Procedure : 2017/2163(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0098/2018

Indgivne tekster :

A8-0098/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.33

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0138

BETÆNKNING     
PDF 410kWORD 67k
26.3.2018
PE 613.463v02-00 A8-0098/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016

(2017/2163(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016

(2017/2163(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse for regnskabsåret 2016, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA(4), særlig artikel 16,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA(5), særlig artikel 20,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0098/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016

(2017/2163(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse for regnskabsåret 2016, med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA(10), særlig artikel 16,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA(11), særlig artikel 20,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0098/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016

(2017/2163(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0098/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Politiakademi ("akademiet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 10 291 700 EUR, hvilket svarer til en stigning på 17,34 % sammenlignet med 2015 som følge af tilskudsaftalen med Kommissionen om uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse; der henviser til, at hele akademiets budget stammer fra Unionens budget;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for akademiet for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at akademiets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 95,95 %, hvilket svarer til en stigning på 0,44 % i forhold til 2015; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 78,85 %, hvilket er et lille fald på 0,15 % i forhold til 2015;

2.  noterer sig, at der efter undertegnelsen af tilskudsaftalen med Kommissionen i 2005 om uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse blev indgået en aftale om et budget på 2 490 504 EUR, hvoraf en anden tranche på 1 243 891 EUR blev tilgængelig for forpligtelser og betalinger; noterer sig endvidere, at 89 % af de disponible bevillinger er blevet forpligtet, og 48 % af de disponible bevillinger er blevet udbetalt; opfordrer akademiet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om den eksterne evaluering af dette partnerskab via dets årlige aktivitetsrapport for 2017;

3.  anerkender, at akademiet ved årets udgang havde betalt 91 % af alle sine finansielle forpligtelser til tiden, hvilket overstiger målet om, at 85 % af alle betalinger skulle betales inden for den retligt fastsatte tidsramme; noterer sig, at leverandørerne ikke opkrævede nogen renter på grund af forsinkede betalinger;

4.  noterer sig, at et antal medarbejdere har indledt et søgsmål mod akademiet, hvori de sætter spørgsmålstegn ved de betingelser, hvorunder flytningen fandt sted, og dens finansielle virkninger for deres indtægter; noterer sig, at der i mindelighed er blevet indgået et forlig med visse medarbejdere, og betalingerne til dette formål blev foretaget i 2015 og 2016; noterer sig endvidere, at visse medarbejdere har appelleret domstolens dom, og resultatet heraf forventes at foreligge i 2018; opfordrer akademiet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af denne appelsag;

Forpligtelser og fremførsler

5.  bemærker, at i alt 1 477 288 EUR blev fremført til 2017, hvilket svarer til 17 % af det samlede budget for 2016; noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at niveauet for fremførsler af forpligtede bevillinger var højt for afsnit II (udgifter til støtteaktiviteter), nemlig 140 055 EUR, dvs. 30 % (sammenlignet med 212 456, dvs. 49 % i 2015); erfarer, at disse fremførelser primært vedrører IT-rådgivning og IT-relaterede varer og tjenesteydelser bestilt sidst på året;

6.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

7.  noterer sig, at den samlede budgetgennemførelse for 2015, herunder fremførte midler fra 2015-2016, ved udgangen af december 2016 var nået op på 93 %;

Overførsler

8.  noterer sig, at akademiet gennemførte ni budgetoverførsler for det almindelige aktions- og administrationsbudget samt to overførsler på foranledning af den administrerende direktørs myndighed gennem anvendelsen af fleksibilitetsklausulen i overensstemmelse med artikel 27.1, litra a, i akademiets finansforordning;

Personalepolitik

9.  konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 25 stillinger (ud af de 28 stillinger, som var godkendt i henhold til Unionens budget) var besat den 31. december 2016, i forhold til 26 i 2015;

10.  noterer sig med tilfredshed den ligelige kønsfordeling, der var opnået med hensyn til de besatte stillinger i 2016, eftersom forholdet var 50 % kvinder og 50 % mænd; konstaterer imidlertid, at kønsbalancen var på 69 % over for 31 % i bestyrelsen;

11.  bemærker, at antallet af fratrædelser er steget som følge af akademiets flytning fra Det Forenede Kongerige til Ungarn på grund af den væsentligt lavere justeringskoefficient for personalelønninger; noterer sig, at der er blevet gennemført en række afbødende foranstaltninger; noterer sig imidlertid, at den lave indplacering af stillingerne i lønklasserne kombineret med en lav justeringskoefficient ikke tilskynder udlændinge (især fra Vest- og Nordeuropa) til at flytte til Ungarn, og at den geografiske balance blandt personalet som følge heraf ikke er sikret; bemærker i denne forbindelse, at 30 % af alle akademiets medarbejdere i 2016 var ungarere, hvilket er et uforholdsmæssigt stort antal; noterer sig med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at den høje personaleomsætning kan indvirke på forretningskontinuiteten og akademiets evne til at gennemføre aktiviteterne i sit arbejdsprogram, og påpeger, at dette problem skal løses; bemærker endvidere, at den geografiske balance blandt personalet har en indvirkning på personaleomkostningerne, hvilket førte til beslutningen om at overføre uudnyttede midler fra afsnit 1 til afsnit 3 for at muliggøre gennemførelsen af yderligere operationelle aktiviteter;

12.  bemærker, at det gennemsnitlige sygefravær for akademiets ansatte var på 4,3 dage pr. medarbejder i 2016; bemærker med en vis bekymring, at medarbejderne ikke engang brugte én dag på aktiviteter for fysisk velvære, og at det eneste arrangement af denne type blev afholdt efter arbejdstids ophør; bemærker ikke desto mindre, at akademiet i sine svar til dechargemyndigheden har meddelt, at det har brugt 3 900 EUR på aktiviteter for fysisk velvære; opfordrer akademiet til yderligere at redegøre for, hvordan dette beløb blev brugt;

13.  bemærker med tilfredshed, at akademiet har etableret et netværk af fortrolige rådgivere, tilrettelagt deres oplæring og også tilbudt medarbejderne uddannelse i forebyggelse af chikane; bemærker med tilfredshed, at der ikke blev indberettet tilfælde af chikane i 2016;

14.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

15.  noterer sig, at akademiet ikke anvender officielle køretøjer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

16.  konstaterer, at interesseerklæringerne fra den øverste ledelse og fra bestyrelsesmedlemmerne er blevet offentliggjort på akademiets websted; konstaterer på baggrund af akademiets meddelelse, at dets personale og andre enkeltpersoner, som samarbejder direkte med akademiet, blev bedt om at udfylde en interesseerklæring;

17.  bemærker, at akademiet, for så vidt angår eksterne lønnede eksperter, som en del af den årlige liste over kontrahenter, offentliggør de ekspertkontrakter, der er blevet tildelt af akademiet, på sit websted; bemærker imidlertid, at erklæringerne om interessekonflikt og fortrolighed for lønnede eksperter ikke er offentliggjort på webstedet; konstaterer, at akademiet vil gennemgå sine ordninger for offentliggørelse af disse erklæringer; opfordrer akademiet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger det har truffet;

18.  noterer sig, at akademiet ikke offentliggør protokoller fra ledelsesmøder; opfordrer akademiet til at gøre disse protokoller tilgængelige på sit websted;

19.  noterer sig, at akademiet i 2016 modtog en begæring om aktindsigt i dokumenter, hvortil akademiet gav fuld aktindsigt i de pågældende dokumenter;

Vigtigste resultater

20.  glæder sig over akademiets tre væsentligste resultater i 2016, nemlig:

–  ISO 9001-certificeringen for to kernevirksomhedsområder: aktiviteter med tilstedeværelse og Cepols udvekslingsprogram

–  afslutningen af de forberedelser, der er nødvendige for gennemførelsen af dets nye mandat, der trådte i kraft den 1. juli 2016

–  den vellykkede gennemførelse af uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse;

Strategi for bekæmpelse af svig

21.  noterer sig med tilfredshed, at regler om indberetning af svig og beskyttelse af whistleblowere er integreret i akademiets strategi for bekæmpelse af svig;

22.  noterer sig, at en revideret strategi til bekæmpelse af svig forventes at blive vedtaget af bestyrelsen i november 2017; opfordrer akademiet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om revisionen af denne strategi;

Intern revision

23.  bemærker, at Den Interne Revisionstjeneste i november og december 2016 reviderede akademiet hvad angår vurdering af uddannelsesbehov, planlægning og budgettering med fokus på dets kernevirksomhedsaktiviteter; bemærker endvidere, at det i udkastet til revisionsberetningen fra marts 2017 konkluderes, at revisionen ikke førte til identifikation af nogen kritiske eller meget vigtige spørgsmål, men at Den Interne Revisionstjeneste mener, at der er plads til forbedring med hensyn til anvendelsen af kursusskemaet for retlige og indre anliggender for at undgå overlapning med uddannelseskurser, som arrangeres af andre agenturer inden for retlige og indre anliggender; mener, at denne spørgsmål bør adresseres så snart som muligt;

Resultater

24.  bemærker, at akademiets uddannelsesprogram i 2016 omfattede 174 uddannelsesaktiviteter, herunder 87 aktiviteter med tilstedeværelse og 87 webinarer, 492 udvekslinger inden for rammerne af det europæiske politiudvekslingsprogram, 27 onlinemoduler og et onlinekursus; bemærker med tilfredshed, at akademiets opsøgende arbejde for sjette år i træk er blevet udvidet, og at akademiet har undervist 18 009 fagfolk inden for retshåndhævelse i 2016, i forhold til 12 992 i 2015, hvilket udgør en stigning på mere end 38 %;

25.  noterer sig, at akademiet har et omfattende vurderingssystem til at sikre kvaliteten af sit uddannelsesprogram; noterer sig desuden, at kursusevalueringen har til hensigt at vurdere undervisningens effektivitet, men også at måle deltagernes tilfredshed; noterer sig, at den overordnede tilfredshed fortsat var høj, idet 95 % af deltagerne gav udtryk for, at de var meget tilfredse eller tilfredse med akademiets aktiviteter;

26.  påpeger, at akademiet på effektiv vis har leveret de forventede produkter og tjenester i overensstemmelse med dets arbejdsprogram for 2016;

Andre bemærkninger

27.  bemærker, at den femårige eksterne evaluering af akademiet (2011-2015) blev afsluttet af den eksterne evaluator i januar 2016; bemærker med tilfredshed, at den eksterne evaluator har vurderet akademiet til at være effektivt, og at hans konklusion understøttes af dokumentation for et øget antal aktiviteter, der er gennemført af akademiet i løbet af undersøgelsesperioden, i forhold til et relativt stabilt antal ressourcer, som blev stillet til rådighed for samme periode; bemærker imidlertid, at akademiets femårige evalueringsrapport omfattede 17 anbefalinger; bemærker, at handlingsplanen blev udarbejdet for at imødekomme disse anbefalinger og indkredsede 31 tiltag, der skal gennemføres mellem medio 2016 og ultimo 2018; er på grundlag af den femårige evaluering bekymret over, at der er et klart behov for at styrke akademiet betydeligt, både med hensyn til menneskelige og finansielle ressourcer;

28.  bemærker med tilfredshed, at akademiet har lamper, som styres af bevægelsessensorer i korridorerne, således at der kan foretages visse energibesparelser; er uenig med akademiet, som mener, at det i 2016 fik stillet lokaler til rådighed af de ungarske myndigheder, men at det ikke var involveret i driften af bygningen og ikke havde nogen direkte mulighed for at gennemføre omkostningseffektive eller miljøvenlige foranstaltninger;

29.  bemærker med bekymring – eftersom tiden er stadig mere knap – at akademiet for nuværende ikke ligger inde med tilstrækkelige oplysninger til at kunne forberede sig grundigt på gennemførelsen af fremtidige aktiviteter efter brexit; bemærker, at brexit vil begrænse akademiets adgang til Det Forenede Kongeriges retshåndhævelsesekspertise og evne til at organisere oplæring med britiske tjenestemænd; bemærker, at disse aspekter kan få en negativ indvirkning på udviklingen af fælles praksis, informationsudvekslingen og i sidste ende det grænseoverskridende samarbejde om bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet; anbefaler, at der gennemføres foranstaltninger til at opretholde – som minimum – det nuværende samarbejdsniveau; opfordrer Kommissionen og akademiet til at informere dechargemyndigheden om risikostyringen i forbindelse med brexit;

30.  bemærker, at 2016 var det første hele år med gennemførelse af uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse; glæder sig over, at dette projekt anerkendes som et flagskibsprojekt i Unionens samarbejde med MENA-landene om terrorbekæmpelse;

31.  opfordrer akademiet til hurtigst muligt at realisere sit mål om øget synlighed på nettet og til at forbedre sit websted yderligere for at gøre det endnu mere relevant for dets interesseparter og for i højere grad at understøtte akademiets arbejde; henstiller, at akademiet foretager en bedre rapportering af virkningerne af sine aktiviteter, navnlig vedrørende sikkerheden i Unionen; anerkender akademiets bestræbelser i denne retning.

o

o o

32.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2018(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

19.2.2018

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016

(2017/2163(DEC))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.  påpeger, at Cepols budget og personale steg med omkring 22 % i 2016; bemærker i denne forbindelse, at niveauet af fremførsler af forpligtede bevillinger var højt under afsnit II (udgifter til støtteaktiviteter) med 140 055 EUR, dvs. 30 %, og at fremførslerne hovedsagelig vedrørte IT-rådgivning og IT-relaterede varer og tjenester, som blev bestilt sent på året;

3.  bemærker den store personaleudskiftning i Cepol, efter det flyttede fra Det Forenede Kongerige til Ungarn, og erkender, at dette skyldes forskellen i lønjusteringskoefficienterne og de lave begyndelseslønklasser; bemærker i den forbindelse, at personalevedtægten er tilstrækkeligt fleksibel til, at der ved ansættelse af tjenestemænd kan tages højde for de gældende arbejdsmarkedsvilkår i Unionen for at imødekomme institutionernes specifikke behov; tilskynder Cepol til at træffe langsigtede foranstaltninger for at stabilisere personaleudskiftningen, især på IKT-området;

4.  bemærker, at Cepols outreachaktiviteter var øget betydeligt i 2016, idet deltagerantallet nåede op på 18 009 sammenlignet med 12 992 i 2015 (en stigning på 38,6%); fremhæver kvaliteten af Cepols produkter, idet 95 % af deltagerne var meget tilfredse eller tilfredse; glæder sig over, at Cepol er certificeret i overensstemmelse med kvalitetsstyringsstandard ISO 9001: 2015;

5.  påpeger, at agenturet på effektiv vis har leveret de forventede produkter og tjenester i overensstemmelse med dets arbejdsprogram for 2016;

6.  bemærker, at 2016 var det første hele år med gennemførelse af uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse; glæder sig over, at dette projekt nu er anerkendt som et flagskibsprojekt i EU's samarbejde med MENA-landene om terrorbekæmpelse;

7.  fremhæver, at i alt 1 788 personer ifølge den konsoliderede årsberetning for 2016 deltog i Cepols internatkurser, webinarer og udvekslinger inden for området grundlæggende rettigheder; opfordrer Cepol til fortsat at gennemføre uddannelse inden for disse områder på effektiv vis; støtter desuden Cepols hensigt om fortsat at afholde uddannelseskurser og webinarer for at forsyne retshåndhævelsespersonale med ajourførte oplysninger og bedste praksis vedrørende identifikation og efterforskning af hadforbrydelser og forskellige former for kønsbaseret vold og for at skabe øget bevidsthed om de udfordringer, som udsatte samfundsgrupper står over for;

8.  beklager, at interesseerklæringerne fra Cepols eksperter, som offentliggøres på dets websted, kun vedrører den øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmerne; støtter Cepols mål om at revidere dets ordninger for indsamling og offentliggørelse af interesseerklæringer fra eksperter under behørig hensyntagen til reglerne for beskyttelse af personoplysninger;

9.  opfordrer agenturet til omgående at vedtage og gennemføre en klar og solid strategi vedrørende whistleblowere samt regler mod "svingdøre" i overensstemmelse med EU's personalevedtægt;

10.  opfordrer agenturet til hurtigst muligt at realisere dets mål om øget synlighed på nettet og til at forbedre dets websted yderligere for at gøre det endnu mere relevant for interessenterne og for i højere grad at understøtte Cepols arbejde; henstiller, at akademiet foretager en bedre rapportering af virkningerne af sine aktiviteter, navnlig vedrørende sikkerheden i Unionen; anerkender Cepols bestræbelser i denne retning.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 47.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 47.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(5)

EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 47.

(8)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 47.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(11)

EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 113 af 30.3.2016, s. 107.

(14)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

Seneste opdatering: 12. april 2018Juridisk meddelelse