Procedură : 2017/2144(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0099/2018

Texte depuse :

A8-0099/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.27

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0132

RAPORT     
PDF 549kWORD 59k
26.3.2018
PE 612.041v01-00 A8-0099/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2017/2144(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Ingeborg Gräßle

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2017/2144(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (COM(2017)0365 – C8-255/2017)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0099/2018),

1.  acordă Autorității Europene pentru Protecția Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Serviciului European de Acțiune Externă, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2017/2144(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0099/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

1.  ia act de concluzia Curții de Conturi („Curtea”) potrivit căreia, în ansamblu, plățile executate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor („Autoritatea”) pentru cheltuieli administrative și de altă natură în cursul exercițiului care s-a încheiat la 31 decembrie 2016 nu conțin erori semnificative, iar sistemele examinate de supraveghere și control al cheltuielilor administrative și de altă natură au fost eficace;

2.  constată că, în Raportul său anual pentru 2016, Curtea nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și la procedurile de achiziții ale Autorității;

3.  ia act de faptul că, potrivit procedurii actuale de descărcare de gestiune, Autoritatea prezintă anual rapoarte de activitate Curții în luna iunie, Curtea își prezintă apoi raportul către Parlamentul European în luna octombrie, iar descărcarea de gestiune este votată de Parlament în plen până în luna mai; ia act de faptul că, cu excepția cazului în care descărcarea de gestiune este amânată, cel puțin 17 de luni trec de la închiderea conturilor anuale până la închiderea procedurii de descărcare de gestiune; subliniază că auditul în sectorul privat respectă un calendar mult mai scurt; subliniază că procedura de descărcare de gestiune trebuie să fie raționalizată și accelerată; solicită Autorității și Curții să respecte cele mai bune practici din sectorul privat; propune, în acest sens, să se stabilească un termen pentru prezentarea rapoartelor anuale de activitate de la data de 31 martie a anului următor anului fiscal și un termen pentru prezentarea raportului Curții din 1 iulie; propune, de asemenea, să se reexamineze calendarul pentru procedura de descărcare de gestiune, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din anexa IV la Regulamentul de procedură al Parlamentului, astfel încât votul privind descărcarea de gestiune a Parlamentului să aibă loc în perioada de sesiune din noiembrie, încheind astfel procedura de descărcare de gestiune în anul următor anului fiscal în cauză;

4.  salută managementul financiar în general prudent și corect al Autorității pentru bugetul pe 2016; își exprimă sprijinul pentru schimbarea cu succes a paradigmei spre întocmirea bugetului în funcție de performanțe în planificarea bugetară a Comisiei introdusă de vicepreședinta Kristalina Georgieva în septembrie 2015 ca parte a inițiativei „Bugetul UE axat pe rezultate”; încurajează Autoritatea să aplice această metodă la propria procedură de planificare bugetară;

5.  remarcă faptul că, în 2016, Autoritatea a dispus de un buget alocat total în valoare de 9 288 043 EUR (8 760 417 EUR în 2015), iar rata de execuție a fost de 91,93% (94,66% în 2015); ia act de scăderea ratei de execuție și de previziunile Autorității de menținere a acestei tendințe în următorii ani; solicită Autorității să își definească estimările bugetare cu prudență, ținând seama de creșterea previzibilă a activității în anii ce urmează;

6.  constată că Autoritate se ocupă în continuare de înființarea Comitetului european pentru protecția datelor; consideră că estimările bugetare ar trebui să asigure eficiența performanței bugetare în următorii ani;

7.  subliniază că Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și Directiva privind protecția datelor în sectoarele poliției și justiției(6) vor deveni aplicabile în mai 2018 și trebuie respectate și implementate integral; salută intenția Autorității de a păstra RGPD ca referință în activitatea sa;

8.  salută lucrările în curs ale Rețelei tehnice pentru protecția vieții private pe internet, care este un grup alcătuit din experți din domeniul TI din toate sectoarele, ce oferă o platformă de cooperare și schimb de informații privind metodele și instrumentele tehnice care permit integrarea cerințelor privind protecția datelor și a vieții private în noile tehnologii, ceea ce constituie un aspect esențial în punerea în aplicare a RGPD;

9.  solicită Autorității să pună la dispoziție o listă detaliată a misiunilor efectuate de către membrii săi în 2016, indicând prețul, locul și costul fiecărei misiuni; solicită ca misiunile efectuate în 2017 să fie incluse în următorul raport anual de activitate al acesteia;

10.  are cunoștință de adoptarea de măsuri de punere în aplicare pentru a asigura un control intern eficace al proceselor economice, cu scopul de a asigura îndeplinirea eficace și eficientă a obiectivelor Autorității; solicită Autorității să includă în raportul sau anual de activitate informații referitoare la aceste măsuri;

11.  salută lansarea în 2016 a inițiativei Autorității privind răspunderea, menită să permită tuturor instituțiilor Uniunii, începând cu Autoritatea în calitate de operator de date în sine, să ofere un exemplu în ceea ce privește modul în care instituțiile aplică normele de protecție a datelor și să demonstreze respectarea acestor norme;

12.  atrage atenția că, în raportul său anual de audit intern aferent anului 2016, publicat la sfârșitul lunii martie 2017, auditorul intern (IAS) a identificat cinci recomandări importante privind sistemul de control intern, care au fost deja formulate în anii anteriori și nu au fost încă tratate; regretă că unele dintre aceste recomandări sunt legate de politici privind securitatea informațiilor și continuitatea activității; ia act de faptul că absența unei politici în domeniul securității informațiilor crește riscul ca informațiile să nu fie suficient protejate, ceea ce ar putea conduce la scurgeri de informații și ar putea dăuna reputației Autorității; salută adoptarea de către Autoritate a politicii în domeniul securității informațiilor, la 19 iunie 2017, în pofida unei întârzieri de peste 14 luni; îndeamnă Autoritatea, în special având în vedere natura misiunii și a atribuțiilor sale, să ofere un exemplu în acest sens și, în viitor, să implementeze recomandările fără a întârzia în mod nejustificat;

13.  invită Autoritatea să informeze Comisia pentru control bugetar din cadrul Parlamentului privind sumele plătite în 2016 în temeiul acordurilor privind nivelul serviciilor care prevăd taxe în funcție de consum;

14.  salută adoptarea, în 2016, a strategiei privind egalitatea de șanse și luarea în considerare a unor măsuri de menținere în formă la locul de muncă;

15.   salută includerea de informații exhaustive privind toate resursele umane de care dispune Autoritatea în raportul său anual de activitate;

16.  solicită o prezentare generală în raportul anual de activitate al Autorității a secțiunilor privind achizițiile publice și gestionarea misiunilor, incluzând un tabel comparativ pe ultimii patru ani;

17.  ia act de adoptarea, în 2016, a unui cadru etic care reglementează conduita membrilor și a personalului Autorității, în relațiile lor externe și interne; constată, de asemenea, că acest cadru cuprinde deja codurile de conduită existente, deciziile privind denunțarea și combaterea hărțuirii, procedurile disciplinare și anchetele administrative; solicită ca informațiile referitoare la diferitele subiecte ale cadrului să fie în continuare prezentate separat în raportul anual de activitate;

18.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent pentru divulgare, consiliere și consultare care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta avertizorii să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejând, în același timp, confidențialitatea lor și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

19.  încurajează contribuția tot mai importantă a Autorității la găsirea unor soluții care să impulsioneze inovarea și să asigure protecția vieții private și a datelor, în special prin creșterea gradului de transparență, de control al utilizatorului și de răspundere la prelucrarea volumelor mari de date; solicită acțiuni eficace care să sporească beneficiile noilor tehnologii, asigurând respectul deplin al drepturilor fundamentale;

20.  ia act de faptul că Autoritatea a publicat în raportul său anual de activitate un capitol cu privire la cooperarea interinstituțională cu alte instituții, astfel cum s-a solicitat în raportul de descărcare de gestiune pe 2015; ia act de faptul că, în 2016, Autoritatea a semnat două noi acorduri de cooperare unică; solicită Autorității să continue să consolideze cooperarea interinstituțională și să prezinte informații actualizate privind realizările sale în următorul raport anual de activitate;

21.  remarcă faptul că Autoritatea a inclus în raportul său anual de activitate o declarație privind progresele realizate în privința strategiei sale pentru perioada 2015-2019; ia act de faptul că, în martie 2015, Autoritatea și-a reevaluat indicatorii-cheie de performanță astfel încât să monitorizeze și să ajusteze impactul activității sale și utilizarea resurselor; ia act cu satisfacție de faptul că au fost îndepliniți toți indicatorii-cheie de performanță stabiliți în strategia Autorității pentru perioada 2015-2019, iar uneori Autoritatea și-a depășit obiectivele pentru 2016, ceea ce demonstrează că punerea în aplicare a strategiei este pe drumul cel bun; încurajează Autoritatea să continue să depună eforturi în această direcție;

22.  salută obiectivul Autorității stabilit în strategia privind mandatul său, de a face protecția datelor cât mai simplă și mai eficace posibil pentru toți cei implicați;

23.  regretă decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană; observă că, în acest moment, nu se pot face previziuni cu privire la consecințele financiare, administrative, umane și alte consecințe legate de retragere și solicită Comisiei și Curții să realizeze evaluări de impact și să informeze Parlamentul cu privire la rezultate până la sfârșitul anului 2018;

7.2.2018

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2017/2144(DEC))

Raportor pentru aviz: Kostas Chrysogonos

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  observă că raportul anual al Curții de Conturi privind execuția bugetului UE nu conține nicio observație referitoare la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD); constată că nicio operațiune efectuată de AEPD nu a fost selectată pentru a fi auditată de Curtea de Conturi în 2016 în cadrul unui eșantion aleatoriu din ansamblul cheltuielilor administrative, care acoperă toate instituțiile și organele comunitare, și că, prin urmare, legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente ale AEPD nu au fost examinate de către Curtea de Conturi; subliniază, cu toate acestea, că, în ultimii patru ani, Curtea de Conturi a publicat avize fără rezerve pentru AEPD; subliniază că transparența este esențială pentru funcționarea corespunzătoare a acestui organsim al Uniunii;

2.  atrage atenția că, în raportul său anual de audit intern aferent anului 2016, publicat la sfârșitul lunii martie 2017, auditorul intern (IAS) a identificat cinci recomandări importante privind sistemul de control interior, care au fost identificate în anii anteriori și nu au fost încă tratate; regretă că unele dintre aceste recomandări sunt legate de politici privind securitatea informațiilor și continuitatea activității; ia act de faptul că absența unei politici în domeniul securității informațiilor crește riscul ca informațiile să nu fie suficient protejate, ceea ce ar putea conduce la scurgeri de informații și ar putea dăuna reputației instituției; salută adoptarea de către AEPD a politicii în domeniul securității informațiilor, la 19 iunie 2017, în pofida unei întârzieri de peste 14 luni; îndeamnă AEPD, în special având în vedere natura misiunii și a atribuțiilor sale, să ofere un exemplu în acest sens și să în viitor implementeze recomandările fără a întârzia în mod nejustificat;

3.  ia act cu satisfacție de faptul că toți indicatorii-cheie de performanță stabiliți în Strategia AEPD pentru perioada 2015-2019 și-au îndeplinit, iar uneori și-au depășit obiectivele respective pentru 2016, ceea ce demonstrează că punerea în aplicare a strategiei este pe drumul cel bun;

4.  subliniază calitatea consultanței oferite decidenților politici ai Uniunii în ceea ce privește adoptarea acordului-cadru și a Scutului de confidențialitate; recunoaște eforturile depuse de AEPD pentru a se pregăti în vederea asigurării secretariatului noului Comitet european pentru protecția datelor (EDPB) ca parte a Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD)(7); ia act cu interes de înființarea Grupului consultativ pentru etică(8);

5.  subliniază că RDPD și Directiva privind protecția datelor în sectoarele poliției și justiției(9) vor deveni aplicabile în mai 2018 și trebuie respectate și implementate integral; salută intenția AEPD de a păstra RGPD ca punct de referință în activitatea sa;

6.  salută lucrările în curs ale Rețelei tehnice pentru protecția vieții private pe internet, care este un grup alcătuit din experți din domeniul TI din toate sectoarele, ce oferă o platformă de cooperare și schimb de informații privind metodele și instrumentele tehnice care permit integrarea cerințelor privind protecția datelor și a vieții private în noile tehnologii, ceea ce constituie un aspect esențial în punerea în aplicare a RGPD;

7.  salută lansarea în 2016 a inițiativei AEPD privind răspunderea, menită să permită instituțiilor Uniunii, începând cu AEPD în calitate de operator de date în sine, să ofere un exemplu în ceea ce privește modul în care aplică normele de protecție a datelor și să demonstreze respectarea acestor norme;

8.  încurajează contribuția tot mai importantă a AEPD la găsirea unor soluții care să impulsioneze inovarea și să asigure protecția vieții private și a datelor, în special prin creșterea gradului de transparență, de control al utilizatorului și de răspundere la prelucrarea volumelor mari de date; solicită acțiuni eficace care să sporească beneficiile noilor tehnologii, asigurând respectul deplin al tuturor drepturilor fundamentale;

9.  salută obiectivul AEPD stabilit în strategia privind mandatul său, de a face protecția datelor cât mai simplă și mai eficace posibil pentru toți cei implicați;

10.  ia act cu satisfacție de publicarea, ca parte a procedurii de avertizare în interes public, a orientărilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care oferă recomandări cu privire la modul în care se pot crea canale sigure prin care personalul să poată semnala fraude, în care se poate asigura confidențialitatea informațiilor primite și se poate proteja identitatea tuturor celor implicați în caz.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

1.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Julia Pitera

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

  JO L 48, 24.2.2016.

(2)

  JO C 323, 28.9.2017, p. 1.

(3)

  JO C 322, 28.9.2017, p. 1.

(4)

  JO C 322, 28.9.2017, p. 10.

(5)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(6)

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

(7)

  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(8)

  Decizia Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 3 decembrie 2015 privind crearea unui grup consultativ extern privind dimensiunea etică a protecției datelor (denumit în continuare „Grupul consultativ pentru etică”) (JO C 33/1, 28.1.2016, p. 1).

(9)

  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018Notă juridică