Procedura : 2017/2144(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0099/2018

Teksty złożone :

A8-0099/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.27

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0132

SPRAWOZDANIE     
PDF 660kWORD 58k
26.3.2018
PE 612.041v02-00 A8-0099/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2017/2144(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2017/2144(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0123/2017)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0099/2018),

1.  udziela Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2017/2144(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0099/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  przyjmuje do wiadomości wniosek Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”), zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych i innych wydatków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „Inspektorem”) nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli wydatków administracyjnych i innych wydatków były skuteczne;

2.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2016 Trybunał stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i udzielania zamówień dla Inspektora;

3.  zauważa, że zgodnie z obecną procedurą udzielania absolutorium Inspektor przekazuje Trybunałowi roczne sprawozdania z działalności w czerwcu, w październiku Trybunał przedkłada swoje sprawozdanie Parlamentowi, który głosuje nad udzieleniem absolutorium na posiedzeniu plenarnym w maju; zauważa, że o ile absolutorium nie jest odroczone, między zamknięciem rocznego sprawozdania finansowego a zakończeniem procedury udzielania absolutorium mija co najmniej 17 miesięcy; zauważa, że w sektorze prywatnym harmonogram audytów jest o wiele krótszy; podkreśla, że procedurę udzielania absolutorium należy usprawnić i przyspieszyć; zwraca się do Inspektora i Trybunału o stosowanie najlepszych praktyk sektora prywatnego; w związku z tym proponuje, by wyznaczyć termin składania rocznych sprawozdań z działalności do dnia 31 marca roku następującego po danym roku budżetowym, a termin przedłożenia sprawozdania przez Trybunał – do dnia 1 lipca; proponuje również dokonanie przeglądu harmonogramu procedury udzielania absolutorium, jak określono w art. 5 załącznika IV do Regulaminu Parlamentu, by głosowanie w sprawie absolutorium mogło się odbywać podczas sesji plenarnej w listopadzie, co pozwoliłoby zakończyć procedurę udzielania absolutorium w ciągu roku następującego po danym roku budżetowym;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Inspektor ogólnie rzecz biorąc ostrożnie i należycie zarządzał finansami w trakcie roku budżetowego 2016; wyraża poparcie dla udanej zmiany paradygmatu w kierunku budżetowania celowego w planowaniu budżetu Komisji, której to zmiany dokonała wiceprzewodnicząca Kristalina Georgieva we wrześniu 2015 r. w ramach inicjatywy „Budżet UE zorientowany na wyniki”; zachęca Inspektora do zastosowania tej metody do własnej procedury planowania budżetu;

5.  zauważa, że w 2016 r. budżet przyznany Inspektorowi wyniósł łącznie 9 288 043 EUR (w porównaniu z 8 760 417 EUR w 2015 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 91,93 % (94,66 % w 2015 r.); odnotowuje zmniejszenie wskaźnika wykonania oraz prognozę Inspektora, zgodnie z którą tendencja ta ma się utrzymać w nadchodzących latach; wzywa Inspektora do ostrożnego szacowania budżetu, z uwzględnieniem przewidywanego rozszerzenia działalności w nadchodzących latach;

6.  odnotowuje, że Inspektor kontynuuje tworzenie Europejskiej Rady Ochrony Danych; uważa, że szacunkowe dane budżetowe powinny zapewnić skuteczne wykonanie budżetu w nadchodzących latach;

7.  podkreśla, że należy w pełni przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak również dyrektywy w sprawie ochrony danych w sektorze policji i wymiarze sprawiedliwości(6) oraz w pełni wdrożyć postanowienia zawarte w tych dokumentach, które zaczną obowiązywać w maju 2018 r.; docenia, że Inspektor zamierza utrzymać ogólne rozporządzenie o ochronie danych jako punkt odniesienia dla swojej działalności;

8.  z zadowoleniem przyjmuje bieżące działania Sieci na rzecz Inżynierii Prywatności w Internecie (IPEN) – grupy złożonej z ekspertów w dziedzinie informatyki ze wszystkich sektorów, tworzącej platformę współpracy i wymiany informacji na temat metod i narzędzi inżynieryjnych, które włączają wymogi ochrony danych i prywatności w nowe technologie, co stanowi zasadniczą kwestię we wdrażaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

9.  wzywa Inspektora do przedstawienia szczegółowego wykazu wyjazdów służbowych jego członków w 2016 r., z wyszczególnieniem ceny, miejsca i kosztu każdego wyjazdu; apeluje o uwzględnienie w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności wyjazdów służbowych, które miały miejsce w 2017 r.;

10.  odnotowuje przyjęcie środków wykonawczych mających na celu zapewnienie skutecznej wewnętrznej kontroli procedur w celu zagwarantowania rentownej, skutecznej i efektywnej realizacji celów Inspektora; apeluje do Inspektora o włączenie informacji o tych środkach do rocznego sprawozdania z działalności;

11.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w 2016 r. inicjatywy Inspektora na rzecz odpowiedzialności, mającej na celu przygotowanie wszystkich instytucji Unii (począwszy od samego Inspektora jako administratora danych) do tego, by swoją działalnością dawały przykład innym, przestrzegając zasad ochrony danych;

12.  zwraca uwagę, że w rocznym sprawozdaniu z audytu wewnętrznego za rok 2016, opublikowanym pod koniec marca 2017 r., audytor wewnętrzny (Służba Audytu Wewnętrznego) ustalił, że wciąż nie wprowadzono pięciu ważnych zaleceń dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, wydanych już w latach poprzednich; ubolewa, że niektóre z tych zaleceń mają związek z bezpieczeństwem informacji oraz z polityką ciągłości działania; zauważa, że brak polityki bezpieczeństwa informacji zwiększa ryzyko, iż informacje nie będą wystarczająco chronione, co może prowadzić do ich wycieku i zaszkodzić reputacji Inspektora; wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia przez Inspektora polityki bezpieczeństwa informacji w dniu 19 czerwca 2017 r., mimo że opóźnienie wyniosło ponad 14 miesięcy; wzywa Inspektora, szczególnie biorąc pod uwagę jego misję i zadania, by w przyszłości dawał dobry przykład i wdrażał zalecenia bez zbędnej zwłoki;

13.  zwraca się do Inspektora o poinformowanie parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej o kwotach wypłaconych w 2016 r. na podstawie umów o gwarantowanym poziomie usług, w przypadku których opłaty zależą od zużycia;

14.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w 2016 r. strategii na rzecz równości szans i analizę środków mających na celu poprawę dobrostanu w miejscu pracy;

15.   z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie w rocznym sprawozdaniu z działalności szczegółowych informacji na temat wszystkich zasobów ludzkich, jakimi dysponuje Inspektor;

16.  wzywa Inspektora, by do rocznego sprawozdania z działalności włączył opis sekcji dotyczących zarządzania zamówieniami i wyjazdami służbowymi, z uwzględnieniem tabeli porównawczej z ostatnich czterech lat;

17.  odnotowuje przyjęcie w 2016 r. zasad etyki zawodowej regulujących postępowanie członków i wszystkich pracowników Inspektora w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych; zauważa również, że ramy te obejmują już istniejące kodeksy postępowania, decyzje dotyczące informowania o nieprawidłowościach oraz przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu, procedury dyscyplinarne i dochodzenia administracyjne; domaga się, by informacje na temat poszczególnych aspektów tych ram były nadal przedstawiane odrębnie w rocznym sprawozdaniu z działalności;

18.  podkreśla potrzebę powołania niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, dysponującego odpowiednimi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom wykorzystywać odpowiednie kanały ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i doradztwa;

19.  zachęca Inspektora do aktywniejszego udziału w opracowywaniu rozwiązań umożliwiających wprowadzanie innowacji oraz gwarantujących przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, zwłaszcza dzięki większej przejrzystości, kontroli ze strony użytkowników i rozliczalności w ramach przetwarzania dużych zbiorów danych; apeluje o podejmowanie skutecznych działań umożliwiających czerpanie jak największych korzyści z nowych technologii, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnego poszanowania praw podstawowych;

20.  zwraca uwagę, że w rocznym sprawozdaniu z działalności Inspektor opublikował rozdział dotyczący współpracy międzyinstytucjonalnej z innymi instytucjami, zgodnie z postulatem zawartym w sprawozdaniu w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 r.; zauważa, że w 2016 r. Inspektor podpisał dwie nowe jednolite umowy o współpracy; wzywa Inspektora do dalszego zacieśniania współpracy międzyinstytucjonalnej i do uwzględnienia w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności aktualnych informacji na temat swoich osiągnięć;

21.  zwraca uwagę, że w rocznym sprawozdaniu z działalności Inspektor uwzględnił oświadczenie na temat postępów osiągniętych w realizacji swojej strategii na lata 2015–2019; zauważa, że w marcu 2015 r. Inspektor ponownie ocenił swoje kluczowe wskaźniki skuteczności działania, aby monitorować wpływ podejmowanych działań i wykorzystanie zasobów oraz wprowadzić dostosowania w tym zakresie; zauważa z zadowoleniem, że zapewniono zgodność z wszystkimi kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania określonymi w strategii Inspektora na lata 2015–2019 i że w niektórych przypadkach Inspektor wykroczył poza cele na 2016 r., co pokazuje, że wdrażanie strategii przebiega prawidłowo; zachęca Inspektora do utrzymania takiego kierunku działań;

22.  z zadowoleniem przyjmuje cel Inspektora, określony w strategii na potrzeby sprawowanego przezeń mandatu, polegający na tym, aby ochrona danych była jak najprostsza i jak najskuteczniejsza dla wszystkich zainteresowanych;

23.  wyraża ubolewanie z powodu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, że w chwili obecnej nie można przewidzieć finansowych, administracyjnych, ludzkich ani innych konsekwencji tego wystąpienia, oraz zwraca się do Inspektora i Trybunału o przeprowadzenie ocen skutków i poinformowanie Parlamentu o ich wynikach do końca 2018 r.

7.2.2018

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(2017/2144(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zwraca uwagę, że roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat wykonania budżetu UE na zawiera żadnych uwag dotyczących Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD); przyznaje jednak, że w 2016 r. audyt przeprowadzony przez Trybunał Obrachunkowy nie obejmował żadnych transakcji dokonanych przez EIOD w ramach losowej próbki z ogółu wydatków administracyjnych, obejmującej wszystkie instytucje i organy, wobec czego Trybunał Obrachunkowy nie zbadał legalności ani prawidłowości transakcji EIOD leżących u podstaw rozliczeń; podkreśla jednak, że w ciągu ostatnich czterech lat Trybunał Obrachunkowy opublikował opinie pozytywne dla EIOD; przypomina, że przejrzystość ma żywotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania tego organu unijnego;

2.  zwraca uwagę, że w rocznym sprawozdaniu z audytu wewnętrznego za rok 2016, opublikowanym pod koniec marca 2017 r., audytor wewnętrzny (Służba Audytu Wewnętrznego) ustalił, że wciąż nie wprowadzono pięciu ważnych zaleceń dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, określonych w latach poprzednich; ubolewa, że niektóre z tych zaleceń mają związek z bezpieczeństwem informacji oraz z polityką ciągłości działania; zauważa, że brak polityki bezpieczeństwa informacji zwiększa ryzyko, iż informacje nie będą wystarczająco chronione, co może prowadzić do wycieku informacji i zaszkodzić reputacji instytucji; wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia przez EIOD polityki bezpieczeństwa informacji w dniu 19 czerwca 2017 r. mimo opóźnienia wynoszącego ponad 14 miesięcy; wzywa EIOD – w szczególności z uwagi na jego misję i zadania – do dawania dobrego przykładu i wdrażania zaleceń w przyszłości bez zbędnej zwłoki;

3.  z satysfakcją zauważa, że cele dotyczące wszystkich kluczowych wskaźników efektywności, określonych w strategii EIOD na lata 2015–2019, zostały zrealizowane i niekiedy wykraczają poza cele z 2016 r., co pokazuje, że wdrażanie strategii przebiega prawidłowo;

4.  podkreśla jakość porad udzielanych unijnym decydentom politycznym w związku z przyjęciem umowy parasolowej i tzw. tarczy prywatności; wyraża uznanie dla starań EIOD mających na celu przygotowanie się do prowadzenia sekretariatu nowej Europejskiej Rady Ochrony Danych ustanowionej na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(7); z zainteresowaniem odnotowuje powołanie przez EIOD grupy doradczej ds. etyki(8);

5.  podkreśla, że należy w pełni przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz dyrektywy w sprawie ochrony danych w sektorze policji i wymiarze sprawiedliwości(9), a także w pełni wdrożyć postanowienia zawarte w tych dokumentach, które zaczną obowiązywać w maju 2018 r.; docenia, że EIOD zamierza utrzymać ogólne rozporządzenie o ochronie danych jako punkt odniesienia dla swojej działalności;

6.  z zadowoleniem przyjmuje bieżące działania Sieci na rzecz Inżynierii Prywatności w Internecie (IPEN), która jest grupą złożoną z ekspertów w dziedzinie informatyki, wywodzących się ze wszystkich sektorów, oraz tworzy platformę współpracy i wymiany informacji na temat metod i narzędzi inżynieryjnych, które włączają wymogi ochrony danych i prywatności w nowe technologie, co stanowi zasadniczą kwestię we wdrażaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

7.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w 2016 r. inicjatywy EIOD na rzecz odpowiedzialności, mającej na celu przygotowanie instytucji Unii (począwszy od EIOD jako administratora danych) do tego, by swoją działalnością dawały przykład innym, przestrzegając zasad ochrony danych;

8.  zachęca EIOD do aktywniejszego udziału w opracowywaniu rozwiązań umożliwiających wprowadzanie innowacji oraz gwarantujących przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, zwłaszcza dzięki większej przejrzystości, kontroli ze strony użytkowników i rozliczalności w ramach przetwarzania dużych zbiorów danych; apeluje o podejmowanie skutecznych działań umożliwiających czerpanie jak największych korzyści z nowych technologii i zagwarantowanie pełnego przestrzegania wszystkich praw podstawowych;

9.  z zadowoleniem przyjmuje cel EIOD, określony w strategii na potrzeby sprawowanego przezeń mandatu, polegający na tym, aby ochrona danych była jak najprostsza i jak najskuteczniejsza dla wszystkich zainteresowanych;

10.  z satysfakcją odnotowuje opublikowanie – jako elementu procedury informowania o nieprawidłowościach – wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych, zawierających zalecenia co do tego, w jaki sposób umożliwić pracownikom bezpieczne informowanie o nadużyciach, zagwarantować poufność otrzymanych informacji i chronić tożsamość wszystkich osób związanych z daną sprawą.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINI W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

1.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Julia Pitera

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

  Dz.U. L 48 z 24.2.2016.

(2)

  Dz.U. C 323 z 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(6)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

(7)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(8)

  Decyzja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania zewnętrznej grupy doradczej ds. etycznego wymiaru ochrony danych (grupa doradcza ds. etyki) (Dz.U. C 33/1 z 28.1.2016, s. 1).

(9)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Informacja prawna