Procedūra : 2017/2141(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0097/2018

Pateikti tekstai :

A8-0097/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.23

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0128

PRANEŠIMAS     
PDF 596kWORD 57k
26.3.2018
PE 612.035v02-00 A8-0097/2018

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

(2017/2141(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ingeborg Gräßle

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

(2017/2141(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2017)0365 – C8-0252/2017)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2016 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0097/2018),

1.  patvirtina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui bei Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, dalį

(2017/2141(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0097/2018),

A.  kadangi biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija, vykdydama biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, nori pabrėžti, kad nepaprastai svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad, remiantis atlikto audito rezultatais, per visus 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliekant mokėjimus, susijusius su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų nepadaryta;

2.  pažymi, jog Audito Rūmai 2016 m. metinėje ataskaitoje nurodė, kad nenustatyta jokių didelių trūkumų audito metu tikrintose srityse, susijusiose su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – Komitetas) žmogiškaisiais ištekliais ir vykdytais viešaisiais pirkimais;

3.  pažymi, kad pagal dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Komitetas birželio mėnesį pateikia metines veiklos ataskaitas Audito Rūmams, Audito Rūmai spalio mėnesį pateikia savo ataskaitą Parlamentui, o gegužės mėnesį Parlamento plenariniame posėdyje balsuojama dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; pažymi, kad nuo metinių finansinių sąskaitų uždarymo iki biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pabaigos, jei patvirtinimas neatidedamas, praeina ne mažiau kaip 17 mėnesių; atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas atliekamas laikantis kur kas trumpesnių terminų; pabrėžia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą reikia supaprastinti ir paspartinti; prašo Komiteto ir Audito Rūmų vadovautis gerąja privačiojo sektoriaus praktika; atsižvelgdamas į tai, siūlo metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą nustatyti po finansinių metų einančių kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų ataskaitos pateikimo terminą – liepos 1 d., taip pat siūlo persvarstyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštį, kaip nustatyta pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnį, kad balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo galėtų vykti Parlamento lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje, tuomet biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų užbaigta per vienus metus po atitinkamų ataskaitinių metų;

4.  palankiai vertina Komiteto apskritai apdairų ir patikimą finansų valdymą 2016 m. biudžeto laikotarpiu; reiškia pritarimą tam, kad planuojant Komisijos biudžetą sėkmingai pereita prie rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo modelio, kurį, kaip dalį iniciatyvos „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“, 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo taikyti Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva; ragina Komitetą tokį metodą taikyti savo biudžeto planavimo procedūroje;

5.  pažymi, kad 2016 m. Komiteto biudžetas siekė 130 586 475 EUR (2015 m. – 129 100 000 EUR), o panaudojimo lygis buvo 97,55 %; atkreipia dėmesį į tai, kad, palyginti su 2015 m., 2016 m. lėšų panaudojimo rodiklis padidėjo;

6.  pabrėžia, kad Komiteto biudžetas yra tik administracinis ir didžioji dalis lėšų panaudota su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusioms išlaidoms, o likusi lėšų dalis – su pastatais, baldais, įranga susijusioms ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis padengti; atkreipia dėmesį į tai, kad Komitetas patvirtino, kad svarbu taikyti rezultatais grindžiamo biudžeto principus savo kasdienėje veikloje, ir informavo apie 2017 m. atnaujintus pagrindinius veiklos rodiklius; prašo Komitetą toliau taikyti šiuos principus ir tinkamai bei reguliariai informuoti Parlamentą apie atnaujintus pagrindinius veiklos rodiklius;

7.  pažymi, kad pradėtos svarstyti Komiteto modernizavimo galimybės; prašo informuoti Parlamentą apie šią iniciatyvą ir su ja susijusius pokyčius; prašo Komiteto pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai su šiuo modernizavimu susijusių išlaidų paaiškinimus, kad būtų padidintas skaidrumas ir atskaitomybė ir paskelbtas sąnaudų ir naudos vertinimas;

8.  pažymi, kad galutinė asignavimų, skirtų narių kelionėms ir dienpinigiams, suma buvo 19 561 194 EUR; teigiamai vertina išsamų narių išlaidų, numatytų pagal 1004 punktą, suskirstymą, kurį Komitetas pateikė Biudžeto kontrolės komitetui, ir ragina Komitetą tokį suskirstymą 2017 m. įtraukti į kitą savo metinę veiklos ataskaitą arba į biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą; prašo Komiteto biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti komandiruočių Sąjungoje ir aplankytose šalyse sąnaudų ir naudos vertinimą ir 2016 m. aplankytų šalių sąrašą; ragina patvirtinti tinkamas priemones, kad būtų galima sutaupyti lėšų ir sumažinti aplinkos taršą; ragina Komiteto narius įvertinti galimybes taikyti kitas priemones, nes tai gali padėti sutaupyti lėšų, be kita ko, kelionių išlaidų;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komitetas pareiškė, kad yra galimybių toliau plėtoti Komiteto ir Parlamento bendradarbiavimo susitarimą; yra įsitikinęs, kad tolesnis sąveikos plėtojimas duos teigiamų rezultatų abiem institucijoms; atkreipia dėmesį į Komiteto ir Parlamento bendradarbiavimo pažangą, t. y. į Komiteto pirmininko bei jo biuro ir Parlamento Komitetų pirmininkų sueigos ryšius; ragina toliau gerinti Komiteto ir Parlamento komitetų pirmininkų ir pranešėjų ryšius, kad būtų užtikrinamos geresnės priemonės, susijusios su Komiteto įnašu į Sąjungos teisėkūros procesą;

10.  mano, kad abiem institucijoms ir Sąjungos piliečiams yra naudingas bendras vertinimas, kiek biudžeto lėšų sutaupyta Komitetui ir Parlamentui bendradarbiaujant; siūlo, kad jis būtų vykdomas kartu su Parlamentu, kaip abiejų institucijų ryšių stiprinimo strategijos dalis; žino, kad Komitetas stiprina su politikos vertinimu susijusius savo pajėgumus, kad galėtų sustiprinti savo vaidmenį, t. y. patariamojo organo funkciją vykstant teisėkūros procesui; prašo Komiteto kitoje metinėje veiklos ataskaitoje pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai išsamią šios veiklos vykdymo analizę;

11.  teigiamai vertina tai, kad po to, kai Belgijos valdžios institucijos priėmė sprendimą sumažinti pavojaus lygį, taikomą Europos institucijoms, buvo vėl atidaryta tiesioginė perėja tarp RMD ir REM pastatų; mano, kad tai palengvins Parlamento ir Komiteto bendravimą ir bendradarbiavimą; ragina abi institucijas informuoti savo narius ir darbuotojus apie perėjos atidarymą;

12.  palankiai vertina Komiteto ir Regionų komiteto administracinio bendradarbiavimo susitarimą, kuris įsigaliojo 2016 m. ir kuriame numatyti bendri vertimo raštu ir logistikos direktoratai; mano, kad šis susitarimas – geras pagrindas, suteikiantis abiems komitetams galimybę sutaupyti lėšų; tikisi, kad šiuo susitarimu bus paskatintas bendradarbiavimas ir kitose srityse; prašo pateikti išsamų komitetų veiklos šiose srityse planą ir aprašą; mano, kad šis susitarimas taip pat padės užtikrinti didesnį abiejų komitetų veiklos efektyvumą ir galimybių sutaupyti lėšų;

13.  teigiamai vertina tai, kad Komitetas laikosi tarpinstituciniu susitarimu nustatytų tikslų sumažinti darbuotojų skaičių 5 % per penkerių metų laikotarpį; pažymi, kad dėl darbuotojų perkėlimo į Europos Parlamento tyrimų tarnybą Komitetas sumažino savo etatų plane numatytų pareigybių skaičių 8 %, 2016 m. tai atitiko 43 etatus; ragina biudžeto valdymo institucijas, planuojant būsimą finansinių išteklių skyrimą darbuotojų reikalams, turėti mintyje ilgalaikį darbuotojų skaičiaus mažinimo poveikį, ypač susijusį su Komiteto gebėjimu pagerinti lyčių ir geografinį balansą ir poreikiu remtis patyrusių pareigūnų pajėgumu pereiti į vadovaujamas pareigas;

14.  pažymi, kad apskritai Komiteto darbuotojų nebuvimo darbe dėl ligos rodiklis išaugo; pabrėžia, kad svarbu numatyti priemones, siekiant pagerinti gerovę darbe, ir prašo atidžiau stebėti nebuvimo darbe atvejus; palankiai vertina Komiteto pradėtas iniciatyvas, pvz., konfidencialaus patarėjo funkcijos sukūrimą, siekiant kovoti su priekabiavimu ir stiprinti pagarbą žmogaus orumui darbo vietoje; ragina Komitetą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pažangą, padarytą 2017 m. siekiant darbuotojų gerovės;

15.  su pasitenkinimu pažymi, kad moterų, einančių vidurinės grandies vadovų pareigas Komitete, dalis yra didesnė nei 40 %; ragina Komitetą pasiekti tokių pačių rezultatų, kalbant apie vyresniųjų vadovų pareigas, ir imtis būtinų veiksmų, siekiant toliau mažinti geografinį disbalansą;

16.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad 2016 m. 9 konkursuose iš 22 sutartys buvo sudarytos be konkurencijos su vienintele paraišką pateikusia įmone; prašo Komiteto imtis reikiamų priemonių ir užtikrinti konkursų dalyvių konkurenciją;

17.  teigiamai vertina tai, kad 2016 m. informacijos apie Komitetą žiniasklaidoje padaugėjo maždaug 30 %; pažymi, kad Komitetas pradėjo dalyvauti socialinėje žiniasklaidoje, ir tikisi sužinoti apie veiklos rezultatus;

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad nepanaudotų užsakytų vertimo žodžiu paslaugų lygis išaugo nuo 3,5 % 2015 m. iki 4 % 2016 m., ir ragina atidžiau stebėti, kad šios paslaugos būtų teikiamos efektyviai;

19.  pažymi, kad padidėjo vertimo raštu užsakomųjų paslaugų lygis (nuo 9,74 % 2015 m. iki 16,61 % 2016 m.), kaip numatyta Komiteto ir Regionų komiteto bendradarbiavimo susitarime, dėl didesnės vertimo raštu apimties ir direktorato darbuotojų skaičiaus sumažinimo (daugiau nei 9 %, palyginti su 2015 m.); pažymi, kad 2016 m. atliktas vidaus auditas, susijęs su vertimo raštu užsakomosiomis paslaugomis, jų praktiniu įgyvendinimu ir apribojimais, ir tikisi, kad kitoje Komiteto metinės veiklos ataskaitoje bus informuotas apie vidaus auditoriaus rekomendacijas;

20.  atkreipia dėmesį į Komiteto įsipareigojimą dėl aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) ir tokio įsipareigojimo rezultatus aplinkosaugos srityje, iš kurių matyti, kad sumažėjo suvartojamas dujų, vandens, elektros energijos, popieriaus, valymo produktų kiekis ir atliekų kiekis; ragina Komitetą toliau gerinti rodiklius šioje srityje;

21.  apgailestauja dėl to, kad Komitetas tik dabar rengia gairių dėl interesų konfliktų prevencijos projektą, palaikydamas socialinį dialogą; pažymi, kad šiuo metu, palaikant dialogą su socialinėmis ir profesinėmis organizacijomis, baigiamas rengti gairių projektas; prašo Komiteto greičiau užbaigti procesą, laiku patvirtinti gaires, į jas įtraukti reikalavimą nurodyti duomenis apie narystę bet kokioje kitoje organizacijoje ir paskelbti gaires interneto svetainėje;

22.  apgailestauja dėl to, kad nei pirmininkas, nei pirmininko pavaduotojai ir sekretoriatas nepaskelbė interesų deklaracijų Komiteto interneto svetainėje; primygtinai ragina Komitetą jas paskelbti iki 2018 m. birželio mėn. pabaigos, nurodant narystę bet kokioje kitoje organizacijoje; apgailestauja dėl to, kad Komiteto narių interesų deklaracijos skelbiamos įvairiomis kalbomis ir skirtingais formatais, dėl to ribojamas skaidrumas; primygtinai ragina Komitetą iki 2018 m. birželio mėn. pabaigos jas paskelbti vienodu formatu ir viena iš trijų daugiausiai naudojamų oficialiųjų Sąjungos kalbų;

23.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad, laikantis Tarnybos nuostatų 11 straipsnio, kiekvienas naujai įdarbintas darbuotojas privalo pateikti pareiškimą dėl interesų konfliktų nebuvimo, o ne interesų konfliktų deklaraciją; pabrėžia, kad joks asmuo neturėtų pats nurodyti interesų konfliktų nebuvimo; dar kartą tvirtina, kad tai, ar yra interesų konfliktų, turėtų įvertinti neutrali įstaiga; todėl primygtinai ragina Komitetą pateikti vienodą ir išsamią interesų konfliktų deklaracijos formą, kuri pakeistų interesų konflikto nebuvimo deklaraciją;

24.  palankiai vertina administracinius sprendimus, dėl kurių susitarė Komitetas ir OLAF, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija;

25.  palankiai vertina tai, kad Komitetas priėmė papildomus sprendimus, susijusius su informavimo apie pažeidimus vidaus taisyklėmis, ir pabrėžia, kad svarbu gerinti šią iniciatyvą;

26.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

27.  nurodo su priekabiavimu susijusį atvejį Komitete, su juo susijusios išlaidos siekia 55 772 EUR; apgailestauja dėl tokio atvejo, bet teigiamai vertina tai, kad dėl jo buvo imtasi tinkamų tolesnių veiksmų; pažymi, kad 20 kitų darbuotojų kreipėsi į Komiteto konfidencialių patarėjų tinklą dėl įtariamo priekabiavimo klausimų; ragina Komitetą gerinti savo politiką šioje srityje, siekiant ateityje užkirsti kelią bet kokios formos psichologiniam ir seksualiniam priekabiavimui; prašo Komiteto pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių jis numato imtis, kovodamas su tokiais atvejais;

28.  apgailestauja dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu neįmanoma prognozuoti finansinių, administracinių, žmogiškųjų ir kitokių pasekmių, susijusių su valstybės išstojimu, ir ragina Komitetą ir Audito Rūmus atlikti poveikio vertinimus ir iki 2018 m. pabaigos informuoti Parlamentą apie jų rezultatus.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Julia Pitera

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

PPE

Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL L 48, 2016 2 24.

(2)

OL C 323, 2017 9 28, p. 1.

(3)

OL C 322, 2017 9 28, p. 1.

(4)

OL C 322, 2017 9 28, p. 10.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 3 d.Teisinis pranešimas