Procedūra : 2017/2163(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0098/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0098/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.33

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0138

ZIŅOJUMS     
PDF 724kWORD 62k
26.3.2018
PE 613.463v02-00 A8-0098/2018

par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2163(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2163(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Lēmumu Nr. 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL) un atceļ Lēmumu 2000/820/TI(4), un jo īpaši tā 16. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) Nr. 2015/2219 par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI(5), un jo īpaši tās 20. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0098/2018),

1.  sniedz Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2163(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Lēmumu Nr. 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL) un atceļ Lēmumu 2000/820/TI(10), un jo īpaši tā 16. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) Nr. 2015/2219 par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI(11), un jo īpaši tās 20. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0098/2018),

1.  apstiprina Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2163(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0098/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Policijas akadēmijas (turpmāk “Akadēmija”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 10 291 700, t. i., par 17,34 % lielāks nekā 2015. gadā saistībā ar dotāciju nolīgumu, kas tika noslēgts ar Komisiju par ES un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstu apmācības partnerības projektu terorisma apkarošanas jomā; tā kā Akadēmijas budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Akadēmijas 2016. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Akadēmijas gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ņem vērā, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 95,95 %, t. i., par 0,44 % augstāks nekā 2015. gadā; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 78,85 %, t. i., nedaudz — par 0,15 % — zemāks nekā 2015. gadā;

2.  ņem vērā, ka pēc tam, kad 2005. gadā ar Komisiju tika parakstīts dotāciju nolīgums par ES un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstu apmācības partnerības projektu terorisma apkarošanas jomā, tika panākta vienošanās par EUR 2 490 504 lielu budžetu, no kura saistībām un maksājumiem tika darīts pieejams otrais maksājums EUR 1 243 891 apmērā; turklāt ņem vērā, ka saistības ir uzņemtas par 89 % no pieejamajām apropriācijām un ir apmaksāti 48 % no pieejamajām apropriācijām; aicina Akadēmiju 2017. gada darbības pārskatā informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šīs partnerības ārējo novērtēšanu;

3.  pieņem zināšanai, ka gada beigās Akadēmija bija savlaicīgi apmaksājusi 91 % no visām finansiālajām saistībām, tādējādi pārsniedzot mērķi attiecībā uz 85 % maksājumu veikšanu juridiski noteiktajā termiņā; ņem vērā, ka piegādātāji neiekasēja procentus par novēlotiem maksājumiem;

4.  ņem vērā to, ka vairāki darbinieki sāka juridisku strīdu ar Akadēmiju par apstākļiem, kādos noritēja pārcelšanās, un par tās finansiālo ietekmi uz viņu ienākumiem; ņem vērā, ka ar dažiem darbiniekiem tika panākts izlīgums un saistībā ar to 2015. un 2016. gadā tika veikti maksājumi; turklāt ņem vērā, ka daži darbinieki pārsūdzēja tiesas lēmumu, un turpmākā tiesas procesa iznākums gaidāms 2018. gadā; aicina Akadēmiju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pārsūdzības procesa rezultātiem;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  konstatē, ka uz 2017. gadu kopumā tika pārnesti EUR 1 477 288 jeb 17 % no visa 2016. finanšu gada budžeta; ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu II sadaļā (darbības atbalsta izdevumi) bija augsts to pārnesto apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, proti, EUR 140 055 jeb 30 % (2015. gadā — EUR 212 456 jeb 49 %); pieņem zināšanai to, ka šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz IT konsultāciju pakalpojumiem un ar IT saistītām precēm un pakalpojumiem, kas tika pasūtīti gada nogalē;

6.  ņem vērā, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Akadēmija tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

7.  ņem vērā, ka 2016. gada decembra beigās 2015. gada kopējā budžeta izpilde, ietverot tajā no 2015. gada uz 2016. gadu pārnestos līdzekļus, bija sasniegusi 93 %;

Pārvietojumi

8.  ņem vērā, ka Akadēmija veica deviņus budžeta pārvietojumus standarta darbības un administratīvajā budžetā un divus pārvietojumus pēc izpilddirektora rīkojuma, saskaņā ar Akadēmijas finanšu noteikumu 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu izmantojot elastīguma klauzulu;

9.  pēc iepazīšanās ar štatu sarakstu konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 25 štata vietas (no 28 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu), salīdzinājumā ar 26 vietām 2015. gadā;

10.  ar gandarījumu ņem vērā, ka, aplūkojot 2016. gadā aizpildītas štata vietas, ir redzams dzimumu līdzsvars, jo 50 % darbinieku bija sievietes un 50 % — vīrieši; tomēr ņem vērā, ka dzimumu līdzsvars valdē ir 69 % pret 31 %;

11.  konstatē, ka saistībā ar Akadēmijas pārcelšanu no Apvienotās Karalistes uz Ungāriju un būtiski zemāka korekcijas koeficienta piemērošanu darbinieku algām jaunajā vietā, ir palielinājies atlūgumu skaits; ņem vērā to, ka ir īstenota virkne seku mazināšanas pasākumu; tomēr ņem vērā, ka zemas pakāpes amata vietas un zemais korekcijas koeficients nemudina ārvalstniekus (it sevišķi no Rietumeiropas un Ziemeļeiropas) pārcelties uz Ungāriju un tā rezultātā netiek nodrošināts darbinieku ģeogrāfiskais līdzsvars; šajā sakarībā konstatē, ka 2016. gadā 30 % Akadēmijas darbinieku bija ungāri un šāds darbinieku īpatsvars ir neproporcionāls; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām ņem vērā, ka lielā darbinieku mainība var ietekmēt darbības nepārtrauktību un Akadēmijas spēju īstenot darba programmā paredzētās darbības, un norāda, ka šī problēma ir jāatrisina; turklāt ņem vērā, ka darbinieku ģeogrāfiskais līdzsvars ietekmē personāla izmaksas un tādēļ tika pieņemts lēmums pārvietot neizlietotos līdzekļus no 1. sadaļas uz 3. sadaļu, radot iespēju īstenot papildu operatīvās darbības;

12.  ņem vērā, ka Akadēmijas darbinieki 2016. gadā slimības atvaļinājumā bija vidēji 4,3 dienas; ar zināmām bažām konstatē, ka neviena diena 2016. gadā nebija paredzēta personāla labjutības pasākumiem un vienīgais pasākums, kas tika organizēts, notika pēc darba laika beigām; tomēr ņem vērā, ka Akadēmija atbildēs budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ir norādījusi, ka labjutības pasākumiem ir iztērēti EUR 3900; aicina Akadēmiju sniegt izsmeļošāku paskaidrojumu par to, kā šī summa ir izlietota;

13.  ar gandarījumu konstatē, ka Akadēmija ir izveidojusi uzticamu konsultantu tīklu, organizējusi viņu apmācību un arī piedāvājusi darbiniekiem apmācību par aizskarošas izturēšanās novēršanu; ar gandarījumu ņem vērā, ka 2016. gadā neviens aizskarošas izturēšanās gadījums netika konstatēts;

14.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

15.  ņem vērā, ka Akadēmija neizmanto dienesta transportlīdzekļus;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

16.  pieņem zināšanai to, ka augstākās vadības un valdes locekļu interešu deklarācijas ir publicētas Akadēmijas tīmekļa vietnē; pieņem zināšanai to, ka saskaņā ar Akadēmijas sniegto informāciju tās darbiniekiem un citām personām, kas nepastarpināti sadarbojas ar Akadēmiju, tika prasīts aizpildīt interešu deklarācijas;

17.  ņem vērā, ka attiecībā uz ārējiem algotiem ekspertiem Akadēmija savā tīmekļa vietnē katru gadu publicē līgumslēdzēju sarakstu, kurā iekļauj arī ar ekspertiem noslēgtos līgumus; tomēr ņem vērā, ka tīmekļa vietnē nav publicētas algoto ekspertu interešu konflikta un konfidencialitātes deklarācijas; pieņem zināšanai to, ka Akadēmija pārskatīs noteikumus par šādu deklarāciju publicēšanu; aicina Akadēmiju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktajiem pasākumiem;

18.  ņem vērā, ka Akadēmija nepublicē valdes sanāksmju protokolus; aicina Akadēmiju darīt šos protokolus pieejamus savā tīmekļa vietnē;

19.  ņem vērā, ka 2016. gadā Akadēmija saņēma vienu pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem un uz to atbildēja, sniedzot pilnīgu piekļuvi prasītajiem dokumentiem;

Galvenie sasniegumi

20.  atzinīgi vērtē Akadēmijas noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, tā:

–  saņēma ISO 9001 sertifikātu divās pamatdarbības jomās — klātienes nodarbības un CEPOL apmaiņas programma;

–  pabeidza vajadzīgos sagatavošanās darbus, lai īstenotu savas jaunās pilnvaras, kas stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā;

–  veiksmīgi īstenoja ES un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstu apmācības partnerības projektu terorisma apkarošanas jomā;

Krāpšanas apkarošanas stratēģija

21.  ar gandarījumu ņem vērā to, ka Akadēmijas krāpšanas apkarošanas stratēģijā ir iekļauti noteikumi attiecībā uz ziņošanu par krāpšanu un noteikumi par trauksmes cēlēju aizsardzību;

22.  ņem vērā, ka valde plānoja pieņemt pārskatītu krāpšanas novēršanas stratēģiju 2017. gada novembrī; aicina Akadēmiju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs stratēģijas pārskatīšanu;

Iekšējā revīzija

23.  ņem vērā, ka 2016. gada novembrī un decembrī Iekšējās revīzijas dienests veica revīziju par mācību vajadzību novērtēšanu, plānošanu un tām nepieciešamo budžeta līdzekļu paredzēšanu, galveno uzmanību pievēršot pamatdarbībām; turklāt ņem vērā, ka 2017. gada marta revīzijas ziņojuma projektā tika secināts — lai gan revīzijā netika atrasti nekādi būtiski vai ļoti svarīgi risināmi jautājumi, Iekšējās revīzijas dienests uzskata, ka ir iespējams uzlabot mācību matricu tieslietu un iekšlietu jomā, lai izvairītos no tā, ka šīs mācības pārklājas ar citu tieslietu un iekšlietu jomas aģentūru organizētajiem mācību kursiem; uzskata, ka šis jautājums ir jāatrisina pēc iespējas drīzāk;

Sniegums

24.  ņem vērā, ka 2016. gadā Akadēmijas mācību pasākumu klāstā ietilpa 174 mācību pasākumi, tostarp 87 klātienes darbības un 87 tīmekļsemināri, 492 studentu apmaiņas Eiropas policijas apmaiņas programmas satvarā, 27 tiešsaistes moduļi un viens tiešsaistes kurss; ar gandarījumu konstatē, ka sesto gadu pēc kārtas ir palielinājies Akadēmijas mācībās iesaistīto personu skaits, proti, 2016. gadā Akadēmijas organizētajās mācībās piedalījās 18 009 tiesībaizsardzības speciālisti salīdzinājumā ar 12 992 speciālistiem 2015. gadā, t. i. , dalībnieku skaita pieaugums pārsniedz 38 %;

25.  konstatē, ka Akadēmija ir ieviesusi vispusīgu novērtēšanas sistēmu, lai nodrošinātu sava mācību klāsta kvalitāti; turklāt ņem vērā, ka kursu novērtēšanas mērķis ir ne tikai novērtēt mācību efektivitāti, bet arī noteikt dalībnieku apmierinātības līmeni; ņem vērā, ka kopējais apmierinātības līmenis joprojām bija augsts, jo 95 % dalībnieku norādīja, ka ir apmierināti vai ļoti apmierināti ar Akadēmijas darbībām;

26.  norāda, ka Akadēmija ir faktiski sniegusi gaidītos produktus un pakalpojumus atbilstīgi tās 2016. gada darba programmai;

Citi komentāri

27.  ņem vērā, ka 2016. gada janvārī ārējais novērtētājs pabeidza Akadēmijas piecu gadu (2011–2015) darbības ārējo novērtēšanu; ar gandarījumu konstatē, ka ārējais novērtētājs atzina Akadēmijas darbību par lietderīgu un ka tā secinājuma patiesību apliecina novērtēšanas laikā pieaugušais Akadēmijas darbību skaits salīdzinājumā ar relatīvi nemainīgo resursu apmēru, kas šajā pašā periodā tika nodots Akadēmijas rīcībā; tomēr ņem vērā, ka Akadēmijas darbības piecu gadu novērtēšanas ziņojumā bija iekļauti 17 ieteikumi; konstatē, ka tika izstrādāts rīcības plāns, lai īstenotu šos ieteikumus un tika noteikts 31 pasākums, kas būtu jāīsteno laikā no 2016. gada vidus līdz 2018. gada beigām; pauž bažas par to, ka, pamatojoties uz šo piecu gadu novērtējumu, ir skaidri redzama nepieciešamība ievērojami palielināt Akadēmijas cilvēkresursus un finanšu resursus;

28.  ar gandarījumu konstatē, ka Akadēmija energotaupības nolūkos ir ieviesusi gaiteņos apgaismojumu, ko darbina kustību sensori, un nepiekrīt Akadēmijai, ka, lai gan 2016. gadā Ungārijas iestādes nodrošināja Akadēmijai telpas, tās neiesaistījās ēkas uzturēšanā un tām nebija tiešas iespējas īstenot izmaksu ziņā lietderīgus vai videi draudzīgus pasākumus;

29.  ar bažām norāda, ka, ņemot vērā to, ka laika vairs nav palicis daudz, Akadēmijas rīcībā šobrīd nav pietiekamas informācijas, lai rūpīgi sagatavotos turpmāku pasākumu īstenošanai pēc Brexit; ņem vērā, ka Brexit rezultātā tiks ierobežota Akadēmijas piekļuve Apvienotās Karalistes specializētajām zināšanām tiesībaizsardzības jomā un spēja organizēt mācības ar Apvienotās Karalistes ierēdņu līdzdalību; ņem vērā, ka šie aspekti var negatīvi ietekmēt vienotas prakses izstrādi, informācijas apmaiņu un, galu galā, pārrobežu sadarbību noziedzības apkarošanā un novēršanā; iesaka īstenojamajos pasākumos saglabāt vismaz pašreizējo sadarbības līmeni; aicina Komisiju un Akadēmiju sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei jaunāko informāciju par to, kā notiek ar Brexit saistītā riska pārvaldība;

30.  ņem vērā, ka 2016. gads bija pirmais pilnais gads, kad tika īstenots ES un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstu apmācības partnerības projekts terorisma apkarošanas jomā; atzinīgi vērtē to, ka šis projekts tagad ir atzīts par galveno projektu Savienības sadarbībā ar Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstīm terorisma apkarošanas jomā;

31.  aicina Akadēmiju nekavējoties īstenot mērķus attiecībā uz pamanāmības palielināšanu tiešsaistē un vēl vairāk uzlabot savu tīmekļa vietni, lai padarītu to vēl aktuālāku ieinteresētajām personām un labāk atbalstītu Akadēmijas darbu; tomēr mudina Akadēmiju sekmīgāk ziņot par tās darbību ietekmi, jo īpaši ietekmi uz Savienības drošību; pieņem zināšanai Akadēmijas centienus šajā jomā;

o

o o

32.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(14).

19.2.2018

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2163(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Kostas Chrysogonos

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus par to, ka Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi;

2.  norāda, ka CEPOL budžets un darbinieku skaits 2016. gadā palielinājās par aptuveni 22 %; šajā sakarībā ņem vērā to, ka apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts pārnesumu līmenis II sadaļā (izdevumi atbalsta darbībām), proti, EUR 140 055 jeb 30 %, un tās galvenokārt attiecās uz IT konsultāciju pakalpojumiem un ar IT saistītām precēm un pakalpojumiem, kas tika pasūtīti gada nogalē;

3.  ņem vērā CEPOL lielo kadru mainību pēc tās pārcelšanas no Apvienotās Karalistes uz Ungāriju; atzīst, ka tās iemesls ir atšķirīgie algu korekcijas koeficienti un zemās amata pakāpes, kas tiek piešķirtas jauniem darbiniekiem; šajā sakarībā norāda, ka Civildienesta noteikumos ir paredzēts nepieciešamais elastīgums, atbilstīgi kuram, lai apmierinātu iestāžu konkrētās vajadzības, ieceļot ierēdņus amatā, var ņemt vērā arī Savienībā noteicošos darba tirgus nosacījumus; mudina CEPOL veikt ilgtermiņa pasākumus, lai stabilizētu kadru mainību, jo īpaši IKT jomā;

4.  ņem vērā, ka 2016. gadā ievērojami palielinājās CEPOL pasākumos iesaistīto personu loks, proti, 2016. gadā tā piesaistīja 18 009 dalībniekus salīdzinājumā ar 12 992 dalībniekiem 2015. gadā (+38,6 %); uzsver CEPOL produktu kvalitāti, ņemot vērā to, ka 95 % dalībnieku bija apmierināti vai ļoti apmierināti; atzinīgi vērtē to, ka CEPOL sertifikācija atbilst kvalitātes vadības sistēmas standartam ISO 9001:2015;

5.  norāda, ka Aģentūra ir faktiski sniegusi gaidītos produktus un pakalpojumus atbilstīgi tās 2016. gada darba programmai;

6.  ņem vērā, ka 2016. gads bija pirmais pilnais gads, kad tika īstenots ES un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstu apmācības partnerības projekts terorisma apkarošanas jomā; atzinīgi vērtē to, ka šis projekts tagad ir atzīts par galveno projektu Savienības sadarbībā ar Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstīm terorisma apkarošanas jomā;

7.  uzsver to, ka Aģentūras organizētos klātienes kursus, tīmekļseminārus un informācijas apmaiņu pamattiesību jomā apmeklēja 1788 dalībnieki, kā tika ziņots 2016. gada konsolidētajā darbības pārskatā; mudina CEPOL turpināt mācību efektīvu īstenošanu šajā jomā; atbalsta arī CEPOL apņemšanos turpināt mācību un tīmekļsemināru organizēšanu, lai tiesībaizsardzības amatpersonām sniegtu jaunāko informāciju un labāko praksi par to, kā konstatēt un izmeklēt naida noziegumus un dažādus ar dzimumu saistītas vardarbības veidus un vairot izpratni par problēmām, ar ko saskaras mazāk aizsargātas sociālās grupas;

8.  pauž nožēlu par to, ka CEPOL tīmekļa vietnē ir publicētas tikai augstākās vadības un valdes locekļu interešu deklarācijas; mudina CEPOL pārskatīt kārtību, kādā tiek savāktas un publicētas ekspertu interešu deklarācijas, pienācīgi ņemot vērā personas datu aizsardzības prasības.

9.  aicina Aģentūru pieņemt un nekavējoties īstenot skaidru un stingru stratēģiju attiecībā uz trauksmes cēlējiem un noteikumus t. s. virpuļdurvju efekta novēršanai saskaņā ar Savienības Civildienesta noteikumiem;

10.  aicina Aģentūru nekavējoties īstenot mērķus attiecībā uz pamanāmības palielināšanu tiešsaistē un vēl vairāk uzlabot savu tīmekļa vietni, lai padarītu to vēl aktuālāku ieinteresētajām personām un labāk atbalstītu CEPOL darbu; tomēr mudina Aģentūru sekmīgāk ziņot par tās darbību ietekmi uz Savienības drošību; ņem vērā CEPOL centienus šajā jomā.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

1.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 47. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 47. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 256, 1.10.2005., 63. lpp.

(5)

OV L 319, 4.12.2015., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 47. lpp.

(8)

OV C 417, 6.12.2017., 47. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 256, 1.10.2005., 63. lpp.

(11)

OV L 319, 4.12.2015., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 113, 30.3.2016., 107. lpp.

(14)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlisJuridisks paziņojums