Procedure : 2017/2141(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0097/2018

Indgivne tekster :

A8-0097/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.23

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0128

BETÆNKNING     
PDF 367kWORD 54k
26.3.2018
PE 612.035v02-00 A8-0097/2018

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(2017/2141(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ingeborg Gräßle

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(217/2141(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365 – C8-0252/2017)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2016, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0097/2018),

1.  meddeler Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(2017/2141(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0097/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  glæder sig over, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderede, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2016, var uden væsentlig fejlforekomst;

2.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2016 har bemærket, at der ikke er blevet konstateret væsentlige svagheder med hensyn til revisionen af emnerne menneskelige ressourcer og indkøbsaftaler for så vidt angår Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ("udvalget");

3.  bemærker, at ifølge den nuværende dechargeprocedure indgiver udvalget sine årlige aktivitetsrapporter til Revisionsretten i juni, hvorefter Revisionsretten forelægger sin rapport for Parlamentet i oktober, og Parlamentet stemmer om decharge på plenarmødet i maj; bemærker, at der – medmindre dechargen udsættes – går mindst 17 måneder fra afslutningen af årsregnskaberne til afslutningen af dechargeproceduren; påpeger, at revision i den private sektor følger en meget kortere tidsplan; understreger, at det er nødvendigt at strømline og fremskynde dechargeproceduren; anmoder om, at udvalget og Revisionsretten følger bedste praksis i den private sektor; foreslår i denne forbindelse, at der fastsættes en frist for indgivelse af de årlige aktivitetsrapporter til den 31. marts i det år, der følger efter regnskabsåret, og en frist for indgivelsen af Revisionsrettens beretninger til den 1. juli; foreslår endvidere at revidere tidsplanen for dechargeproceduren, jf. artikel 5 i bilag IV til Parlamentets forretningsorden, således at afstemningen om decharge kan finde sted på plenarmødet i november, så dechargeproceduren afsluttes i det år, der følger efter det pågældende regnskabsår;

4.  glæder sig over udvalgets generelt forsigtige og forsvarlige økonomiske forvaltning i 2016-budgetperioden; udtrykker sin støtte til det vellykkede paradigmeskift hen imod resultatbaseret budgettering i Kommissionens budgetplanlægning, der blev indført ved næstformand Kristalina Georgieva i september 2015 som et led i initiativet "Det resultatorienterede EU-budget"; tilskynder udvalget til at anvende denne metode i forbindelse med sin egen budgetplanlægningsprocedure;

5.  noterer sig, at udvalgets budget i 2016 beløb sig til 130 586 475 EUR (129 100 000 EUR i 2015) med en udnyttelsesgrad på 97,55 %; bemærker stigningen i udnyttelsesgraden i 2016 i forhold til 2015;

6.  understreger, at udvalgets budget udelukkende er af administrativ karakter, hvor et stort beløb anvendes til personer, der arbejder i institutionen, og det resterende beløb på ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter; bemærker, at udvalget bekræftede vigtigheden af at anvende resultatbaserede budgetteringsprincipper i dets daglige operationer og gjorde rede for ajourføringen af centrale aktivitets- og resultatindikatorer i 2017; opfordrer udvalget til fortsat at anvende disse principper og til på behørig vis og regelmæssigt at underrette Parlamentet om de reviderede centrale aktivitets- og resultatindikatorer;

7.  noterer sig indledningen af overvejelser om modernisering af udvalget; anmoder om at blive underrettet om dette initiativ og dets udvikling; anmoder udvalget om at forsyne dechargemyndigheden med præciseringer af udgifter i forbindelse med denne modernisering med henblik på at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden, og om at offentliggøre en cost-benefit-analyse;

8.  bemærker, at de endelige bevillinger til rejse- og opholdsudgifter for medlemmer beløb sig til 19 561 194 EUR; ser med tilfredshed på den detaljerede oversigt over medlemmernes udgifter vedrørende konto 1004, som udvalget har fremsendt til Budgetkontroludvalget, og anmoder udvalget om at medtage denne oversigt for 2017 i sin næste årlige aktivitetsrapport eller i beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning; anmoder udvalget om at forsyne dechargemyndigheden med en cost-benefit-analyse af tjenesterejser for Unionen og de besøgte lande samt listen over besøgte lande i 2016; tilskynder til, at der vedtages passende foranstaltninger med henblik på at gennemføre besparelser og reducere forureningen af miljøet; opfordrer udvalgets medlemmer til vurdere potentialet i andre instrumenter, som kan bidrage til økonomiske besparelser, f.eks. på rejseudgifter;

9.  bemærker udvalgets erklæring om, at der er mulighed for yderligere at udvikle samarbejdsaftalen mellem udvalget og Parlamentet; har tillid til, at en yderligere udvikling af synergier vil medføre positive resultater for begge parter; noterer sig de fremskridt, der er gjort i samarbejdet mellem udvalget og Parlamentet, navnlig i kontakterne mellem udvalgets formand og præsidium og Parlamentets Udvalgsformandskonference; opfordrer til yderligere at styrke kontakten mellem udvalget og formændene og ordførerne i Parlamentets Budgetkontroludvalg for at sikre en bedre opfølgning af det bidrag, udvalget yder til Unionens lovgivningsproces;

10.  er af den opfattelse, at en fælles vurdering af de budgetbesparelser, der opnås som følge af samarbejdet mellem udvalget og Parlamentet, er i begge institutioners og EU-borgernes interesse; foreslår, at dette gennemføres i samarbejde med Parlamentet som en del af strategien til styrkelse af kontakten mellem de to institutioner; er bevidst om, at udvalget er i gang med at opbygge kapacitet for så vidt angår politikevaluering med henblik på at styrke dets rolle i lovgivningsprocessen som rådgivende organ; opfordrer udvalget til at forelægge dechargemyndigheden en detaljeret analyse af disse aktiviteter i den næste årlige aktivitetsrapport;

11.  glæder sig over genåbningen af den direkte adgang mellem RMD-bygningen og REM-bygningen efter afgørelse fra de belgiske myndigheder for at reducere trusselsniveauet for de europæiske institutioner; mener, at dette vil lette kommunikationen og samarbejdet mellem Parlamentet og udvalget; opfordrer begge institutioner til at informere deres medlemmer og ansatte om genåbningen af denne adgang;

12.  glæder sig over aftalen om administrativt samarbejde mellem udvalget og Regionsudvalget, som trådte i kraft i 2016 og omfatter fælles direktorater for oversættelse og logistik; mener, at dette er et godt grundlag for potentielle økonomiske besparelser i begge udvalg; har tillid til, at denne aftale også vil føre til samarbejde på andre områder; anmoder om en detaljeret plan og beskrivelse af udvalgenes aktiviteter på disse områder; mener, at denne aftale vil sikre yderligere effektivitet hvad angår begge udvalgs performance og økonomiske besparelser;

13.  glæder sig over udvalgets overholdelse af den interinstitutionelle aftale om at reducere personalet med 5 % i løbet af fem år; bemærker, at udvalget som følge af overførslen af personale til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste har reduceret antallet af stillinger i sin stillingsfortegnelse med 8 %, hvilket svarer til et fald på 43 stillinger i 2016; opfordrer budgetmyndigheden til at være opmærksom på den langsigtede virkning af personalenedskæringer, navnlig med hensyn til udvalgets evne til at forbedre den kønsmæssige og geografiske balance, samt til behovet for at opbygge erfarne medarbejderes kapacitet til at overtage lederstillinger, når det planlægger den fremtidige fordeling af finansielle ressourcer til personale;

14.  bemærker en generel forøgelse af fravær på grund af sygdom i udvalget; understreger betydningen af at iværksætte foranstaltninger for at forbedre trivslen på arbejdspladsen og anmoder om, at der sker en tættere overvågning af fravær; glæder sig over de initiativer, udvalget har taget, herunder etableringen af en "fortrolig rådgiver" til at bekæmpe chikane og fremme respekten for den menneskelige værdighed på arbejdspladsen; opfordrer udvalget til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres for så vidt angår trivsel på arbejdspladsen i 2017;

15.  bemærker med interesse, at andelen af kvinder, der beklæder ledende stillinger på mellemlederniveau i udvalget, er over 40 %; tilskynder udvalget til at opnå de samme resultater for så vidt angår den øverste ledelse og til at gøre det fornødne for yderligere at forbedre den geografiske uligevægt;

16.  er bekymret over, at kontrakterne i forbindelse med 9 ud af 22 udbud i 2016 blev tildelt uden konkurrence for den ene virksomhed, der afgav bud i udbudsproceduren; opfordrer udvalget til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre konkurrence blandt tilbudsgivere;

17.  glæder sig over den øgede mediedækning af udvalget, der steg med omkring 30 % i 2016; noterer sig, at udvalget har etableret sig på de sociale medier og ser frem til at høre om resultaterne heraf;

18.  bemærker en stigning i andelen af ønskede, men uudnyttede tolketjenester fra 3,5 % i 2015 til 4 % i 2016, og anmoder om en tættere overvågning af den effektive levering af disse tjenester;

19.  bemærker den fortsatte stigning i outsourcingprocenten for oversættelser (fra 9,74 % i 2015 til 16,61 % i 2016), hvilket er i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem udvalget og Regionsudvalget, og som skyldes en stigning i produktionen af oversættelser og en nedskæring af personalet i direktoratet (mere end 9 % i forhold til 2015); noterer sig den interne revision i 2016 af den eksterne oversættelse og af den praktiske gennemførelse heraf og restriktioner og ser frem til at blive underrettet om den interne revisors anbefalinger i udvalgets næste årlige aktivitetsrapport;

20.  bemærker udvalgets engagement i forhold til EMAS og dets miljømæssige resultater, som viser et fald i forbruget af gas, vand, elektricitet, papir og rengøringsmidler og i produktionen af affald; tilskynder udvalget til fortsat at forbedre dets resultater i denne henseende;

21.  beklager, at udvalget først nu er i gang med at udarbejde et udkast til retningslinjer om forebyggelse af interessekonflikter i forbindelse med den sociale dialog; bemærker, at udkastet til retningslinjer er i den afsluttende fase via en dialog med fagorganisationer; anmoder udvalget om at fremskynde den endelige afslutning, vedtage retningslinjerne i god tid, lade dem indeholde et krav om at give oplysninger om medlemsskab af andre organisationer og om at offentliggøre retningslinjerne på sit websted;

22.  beklager, at hverken udvalgets formand, næstformænd eller sekretariat har offentliggjort interesseerklæringer på udvalgets websted; opfordrer indtrængende udvalget til at offentliggøre disse inden udgangen af juni 2018 og til at opføre deres medlemskab af andre organisationer; beklager, at medlemmernes interesseerklæringer er offentliggjort på forskellige sprog og i forskellige formater, hvilket begrænser gennemsigtigheden; opfordrer indtrængende udvalget til inden udgangen af juni 2018 at offentliggøre dem i et ensartet format og på et af de tre mest benyttede officielle EU-sprog;

23.  er bekymret over, at alle nyansatte i henhold til vedtægtens artikel 11 er forpligtet til at afgive en erklæring om, at der ikke foreligger interessekonflikter, i stedet for en erklæring om interessekonflikter; understreger, at det ikke er op til den enkelte person at konstatere, at der ikke foreligger interessekonflikter; gentager, at et neutralt organ bør vurdere, om der foreligger interessekonflikter; opfordrer derfor indtrængende udvalget til at forelægge en entydig og fuldstændig formular til erklæring af interessekonflikter i stedet for erklæringen om, at der ikke foreligger interessekonflikter;

24.  glæder sig over de administrative ordninger mellem udvalget og OLAF med henblik på at lette udvekslingen af oplysninger;

25.  bifalder udvalgets supplerende beslutninger vedrørende de interne regler for whistleblowing og understreger betydningen af at forbedre dette initiativ;

26.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

27.  fremhæver sagen om chikane i udvalget, som kostede det 55 772 EUR; beklager denne sag, men glæder sig over, at den blev behørigt fulgt op; bemærker, at 20 andre medarbejdere har kontaktet udvalgets netværk af fortrolige rådgivere om påstået chikane; opfordrer udvalget til at forbedre sin politik i denne henseende for yderligere at forebygge enhver form for mobning og sexchikane; opfordrer udvalget til at rapportere til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at løse dette problem;

28.  beklager Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Den Europæiske Union; bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke kan fremsættes nogen forudsigelser om de finansielle, administrative, menneskelige og andre konsekvenser i forbindelse med udtrædelsen, og anmoder udvalget og Revisionsretten om at gennemføre konsekvensanalyser og underrette Parlamentet om resultaterne inden udgangen af 2018.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Julia Pitera

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

PPE

Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

  EUT L 48 af 24.2.2016.

(2)

  EUT C 323 af 28.9.2017, s. 1.

(3)

  EUT C 322 af 28.9.2017, s. 1.

(4)

  EUT C 322 af 28.9.2017, s. 10.

(5)

  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Seneste opdatering: 12. april 2018Juridisk meddelelse