Процедура : 2017/2163(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0098/2018

Внесени текстове :

A8-0098/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.33

Приети текстове :

P8_TA(2018)0138

ДОКЛАД     
PDF 738kWORD 72k
26.3.2018
PE 613.463v02-00 A8-0098/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година

(2017/2163(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година

(2017/2163(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0073/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) и за отмяна на Решение 2000/820/ПВР(4), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета(5), и по-специално член 20 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0098/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година

(2017/2163(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0073/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) и за отмяна на Решение 2000/820/ПВР(10), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета(11), и по-специално член 20 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0098/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година

(2017/2163(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0098/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейския полицейски колеж („Колежът“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 10 291 700 EUR, което представлява увеличение от 17,34% спрямо 2015 г., дължащо се на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства с Комисията относно партньорството на ЕС с региона на Близкия изток и Северна Африка за обучение за борба с тероризма; като има предвид, че целият бюджет на Колежа се осигурява от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Колежа за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Колежа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 95,95%, което представлява увеличение с 0,44% спрямо 2015 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 78,85%, което представлява леко намаление с 0,15% спрямо 2015 г.;

2.  отбелязва, че след подписването през 2015 г. на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства с Комисията относно партньорството на ЕС с региона на Близкия изток и Северна Африка за обучение за борба с тероризма, беше договорен бюджет от 2 490 504 EUR, от който беше предоставен втори транш в размер на 1 243 891 EUR за поети задължения и плащания; отбелязва освен това, че за 89% от наличните бюджетни кредити са поети задължения и че 48% от наличните бюджетни кредити са изплатени; призовава Колежа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно външната оценка на това партньорство в своя годишен отчет за дейността за 2017 г.;

3.  признава, че към края на годината Колежът е изплатил 91% от всички свои финансови задължения навреме, като по този начин е надхвърлил целта 85% от всички плащания да бъдат извършени в рамките на законово установения срок; отбелязва, че доставчиците не са начислявали никакви лихви заради забавени плащания;

4.  отбелязва, че няколко служители са завели съдебен иск срещу Колежа, оспорвайки условията, при които е извършено преместването, както и финансовото му отражение върху техните доходи; отбелязва, че с някои служители е постигнато извънсъдебно споразумение и плащанията за тази цел са извършени през 2015 и 2016 г.; отбелязва освен това, че някои служители са обжалвали съдебното решение, което се очаква през 2018 г.; призовава Колежа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от обжалването;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че общо 1 477 288 EUR са били пренесени за 2017 г., което представлява 17% от общия бюджет за 2016 г.; отбелязва, че съгласно доклада на Палатата размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II (разходи за спомагателни дейности) – 140 055 EUR, или 30% (спрямо 212 456 EUR, или 49% през 2015 г.); потвърждава, че тези преноси са свързани предимно с консултации в сферата на информационните технологии и със стоки и услуги в тази област, поръчани в края на годината;

6.  отбелязва, че преносите често са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

7.  отбелязва, че към края на декември 2016 г. общото изпълнение на бюджета за 2015 г., включително пренесените средства от 2015 – 2016 г., е достигнало 93%;

Трансфери

8.  отбелязва, че Колежът е извършил 9 бюджетни трансфера за стандартния оперативен и административен бюджет и 2 трансфера въз основа на правомощията на изпълнителния директор посредством клаузата за гъвкавост съгласно член 27, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент на Колежа;

Политика относно персонала

9.  отбелязва, въз основа на щатното разписание, че към 31 декември 2016 г. са били заети 25 длъжности (от общо 28 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза) спрямо 26 длъжности през 2015 г.;

10.  отбелязва със задоволство постигнатия баланс между половете при заетите длъжности през 2016 г., тъй като съотношението е 50% жени спрямо 50% мъже; при все това отбелязва, че съотношението между половете в управителния съвет е 69% на 31% ;

11.  отбелязва, че в резултат на преместването на Колежа от Обединеното кралство в Унгария и значително по-ниския корекционен коефициент, който се прилага към заплатите на персонала на новото място, броят на напускащите служители се е увеличил; отбелязва, че са били въведени редица действия за смекчаване на последиците; отбелязва обаче, че ниските степени на длъжностите, в съчетание с ниския корекционен коефициент, не насърчават чужденците (особено от Западна и Северна Европа) да се преместят в Унгария и че вследствие на това географският баланс на персонала не е гарантиран; в тази връзка отбелязва, че през 2016 г. 30% от всички служители на Колежа са били унгарци, което е несъразмерно голям брой; отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че голямото текучество на персонал може да засегне непрекъснатостта на работата на Агенцията и нейната способност да изпълнява дейностите, предвидени в работната ѝ програма, и посочва, че този проблем трябва да бъде решен; отбелязва освен това, че географският баланс на персонала оказва въздействие върху разходите за персонал, което доведе до решението за прехвърляне на неизползваните средства от дял 1 към дял 3, което дава възможност за изпълнение на допълнителни оперативни дейности;

12.  отбелязва, че през 2016 г. персоналът на Колежа е ползвал средно 4,3 дни отпуск по болест; отбелязва с известна загриженост, че през 2016 г. персоналът не е посветил дори един ден на дейности, свързани с благосъстоянието, и че единственото подобно мероприятие е било организирано след работно време; въпреки това отбелязва, че в отговорите си до органа по освобождаване от отговорност Колежът е посочил, че е изразходвал 3 900 EUR за дейности, свързани с благосъстоянието; призовава Колежа да обясни по-подробно как е била изразходвана тази сума;

13.  отбелязва със задоволство, че Колежът е създал мрежа от доверени съветници, организирал е тяхното обучение и също така е предложил на персонала обучение относно предотвратяването на тормоза; отбелязва със задоволство, че през 2016 г. не са докладвани случаи на тормоз;

14.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет;

15.  отбелязва, че Колежът не използва служебни превозни средства;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

16.  отбелязва, че декларациите за интереси на висшето ръководство и на членовете на управителния съвет са били публикувани на уебсайта на Колежа; потвърждава въз основа на информация от Колежа, че от неговите служители и други лица в пряко сътрудничество с Колежа е било поискано да попълнят декларация за интереси;

17.  отбелязва, че що се отнася до външните експерти, получаващи възнаграждение, Колежът публикува на уебсайта си, като част от годишния списък на изпълнителите, възложените от него договори с експерти; отбелязва обаче, че декларациите за липса на конфликти на интереси и поверителност за получаващите възнаграждение експерти не са публикувани на уебсайта; отбелязва, че Колежът ще преразгледа своите разпоредби относно публикуването на тези декларации; призовава Колежа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки;

18.  отбелязва, че Колежът не публикува протоколите от срещите на ръководството; призовава Колежа да публикува тези протоколи на своя уебсайт;

19.  отбелязва, че през 2016 г. Колежът е получил една заявка за достъп до документи, в отговор на която е предоставил пълен достъп до исканите документи;

Основни постижения

20.  приветства трите основни постижения, посочени от Колежа за 2016 г., а именно:

–  получаването на сертифициране по ISO 9001 за две основни сфери на дейност: дейностите на място и програмата за обмен на CEPOL;

–  приключването на необходимата подготовка за изпълнението на новия мандат, който влезе в сила на 1 юли 2016 г.;

–  успешното изпълнение на проекта за партньорство между ЕС и региона на Близкия изток и Северна Африка за обучение за борба с тероризма;

Стратегия за борба с измамите

21.  отбелязва със задоволство, че правилата за докладване на измамите и защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, са включени в стратегията на Колежа за борба с измамите;

22.  отбелязва, че преразгледаната стратегия за борба с измамите се предвижда да бъде приета от управителния съвет през ноември 2017 г.; призовава Колежа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно преразглеждането на тази стратегия;

Вътрешен одит

23.  отбелязва, че през ноември и декември 2016 г. Службата за вътрешен одит е извършила одит на Колежа относно оценката на потребностите от обучение и тяхното планиране и бюджетиране, като е поставен акцент върху основните му дейности; отбелязва освен това, че проектът на одитния доклад от март 2017 г. заключава, че въпреки че одитът не е довел до установяването на критични или много важни проблеми, Службата за вътрешен одит счита, че може да се подобри използването на матрицата за обучение в областта на правосъдието и вътрешните работи, за да се избегне припокриването с курсове за обучение, организирани от други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи; счита, че този въпрос следва да бъде разгледан възможно най-скоро;

Резултати от изпълнението

24.  отбелязва, че през 2016 г. портфолиото от обучения на Колежа е включвало 174 дейности за обучение, от които 87 дейности на място и 87 уеб семинара, 492 обмена в рамките на Европейската програма за обмен на полицаи, 27 онлайн модула и един онлайн курс; отбелязва със задоволство, че за шеста поредна година обсегът на дейностите на Колежа се е увеличил, в резултат на което Колежът е обучил 18 009 специалисти в областта на правоприлагането през 2016 г. спрямо 12 992 през 2015 г., което представлява увеличение от над 38%;

25.  отбелязва, че Колежът разполага с цялостна система за оценка, която да гарантира качеството на портфолиото му от обучения; отбелязва освен това, че оценяването на курсовете цели да се направи оценка на ефективността на обучението, но също така и да се измери степента на удовлетвореност на участниците; отбелязва, че общата удовлетвореност продължава да бъде висока, като близо 95% от участниците заявяват, че са много доволни или доволни от дейностите на Колежа;

26.  посочва, че Колежът действително е предоставил очакваните продукти и услуги в съответствие с работната си програма за 2016 г.;

Други коментари

27.  отбелязва, че петгодишната външна оценка на Колежа (2011 – 2015 г.) е била приключена от външния оценител през януари 2016 г.; отбелязва със задоволство, че външният оценител оценява Колежа като ефективен и че заключението му е подкрепено с доказателства за увеличаване на броя на дейностите, извършени от Колежа през периода на оценка, на фона на сравнително стабилния обем ресурси, с които е разполагал за същия период; отбелязва обаче, че докладът от петгодишната оценка на Колежа включва 17 препоръки; отбелязва, че планът за действие е бил изготвен в отговор на тези препоръки и в него са набелязани 31 действия, които трябва да бъдат изпълнени между средата на 2016 г. и края на 2018 г.; изразява загриженост, че въз основа на петгодишната оценка съществува ясна необходимост от значително подсилване на Колежа с човешки и финансови ресурси;

28.  отбелязва със задоволство, че Колежът използва осветителни тела с датчик за движение в коридорите, за да могат да се реализират известни икономии на енергия; изразява несъгласие с Колежа, според който унгарските власти са предоставили помещенията на Колежа през 2016 г., но той не е участвал в експлоатацията на сградата и не е имал пряка възможност за прилагане на разходно-ефективни или екологосъобразни мерки;

29.  отбелязва със загриженост, предвид все по-краткия срок, че за момента Колежът не разполага с достатъчно информация, позволяваща задълбочена подготовка за извършването на бъдещите дейности след излизането на Обединеното кралство от ЕС; отбелязва, че излизането на Обединеното кралство от ЕС ще ограничи достъпа на Колежа до експертния опит на Обединеното кралство в областта на правоприлагането и възможността му да организира обучения с длъжностни лица от Обединеното кралство; отбелязва, че тези аспекти биха могли да окажат отрицателно въздействие върху разработването на общи практики, обмена на информация и, в крайна сметка, върху трансграничното сътрудничество в областта на борбата и предотвратяването на престъпността; препоръчва прилагането на мерки с цел поне да се поддържа настоящото равнище на сътрудничество; призовава Комисията и Колежа да предоставят на органа по освобождаване от отговорност актуална информация относно управлението на рисковете, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС;

30.  отбелязва, че 2016 г. е първата пълна година на изпълнение на проекта за партньорство между ЕС и Близкия изток и Северна Африка (БИСА) в областта на обучението за борба с тероризма; приветства признаването на този проект за водещ проект в сътрудничеството на Съюза с държавите от БИСА за борба с тероризма;

31.  призовава Колежа да изпълни незабавно своите цели за повишаване на своето присъствие онлайн и да усъвършенства допълнително своя уебсайт, за да отговаря той в още по-голяма степен на очакванията на заинтересованите лица и да подкрепя по-добре работата на Колежа; препоръчва на Колежа да докладва по-добре за въздействието на своите дейности, особено върху сигурността на Съюза; признава усилията на Колежа в тази насока;

o

o o

32.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

19.2.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2016 година

(2017/2163(DEC))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни;

2.  посочва, че бюджетът и персоналът на CEPOL са се увеличили с около 22% през 2016 г.; отбелязва в този контекст, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II (разходи за спомагателни дейности) – 140 055 EUR, т.е. 30%, и че те са свързани предимно с консултации в сферата на информационните технологии и със стоки и услуги в тази област, поръчани в края на годината;

3.  отбелязва голямото текучество на персонала на CEPOL след преместването му от Обединеното кралство в Унгария; признава, че това се дължи на разликата в корекционните коефициенти на заплатите и ниските степени на назначаване; във връзка с това отбелязва, че Правилникът за длъжностните лица предлага необходимата гъвкавост, за да бъдат взети предвид преобладаващите в Съюза условия на пазара на труда при набирането на длъжностни лица с цел да се отговори на специфичните нужди на институциите; насърчава CEPOL да предприеме дългосрочни действия за стабилизиране на текучеството на персонала, особено в областта на ИКТ;

4.  отбелязва, че обсегът на дейностите на CEPOL се е увеличил значително през 2016 г., като броят на участниците е достигнал 18 009 в сравнение с 12 992 през 2015 г. (+ 38,6%); изтъква качеството на продуктите на CEPOL – 95% от участниците заявяват, че са много доволни или доволни; приветства факта, че сертифицирането на CEPOL е в съответствие със стандарта за системите за управление на качеството ISO 9001:2015;

5.  посочва, че Агенцията действително е предоставила очакваните продукти и услуги в съответствие с работната си програма за 2016 г.;

6.  отбелязва, че 2016 г. е първата пълна година на изпълнение на проекта за партньорство между ЕС и Близкия изток и Северна Африка (БИСА) в областта на обучението за борба с тероризма; приветства факта, че този проект понастоящем е признат като водещ проект в сътрудничеството на Съюза с държавите от БИСА за борба с тероризма;

7.  подчертава, че общо 1788 души са участвали в курсове на Агенцията в други населени места, уеб семинари и обмен в областта на основните права, както е отчетено в консолидирания годишен доклад за 2016 г.; насърчава CEPOL да продължи да провежда обучения в тези области по ефективен начин; подкрепя също така намерението на CEPOL да продължи да провежда обучения и уеб семинари, за да предоставя на служителите на правоприлагащите органи актуална информация и най-добри практики във връзка с установяването и разследването на престъпления от омраза и различни форми на насилие, основано на пола, и за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, с които се сблъскват уязвимите социални групи;

8.  изразява съжаление, че декларациите за интереси на експерти на CEPOL се публикуват на нейния уебсайт само за висшето ръководство и за членовете на управителния съвет; насърчава целта на CEPOL да преразгледа своите разпоредби за събиране и публикуване на декларациите за интереси на експертите при надлежно отчитане на изискванията за защита на личните данни.

9.  призовава Агенцията да приеме и приложи незабавно ясна и солидна стратегия за сигнализирането за нередности, както и правила срещу „кадровата въртележка“ в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Съюза;

10.  призовава Агенцията да изпълни незабавно своите цели за увеличаване на видимостта си в интернет и допълнително да подобри своя уебсайт, за да го направи още по-значим за заинтересованите лица и за по-добро подпомагане на работата на CEPOL; препоръчва на CEPOL да докладва по-добре за въздействието на своите дейности, особено върху сигурността на Съюза; признава усилията на CEPOL в тази насока.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 47.

(2)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 47.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.

(5)

ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 47.

(8)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 47.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.

(11)

ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

OВ C 113, 30.3.2016 г., стр.107.

(14)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2018)0000.

Последно осъвременяване: 12 април 2018 г.Правна информация