Διαδικασία : 2017/2163(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0098/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0098/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.33

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0138

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 726kWORD 72k
26.3.2018
PE 613.463v02-00 A8-0098/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (πριν από την 1η Ιουλίου 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία) (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2163(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (πριν από την 1η Ιουλίου 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία) (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2163(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) και την κατάργηση της απόφασης 2000/820/ΔΕΥ(4), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 20,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0098/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (πριν από την 1η Ιουλίου 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία) (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2163(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) και την κατάργηση της απόφασης 2000/820/ΔΕΥ(10), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου(11), και ιδίως το άρθρο 20,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0098/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (πριν από την 1η Ιουλίου 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία) (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2163(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0098/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(13), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας («η Ακαδημία») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 10 291 700 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 17,34 % σε σύγκριση με το 2015, λόγω της συμφωνίας επιδότησης με την Επιτροπή που αφορά την εκπαιδευτική σύμπραξη ΕΕ/Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ακαδημίας προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ακαδημίας είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 95,95 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 0,44 % σε σύγκριση με το 2015· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 78,85 %, το οποίο αποτελεί ελαφρά μείωση κατά 0,15 % σε σύγκριση με το 2015·

2.  σημειώνει ότι, μετά την υπογραφή της συμφωνίας επιδότησης με την Επιτροπή το 2015, η οποία αφορά την εκπαιδευτική σύμπραξη ΕΕ/Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμφωνήθηκε προϋπολογισμός ύψους 2 490 504 EUR, εκ των οποίων μια δεύτερη δόση 1 243 891 EUR κατέστη διαθέσιμη για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές· σημειώνει, επιπλέον, ότι το 89 % των διαθέσιμων πιστώσεων έχει δεσμευθεί και το 48 % των διαθέσιμων πιστώσεων έχει καταβληθεί· ζητεί από την Ακαδημία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση αυτής της σύμπραξης μέσω της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της για το 2017·

3.  σημειώνει ότι, στο τέλος του έτους, η Ακαδημία είχε καταβάλει εγκαίρως το 91 % του συνόλου των χρηματοοικονομικών της δεσμεύσεων, ήτοι υπερέβη τον στόχο για καταβολή του 85 % όλων των πληρωμών εντός του νομικά προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου· σημειώνει ότι δεν χρεώθηκαν τόκοι από τους προμηθευτές για καθυστερημένες πληρωμές·

4.  σημειώνει ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού ήγειραν νομική αξίωση κατά της Ακαδημίας αμφισβητώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση και τον οικονομικό αντίκτυπό της στο εισόδημά τους· σημειώνει ότι επιτεύχθηκε φιλικός διακανονισμός με ορισμένα μέλη του προσωπικού και ότι οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016· σημειώνει, επιπλέον, ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού άσκησαν προσφυγή κατά της δικαστικής απόφασης, η έκβαση της οποία αναμένεται το 2018· καλεί την Ακαδημία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της προσφυγής·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

5.  επισημαίνει ότι συνολικά 1 477 288 EUR μεταφέρθηκαν στο 2017, ποσό που αντιστοιχεί στο 17 % του συνολικού προϋπολογισμού του 2016· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον Τίτλο II (δαπάνες για υποστηρικτικές δραστηριότητες), καθώς οι πιστώσεις αυτές ανέρχονταν σε 140 055 EUR ή στο 30 % (έναντι 212 456 EUR ή 49 % το 2015)· σημειώνει ότι οι εν λόγω μεταφορές πιστώσεων αφορούν κυρίως συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της ΤΠ, καθώς και εξοπλισμό και υπηρεσίες ΤΠ που παραγγέλθηκαν προς το τέλος του έτους·

6.  παρατηρεί ότι οι μεταφορές συχνά δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

7.  σημειώνει ότι, στα τέλη Δεκεμβρίου 2016, η συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων που μεταφέρθηκαν από την περίοδο 2015-2016, ανερχόταν στο 93 %·

Μεταφορές πιστώσεων

8.  σημειώνει ότι η Ακαδημία πραγματοποίησε εννέα μεταφορές για τον συνήθη επιχειρησιακό και διοικητικό προϋπολογισμό και δύο μεταφορές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εκτελεστικού διευθυντή, κάνοντας χρήση της ρήτρας ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού της Ακαδημίας·

Πολιτική προσωπικού

9.  διαπιστώνει από το οργανόγραμμα ότι 25 θέσεις (από τις 28 θέσεις που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης) είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με 26 το 2015·

10.  διαπιστώνει με ικανοποίηση την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων που επιτεύχθηκε με τις θέσεις που πληρώθηκαν το 2016, δεδομένου ότι η αναλογία είναι 50 % γυναίκες και 50 % άνδρες· σημειώνει, ωστόσο, ότι η αναλογία ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο είναι 69 % προς 31 %·

11.  παρατηρεί ότι η μετεγκατάσταση της Ακαδημίας από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουγγαρία είχε ως συνέπεια να αυξηθεί ο αριθμός των παραιτήσεων, εξαιτίας του σημαντικά χαμηλότερου διορθωτικού συντελεστή που εφαρμόζεται στους μισθούς του προσωπικού στον νέο τόπο εγκατάστασης· επισημαίνει ότι έχουν εφαρμοστεί ορισμένες δράσεις μετριασμού· σημειώνει, ωστόσο, ότι η χαμηλή βαθμολογική κατάταξη των θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με τον χαμηλό διορθωτικό συντελεστή δεν ενθαρρύνει τη μετακίνηση αλλοδαπών (ιδιαίτερα από τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη) προς την Ουγγαρία και, ως εκ τούτου, δεν εξασφαλίζεται η γεωγραφική ισοκατανομή του προσωπικού· παρατηρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 2016 το 30 % του συνόλου των υπαλλήλων της Ακαδημίας ήταν ουγγρικής ιθαγένειας, ποσοστό δυσανάλογα υψηλό· σημειώνει με ανησυχία, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η μεγάλη εναλλαγή προσωπικού ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς και στην ικανότητα της Ακαδημίας να υλοποιεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας της και επισημαίνει ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί· σημειώνει ακόμη ότι η γεωγραφική ισοκατανομή του προσωπικού έχει αντίκτυπο στις δαπάνες προσωπικού, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση μεταφοράς μη χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων από τον Τίτλο 1 στον Τίτλο 3, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση πρόσθετων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων·

12.  σημειώνει ότι το 2016 το προσωπικό της Ακαδημίας ήταν σε αναρρωτική άδεια κατά μέσο όρο για 4,3 ημέρες· παρατηρεί με κάποια ανησυχία ότι το 2016 το προσωπικό δεν διέθεσε ούτε καν μία ημέρα σε δραστηριότητες ευεξίας και ότι η μοναδική εκδήλωση αυτού του είδους διοργανώθηκε μετά το ωράριο εργασίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Ακαδημία επισημαίνει στις απαντήσεις της προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ότι έχει δαπανήσει 3 900 EUR σε δραστηριότητες ευεξίας· καλεί την Ακαδημία να εξηγήσει με ποιον τρόπο δαπανήθηκε το εν λόγω ποσό·

13.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η Ακαδημία έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο έμπιστων συμβούλων, ότι διοργάνωσε την κατάρτισή τους και ότι παρέσχε κατάρτιση στο προσωπικό σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2016 δεν αναφέρθηκαν κρούσματα παρενόχλησης·

14.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

15.  σημειώνει ότι η Ακαδημία δεν χρησιμοποιεί υπηρεσιακά οχήματα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

16.  σημειώνει ότι οι δηλώσεις συμφερόντων των ανώτατων στελεχών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της Ακαδημίας· γνωρίζει από πληροφορίες της Ακαδημίας ότι οι υπάλληλοί της και άλλα πρόσωπα που συνεργάζονται άμεσα με την Ακαδημία κλήθηκαν να συμπληρώσουν δήλωση συμφερόντων·

17.  επισημαίνει, όσον αφορά τους εξωτερικούς αμειβόμενους εμπειρογνώμονες, ότι η Ακαδημία δημοσιεύει στον ιστότοπό της, στο πλαίσιο του ετήσιου καταλόγου αναδόχων, τις συμβάσεις εμπειρογνωμόνων που έχει αναθέσει η Ακαδημία· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι δηλώσεις σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και το απόρρητο για τους αμειβόμενους εμπειρογνώμονες δεν δημοσιεύονται στον ιστότοπο· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Ακαδημία θα επανεξετάσει τις ρυθμίσεις σχετικά με τη δημοσίευση των εν λόγω δηλώσεων· καλεί την Ακαδημία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί·

18.  σημειώνει ότι η Ακαδημία δεν δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της διοίκησης· ζητεί από την Ακαδημία να φροντίσει να διατίθενται τα πρακτικά αυτά στον ιστότοπό της·

19.  σημειώνει ότι το 2016 η Ακαδημία έλαβε μία αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα, εις απάντηση της οποίας χορήγησε πλήρη πρόσβαση στα ζητηθέντα έγγραφα·

Κύρια επιτεύγματα

20.  χαιρετίζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει η Ακαδημία για το 2016, ήτοι ότι:

–  έλαβε πιστοποίηση ISO 9001 για δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας: τις δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις και το πρόγραμμα ανταλλαγών του CEPOL·

–  ολοκλήρωσε τις απαραίτητες προετοιμασίες για την εφαρμογή της νέας της εντολής, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016·

–  εφάρμοσε επιτυχώς το σχέδιο εκπαιδευτικής σύμπραξης ΕΕ/Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

21.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι οι κανόνες για την καταγγελία κρουσμάτων απάτης και την προστασία των καταγγελτών έχουν περιληφθεί στη στρατηγική της Ακαδημίας για την καταπολέμηση της απάτης·

22.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας είχε προγραμματίσει την έγκριση αναθεωρημένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης για τον Νοέμβριο του 2017· καλεί την Ακαδημία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής αυτής·

Εσωτερικός έλεγχος

23.  σημειώνει ότι, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου διενήργησε έλεγχο στην Ακαδημία για την «αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης, προγραμματισμού και κατάρτισης του προϋπολογισμού», με έμφαση στις βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητες· σημειώνει ακόμη ότι το σχέδιο της έκθεσης ελέγχου του Μαρτίου 2017 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ από τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν κρίσιμης σημασίας ή πολύ σημαντικά ζητήματα, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του πίνακα επιμόρφωσης στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων για να αποφεύγονται οι επικαλύψεις με μαθήματα που διοργανώνονται από άλλους οργανισμούς στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· φρονεί ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν·

Επιδόσεις

24.  σημειώνει ότι το 2016 το πρόγραμμα κατάρτισης της Ακαδημίας περιλάμβανε 174 δραστηριότητες κατάρτισης, εκ των οποίων 87 δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις της και 87 διαδικτυακά σεμινάρια, 492 ανταλλαγές στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγών «European Police Exchange Programme», 27 διαδικτυακές ενότητες και ένα διαδικτυακό μάθημα· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για έκτο κατά σειράν έτος, η απήχηση της Ακαδημίας ενισχύθηκε, με αποτέλεσμα η Ακαδημία να προσφέρει το 2016 κατάρτιση σε 18 009 επαγγελματίες του τομέα επιβολής του νόμου, σε σύγκριση με 12 992 το 2015, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση άνω του 38 %·

25.  σημειώνει ότι η Ακαδημία διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα του προγράμματος κατάρτισης που παρέχει· σημειώνει ακόμη ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης, αλλά έχει επίσης ως στόχο τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των συμμετεχόντων· σημειώνει ότι η συνολική ικανοποίηση διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο, δεδομένου ότι σχεδόν το 95 % των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από τις δραστηριότητες της Ακαδημίας·

26.  επισημαίνει ότι η Ακαδημία πράγματι παρέδωσε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2016·

Λοιπά σχόλια

27.  σημειώνει ότι η ανά πενταετία εξωτερική αξιολόγηση της Ακαδημίας (2011-2015) ολοκληρώθηκε από τον εξωτερικό αξιολογητή τον Ιανουάριο του 2016· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ο εξωτερικός αξιολογητής αξιολόγησε τον οργανισμό ως αποτελεσματικό και ότι τεκμηριώνει το συμπέρασμά του με στοιχεία που καταδεικνύουν αυξημένο αριθμό δραστηριοτήτων που έφερε εις πέρας η Ακαδημία κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης, έναντι σχετικά σταθερού αριθμού πόρων που είχε στη διάθεσή της την ίδια περίοδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι στην έκθεση της ανά πενταετία αξιολόγησης της Ακαδημίας περιλαμβάνονται 17 συστάσεις· παρατηρεί ότι εκπονήθηκε σχέδιο δράσης για να δοθεί απάντηση στις εν λόγω συστάσεις και προσδιορίστηκαν 31 δράσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν από τα μέσα του 2016 έως το τέλος του 2018· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, από την ανά πενταετία αξιολόγηση της Ακαδημίας, προκύπτει σαφής ανάγκη για σημαντική ενίσχυση της Ακαδημίας, τόσο με ανθρώπινους, όσο και με οικονομικούς πόρους·

28.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η Ακαδημία έχει φωτισμό με αισθητήρες κίνησης στους διαδρόμους ώστε να εξασφαλίζει ως έναν βαθμό εξοικονόμηση ενέργειας· διαφωνεί με την Ακαδημία ως προς το ότι, όταν οι ουγγρικές αρχές έθεσαν στη διάθεσή της τις εγκαταστάσεις, το 2016, δεν είχαν ανάμιξη στη λειτουργία του κτιρίου και καμία άμεση δυνατότητα εφαρμογής αποδοτικών ως προς το κόστος ή φιλοπεριβαλλοντικών μέτρων·

29.  σημειώνει με ανησυχία – δεδομένου ότι ο καιρός πλησιάζει όλο και περισσότερο – ότι προς το παρόν η Ακαδημία δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες ώστε να καταστεί δυνατή μια ενδελεχής προετοιμασία για τις μελλοντικές δραστηριότητες μετά το Brexit· επισημαίνει ότι το Brexit θα περιορίσει την πρόσβαση της Ακαδημίας στην εμπειρογνωμοσύνη του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα επιβολής του νόμου και τη δυνατότητά της να διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης με υπαλλήλους του Ηνωμένου Βασιλείου· σημειώνει ότι οι πτυχές αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη κοινών πρακτικών, τις ανταλλαγές πληροφοριών και, εν τέλει, τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση και την πρόληψη του εγκλήματος· συνιστά την εφαρμογή μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί τουλάχιστον το τρέχον επίπεδο συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή και την Ακαδημία να ενημερώσουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το Brexit·

30.  σημειώνει ότι το 2016 ήταν το πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής του «σχεδίου εκπαιδευτικής σύμπραξης ΕΕ/Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας»· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίζεται πλέον ο εμβληματικός χαρακτήρας του σχεδίου αυτού στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

31.  καλεί την Ακαδημία να θέσει χωρίς καθυστέρηση σε εφαρμογή τους στόχους της για αύξηση της διαδικτυακής προβολής της και περαιτέρω βελτίωση του ιστοτόπου της, προκειμένου να καταστεί προσφορότερος για τα ενδιαφερόμενα μέρη και να υποστηρίζει καλύτερα το έργο της Ακαδημίας· συστήνει στην Ακαδημία να βελτιώσει τις εκθέσεις που υποβάλλει σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της, ειδικότερα δε στην ασφάλεια της Ένωσης· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Ακαδημίας προς την κατεύθυνση αυτή·

o

o o

32.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του ... 2018(14) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

19.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2163(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Χρυσόγονος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής του κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και οι πράξεις του είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  επισημαίνει ότι το 2016 υπήρξε αύξηση του προϋπολογισμού και του προσωπικού του CEPOL κατά περίπου 22 %· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος για τον τίτλο II ήταν αυξημένες (δαπάνες για δραστηριότητες υποστήριξης), ανερχόμενες σε 140 055 EUR, ήτοι κατά 30 %, και αφορούσαν κυρίως συμβουλευτικές υπηρεσίες ΤΠ και προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠ που παραγγέλθηκαν προς τα τέλη του έτους·

3.  σημειώνει το υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού στον CEPOL μετά τη μετεγκατάστασή του από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουγγαρία και αναγνωρίζει ότι αυτό οφείλεται στη διαφορά του διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές και στις προσλήψεις σε χαμηλούς βαθμούς· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης παρέχει την αναγκαία ευελιξία ώστε, κατά την πρόσληψη υπαλλήλων προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες των θεσμικών οργάνων, να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της αγοράς εργασίας που επικρατούν στην Ένωση· παροτρύνει τον CEPOL να λάβει μακροπρόθεσμα μέτρα για τη σταθεροποίηση της εναλλαγής προσωπικού, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ·

4.  σημειώνει ότι η απήχηση του CEPOL αυξήθηκε σημαντικά το 2016 και ο αριθμός των συμμετεχόντων έφθασε τους 18 009, σε σύγκριση με 12 992 το 2015 (+ 38,6 %)· υπογραμμίζει την ποιότητα των προϊόντων του CEPOL, από την οποία ποσοστό 95 % των συμμετεχόντων είναι ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι· χαιρετίζει το γεγονός ότι η πιστοποίηση του CEPOL είναι σύμφωνη με το πρότυπο του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015·

5.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός πράγματι παρέδωσε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας του για το 2016·

6.  σημειώνει ότι το 2016 ήταν το πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής του «σχεδίου εκπαιδευτικής σύμπραξης ΕΕ/Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας»· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίζεται πλέον ο εμβληματικός χαρακτήρας του σχεδίου αυτού στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συνολικά 1 788 συμμετέχοντες παρακολούθησαν σεμινάρια στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, διαδικτυακά σεμινάρια και ανταλλαγές στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρονται στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2016· παροτρύνει τον CEPOL να συνεχίσει την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε αυτούς τους τομείς· υποστηρίζει επίσης την πρόθεση του CEPOL να συνεχίσει να παρέχει εκπαίδευση και διαδικτυακά σεμινάρια για να εξασφαλίζει στους αστυνομικούς υπαλλήλους επικαιροποιημένη πληροφόρηση και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον εντοπισμό και τη διερεύνηση εγκλημάτων μίσους και διαφόρων μορφών έμφυλης βίας και για να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες·

8.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στον ιστότοπο έχουν δημοσιευθεί οι δηλώσεις συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων του CEPOL μόνο για τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου· υποστηρίζει τον στόχο του CEPOL να επανεξετάσει τις ρυθμίσεις για τη συγκέντρωση και τη δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των απαιτήσεων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

9.  καλεί τον Οργανισμό να υιοθετήσει και να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση σαφή και στιβαρή στρατηγική για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών και κανόνες κατά της μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ένωσης·

10.  καλεί τον Οργανισμό να θέσει χωρίς καθυστέρηση σε εφαρμογή τους στόχους του για αύξηση της διαδικτυακής προβολής του και περαιτέρω βελτίωση του ιστοτόπου του, προκειμένου να καταστεί προσφορότερος για τα ενδιαφερόμενα μέρη και να υποστηρίζει καλύτερα το έργο του CEPOL· ενθαρρύνει, ωστόσο, τον Οργανισμό να βελτιώσει τις εκθέσεις που υποβάλλει σχετικά με την επίδραση των δραστηριοτήτων του στην ασφάλεια της Ένωσης· αναγνωρίζει τις προσπάθειες του CEPOL προς την κατεύθυνση αυτή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 47.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 47.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 256 της 1.10.2005, σ. 63.

(5)

ΕΕ L 319 της 4.12.2015, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 47.

(8)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 47.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 256 της 1.10.2005, σ. 63.

(11)

ΕΕ L 319 της 4.12.2015, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 113 της 30.3.2016, σ. 107.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου