Postup : 2017/2163(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0098/2018

Predkladané texty :

A8-0098/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.33

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0138

SPRÁVA     
PDF 583kWORD 69k
26.3.2018
PE 613.463v02-00 A8-0098/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016

(2017/2163(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016

(2017/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2219 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV(5), a najmä na jeho článok 20,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä na jeho článok 108(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0098/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016

(2017/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV(10), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2219 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV(11), a najmä na jeho článok 20,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0098/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016

(2017/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0098/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) predstavoval konečný rozpočet Európskej policajnej akadémie (ďalej len „akadémia“) za rozpočtový rok 2016 sumu 10 291 700 EUR, čo predstavuje nárast o 17,34 % v porovnaní s rokom 2015 v dôsledku dohody o grante s Komisiou týkajúcej sa partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky; keďže celý rozpočet akadémie pochádza z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky akadémie za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka akadémie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že vďaka úsiliu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 dosiahla miera plnenia rozpočtu 95,95 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 0,44 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 78,85 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje mierne zníženie o 0,15 %;

2.  berie na vedomie skutočnosť, že po podpísaní dohody o grante s Komisiou v roku 2005 týkajúcej sa partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky bol schválený rozpočet vo výške 2 490 504 EUR, z ktorého bola poskytnutá druhá splátka vo výške 1 243 891 EUR na záväzky a platby; ďalej konštatuje, že 89 % z dostupných rozpočtových prostriedkov bolo zaviazaných a 48 % z dostupných rozpočtových prostriedkov bolo vyplatených; vyzýva akadémiu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vonkajšom hodnotení tohto partnerstva prostredníctvom svojej výročnej správy o činnosti za rok 2017;

3.  uznáva, že ku koncu roka akadémia uhradila 91 % všetkých svojich finančných záväzkov načas, čo prekračuje cieľ 85 % všetkých platieb uhradených v rámci zákonne stanoveného časového rámca; konštatuje, že dodávatelia si nevyúčtovali žiadne úroky za oneskorené platby;

4.  berie na vedomie skutočnosť, že viacerí zamestnanci podali na akadémiu žalobu týkajúcu sa podmienok, za ktorých sa vykonalo premiestnenie, a finančného vplyvu premiestnenia na ich príjmy; konštatuje, že s niektorými zamestnancami sa dosiahlo urovnanie sporu zmierom a platby na tento účel boli vykonané v rokoch 2015 a 2016; ďalej konštatuje, že niektorí zamestnanci sa odvolali proti rozsudku súdu, ktorý sa očakáva v roku 2018; vyzýva akadémiu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledku tohto odvolania;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že do roku 2017 bola prenesená celková suma 1 477 288 EUR, čo predstavuje 17 % z celkového rozpočtu na rok 2016; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká v prípade hlavy II (výdavky na podporné činnosti), a to v sume 140 055 EUR, t. j. 30 % (v porovnaní s 212 456 EUR, t. j. 49 %, v roku 2015); berie na vedomie, že tieto prenosy súvisia hlavne s konzultáciami v oblasti IT a s tovarom a so službami IT, ktoré boli objednané koncom roka;

6.  konštatuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

7.  konštatuje, že na konci decembra 2016 predstavovalo celkové plnenie rozpočtu na rok 2015 vrátane prenesených prostriedkov z obdobia 2015 – 2016 výšku 93 %;

Presuny

8.  konštatuje, že akadémia uskutočnila deväť rozpočtových presunov v prípade štandardného prevádzkového a administratívneho rozpočtu a dva presuny v právomoci výkonného riaditeľa s využitím doložky flexibility v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách akadémie;

Personálna politika

9.  konštatuje, že v pláne pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 25 pracovných miest (z 28 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), v porovnaní s 26 pracovnými miestami v roku 2015;

10.  s uspokojením berie na vedomie rodovú rovnováhu dosiahnutú v rámci pracovných miest obsadených v roku 2016, keďže pomer je 50 % žien a 50 % mužov; ďalej konštatuje, že pomer rodovej vyváženosti v správnej rade je 69 % k 31 %;

11.  poznamenáva, že v dôsledku presťahovania akadémie zo Spojeného kráľovstva do Maďarska a vzhľadom na výrazne nižší opravný koeficient platný pre platy zamestnancov na novom mieste sa zvýšil počet výpovedí; konštatuje, že sa vykonalo viacero zmierňujúcich opatrení; konštatuje však, že nízke pracovné zaradenie pracovných miest v kombinácii s nízkym opravným koeficientom nestimuluje cudzincov (najmä zo západnej a severnej Európy) presťahovať sa do Maďarska a že v dôsledku toho nie je zabezpečená geografická rovnováha zamestnancov; v tejto súvislosti poznamenáva, že v roku 2016 bolo 30 % všetkých zamestnancov akadémie maďarskej národnosti, čo je neprimeraný počet; na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že vysoká fluktuácia zamestnancov môže poznačiť nepretržitosť činností a schopnosť akadémie vykonať aktivity vymedzené v pláne práce, a poukazuje na to, že tento problém je potrebné riešiť; ďalej konštatuje, že geografická rovnováha zamestnancov má vplyv na náklady na zamestnancov, čo viedlo k rozhodnutiu o presune nevyužitých prostriedkov z hlavy 1 do hlavy 3, čím sa umožňuje vykonávanie dodatočných operačných činností;

12.  konštatuje, že v roku 2016 mali zamestnanci akadémie pracovné voľno zo zdravotných dôvodov v priemere počas 4,3 pracovných dní; s určitým znepokojením si všíma, že zamestnanci v roku 2016 nevyužili ani jeden deň na zdraviu prospešné aktivity a že iba jedno takéto podujatie bolo zorganizované po pracovnej dobe; napriek tomu konštatuje, že akadémia vo svojich odpovediach orgánu udeľujúcemu absolutórium uviedla, že vynaložila 3 900 EUR na zdraviu prospešné aktivity; vyzýva akadémiu, aby ďalej vysvetlila, akým spôsobom sa táto suma vynaložila;

13.  s uspokojením konštatuje, že akadémia vytvorila sieť dôverných poradcov, zorganizovala ich odbornú prípravu a takisto poskytla odbornú prípravu v oblasti prevencie obťažovania zamestnancov; s uspokojením konštatuje, že v roku 2016 neboli nahlásené žiadne prípady obťažovania;

14.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

15.  poznamenáva, že akadémia nevyužíva služobné vozidlá;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

16.  berie na vedomie, že vyhlásenia o záujmoch členov vyššieho manažmentu a členov správnej rady boli zverejnené na webovom sídle akadémie; berie na vedomie informáciu akadémie, že jej zamestnanci a ďalší jednotlivci priamo spolupracujúci s akadémiou boli vyzvaní, aby vyplnili vyhlásenie o záujmoch;

17.  konštatuje, že pokiaľ ide o platených externých expertov, akadémia na svojom webovom sídle uverejňuje v rámci ročného zoznamu dodávateľov zmluvy s odborníkmi uzavreté akadémiou; konštatuje však, že vyhlásenia o konflikte záujmov a dôvernosti týkajúce sa platených expertov nie sú na webovom sídle zverejnené; uznáva, že akadémia preskúma svoje opatrenia na zverejňovanie takýchto vyhlásení; vyzýva akadémiu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o prijatých opatreniach;

18.  konštatuje, že akadémia neuverejňuje zápisnice zo zasadnutí vedenia; vyzýva akadémiu, aby takéto zápisnice sprístupňovala na svojom webovom sídle;

19.  konštatuje, že v roku 2016 akadémia dostala jednu žiadosť o prístup k dokumentom, na základe ktorej poskytla úplný prístup k požadovaným dokumentom;

Hlavné úspechy

20.  víta tri hlavné úspechy, ktoré akadémia identifikovala v roku 2016, konkrétne:

–  prijatie certifikácie podľa normy ISO 9001 pre dve hlavné oblasti činnosti: pobytové aktivity a výmenný program CEPOL;

–  dokončenie potrebných príprav na vykonávanie svojho nového mandátu, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016;

–  úspešnú realizáciu stratégie EÚ projektu partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky;

Stratégia v oblasti boja proti podvodom

21.  s uspokojením konštatuje, že pravidlá na oznamovanie podvodov a ochranu oznamovateľov sú zakotvené v stratégii akadémie v oblasti boja proti podvodom;

22.  konštatuje, že v novembri 2017 má správna rada prijať revidovanú stratégiu boja proti podvodom; vyzýva akadémiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o revízii tejto stratégie;

Vnútorný audit

23.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit v novembri a decembri 2016 vykonal audit akadémie týkajúci sa „posúdenia a plánovania potrieb odbornej prípravy a ich zahrnutia do rozpočtu“ so zameraním na jej hlavné činnosti; okrem toho konštatuje, že návrh audítorskej správy z marca 2017 dospel k záveru, že hoci audit neviedol k identifikácii žiadnych kritických ani veľmi dôležitých otázok, Útvar pre vnútorný audit sa domnieva, že existuje priestor na zlepšenie využívania školiaceho vzoru týkajúceho sa spravodlivosti a vnútorných vecí, aby sa zabránilo prekrývaniam s kurzami odbornej prípravy, ktoré organizujú iné agentúry pôsobiace v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí; domnieva sa, že táto otázka by sa mala riešiť čo najskôr;

Výkonnosť

24.  konštatuje, že v roku 2016 tvorilo vzdelávacie portfólio akadémie 174 vzdelávacích aktivít vrátane 87 pobytových aktivít a 87 webových seminárov, 492 výmen v rámci európskeho policajného výmenného programu, 27 internetových modulov a jeden online kurz; s uspokojením konštatuje, že už šiesty rok po sebe sa dosah akadémie rozširuje, čo viedlo k tomu, že v akadémii podstúpilo v roku 2016 odbornú prípravu 18 009 zamestnancov orgánov presadzovania práva v porovnaní s 12 992 v roku 2015, čo je zvýšenie o viac ako 38 %;

25.  berie na vedomie, že akadémia na zabezpečenie kvality svojho vzdelávacieho portfólia zaviedla komplexný systém hodnotenia; okrem toho konštatuje, že hodnotenie vzdelávacích kurzov je zamerané na posúdenie efektívnosti odbornej prípravy, ale aj na meranie spokojnosti účastníkov kurzov; konštatuje, že celková spokojnosť bola aj naďalej vysoká, pričom 95 % účastníkov uviedlo, že s činnosťami akadémie sú veľmi spokojní alebo spokojní;

26.  poukazuje na to, že akadémia skutočne poskytla očakávané produkty a služby v súlade so svojím pracovným programom na rok 2016;

Ďalšie pripomienky

27.  konštatuje, že externé päťročné hodnotenie akadémie (2011 – 2015) dokončil externý hodnotiteľ v januári 2016; s uspokojením berie na vedomie, že externý hodnotiteľ posúdil akadémiu ako efektívnu a že jeho záver je podporený dôkazom, ktorým je zvýšený počet činností vykonávaných akadémiou v priebehu obdobia hodnotenia, pričom bol zaznamenaný pomerne stabilný objem zdrojov, ktoré jej boli v rovnakom období poskytované; konštatuje však, že správa o päťročnom hodnotení akadémie obsahuje 17 odporúčaní; konštatuje, že akčný plán bol vypracovaný s cieľom reagovať na tieto odporúčania a obsahuje 31 opatrení, ktoré sa majú vykonať v období od polovice roku 2016 do konca roku 2018; vyjadruje znepokojenie nad tým, že z päťročného hodnotenia vyplýva, že existuje jednoznačná potreba významne posilniť ľudské aj finančné zdroje akadémie;

28.  s uspokojením konštatuje, že akadémia má nainštalované svetlá fungujúce na snímače pohybu v koridoroch, aby sa umožnili určité úspory energie, a nesúhlasí s názorom akadémie, že keď v roku 2016 maďarské orgány sprístupnili akadémii priestory, tieto orgány neboli zapojené do prevádzky budovy a nemali žiadnu priamu možnosť zaviesť nákladovo efektívne opatrenia ani opatrenia šetrné k životnému prostrediu;

29.  so znepokojením konštatuje – vzhľadom na to, že času zostáva čoraz menej –, že akadémia zatiaľ nemá dostatočné informácie, ktoré by umožnili dôkladnú prípravu na vykonávanie budúcich činností po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie; konštatuje, že vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie sa obmedzí prístup akadémie k odborným znalostiam Spojeného kráľovstva v oblasti presadzovania práva a jej schopnosť organizovať odbornú prípravu s úradníkmi Spojeného kráľovstva; poznamenáva, že tieto aspekty by mohli mať negatívny vplyv na rozvoj spoločných postupov, výmenu informácií a napokon aj cezhraničnú spoluprácu v oblasti boja proti trestnej činnosti a jej prevencie; odporúča, aby sa zaviedli opatrenia na zachovanie – prinajmenšom – súčasnej úrovne spolupráce; vyzýva Komisiu a akadémiu, aby priebežne informovali orgán udeľujúci absolutórium o rizikách súvisiacich s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie;

30.  konštatuje, že rok 2016 bol prvým úplným rokom realizácie projektu partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky; víta skutočnosť, že tento projekt sa dnes uznáva ako hlavný projekt v rámci spolupráce Únie s krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky v oblasti boja proti terorizmu;

31.  vyzýva akadémiu, aby bezodkladne vykonala svoje ciele, t. j. zvýšiť svoju viditeľnosť online a pokračovať v zdokonaľovaní svojho webového sídla s cieľom zvýšiť ešte viac jeho relevantnosť pre jej zainteresované strany a lepšie podporovať činnosť akadémie; odporúča akadémii, aby lepšie informovala o vplyve svojich činností, najmä na bezpečnosť v Únii; oceňuje úsilie akadémie vyvíjané v tomto smere;

o

o o

32.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

19.2.2018

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016

(2017/2163(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a že jej operácie sú zákonné a riadne;

2.  poukazuje na to, že rozpočet a personál agentúry CEPOL sa v roku 2016 zvýšili približne o 22 %; v tejto súvislosti konštatuje, že prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov boli vysoké v hlave II (výdavky na podporné činnosti) vo výške 140 055 EUR, teda 30 %, pričom väčšinou súviseli s poradenstvom, tovarmi a službami v oblasti informačných technológií, ktoré boli objednané koncom roka;

3.  berie na vedomie vysokú fluktuáciu zamestnancov agentúry CEPOL, ktorá nastala po jej premiestnení zo Spojeného kráľovstva do Maďarska, a uznáva, že ju spôsobili rozdiely v opravných koeficientoch platov a nízke platové triedy pri prijímaní do zamestnania; v tejto súvislosti poznamenáva, že služobný poriadok poskytuje potrebnú flexibilitu podmienok na trhu práce v Únii, ktoré treba vziať do úvahy pri prijímaní úradníkov na riešenie špecifických potrieb inštitúcií; nabáda agentúru CEPOL, aby prijala dlhodobé opatrenia na stabilizáciu fluktuácie zamestnancov, najmä v oblasti IKT;

4.  konštatuje, že dosah agentúry CEPOL sa v roku 2016 významne zvýšil, pričom počet účastníkov dosiahol 18 009 v porovnaní s 12 992 v roku 2015 (+ 38,6 %); zdôrazňuje kvalitu produktov agentúry CEPOL, s ktorými 95 % účastníkov vyjadrilo veľkú spokojnosť alebo spokojnosť; víta skutočnosť, že certifikácia agentúry CEPOL je v súlade so systémom riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015;

5.  poukazuje na to, že agentúra skutočne poskytla očakávané produkty a služby v súlade so svojím pracovným programom na rok 2016;

6.  konštatuje, že rok 2016 bol prvým úplným rokom realizácie projektu partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky; víta skutočnosť, že tento projekt sa dnes uznáva ako hlavný projekt v rámci spolupráce Únie s krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky v oblasti boja proti terorizmu;

7.  zdôrazňuje, že podľa konsolidovanej výročnej správy za rok 2016 absolvovalo spolu 1 788 účastníkov pobytové kurzy, webové semináre a výmeny v oblasti základných práv, ktoré organizovala agentúra; nabáda agentúru CEPOL, aby pokračovala v efektívnom poskytovaní odborných školení v týchto oblastiach; podporuje aj zámer agentúry CEPOL naďalej organizovať odbornú prípravu a webové semináre, aby úradníkom orgánov presadzovania práva poskytovala aktuálne informácie a najlepšie postupy týkajúce sa identifikácie a vyšetrovania trestných činov z nenávisti a rôznych foriem násilia založeného na rodovej príslušnosti a aby zvyšovala informovanosť o výzvach, ktorým čelia zraniteľné sociálne skupiny;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vyhlásenia o záujmoch expertov agentúry CEPOL sú na jej webovom sídle uverejnené iba v prípade vrcholového manažmentu a členov správnej rady; podporuje cieľ agentúry CEPOL prehodnotiť postupy zhromažďovania a zverejňovania vyhlásení o záujmoch expertov, a to s náležitým zohľadnením požiadaviek na ochranu osobných údajov;

9.  vyzýva agentúru, aby bezodkladne prijala a uskutočnila jasnú a spoľahlivú stratégiu oznamovania protispoločenskej činnosti a pravidlá proti tzv. javu otáčavých dverí v súlade so služobným poriadkom Únie;

10.  vyzýva agentúru, aby bezodkladne vykonala svoje ciele, t. j. zvýšiť svoju viditeľnosť online a ďalej pracovať na zlepšovaní svojho webového sídla s cieľom zvýšiť ešte viac jeho relevantnosť pre zainteresované subjekty a lepšie podporovať činnosť agentúry CEPOL; odporúča akadémii, aby lepšie informovala o vplyve svojich činností, najmä na bezpečnosť v Únii; oceňuje úsilie agentúry CEPOL vyvíjané v tomto smere;

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 47.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 47.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.

(5)

Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 47.

(8)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 47.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.

(11)

Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s. 107.

(14)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 11. apríla 2018Právne oznámenie