Postupak : 2017/2163(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0098/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0098/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.33

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0138

IZVJEŠĆE     
PDF 639kWORD 62k
26.3.2018
PE 613.463v02-00 A8-0098/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016.

(2017/2163(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016.

(2017/2163(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL-a) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP(4), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP(5), a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0098/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016.

(2017/2163(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL-a) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP(10), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP(11), a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0098/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016.

(2017/2163(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0098/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(13) Europske policijske akademije („Akademija”) njezin konačni proračun za financijsku godinu 2016. iznosio 10 291 700 EUR, što je povećanje od 17,34 % u usporedbi s 2015. zbog sporazuma o bespovratnim sredstvima s Komisijom o Partnerstvu za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja regije MENA; budući da cijeli proračun Akademije dolazi iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Akademije za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Akademije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne,

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 95,95 %, što je povećanje od 0,44 % u odnosu na 2015.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 78,85 %, što je neznatno smanjenje od 0,15 % u odnosu na 2015.;

2.  napominje da je nakon potpisivanja sporazuma o bespovratnim sredstvima s Komisijom o Partnerstvu za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja regije MENA dogovoren proračun od 2 490 504 EUR, od čega je drugi obrok od 1 243 891 EUR postao raspoloživ za obveze i plaćanja; nadalje napominje da su obveze preuzete za 89 % dostupnih sredstava, a za 48 % izvršena su plaćanja; poziva Akademiju da tijelo nadležno za davanje razrješnica izvijesti o vanjskoj evaluaciji tog Partnerstva u sklopu svojeg godišnjeg izvješća o radu za 2017. godinu;

3.  prima na znanje činjenicu da je na kraju godine Akademija 91 % svih financijskih obveza izvršila na vrijeme, čime je premašen cilj od 85 % plaćanja koja trebaju biti izvršena u zakonskom roku; napominje da nije bilo kamata dobavljača naplaćenih zbog kasnih plaćanja;

4.  napominje da je nekoliko zaposlenika pokrenulo pravni spor protiv Akademije zbog načina na koji je provedeno preseljenje i njegova financijskog utjecaja na njihove prihode; napominje da je s nekim članovima osoblja postignuto sporazumno rješenje te da su u tu svrhu izvršene isplate 2015. i 2016.; nadalje napominje da su neki članovi osoblja uložili žalbu na sudsku odluku, koja se očekuje 2018.; poziva Akademiju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnica o ishodu žalbe;

Obveze i prijenosi

5.  primjećuje da je ukupni iznos od 1 477 288 EUR prenesen u 2017., što predstavlja 17 % ukupnog proračuna za 2016.; napominje da je prema izvješću Revizorskog suda razina prenesenih odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze za glavu II. (rashodi za potporu aktivnosti) bila visoka i iznosila 140 055 EUR, tj. 30 % (u usporedbi s 212 456 EUR, tj. 49 % 2015.); prima na znanje da se ti prijenosi uglavnom odnose na savjetovanje u području informatičke tehnologije (IT) te robu i usluge povezane s IT-om koje su naručene krajem godine;

6.  napominje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

7.  napominje da je krajem prosinca 2016. ukupno izvršenje proračuna za 2015., uključujući prenesena sredstva iz razdoblja 2015. – 2016., iznosilo 93 %;

Prijenos

8.  napominje da je Akademija izvršila devet prijenosa proračunskih sredstava za standardni operativni i administrativni proračun i dva prijenosa na tijelo izvršnog direktora pozivajući se na klauzulu o fleksibilnosti u skladu s člankom 27.1. točkom (a) Financijske uredbe Akademije;

Politika zapošljavanja

9.  na temelju plana radnih mjesta primjećuje da je na dan 31. prosinca 2016. bilo popunjeno 25 mjesta (od ukupno 28 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) u usporedbi s 26 radnih mjesta 2015. godine;

10.  za zadovoljstvom primjećuje da je postignuta rodna ravnoteža kada je riječ o popunjavanju radnih mjesta 2016. s 50 % žena naspram 50 % muškaraca; međutim, napominje da je u upravnom odboru odnos rodova bio 69 % naprema 31 % ;

11.  napominje da je zbog preseljenja Akademije iz Ujedinjene Kraljevine u Mađarsku i znatno nižeg korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće osoblja povećan broj ostavki; napominje da je poduzet niz mjera za ublažavanje tog problema; međutim, napominje da niski platni razredi radnih mjesta zajedno s niskim korekcijskim koeficijentom ne potiču strance (posebno iz zapadne i sjeverne Europe) da se presele u Mađarsku te stoga zemljopisna uravnoteženost osoblja nije zajamčena; u tom pogledu napominje da su 2016. 30 % svih zaposlenika Akademije bili Mađari, što je nerazmjeran broj; sa zabrinutošću napominje da prema izvješću Revizorskog suda znatna fluktuacija osoblja može utjecati na kontinuitet poslovanja i sposobnost Akademije da provede aktivnosti predviđene njezinim programom rada te ističe da je taj problem potrebno riješiti; nadalje napominje da zemljopisna uravnoteženost osoblja utječe na troškove osoblja, što je dovelo do odluke o prijenosu neiskorištenih sredstava iz glave 1. u glavu 3. kako bi se omogućila provedba dodatnih operativnih aktivnosti;

12.  napominje da je osoblje Akademije 2016. u prosjeku bilo odsutno s posla zbog bolovanja 4,3 radna dana; primjećuje s određenom zabrinutošću da zaposlenici 2016. nisu proveli nijedan dan na aktivnostima za dobrobit zaposlenika te da je jedini takav događaj organiziran nakon radnog vremena; međutim, napominje da je Akademija u svojim odgovorima tijelu nadležnom za davanje razrješnica navela da je potrošila 3 900 EUR na aktivnosti za dobrobit; poziva Akademiju da dodatno objasni kako je taj iznos potrošen;

13.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Akademija uspostavila mrežu povjerljivih savjetnika, organizirala njihovo osposobljavanje i osoblju ponudila osposobljavanje o sprečavanju uznemiravanja; sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. nije prijavljen nijedan slučaj uznemiravanja;

14.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

15.  primjećuje da se Akademija ne koristi službenim vozilima;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

16.  uviđa da su izjave o financijskim interesima rukovodećeg osoblja i članova upravnog odbora objavljene na internetskim stranicama Akademije; prima na znanje od Akademije da je od zaposlenika i drugih pojedinaca koji izravno surađuju s Akademijom zatraženo da ispune izjavu o financijskim interesima;

17.  napominje da u pogledu vanjskih plaćenih stručnjaka Akademija na svojim internetskim stranicama kao dio godišnjeg popisa izvođača objavljuje ugovore s vanjskim stručnjacima koje je Akademija sklopila; međutim napominje da, kada je riječ o plaćenim stručnjacima, izjave o sukobu interesa i povjerljivosti nisu objavljene na internetskim stranicama; potvrđuje da će Akademija preispitati svoje dogovore o objavljivanju tih izjava; poziva Akademiju da tijelo nadležno za davanje razrješnica izvijesti o poduzetim mjerama;

18.  primjećuje da Akademija ne objavljuje zapisnike sa sastanaka uprave; poziva Akademiju da te zapisnike učini dostupnima na svojim internetskim stranicama;

19.  napominje da je Akademija 2016. primila jedan zahtjev za pristup dokumentima i da je Akademija odobrila puni pristup zatraženim dokumentima;

Glavna postignuća

20.  pozdravlja tri glavna postignuća Akademije 2016., a to su:

–  dobivanje certifikata ISO 9001 za dva ključna područja rada: programe koji se odvijaju u prostorijama Akademije i program razmjene CEPOL-a;

–  dovršetak priprema potrebnih za provedbu njezina nova mandata koji je stupio na snagu 1. srpnja 2016.;

–  uspješna provedba projekta Partnerstva za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja regije MENA;

Strategija za borbu protiv prijevara

21.  sa zadovoljstvom primjećuje da su pravila o prijavljivanju prijevara i zaštiti zviždača sastavni dio strategije Akademije za borbu protiv prijevara;

22.  napominje da je predviđeno da će upravni odbor usvojiti revidiranu strategiju za borbu protiv prijevara u studenome 2017.; poziva Akademiju da izvješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnica o reviziji te strategije;

Unutarnja revizija

23.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju u studenome i prosincu 2016. provela reviziju Akademije u pogledu „procjene potreba osposobljavanja, planiranja i izrade proračuna” s naglaskom na njezinim temeljnim poslovnim aktivnostima; nadalje primjećuje da je u nacrtu izvješća o reviziji iz ožujka 2017. zaključeno da, iako u reviziji nisu utvrđeni kritični ili vrlo važni problemi, Služba za unutarnju reviziju smatra da ima prostora za poboljšanje u pogledu korištenja matrice izobrazbe za pravosuđe i unutarnje poslove radi izbjegavanja preklapanja s tečajevima osposobljavanja koje organiziraju druge agencije za pravosuđe i unutarnje poslove; smatra da bi taj problem trebalo što prije riješiti;

Uspješnost

24.  napominje da je 2016. portfelj Akademije za osposobljavanje sadržavao 174 programa osposobljavanja, uključujući 87 aktivnosti u prostorijama Akademije i 87 internetskih seminara, 492 razmjene u okviru Europskog programa policijske razmjene, 27 internetskih modula i jedan internetski tečaj; sa zadovoljstvom napominje da se interes za Akademijom šestu godinu zaredom povećao te su tako 18 009 policijska službenika 2016. prošla obuku Akademije u usporedbi s njih 12 992 godine 2015., što je povećanje od više od 38 %;

25.  napominje da se Akademija koristi sveobuhvatnim sustavom ocjenjivanja za jamčenje kvalitete svojeg portfelja osposobljavanja; također napominje da se ocjena tečaja odnosi na analizu učinkovitosti osposobljavanja, kao i na ispitivanje zadovoljstva sudionika; napominje da je ukupni stupanj zadovoljstva i dalje visok te je 95 % sudionika izjavilo da su vrlo zadovoljni ili zadovoljni aktivnostima Akademije;

26.  ističe da je Akademija na učinkovit način pružila očekivane proizvode i usluge u skladu sa svojim programom rada za 2016.;

Druge primjedbe

27.  napominje da je vanjski ocjenjivač u siječnju 2016. dovršio petogodišnju vanjsku evaluaciju Akademije za razdoblje 2011. – 2015.; sa zadovoljstvom primjećuje da je vanjski ocjenjivač Akademiju ocijenio učinkovitom te da njegov zaključak potkrjepljuju dokazi o povećanom broju aktivnosti koje je provela Akademija tijekom razdoblja ocjenjivanja, uz relativno stabilan broj raspoloživih resursa tijekom istog razdoblja; međutim napominje da izvješće o petogodišnjoj evaluaciji Akademije sadrži 17 preporuka; primjećuje da je izrađen akcijski plan za provedbu tih preporuka te je utvrđena 31 aktivnost koja bi se trebala provesti od sredine 2016. do kraja 2018.; izražava zabrinutost zbog činjenice da na temelju petogodišnje evaluacije postoji jasna potreba za znatnim povećanjem ljudskih i financijskih resursa Akademije;

28.  sa zadovoljstvom primjećuje da Akademija ima svjetla sa senzorom kretanja u hodnicima kako bi se ostvarila određena ušteda energije, no ne slaže se s Akademijom da 2016., kada su mađarske vlasti stavile na raspolaganje prostorije, ona nije bila uključena u upravljanje zgradom i nije imala izravnu mogućnost provedbe troškovno učinkovitih ili ekološki prihvatljivih mjera;

29.  sa zabrinutošću primjećuje, s obzirom na to da je vremena sve manje, da Akademija trenutačno ne raspolaže s dovoljno podataka kako bi se omogućila temeljita priprema za provedbu budućih aktivnosti nakon Brexita; napominje da će Brexit ograničiti pristup Akademije stručnom znanju Ujedinjene Kraljevine o provedbi zakona i njezinu sposobnost da organizira osposobljavanja s dužnosnicima iz Ujedinjene Kraljevine; napominje da ti aspekti mogu negativno utjecati na razvoj zajedničkih praksi, razmjenu informacija i, u konačnici, prekograničnu suradnju u suzbijanju i sprečavanju kaznenih djela; preporučuje da se provedu mjere kako bi se u najmanju ruku zadržala postojeća razina suradnje; poziva Komisiju i Akademiju da tijelo nadležno za davanje razrješnica obavještavaju o novostima u vezi s upravljanjem rizicima povezanima s Brexitom;

30.  napominje da je 2016. bila prva puna godina provedbe projekta o partnerstvu za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja regije MENA; pozdravlja uvrštavanje tog projekta među vodeće projekte u području suradnje EU-a sa zemljama regije MENA u borbi protiv terorizma;

31.  poziva Akademiju da bez odgode provede svoje ciljeve koji se odnose na povećanje vidljivosti na internetu i da dodatno poboljša svoju internetsku stranicu kako bi postala još relevantnija za sve dionike i pružala bolju potporu radu Akademije; preporučuje Akademiji da poboljša izvještavanje o učincima svojih aktivnosti, osobito kad je riječ o sigurnosti Unije; prepoznaje napore Akademije u tom smjeru;

o

o o

32.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

19.2.2018

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2016.

(2017/2163(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) vjerno prikazuje njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2016. te da su njezine transakcije zakonite i pravilne;

2.  ističe da su se 2016. proračun i osoblje CEPOL-a povećali za otprilike 22 %; napominje, u tom kontekstu, visoku razinu prijenosa odobrenih sredstava za preuzete obveze za glavu II. (rashodi za aktivnosti potpore) u iznosu od 140 055 EUR, tj. 30 %, i to ponajviše za informatičko savjetovanje te informatičku robu i usluge naručene krajem godine;

3.  prima na znanje veliku fluktuaciju osoblja nakon što je CEPOL iz Ujedinjene Kraljevine premješten u Mađarsku te uviđa da je to posljedica razlike u korektivnom koeficijentu za plaće te niskih platnih razreda novih radnih mjesta; s tim u vezi primjećuje da Pravilnik o osoblju nudi fleksibilnost koja je potrebna kako bi se, u svrhu zadovoljavanja posebnih potreba institucije, pri zapošljavanju dužnosnika uzeli u obzir uvjeti koji prevladavaju na tržištu rada u Uniji; podupire CEPOL u poduzimanju dugoročnih mjera kako bi se broj i sastav osoblja stabilizirao, osobito u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

4.  napominje da se 2016. znatno povećao broj sudionika programa CEPOL-a te je iznosio 18 009, u usporedbi s 12 992 u 2015. (porast od 38,6 %); ističe kvalitetu proizvoda CEPOL-a te činjenicu da je 95 % sudionika zadovoljno ili iznimno zadovoljno; pozdravlja činjenicu da je CEPOL certificiran u skladu sa standardom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015;

5.  ističe da je CEPOL na učinkovit način pružio očekivane proizvode i usluge, u skladu sa svojim programom rada za 2016.;

6.  napominje da je 2016. bila prva puna godina provedbe projekta o partnerstvu za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja regije MENA; pozdravlja činjenicu da je taj projekt sada uvršten među vodeće projekte u području suradnje EU-a sa zemljama regije MENA u borbi protiv terorizma;

7.  ističe da je ukupno 1788 ljudi sudjelovalo u tečajevima Agencije izvan mjesta boravka, webinarima i razmjenama u području temeljnih prava, kao što je navedeno u konsolidiranom godišnjem izvješću za 2016.; poziva CEPOL da nastavi na učinkovit način provoditi obuku u tim područjima; podupire, osim toga, namjeru CEPOL-a da nastavi organizirati obuke i webinare kako bi se službenicima odgovornima za provedbu zakona pružale ažurirane informacije i najbolje prakse u utvrđivanju i provedbi istraga o zločinima iz mržnje i različitim oblicima rodno uvjetovanog nasilja te kako bi se povećala osviještenost o izazovima s kojima se suočavaju osjetljive društvene skupine;

8.  ne odobrava činjenicu da se na stranicama CEPOL-a objavljuju izjave o financijskim interesima samo višeg rukovodstva i članova upravnog odbora; podržava CEPOL u njegovu cilju da preispita dogovor o prikupljanju i objavi izjava o financijskim interesima stručnjaka, pri čemu treba voditi računa o zahtjevima za zaštitu osobnih podataka;

9.  poziva CEPOL da bez odgode donese i provede jasnu i čvrstu strategiju za zviždače i pravila protiv prakse „rotirajućih vrata”, u skladu s Pravilnikom o osoblju;

10.  poziva CEPOL da bez odgode provede svoje ciljeve koji se odnose na povećanje vidljivosti na internetu i da dodatno poboljša svoju internetsku stranicu kako bi postala još relevantnija za sve zainteresirane i kako bi na bolji način pružala potporu radu CEPOL-a; preporučuje CEPOL-u da poboljša izvještavanje o učincima svojih aktivnosti, osobito kad je riječ o sigurnosti Unije; prepoznaje napore CEPOL-a u tom smjeru.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

1.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 47.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 47.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 256, 1.10.2005., str. 63.

(5)

SL L 319, 4.12.2015., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 47.

(8)

SL C 417, 6.12.2017., str. 47.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 256, 1.10.2005., str. 63.

(11)

SL L 319, 4.12.2015., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 113, 30.3.2016., str. 107.

(14)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna napomena