Процедура : 2017/2144(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0099/2018

Внесени текстове :

A8-0099/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.27

Приети текстове :

P8_TA(2018)0132

ДОКЛАД     
PDF 643kWORD 59k
26.3.2018
PE 612.041v02-00 A8-0099/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

(2017/2144(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ингеборг Гресле

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

(2017/2144(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0365 – C8‑255/2017)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0099/2018),

1.  освобождава от отговорност Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

(2017/2144(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0099/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва заключенията на Сметната палата („Палатата“), че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2016 г., плащанията за административни и други разходи на Европейския надзорен орган по защита на данните („Надзорния орган“) не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол по отношение на административните и другите разходи са ефективни;

2.  отбелязва, че в своя годишен доклад за 2016 г. Палатата констатира, че не са установени сериозни слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Надзорния орган;

3.  отбелязва, че съгласно текущата процедура по освобождаване от отговорност Надзорният орган представя на Палатата годишните отчети за дейността през юни, след това Палатата предава своя доклад на Парламента през октомври и освобождаването от отговорност се гласува от Парламента в пленарна зала до май; отбелязва, че освен ако освобождаването от отговорност не бъде отложено, са изминали най-малко 17 месеца между приключването на годишните отчети и приключването на процедурата по освобождаване от отговорност; посочва, че одитът в частния сектор следва много по-кратък график; подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност следва да се рационализира и ускори; изисква от Надзорния орган и Палатата да последват добрия пример на частния сектор; във връзка с това предлага да се определи като краен срок за представяне на годишните отчети за дейността датата 31 март на годината, следваща отчетната година, и като краен срок за представяне на докладите на Палатата – 1 юли; предлага също така да се преразгледа графикът за процедурата по освобождаване от отговорност, както е предвидено в член 5 от приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент, така че гласуването по освобождаването от отговорност да се провежда по време на месечното пленарно заседание на Парламента през ноември, като по този начин процедурата по освобождаване от отговорност приключва в рамките на годината след съответната отчетна година;

4.  приветства като цяло предпазливото и добро финансово управление на Надзорния орган през бюджетния период 2016 година; изразява подкрепа за успешния преход към модела на бюджетиране въз основа на резултатите в планирането на бюджета на Комисията, въведено от заместник-председателя Кристалина Георгиева през септември 2015 г. като част от инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“; насърчава Надзорния орган да приложи този метод в собствената си процедура за планиране на бюджета;

5.  отбелязва, че през 2016 г. Надзорният орган е разполагал с бюджет, възлизащ на общо 9 288 043 EUR (8 760 417 EUR през 2015 г.), и че степента на изпълнение е 91,93% (94,66% през 2015 г.); отбелязва спада на степента на изпълнение и прогнозите на Надзорния орган за запазване на тази тенденция през следващите години; призовава Надзорния орган да определя своите бюджетни прогнози предпазливо, като отчита очакваното увеличаване на дейността през следващите години;

6.  отбелязва, че създаването на Европейския комитет по защита на данните продължава да се извършва от Надзорния орган; счита, че бюджетните прогнози следва да осигурят ефикасни бюджетни резултати през бъдещите години;

7.  подчертава, че Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и Директивата за защита на данните в полицейския и съдебния сектор(6) ще влязат в сила през май 2018 година и ще трябва да бъдат изцяло зачитани и прилагани; отбелязва намерението на Надзорния орган да поддържа ОРЗД като отправна точка в своята работа;

8.  приветства текущата работа на Инженерната мрежа за неприкосновеността на личния живот в интернет, която е група, съставена от експерти в областта на информационните технологии от всички сектори, осигуряваща платформа за сътрудничество и обмен на информация относно инженерни методи и инструменти, които интегрират изискванията за защита на данните и неприкосновеността на личния живот в новите технологии, което е съществен елемент в прилагането на ОРЗД;

9.  призовава Надзорния орган да предостави подробен списък на командировките, осъществени от неговите членове през 2016 г., като посочи цената, мястото и разходите за всяка от тях; призовава командировките, предприети през 2017 г., да бъдат включени в неговия следващ годишен отчет за дейността;

10.  знае за приемането на мерки за изпълнение с цел осигуряване на ефективен вътрешен контрол на процесите, за да се гарантира икономично, ефикасно и ефективно постигане на целите на Надзорния орган; призовава Надзорния орган да включи информация относно мерките в годишния си отчет за дейността;

11.  приветства започването през 2016 г. на инициативата за отчетност на Надзорния орган, която е предназначена да предостави инструменти на всички институции на Съюза, като се започне със самия Надзорен орган като контролиращ орган за данните, да поемат водеща роля с примера за това как институциите спазват и доказват спазването на правилата за защита на данните;

12.  изтъква, че в годишния си доклад за вътрешния одит за 2016 г., публикуван в края на март 2017 г., вътрешният одитор (IAS) набеляза пет важни препоръки, свързани със системите за вътрешен контрол, които са установени още от предходни години и на които все още не е отговорено; изразява съжаление, че някои от тези препоръки се отнасят до информационната сигурност и до политиките за осигуряване на непрекъснатост на дейността; посочва, че липсата на политика за информационна сигурност увеличава риска информацията да не бъде достатъчно добре защитена, което би могло да доведе до изтичане на информация и би могло да навреди на репутацията на Надзорния орган; приветства приемането от Надзорния орган на политика за информационна сигурност на 19 юни 2017 г., въпреки забавяне от повече от 14 месеца; призовава Надзорния орган, особено предвид естеството на неговата мисия и задачи, да даде пример и в бъдеще да изпълнява препоръките без неоправдано забавяне;

13.  призовава Надзорния орган да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента за сумите, изплатени през 2016 г. по силата на споразумения за нивото на обслужване, в които таксите зависят от потреблението;

14.  приветства приемането през 2016 г. на стратегия за равни възможности и обмислянето на мерки за подобряване на благополучието на работното място;

15.   приветства включването на изчерпателна информация за всички човешки ресурси, с които разполага Надзорният орган, в неговия годишен отчет за дейността;

16.  призовава за преглед в годишния отчет за дейността на Надзорния орган на разделите относно възлагането на обществени поръчки и управлението на командировките, който да включва сравнителна таблица за последните четири години;

17.  отбелязва приемането през 2016 г. на етична рамка, която урежда поведението на членовете и на всички служители на Надзорния орган в техните вътрешни и външни отношения; отбелязва също така, че тази рамка обхваща вече съществуващите кодекси за поведение, сигнализиране за нередности и решения за борба с тормоза, дисциплинарни процедури и административни разследвания; изисква информацията по различните теми от рамката да продължи да бъде представяна отделно в годишния отчет за дейността;

18.  изразява необходимостта от установяване на независим орган за разкриване, консултации и сезиране с достатъчни финансови ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на информация относно възможни нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет;

19.  насърчава нарастващия принос на Надзорния орган за намирането на решения, които стимулират иновациите и осигуряват съответствие с правилата за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, по-специално чрез засилване на прозрачността, контрола от страна на ползвателите и отчетността при обработката на големи информационни масиви; призовава за ефективни действия, позволяващи да се извлекат максимални ползи от новите технологии, като едновременно с това гарантират пълното спазване на основните права;

20.  отбелязва, че Надзорният орган е публикувал в своя годишен отчет за дейността глава относно междуинституционалното сътрудничество с други институции, както беше поискано в доклада относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.; отбелязва, че през 2016 г. Надзорният орган е подписал две нови споразумения за сътрудничество; призовава Надзорния орган да продължи да укрепва междуинституционалното сътрудничество и да предостави актуализирана информация за постиженията си в следващия годишен отчет за дейността;

21.  отбелязва, че Надзорният орган е включил в годишния си отчет за дейността заявление за постигнатия напредък по своята стратегия за периода 2015 – 2019 г.; отбелязва, че през март 2015 г. Надзорният орган преразгледа своите ключови показатели за изпълнение с цел контрол и корекция на въздействието на своята работа и използването на ресурсите; отбелязва със задоволство, че всички ключови показатели за изпълнение, заложени в стратегията на Надзорния орган за периода 2015 – 2019 г., са изпълнени и че в някои случаи през 2016 г. Надзорният орган е надхвърлил целите си, което показва, че изпълнението на стратегията върви по план; насърчава Надзорния орган да продължи да работи в тази посока;

22.  приветства целта на Надзорния орган, предвидена в стратегията за неговия мандат, да направи защитата на данните възможно най-проста и ефективна за всички участници;

23.  изразява съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз; отбелязва, че на този етап не може да се направи прогноза за финансовите, административните, човешките и другите последици, свързани с оттеглянето, и призовава комисията и Палатата да извършат оценки на въздействието и да информират Парламента за резултатите до края на 2018 г.

7.2.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година: Европейски надзорен орган по защита на данните

(2017/2144(DEC))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че в годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета на ЕС не се съдържат никакви забележки по отношение на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД); потвърждава обаче, че през 2016 г. нито една операция на ЕНОЗД не е била избрана за одит от Сметната палата, като част от произволна извадка от административните разходи като цяло, която обхваща всички институции и органи, и че следователно законосъобразността и редовността на свързаните операции на ЕНОЗД не са били разгледани от Сметната палата; подчертава обаче, че Сметната палата е публикувала становища без резерви за ЕНОЗД през последните четири години; припомня, че прозрачността е от жизнено важно значение за правилното функциониране на този орган на Съюза;

2.  изтъква, че в годишния си доклад за вътрешния одит за 2016 г., публикуван в края на март 2017 г., вътрешният одитор (IAS) установи наличието на 5 важни препоръки, свързани със системите за вътрешен контрол, установени от предходни години, на които все още не е отговорено; изразява съжаление, че някои от тези препоръки се отнасят до информационната сигурност и до политика за осигуряване на непрекъснатост на дейността; посочва, че липсата на политика за информационна сигурност увеличава риска информацията да не бъде достатъчно добре защитена, което би могло да доведе до изтичане на информация и може да навреди на репутацията на институцията; приветства приемането от страна на ЕНОЗД на политика за информационна сигурност на 19 юни 2017 г. въпреки забавянето от повече от 14 месеца; призовава ЕНОЗД, особено предвид естеството на неговата мисия и задачи, да даде пример и в бъдеще да изпълнява препоръките без неоправдано отлагане;

3.  отбелязва със задоволство, че всички ключови показатели за изпълнение, заложени в стратегията на ЕНОЗД за периода 2015—2019 г. са изпълнени, а в някои случаи надхвърлят съответните си цели през 2016 г., което показва, че изпълнението на стратегията върви по план;

4.  подчертава качеството на съветите, предоставяни на лицата, определящи политиката на Съюза по отношение на приемането на „Рамковото споразумение“ и на Щита за личните данни; отбелязва усилията на ЕНОЗД да се подготви да осигурява секретариата на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) като част от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)(7); отбелязва с интерес създаването на консултативната група по етика от страна на ЕНОЗД(8);

5.  подчертава, че ОРЗД и Директива за защита на данните в полицейския и съдебния сектор(9) ще влязат в сила през май 2018 година и ще бъдат изцяло зачитани и прилагани; отбелязва намерението на ЕНОЗД да поддържа ОРЗД като отправна точка в своята работа;

6.  приветства текущата работа на Инженерната мрежа за неприкосновеност на личния живот в интернет, която е група, съставена от експерти в областта на информационните технологии от всички сектори, осигуряваща платформа за сътрудничество и обмен на информация относно инженерни методи и инструменти, които интегрират изискванията за защита на данните и неприкосновеността на личния живот в новите технологии, което е съществен елемент в прилагането на ОРЗД;

7.  приветства започването през 2016 г. на инициативата за отчетност на ЕНОЗД, която е предназначена да осигури на институциите на Съюза, като се започне с Европейския надзорен орган по защита на данните като контролиращ орган за данните, сам по себе си, да поемат водеща роля с примера за това как изпълняват и доказват изпълнението на правилата за защита на данните;

8.  насърчава нарастващия принос на ЕНОЗД за намирането на решения, които стимулират иновациите и осигуряват съответствието с правилата за защитата на личния живот и личните данни, по-специално чрез засилване на прозрачността, контрола от страна на ползвателите и отчетността при обработка на големи информационни масиви; призовава за ефективни действия, позволяващи да се извлекат максимални ползи от новите технологии, като гарантира пълното спазване на всички основни права;

9.  приветства целта на ЕНОЗД, предвидена в стратегията за нейния мандат, да направи защитата на данните възможно най-проста и ефективна за всички участници;

10.  отбелязва със задоволство публикуването на насоки за обработването на лична информация като част от процедура за подаване на сигнали за нарушения, която предоставя препоръки относно това как да се създадат сигурни канали за служителите да докладват за измами, да се гарантира поверителността на получената информация и защити самоличността на лицата, свързани със случая.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Julia Pitera

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

  ОВ L 48, 24.2.2016 г.

(2)

  ОВ С 323, 28.9.2017 г., стр. 1.

(3)

  ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 1.

(4)

  ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 10.

(5)

  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(7)

  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(8)

  Решение относно Европейски надзорен орган по защита на данните от 3 декември 2015 г. за създаване на външна консултативна групата относно етичните аспекти на защитата на данните („Консултативна група по етика“) (ОВ C 33/1, 28.1.2016 г., стр. 1).

(9)

  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Последно осъвременяване: 23 април 2018 г.Правна информация