine za dva dodatna ZZI-ja („Food” (hrana) i „Added-Value Manufacturing” (proizvodnja s dodanom vrijednošću)) privukao tri prijedloga, pri čemu jedan prijedlog za ZZI za proizvodnju s dodanom vrijednošću nije bio odabran zbog problema s kvalitetom; prima na znanje da je uspostavljeno izvrsno partnerstvo, osim u području proizvodnje („Manufacturing”); sa zadovoljstvom prima na znanje da je Institut donio zaključak o nekoliko mjera ublažavanja koje će u budućnosti smanjiti rizik zaprimanja samo jednog prijedloga za temu; poziva Institut da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o sadržaju i učinkovitosti tih mjera; daje na znanje da je povjerenik za istraživanje, inovacije i znanost 2015. uveo koncept otvorenih inovacija kao ključni koncept politike za izradu okvira politike inovacija na europskoj razini; smatra da nije jasno koju ulogu u tom konceptu ima Institut; ističe da taj koncept ne pruža jasan okvir za razvoj usklađenog i koordiniranog djelovanja Komisije, s obzirom na broj politika i instrumenata u mreži brojnih glavnih uprava koje rade na podupiranju inovacija; poziva Komisiju da zajamči koordiniranu i djelotvornu politiku inovacija, pri čemu nadležne glavne uprave usklađuju aktivnosti i instrumente, i da o tim koracima izvijesti Parlament; svjestan je zadaće Instituta da promiče suradnju među područjima visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija; stajališta je da bi poduzeća, kao zakoniti vlasnici inovativnog proizvoda koji se stavlja na tržište, u konačnici mogla biti glavni korisnici i ostvarivati financijsku korist; ističe da je zbog toga nužno u model suradnje inkorporirati strukturu kojom bi se omogućilo da se dodijeljena sredstva vraćaju Institutu;

17.  primjećuje sa žaljenjem, na temelju izvješća Revizorskog suda, da se postupci javne nabave koje su 2016. provodili pravni subjekti ZZI-ja u iznosu do 2 200 000 EUR smatraju nepravilnima te da su se u tim postupcima pokazali znatni nedostatci;

Glavna postignuća

18.  pozdravlja tri glavna postignuća ostvarena 2016. koja je Institut naveo, a to su:

–  njegove tri prve zajednice znanja i inovacija (ZZI za održivu energiju, ZZI za klimu te ZZI za digitalne inovacije i tehnologije) u potpunosti su razvijene te preko obrazovnih programa rezultiraju sve većim brojem inovativnih proizvoda, usluga i poduzetničkih vještina;

–  Institut je postao najveća europska inovacijska mreža koja znatno doprinosi konkurentnosti Europe, rastu i otvaranju radnih mjesta, te europskom inovacijskom okružju donosi dodanu vrijednost na razini Unije;

–  implementirao je regionalni program za inovacije kao važan element svoje zajednice u pogledu strategije informiranja, koji je financiran bespovratnim sredstvima koje izdvaja Institut i koji uključuje dionike iz 16 europskih zemalja, uglavnom iz srednje i istočne Europe, koje prije toga nisu sudjelovale u aktivnostima Instituta;

Unutarnje kontrole

19.  napominje sa zabrinutošću da je Revizorski sud utvrdio nedostatke u vezi s ex post provjerama postupaka javne nabave koje provode pravni subjekti zajednica znanja i inovacija; prima na znanje da je Revizorski sud došao do drugačijih zaključaka o zakonitosti i pravilnosti dvaju postupaka javne nabave, za koje je Institut prihvatio izravnu dodjelu ili prekomjerno proširenje ugovora te smatrao povezane transakcije zakonitima i pravilnima;

20.  prepoznaje da je Institut uspostavio postupke unutarnje kontrole kako bi se osiguralo adekvatno upravljanje rizicima vezanim uz zakonitost i pravilnost osnovnih transakcija, uključujući ex ante provjere, posebne ex ante mjere koje se primjenjuju na transakcije povezane s bespovratnim sredstvima i ex post provjere;

21.  napominje da su 2016. dokumentirana tri izvješća o iznimkama i dvanaest slučajeva neusklađenosti, ukupne vrijednosti od 5 654 245 EUR (u usporedbi sa 7 140 586 EUR 2015.); napominje, međutim, da se 5 500 000 EUR, tj. 99,7 % ukupne vrijednosti, odnosilo na samo jedan slučaj, odnosno administrativno kašnjenje u vezi s pravnom osnovom koje je ispravljeno 2016.; potvrđuje da je Institut uveo mjere ublažavanja za rješavanje manjkavosti unutarnje kontrole identificiranih u izvješćima o iznimkama i slučajevima neusklađenosti registriranima tijekom 2016., na primjer, Institut neprekidno ažurira i poboljšava svoj financijske krugove, radne procese, kontrolne popise i redoslijede kruženja;

Strategija za borbu protiv prijevara

22.  primjećuje da je Institut razvio strategiju za borbu protiv prijevara za razdoblje od 2015. do 2017., što uključuje internu anketu o znanju osoblja o borbi protiv prijevara, mjerenje osviještenosti u pogledu borbe protiv prijevara, obvezno interno osposobljavanje za borbu protiv prijevara, te je proveden godišnji pregled u vezi sa situacijama sukoba interesa za članove upravnog odbora Instituta kao i povezane mjere ublažavanja koje su utvrđene i provedene prema potrebi;

Unutarnja revizija

23.  prima na znanje da je služba za unutarnju reviziju u travnju 2016. provela reviziju „Prijelaz na program Obzor 2020.”, koja je uključivala pravni prijelaz na pravila i propise Obzora 2020. i bespovratna sredstva za novoosnovana poduzeća dodijeljena dvama ZZI-jevima iz druge faze iz 2014.; primjećuje da je završno revizijsko izvješće izdano u prosincu 2016. s tri preporuke, pri čemu nijedna nije bila kritična; primjećuje da je Institut prihvatio preporuke i izradio akcijski plan koji će se provesti 2017.;

24.  prima na znanje da je upravni odbor Instituta odobrio godišnji revizijski plan za 2016., koji je predložila Služba za unutarnju reviziju; prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju provela tri zadaće 2016., tj. reviziju o informacijskoj tehnologiji (IT), savjetovanje o potencijalnom povećanju učinkovitosti u području upravljanja ljudskim resursima i nastavak aktivnosti vezanih uz prošle savjetodavne zadaće; prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju 2016. izdala 41 novu preporuku, uključujući i 8 označenih kao „vrlo važne”, 11 kao „važne” i 22 kao „poželjne” te da je uprava Instituta prihvatila sve preporuke koje su proizašle iz zadaća Službe za unutarnju reviziju za 2016.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost i demokracija

25.  prima na znanje da je politika Instituta o zviždačima u procesu izrade i da će biti poslana Europskom nadzorniku za zaštitu podataka radi prethodne provjere prije no što je upravni odbor Instituta usvoji; napominje, nadalje, da će ta nova politika uključivati kanal za anonimno interno prijavljivanje; traži od Instituta da o napretku ostvarenom u tom području obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice;

26.  prima na znanje da je Institut u srpnju 2017. usvojio novu politiku o odabiru neovisnih vanjskih stručnjaka, što se odnosi na primjenu članka 89. Uredbe (EU) br. 1271/2013 u pogledu izvora za odabir, postupanja s preporukama i kriterijima u vezi sa sukobom interesa;

27.  prima na znanje da će Institut uvesti detaljnu i proaktivnu politiku transparentnosti u pogledu svojih kontakata s dionicima u okviru godišnjeg programa rada za 2018.; traži od Instituta da o napretku ostvarenom u tom području obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice;

28.  sa zadovoljstvom prima na znanje organiziranje internih obuka, između ostalog o etici i integritetu, sprečavanju i otkrivanju prijevara, upravljanju projektima, ključnim pokazateljima uspješnosti i Obzoru 2020 u pogledu financijskog upravljanja i revizije;

29.  izražava žaljenje zbog toga što Institut ne objavljuje zapisnike sa sastanaka svog upravnog odbora; poziva Institut da u tom pogledu promijeni svoju politiku;

Druge primjedbe

30.  napominje da je Revizorski sud 2016. objavio dva tematska izvješća koja se odnose na Institut: Tematsko izvješće br. 4/2016 objavljeno 14. travnja 2016. naslovljeno „Europski institut za inovacije i tehnologiju mora izmijeniti svoje mehanizme provedbe i elemente ustroja kako bi postigao očekivani učinak” i tematsko izvješće Revizorskoga suda br. 12/2016 objavljeno 21. travnja 2016. naslovljeno „Način na koji agencije upotrebljavaju bespovratna sredstva nije uvijek primjeren ili dokazano djelotvoran”; sa zadovoljstvom primjećuje da su poduzete mjere za provedbu preporuka Revizorskog suda;

31.  konstatira da je Komisija kao izvorni rok u kojem je Institut trebao postati financijski neovisan odredila 2010. godinu; također konstatira da je Institut u lipnju 2011. stekao djelomičnu financijsku neovisnost uz uvjet da mu Glavna uprava Komisije za obrazovanje i kulturu produlji ex ante odobrenje transakcija povezanih s bespovratnim sredstvima i javne nabave u vrijednosti većoj od 60 000 EUR; prima na znanje da je Institut od Komisije zatražio ponovno pokretanje postupka za postizanje potpune financijske neovisnosti; nadalje, prima na znanje da je Komisija utvrdila plan i vremenski raspored tog postupka u svibnju 2016. te da je Institut Komisiji podnio dovršenu samoprocjenu u listopadu 2016.; poziva Institut da obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnica o postignutom napretku;

32.  konstatira da je Komisija uspostavila Zajednički centar za podršku u okviru programa Obzor 2020. kako bi se zajamčila usklađenost među tijelima koja provode program, pri čemu su obuhvaćena područja poput pravnih usluga, alata IT-a, upravljanja bespovratnim sredstvima, objavljivanja i iskorištavanja rezultata istraživanja; konstatira, međutim, da Institut nema izravan pristup centru za podršku, već mu za to treba odobrenje matične glavne uprave Komisije za svaki pojedini slučaj; prima na znanje da takvo ograničenje negativno utječe na učinkovitost djelovanja Instituta;

o

o o

31.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 131.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 131.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 97, 9.4.2008., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 131.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 131.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 97, 9.4.2008., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 84, 17.3.2017, str. 205.

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna napomena