Postup : 2017/2143(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0100/2018

Předložené texty :

A8-0100/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.26

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0131

ZPRÁVA     
PDF 520kWORD 58k
26.3.2018
PE 612.039v02-00 A8-0100/2018

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2017/2143(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Ingeborg Gräßle

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2017/2143(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0254/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení(4) o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0100/2018),

1.  uděluje absolutorium evropské veřejné ochránkyni práv za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropské veřejné ochránkyni práv, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2017/2143(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0100/2018),

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2016 uvedl, že v případě evropské veřejné ochránkyně práv (dále jen „veřejná ochránkyně práv“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích, jež by se týkaly lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící dne 31. prosince 2016 v oblasti správních výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  vítá, že veřejná ochránkyně práv podala Evropskému účetnímu dvoru výroční zprávu o své činnosti v březnu; konstatuje, že Účetní dvůr předložil svou zprávu Evropskému parlamentu v říjnu a že hlasování v plénu o udělení absolutoria proběhne do května; konstatuje, že pokud nebude rozhodnutí o udělení absolutoria odloženo, uplyne v době jeho udělení od roční účetní závěrky nejméně 17 měsíců; zdůrazňuje, že provádění auditu v soukromém sektoru se řídí mnohem přísnějšími termíny; zdůrazňuje, že postup při udělování absolutoria je třeba zjednodušit a zrychlit; požaduje, aby se veřejná ochránkyně práv řídila dobrým příkladem soukromého sektoru, a navrhuje, aby byl termín pro odevzdání výročních zpráv o činnosti stanoven na 31. května následujícího roku, termín pro odevzdání zpráv Účetního dvora na 1. července a aby se o udělení absolutoria následně v Parlamentu hlasovalo na listopadovém plenárním zasedání, díky čemuž by byl postup pro udělení absolutoria uzavřen během jednoho roku následujícího po předmětném účetním období; 

4.  vítá celkově obezřetné a řádné finanční řízení úřadu veřejné ochránkyně práv v rozpočtovém roce 2016; vyjadřuje podporu úspěšné změně přístupu Komise k plánování rozpočtu a příklonu k sestavování rozpočtu podle plánovaných výsledků, který zavedla místopředsedkyně Kristalina Georgievova v září 2015 v rámci iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby tento postup uplatňovala při plánování svého vlastního rozpočtu;

5.  zdůrazňuje, že rozpočet veřejné ochránkyně práv je čistě administrativní a že v roce 2016 činil 10 658 951 EUR (zatímco v roce 2015 činil 10 346 105);

6.  konstatuje, že z celkových disponibilních finančních prostředků bylo 95,40 % čerpáno formou závazků (v roce 2015 to bylo 92,32 %) a 85,89 % bylo vyplaceno (v roce 2015 to bylo 86,19 %), zatímco míra jejich využití byla 95,40 % (v roce 2015 pak 92,32 %); vítá zvýšení míry jejich využití;

7.  poukazuje na klíčovou úlohu veřejné ochránkyně práv při podpoře řádné veřejné správy a při zajišťování účasti občanské společnosti v Unii; konstatuje, že veřejná ochránkyně práv v roce 2016 uzavřela pět strategických šetření a zahájila čtyři nová související mimo jiné s transparentností a střetem zájmů; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby pokračovala ve své strategické práci s cílem podporovat řádné vedení unijních institucí;

8.  vítá rozhodnutí snížit náklady na komunikaci a překlady spojené s produkcí publikací, aniž by došlo ke snížení jejich kvality; konstatuje, že dokumenty byly zkráceny, a chtěl by tedy vědět, zda jsou informace, které byly z publikací vyřazeny, i přesto na požádání dostupné;

9.  s potěšením konstatuje, že organizační schéma úřadu veřejné ochránkyně práv bylo vyjasněno a je dostupné online; žádá veřejnou ochránkyni, aby zajistila, aby bylo aktuální organizační schéma jejího úřadu vždy dostupné na internetových stránkách úřadu;

10.  bere na vědomí výsledky, jichž bylo dosaženo při zpracovávání stížností v roce 2016, a konstatuje, že unijní instituce postupovaly v souladu s návrhy veřejné ochránkyně práv v 84 % případů (zatímco v roce 2015 to bylo v 83 % případů); konstatuje, že se jedná o historicky druhou nejvyšší míru plnění rozhodnutí a doporučení veřejné ochránkyně práv; doporučuje, aby veřejná ochránkyně práv pokračovala ve své práci a analýzách možných řešení, díky kterým by bylo možné dosáhnout přinejmenším 88% míry plnění jejích rozhodnutí a doporučení jako v roce 2014; bere na vědomí, že na kritické připomínky v roce 2016 následovala uspokojivá reakce v 63 % případů (zatímco v roce 2015 tomu tak bylo v 41 % případů); vítá zprávu veřejné ochránkyně práv „Putting it Right“ (Náprava věcí), která obsahuje analýzu reakcí institucí na doporučení veřejné ochránkyně práv a podrobný přehled pro každou instituci;

11.  vítá zavedení nového zrychleného postupu pro přístup k dokumentům jednotlivých případů a považuje jej za jasné znamení toho, že veřejná ochránkyně práv dělá vše pro to, aby dosáhla vysoké úrovně transparentnosti unijních dokumentů; domnívá se, že téměř u každé druhé unijní instituce stále existuje prostor pro zlepšení;

12.  zdůrazňuje, že je důležité, aby si byli občané Unie vědomi možnosti obrátit se v případě nesprávného úředního postupu na veřejnou ochránkyni práv; vítá snahu veřejné ochránkyně práv o zlepšení komunikace a rozšíření spolupráce mezi veřejnými ochránci práv za účelem zvýšení povědomí veřejnosti o její práci; bere na vědomí, že se veřejná ochránkyně práv opakovaně obrátila na parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu, a vyzývá k další spolupráci v rámci strategické činnosti týkající se dotazů a iniciativ;

13.  opakuje své znepokojení nad syndromem „interních otočných dveří“, který je patrný mezi úřadem veřejné ochránkyně práv a jinými institucemi, zejména ředitelstvími Komise, které by mohly být předmětem přezkumu veřejné ochránkyně práv;

14.  podotýká, že některé z cílů, které veřejná ochránkyně práv stanovila pro posouzení své výkonnosti pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti, nebyly splněny(6); žádá veřejnou ochránkyni práv, aby uvedla, jaká opatření byla přijata s cílem výsledky podpořit;

15.  vítá vyrovnaný poměr mezi muži a ženami na řídicí úrovni i mezi administrátory; vybízí veřejnou ochránkyni práv k tomu, aby v tomto trendu pokračovala;

16.  konstatuje, že zeměpisná nevyváženost mezi pracovníky přetrvává i nadále; konstatuje, že před zvolením současné veřejné ochránkyně práv byli po mnoho let dva ze tří pracovníků na řídicích pozicích v tomto úřadě z členského státu veřejného ochránce práv a že se jedná o úředníky, zatímco třetí řídicí pracovník se stal vedoucím kanceláře na začátku působení současné veřejné ochránkyně práv; bere na vědomí, že z těchto důvodů je obtížné situaci v krátkodobém horizontu změnit, vyzývá ovšem veřejnou ochránkyni práv, aby dlouhodobě usilovala o zeměpisnou vyváženost na řídicích pozicích;

17.  bere na vědomí plán veřejné ochránkyně práv splnit interinstitucionální dohodu o snížení počtů zaměstnanců o 5 % během období pěti let; konstatuje, že podle zprávy o následných opatřeních v reakci na udělení absolutoria za rok 2015 došlo ke změně původních odhadů z roku 2016 na vytvoření pěti nových pracovních pozic a že se nakonec čistý počet pracovních pozic snížil o jednoho zaměstnance;

18.  je si vědom toho, že se veřejná ochránkyně práv potýká s významně vyšším počtem stížností, a bere na vědomí, že má v plánu požádat Parlament o mírné zvýšení rozpočtu na nábor dalších jazykově vybavených zaměstnanců, jak je uvedeno v její výroční zprávě o činnosti za rok 2016; je znepokojen tím, že zdroje v každém oddělení, které zbývají po snížení počtů zaměstnanců, neumožňují zpracování narůstajícího objemu práce; vyzývá rozpočtové orgány, aby při budoucím rozdělování finančních prostředků určených na zaměstnance zohlednily dlouhodobý dopad snižování počtů zaměstnanců, zejména s ohledem na možnosti institucí zlepšovat nevyvážené zastoupení žen a mužů i zeměpisnou nevyváženost a s ohledem na potřebu využívat kapacitu zkušených úředníků při obsazování řídicích pozic;

19.  bere na vědomí odhodlání veřejné ochránkyně práv zajistit v rámci přijímání rozhodnutí Unie vyšší transparentnost; konstatuje, že šetření týkající se transparentnosti tvořila největší podíl případů i v roce 2016;

20.  konstatuje, že stále zbývá jedna nevyřešená stížnost na veřejnou ochránkyni práv podaná evropskému inspektorovi ochrany údajů (EIOÚ) v roce 2016; konstatuje, že úřad veřejné ochránkyně práv v úzké spolupráci s EIOÚ přezkoumává postup jejího úřadu při nakládání s osobními údaji třetích stran uvedenými ve stížnostech a šetřeních; žádá úřad veřejné ochránkyně práv, aby parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu i nadále informoval o výsledcích tohoto přezkumu;

21.  vítá zahrnutí tabulek lidských zdrojů a odborných školení do výroční zprávy o činnosti veřejné ochránkyně práv za rok 2016;

22.  domnívá se, že je potřeba zřídit nezávislý poradní a přezkumní orgán pro udělování absolutoria, který by měl dostatečné rozpočtové zdroje na to, aby pomáhal informátorům využívat správné kanály pro oznamování informací o možných nesrovnalostech, které ovlivňují finanční zájmy Unie, a zároveň zajistil, že nedojde k odhalení jejich totožnosti, a poskytoval jim potřebnou podporu a poradenství;

23.  konstatuje, že veřejná ochránkyně práv ve své zprávě pro parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu poskytla v souladu s článkem 166 finančního nařízení informace o následných opatřeních k absolutoriu za rok 2015 včas, tj. do 30. června 2018; s politováním však konstatuje, že ve výroční zprávě o činnosti veřejné ochránkyně práv za rok 2016 chybějí v různých oddílech některé údaje z roku 2016;

24.  lituje rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii; konstatuje, že v současné době nelze odhadnout finanční, správní, lidské ani jiné důsledky spojené s vystoupením této země z EU; žádá veřejnou ochránkyni práv a Účetní dvůr, aby provedly analýzu dopadů tohoto kroku a o jejích výsledcích informovaly Parlament do konce roku 2018.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Julia Pitera

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

  Úř. věst. L 48, 24.2.2016.

(2)

  Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Vytyčených cílů stanovených veřejnou ochránkyní práv nebylo dosaženo v následujících oblastech: dopad dodržování norem, viditelnost díky návštěvám internetových stránek a používání interaktivního průvodce, jak kontaktovat člena evropské sítě veřejných ochránců práv, a podíl případů, v nichž bylo o přípustnosti rozhodnuto do jednoho měsíce.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění