Postopek : 2017/2144(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0099/2018

Predložena besedila :

A8-0099/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.27

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0132

POROČILO     
PDF 535kWORD 52k
26.3.2018
PE 612.041v02-00 A8-0099/2018

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2017/2144(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Ingeborg Gräßle

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2017/2144(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8255/2017)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2018),

1.  podeli razrešnico Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2017/2144(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2018),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

1.  je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da pri plačilih za upravne in druge odhodke Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljevanju: nadzornik) v letu, ki se je končalo 31. decembra 2016, ni bilo pomembnih napak ter da so bili pregledani nadzorni in kontrolni sistemi za upravne in druge odhodke učinkoviti;

2.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2016 navedlo, da ni ugotovilo resnejših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila nadzornika;

3.  je seznanjen s tem, da nadzornik v skladu z veljavnim postopkom razrešnice junija Računskemu sodišču predloži letna poročila o dejavnostih, Računsko sodišče pa nato oktobra svoje poročilo predloži Parlamentu, ki maja na plenarnem zasedanju glasuje o razrešnici; dodaja, da med pripravo zaključnega računa in zaključkom postopka razrešnice preteče vsaj 17 mesecev, razen če se podelitev razrešnice preloži; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši; poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti; zahteva, da nadzornik in Računsko sodišče upoštevata najboljšo prakso iz zasebnega sektorja; v zvezi s tem predlaga določitev roka za predložitev letnih poročil o dejavnostih na dan 31. marca v letu, ki sledi obračunskemu letu, in roka za predložitev poročila Računskega sodišča na dan 1. julija; predlaga tudi, naj se časovni okvir za postopek razrešnice, kot je določen v členu 5 Priloge IV Poslovnika Parlamenta, revidira tako, da bi Parlament o podelitvi razrešnice glasoval na delnem plenarnem zasedanju novembra, s čimer bi se postopek razrešnice zaključil v letu, ki sledi zadevnemu obračunskemu letu;

4.  pozdravlja v splošnem preudarno in dobro finančno poslovodenje nadzornika v proračunskem letu 2016; izraža podporo uspešni spremembi paradigme v smeri priprave proračuna glede na uspešnost pri proračunskem načrtovanju Komisije, ki jo je septembra 2015 v okviru pobude „Proračun EU, osredotočen na rezultate“ uvedla podpredsednica Kristalina Georgieva; spodbuja varuha, naj to metodo uporabi za lasten postopek proračunskega načrtovanja;

5.  ugotavlja, da je skupni dodeljeni proračun nadzornika v letu 2016 znašal 9.288.043 EUR (leta 2015 je znašal 8.760.417 EUR) in da je bila stopnja izvrševanja 91,93% (v letu 2015 je bila 94,66%); ugotavlja, da se je stopnja izvrševanja znižala, po napovedih nadzornika pa naj bi to veljalo tudi za prihodnja leta; poziva nadzornika, naj svoje proračunske ocene določa preudarno in pri tem upošteva predvidljivo povečanje dejavnosti v prihodnjih letih;

6.  ugotavlja, da si nadzornik še vedno prizadeva za ustanovitev Evropskega odbora za varstvo podatkov; meni, da bi morale ocene proračuna zagotavljati proračunsko uspešnost v prihodnjih letih;

7.  poudarja, da bosta postali splošna uredba o varstvu podatkov ter direktiva o varstvu podatkov na področjih policije in pravosodja(6) maja 2018 izvršljivi in da ju je treba v celoti spoštovati in izvajati; priznava, da se namerava nadzornik pri svojem delu še naprej sklicevati na splošno uredbo o varstvu podatkov;

8.  pozdravlja tekoče delo tehnične mreže za spletno zasebnost, ki je skupina strokovnjakov IT iz vseh sektorjev in predstavlja platformo za sodelovanje in izmenjavo informacij o inženirskih metodah in orodjih, s katerimi se zahteve glede varstva podatkov in zasebnosti vključujejo v nove tehnologije, kar je eno bistvenih vprašanj pri izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov;

9.  poziva nadzornika, naj predloži podroben seznam misij, ki so se jih njegovi člani udeležili v letu 2016, pri čemer naj navede ceno, kraj in strošek vsake misije; poziva, naj se misije, opravljene leta 2017, vključijo v naslednje letno poročilo o dejavnostih nadzornika;

10.  je seznanjen s sprejetjem izvedbenih ukrepov za zagotavljanje učinkovitejše notranje kontrole procesov, da se cilji nadzornika dosežejo gospodarno, učinkovito in uspešno; poziva nadzornika, naj to poglavje vključi v svoje letno poročilo o dejavnostih;

11.  pozdravlja, da se je leta 2016 začela pobuda nadzornika za odgovornost, katere namen je omogočiti institucijam Unije, začenši z nadzornikom kot samim upravljavcem podatkov, da bodo zgled drugim pri tem, kako se spoštuje pravila o varstvu podatkov in izkazuje spoštovanje teh pravil;

12.  poudarja, da je služba za notranjo revizijo v poročilu o notranji reviziji za leto 2016, objavljenem konec marca 2017, navedla pet pomembnih priporočil v zvezi s sistemom notranje kontrole, ki so bila že podana v prejšnjih letih, a še vedno niso bila obravnavana; obžaluje, da se nekatera priporočila nanašajo na politiko informacijske varnosti in neprekinjenosti poslovanja; ugotavlja, da se zaradi odsotnosti politike informacijske varnosti povečuje tveganje nezadostne varnosti podatkov, to pa bi utegnilo povzročiti uhajanje informacij in ogroziti sloves nadzornika; pozdravlja, da je nadzornik 19. junija 2017 po več kot 14-mesečni zamudi le sprejel politiko informacijske varnosti; poziva nadzornika, naj bo zlasti glede na naravo svojega dela in nalog za zgled drugim ter naj začne v prihodnosti brez nepotrebnega odlašanja izvajati nerešena priporočila;

13.  poziva nadzornika, naj Odbor Parlamenta za proračunski nadzor obvesti o zneskih, izplačanih leta 2016 v okviru sporazumov o ravni storitev, pri katerih višina plačila temelji na porabi;

14.  pozdravlja, da je bila leta 2016 sprejeta strategija o enakih možnostih in da so bili obravnavani ukrepi za izboljšanje počutja na delovnem mestu;

15.   pozdravlja vključitev izčrpnih informacij o vseh človeških virih, ki so na voljo nadzorniku, v letno poročilo o dejavnostih;

16.  poziva, naj pregled razdelkov o javnih naročilih in upravljanju misij v letnem poročilu o dejavnostih nadzornika vsebuje primerjalno preglednico podatkov za zadnja štiri leta;

17.  ugotavlja, da je bil leta 2016 sprejet dokument o etičnem okviru, ki ureja ravnanje članov in vseh zaposlenih pri nadzorniku v njihovih notranjih in zunanjih odnosih; prav tako ugotavlja, da ta okvir zajema obstoječe kodekse ravnanja in pravila glede prijavljanja nepravilnosti, ukrepe za preprečevanje nadlegovanja ter pravila glede disciplinskih postopkov in upravnih preiskav; poziva, naj se informacije o različnih temah, obravnavanih v okviru, še naprej ločeno sporočajo v letnem poročilu o dejavnostih.

18.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo žvižgačem pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

19.  spodbuja vse številnejše prispevke nadzornika k rešitvam za inovacije ter zagotavljanje skladnosti s pravili o zasebnosti in varstvu podatkov, zlasti s povečanjem preglednosti, nadzora uporabnikov in odgovornosti pri obdelavi velepodatkov; poziva k učinkovitim ukrepom, s katerimi bi čim bolje izkoristili prednosti nove tehnologije, pri tem pa zagotavljali polno spoštovanje vseh temeljnih pravic;

20.  ugotavlja, da je nadzornik v svojem letnem poročilu o dejavnostih objavil medinstitucionalno sodelovanje z drugimi institucijami, kot je Parlament zahteval v poročilu o razrešnici za leto 2015; ugotavlja, da je nadzornik leta 2016 podpisal dva nova ločena sporazuma o sodelovanju; poziva nadzornika, naj še naprej krepi medinstitucionalno sodelovanje in v svojem naslednjem poročilu o dejavnostih zagotovi najnovejše informacije o dosežkih;

21.  ugotavlja, da je nadzornik v svoje letno poročilu o dejavnostih vključil izjavo o doseženem napredku v okviru strategije 2015–2019; je seznanjen s tem, da je marca 2015 ponovno ocenil svoje ključne kazalnike uspešnosti, da bi spremljal in prilagodil učinek svojega dela in porabo sredstev; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili vsi ključni kazalniki uspešnosti, določeni v strategiji nadzornika za obdobje 2015–2019, izpolnjeni in da je nadzornik v letu 2016 ponekod presegel svoje cilje, kar kaže, da je izvajanje strategije na pravi poti; spodbuja nadzornika, naj nadaljuje v tej smeri;

22.  je zadovoljen s ciljem, ki ga je nadzornik opredelil v strategiji za svoj mandat, tj. zagotoviti, da bo varstvo podatkov za vse vpletene kolikor mogoče enostavno in učinkovito;

23.  obžaluje, da se je Združeno kraljestvo odločilo, da izstopi iz Evropske unije; ugotavlja, da trenutno ni mogoče napovedati finančnih, upravnih, človeških in drugih posledic zaradi izstopa, ter poziva odbor in Računsko sodišče, naj opravita ocene učinka in Evropski parlament do konca leta 2018 obvestita o rezultatih.

7.2.2018

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016: Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2017/2144(DEC))

Pripravljavec mnenja: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da letno poročilo Računskega sodišča o izvrševanju proračuna EU ne vsebuje pripomb v zvezi z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov; je pa seznanjen z dejstvom, da se Računsko sodišče leta 2016 v okviru naključnega vzorca upravnih odhodkov kot celote, ki zajema vse institucije in organe, ni odločilo opraviti revizije za katero od transakcij Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, zaradi česar tudi ni preverilo zakonitosti in pravilnosti transakcij tega urada; poudarja pa, da je Računsko sodišče v zadnjih štirih letih za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov podalo mnenja brez pridržkov; opozarja, da je preglednost bistvenega pomena za ustrezno delovanje tega organa Unije;

2.  poudarja, da je služba za notranjo revizijo v poročilu o notranji reviziji za leto 2016, objavljenem konec marca 2017, navedla pet pomembnih priporočil v zvezi s sistemom notranje kontrole, ki so bila oblikovana v prejšnjih letih, a še vedno niso bila obravnavana; obžaluje, da se nekatera priporočila nanašajo na politiko informacijske varnosti in neprekinjenosti poslovanja; ugotavlja, da se zaradi odsotnosti politike informacijske varnosti povečuje tveganje nezadostne varnosti podatkov, to pa bi utegnilo povzročiti uhajanje informacij in ogroziti sloves institucije; pozdravlja, da je Evropski nadzornik za varstvo podatkov 19. junija 2017 kljub 14-mesečni zamudi sprejel politiko informacijske varnosti; poziva Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, naj bo zlasti glede na naravo svojega dela in nalog za zgled drugim ter naj začne v prihodnosti brez nepotrebnega odlašanja izvajati nerešena priporočila;

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so vsi ključni kazalniki uspešnosti, določeni v strategiji Evropskega nadzornika za varstvo podatkov za obdobje 2015–2019 izpolnili in ponekod presegli svoje cilje v letu 2016, kar kaže, da je izvajanje strategije na pravi poti;

4.  izpostavlja kakovost nasvetov oblikovalcem politik Unije pri sprejetju krovnega sporazuma o varstvu podatkov in zasebnostnega ščita; potrjuje, da se Evropski nadzornik za varstvo podatkov pripravlja, da bo v okviru splošne uredbe o varstvu podatkov(7) zagotavljal storitve sekretariata novemu Evropskemu odboru za varstvo podatkov; z zanimanjem ugotavlja, da je Evropski nadzornik za varstvo podatkov oblikoval svetovalno skupino za etiko(8);

5.  poudarja, da bosta postali splošna uredba o varstvu podatkov ter direktiva o varstvu podatkov na področjih policije in pravosodja(9) maja 2018 izvršljivi in da ju je treba v celoti spoštovati in izvajati; priznava, da namerava Evropski nadzornik za varstvo podatkov kot referenčno točko pri svojem delu še naprej uporabljati splošno uredbo o varstvu podatkov;

6.  pozdravlja tekoče delo tehnične mreže za spletno zasebnost, ki je skupina strokovnjakov IT iz vseh sektorjev in predstavlja platformo za sodelovanje in izmenjavo informacij o inženirskih metodah in orodjih, s katerimi se zahteve glede varstva podatkov in zasebnosti vključujejo v nove tehnologije, kar je eno bistvenih vprašanj pri izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov;

7.  pozdravlja, da se je leta 2016 začela pobuda Evropskega nadzornika za varstvo podatkov za odgovornost, katere namen je omogočiti institucijam Unije, začenši z nadzornikom kot samim upravljavcem podatkov, da bodo zgled drugim pri tem, kako se spoštuje pravila o varstvu podatkov in izkazuje spoštovanje teh pravil;

8.  spodbuja vse številnejše prispevke nadzornika k rešitvam za inovacije ter zagotavljanje skladnosti s pravili o zasebnosti in varstvu podatkov, zlasti s povečanjem preglednosti, nadzora uporabnikov in odgovornosti pri obdelavi velepodatkov; poziva k učinkovitim ukrepom, s katerimi bi čim bolje izkoristili prednosti nove tehnologije, pri tem pa zagotavljali polno spoštovanje vseh temeljnih pravic;

9.  je zadovoljen s ciljem, ki ga je Evropski nadzornik za varstvo podatkov opredelil v strategiji za svoj mandat, saj namerava poskrbeti za to, da bo varstvo podatkov za vse vpletene kolikor mogoče enostavno in učinkovito;

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so bile v okviru postopka za prijavljanje nepravilnosti objavljene smernice za obdelavo osebnih podatkov, ki vključujejo priporočila o tem, kako vzpostaviti varne kanale, prek katerih lahko osebje prijavlja goljufije, kako poskrbeti za zaupnost prejetih podatkov in kako zaščititi identiteto vseh sodelujočih.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

1.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENL

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Julia Pitera

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

  UL L 48, 24.2.2016.

(2)

  UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(3)

  UL C 322, 28.9.2017, str. 1.

(4)

  UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(5)

  UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

(7)

  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(8)

  Sklep Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 3. decembra 2015 o ustanovitvi zunanje svetovalne skupine za etične razsežnosti varstva podatkov (svetovalna skupina za etiko) (UL C 33/1, 28.1.2016, str.1).

(9)

  Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Zadnja posodobitev: 12. april 2018Pravno obvestilo