Procedūra : 2017/2144(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0099/2018

Pateikti tekstai :

A8-0099/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.27

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0132

PRANEŠIMAS     
PDF 622kWORD 59k
26.3.2018
PE 612.041v02-00 A8-0099/2018

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

(2017/2144(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ingeborg Gräßle

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

(2017/2144(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2017)0365 – C8-255/2017)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2016 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0099/2018),

1.  patvirtina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, dalį

(2017/2144(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0099/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad apskritai Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (toliau – Priežiūros pareigūnas) 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimuose, susijusiuose su administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų nebuvo ir kad tikrintos administracinių ir kitų išlaidų priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

2.  pažymi, kad savo 2016 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai nurodė, jog audito metu tikrintose srityse, susijusiose su Priežiūros pareigūno žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, rimtų trūkumų nenustatyta;

3.  pažymi, kad pagal dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Priežiūros pareigūnas birželio mėnesį pateikia metines veiklos ataskaitas Audito Rūmams, Audito Rūmai spalio mėnesį pateikia savo ataskaitą Parlamentui, o gegužės mėnesį Parlamento plenariniame posėdyje balsuojama dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; pažymi, kad nuo metinių finansinių sąskaitų uždarymo iki biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pabaigos, jei patvirtinimas neatidedamas, praeina ne mažiau kaip 17 mėnesių; atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas atliekamas laikantis kur kas trumpesnių terminų; pabrėžia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą reikia supaprastinti ir paspartinti; Prašo Priežiūros pareigūno ir Audito Rūmų vadovautis gerąja privačiojo sektoriaus praktika; atsižvelgdamas į tai, siūlo metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą nustatyti po finansinių metų einančių kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų ataskaitos pateikimo terminą – liepos 1 d., taip pat siūlo persvarstyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštį, kaip nustatyta pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnį, kad balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo galėtų vykti Parlamento lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje, tuomet biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų užbaigta per vienus metus po atitinkamų ataskaitinių metų;

4.  palankiai vertina Priežiūros pareigūno apskritai apdairų ir patikimą finansų valdymą 2016 m. biudžeto vykdymo laikotarpiu; reiškia pritarimą tam, kad Komisijai planuojant biudžetą sėkmingai pereita prie rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo metodo, kurį, kaip dalį iniciatyvos „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“, 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo taikyti Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva; skatina Priežiūros pareigūną šį metodą taikyti savo biudžeto planavimo procedūroje;

5.  pažymi, kad 2016 m. Priežiūros pareigūnui skirtas biudžetas iš viso siekė 9 288 043 EUR (2015 m. – 8 760 417 EUR) ir kad įvykdymo lygis buvo 91,93 % (2015 m. – 94,66 %); atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinimo lygis sumažėjo ir kad Priežiūros pareigūnas prognozuoja, jog ši tendencija išliks ateityje; ragina Priežiūros pareigūną apdairiai rengti savo biudžeto sąmatą, kurioje būtų atsižvelgta į ateinančiais metais numatomą veiklos apimties padidėjimą;

6.  pažymi, kad Priežiūros pareigūnas toliau kuria Europos duomenų apsaugos valdybą; mano, kad biudžeto sąmata turėtų užtikrinti veiksmingą biudžeto vykdymą ateinančiais metais;

7.  pabrėžia, kad 2018 m. gegužės mėn. įsigalios Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir Duomenų apsaugos policijos ir teisingumo sektoriuose direktyva(6) ir jų reikės visapusiškai laikytis bei juos įgyvendinti; pritaria Priežiūros pareigūno ketinimui Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą laikyti savo veiklos atskaitos tašku;

8.  palankiai vertina Privatumo internete inžinerijos tinklo – visų sektorių IT ekspertų grupės, teikiančios platformą, skirtą bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija apie inžinerijos metodus ir priemones, kuriomis duomenų apsauga ir privatumo reikalavimai integruojami į naujas technologijas – tai esminis dalykas įgyvendinant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą – vykdomą darbą;

9.  ragina Priežiūros pareigūną pateikti išsamų narių komandiruočių 2016 m. sąrašą ir nurodyti kiekvienos komandiruotės kainą, vietą ir sąnaudas; ragina 2017 m. komandiruotes įtraukti į kitą metinę veiklos ataskaitą;

10.  atkreipia dėmesį į priimtas įgyvendinimo priemones, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą vidaus procesų kontrolę, kad būtų galima ekonomiškai, veiksmingai ir rezultatyviai siekti Priežiūros pareigūno tikslų; ragina Priežiūros pareigūną informaciją apie priemones įtraukti į savo metinę veiklos ataskaitą;

11.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. pradėta Priežiūros pareigūno atskaitomybės iniciatyva, skirta sudaryti galimybes Sąjungos institucijoms, visų pirma pačiam Priežiūros pareigūnui, rodyti pavyzdį ir parodyti, kaip jos laikosi duomenų apsaugos taisyklių;

12.  pažymi, kad vidaus auditorius (Vidaus audito tarnyba) savo 2016 m. metinėje vidaus audito ataskaitoje, paskelbtoje 2017 m. kovo mėn. pabaigoje, nustatė, kad vis dar buvo neįgyvendintos ankstesniais metais pateiktos penkios svarbios vidaus kontrolės sistemų rekomendacijos; apgailestauja dėl to, kad kai kurios iš šių rekomendacijų susijusios su informacijos saugumo ir veiklos tęstinumo politika; pažymi, kad neturint informacijos saugumo politikos padidėja rizika, kad informacija yra nepakankamai apsaugota, todėl gali ji nutekėti ir galėtų būti pakenkta Priežiūros pareigūno reputacijai; palankiai vertina tai, kad Priežiūros pareigūnas, nors ir vėluodamas daugiau nei 14 mėnesių, 2017 m. birželio 19 d. priėmė informacijos saugumo politiką; ragina Priežiūros pareigūną, ypač atsižvelgdamas į jo užduočių pobūdį ir uždavinius, rodyti pavyzdį ir ateityje be reikalo nevėluojant įgyvendinti rekomendacijas;

13.  ragina Priežiūros pareigūną informuoti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie 2016 m. išmokėtas sumas pagal susitarimus dėl paslaugų lygio, pagal kuriuos numatytas nuo vartojimo priklausantis mokestis;

14.  teigiamai vertina tai, kad 2016 m. priimta lygių galimybių strategija ir svarstytos gerovės darbe gerinimo priemonės;

15.  palankiai vertina tai, kad į Priežiūros pareigūno metinę veiklos ataskaitą įtraukta išsami informacija apie visus Priežiūros pareigūno turimus žmogiškuosius išteklius;

16.  ragina Priežiūros pareigūno metinėje veiklos ataskaitoje pateikti viešųjų konkursų ir komandiruočių valdymo skyrių apžvalgą ir į ataskaitą įtraukti pastarųjų ketverių metų lyginamąją lentelę;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. buvo patvirtinta etikos sistema, kuria remiantis reglamentuojamas visų Priežiūros pareigūno narių ir darbuotojų elgesys vidaus ir išorės santykių srityje; taip pat pažymi, kad ši sistema apima jau esamus elgesio kodeksus, sprendimus dėl informavimo apie pažeidimus ir kovos su priekabiavimu, drausmines procedūras ir administracinius tyrimus; prašo, kad informacija apie įvairius šios sistemos klausimus ir toliau atskirai būtų teikiama metinėje veiklos ataskaitoje;

18.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

19.  ragina Priežiūros pareigūną aktyviau dalyvauti priimant sprendimus, kuriais skatinamos inovacijos ir užtikrinamas privatumo ir duomenų apsaugos taisyklių laikymasis, ypač didinant skaidrumą, naudotojų kontrolę ir atskaitomybę didelių duomenų kiekių tvarkymo atvejais; ragina imtis efektyvių veiksmų ir užtikrinti kuo didesnę naujų technologijų naudą, kartu garantuojant visapusišką pagrindinių teisių paisymą;

20.  pažymi, kad Priežiūros pareigūnas savo metinėje veiklos ataskaitoje paskelbė skyrių apie institucijų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, kaip buvo paprašyta per 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą; pažymi, kad 2016 m. Priežiūros pareigūnas pasirašė du naujus bendruosius bendradarbiavimo susitarimus; ragina Priežiūros pareigūną toliau stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir kitoje metinėje veiklos ataskaitoje pranešti apie naujus laimėjimus;

21.  pažymi, kad Priežiūros pareigūnas į savo metinę veiklos ataskaitą įtraukė pareiškimą apie pažangą, padarytą vykdant savo 2015–2019 m. strategiją; atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. kovo mėn. Priežiūros pareigūnas iš naujo įvertino pagrindinius savo veiklos rezultatų rodiklius tam, kad būtų galima stebėti atlikto darbo poveikį ir išteklių naudojimą ir juos koreguoti; džiaugdamasis pažymi, kad visi pagrindiniai Priežiūros pareigūno 2015–2019 m. strategijoje nustatyti veiklos rezultatų rodikliai atitiko ir kartais viršijo 2016 m. tikslus ir iš to matoma, kad strategija įgyvendinama sėkmingai; skatina Priežiūros pareigūną tęsti šį darbą;

22.  teigiamai vertina Priežiūros pareigūno tikslą, nustatytą su jo įgaliojimais susijusioje strategijoje, užtikrinti, kad duomenų apsauga būtų kuo paprastesnė ir veiksmingesnė visiems susijusiems subjektams;

23.  apgailestauja dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu neįmanoma prognozuoti administracinių, finansinių, žmogiškųjų ir kitokių pasekmių, susijusių su valstybės išstojimu, ir ragina Priežiūros pareigūną ir Audito Rūmus atlikti poveikio vertinimą, ir iki 2018 m. pabaigos informuoti Parlamentą apie jo rezultatus.

7.2.2018

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetoNUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos dėl Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

(2017/2144(DEC))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų metinėje ataskaitoje dėl ES biudžeto įgyvendinimo nepateikta jokių pastabų dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP); tačiau pripažįsta, kad 2016 m. Audito Rūmai, atlikdami visų administracinių išlaidų, apimančių visas institucijas ir įstaigas, atsitiktinę atranką neatrinko nė vienos EDAPP operacijos auditui ir kad dėl to Audito Rūmai neišnagrinėjo atliktų EDAPP operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; vis dėlto pabrėžia, kad Audito Rūmai per pastaruosius ketverius metus paskelbė palankių nuomonių dėl EDAPP; primena, kad siekiant tinkamo šios Sąjungos įstaigos veikimo skaidrumas yra nepaprastai svarbus;

2.  pažymi, kad vidaus auditorius (Vidaus audito tarnyba) savo 2016 m. metinėje vidaus audito ataskaitoje, paskelbtoje 2017 m. kovo mėn. pabaigoje, nustatė, kad 5 svarbios vidaus kontrolės sistemų rekomendacijos, pateiktos ankstesniais metais, vis dar buvo neįgyvendintos; apgailestauja dėl to, kad kai kurios iš šių rekomendacijų susijusios su informacijos saugumo ir veiklos tęstinumo politika; pažymi, kad neturint informacijos saugumo politikos padidėja rizika, kad informacija yra nepakankamai apsaugota, todėl gali nutekėti informacija ir galėtų būti pakenkta institucijos reputacijai; palankiai vertina tai, kad EDAPP, nors ir vėlavo daugiau nei 14 mėnesių, 2017 m. birželio 19 d. priėmė informacijos saugumo politiką; ypač atsižvelgdamas į EDAPP užduočių pobūdį ir uždavinius, ragina jį rodyti pavyzdį ir be reikalo nevėluojant įgyvendinti būsimas rekomendacijas;

3.  džiaugdamasis pažymi, kad visi pagrindiniai EDAPP 2015–2019 m. strategijoje nustatyti veiklos rezultatų rodikliai pasiekti ir kartais viršijo atitinkamus 2016 m. tikslus ir tai rodo, kad strategija įgyvendinama sėkmingai;

4.  atkreipia dėmesį į kokybiškas konsultacijas, suteiktas Sąjungos politikos formuotojams ir susijusias su bendrojo susitarimo ir vadinamojo privatumo skydo (angl. Privacy Shield) priėmimu; pripažįsta EDAPP pastangas siekiant pasirengti naujos Europos duomenų apsaugos valdybos sekretoriato veiklos užtikrinimui pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą(7); susidomėjęs atkreipia dėmesį į tai, kad EDAPP įsteigė Etikos patariamąją grupę(8);

5.  pabrėžia, kad 2018 m. gegužės mėn. taps vykdytinas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir Duomenų apsaugos policijos ir teisingumo sektoriuose direktyva(9) ir jų reikės visapusiškai laikytis bei juos įgyvendinti; pripažįsta EDAPP ketinimą laikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą savo veiklos atskaitos tašku;

6.  palankiai vertina Privatumo internete inžinerijos tinklo – visų sektorių IT ekspertų grupės, teikiančios platformą, skirtą bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija apie inžinerijos metodus ir priemones, kuriomis duomenų apsauga ir privatumo reikalavimai integruojami į naujas technologijas – tai esminis dalykas įgyvendinant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą – vykdomą darbą;

7.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. pradėta EDAPP atskaitomybės iniciatyva, skirta sudaryti galimybėms Sąjungos institucijoms, visų pirma pačiam EDAPP, rodyti pavyzdį ir parodyti, kaip jos laikosi duomenų apsaugos taisyklių;

8.  ragina EDAPP aktyviau dalyvauti priimant sprendimus, kuriais skatinamos inovacijos ir užtikrinamas privatumo ir duomenų apsaugos taisyklių laikymasis, ypač didinant skaidrumą, naudotojų kontrolę ir atskaitomybę didelių duomenų kiekių tvarkymo atvejais; ragina imtis efektyvių veiksmų ir užtikrinti kuo didesnę naujų technologijų naudą, garantuojant visapusišką visų pagrindinių teisių paisymą;

9.  teigiamai vertina EDAPP tikslą, nustatytą jo įgaliojimų strategijoje, užtikrinti, kad duomenų apsauga būtų kuo paprastesnė ir veiksmingesnė visiems susijusiems subjektams;

10.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad paskelbtos gairės dėl asmeninės informacijos tvarkymo pagal informavimo apie pažeidimus procedūrą, kuriose pateiktos rekomendacijos dėl to, kaip sukurti saugius kanalus, kuriais naudodamiesi darbuotojai praneštų apie sukčiavimą, užtikrinti gautos informacijos konfidencialumą ir apsaugoti visų su konkrečiu atveju susijusių asmenų tapatybę.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

1.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Julia Pitera

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL L 48, 2016 2 24.

(2)

OL C 323, 2017 9 28, p. 1.

(3)

OL C 322, 2017 9 28, p. 1.

(4)

OL C 322, 2017 9 28, p. 10.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(6)

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

(7)

  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(8)

  2015 m. gruodžio 3 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sprendimas dėl duomenų apsaugos etinių aspektų išorės patariamosios grupės (toliau – Etikos patariamoji grupė) įsteigimo (OL C 33/1, 2016 1 28, p. 1).

(9)

  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 3 d.Teisinis pranešimas