Διαδικασία : 2017/2143(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0100/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0100/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.26

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0131

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 600kWORD 60k
26.3.2018
PE 612.039v02-00 A8-0100/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2017/2143(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια Ingeborg Gräßle

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2017/2143(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0254/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0100/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2017/2143(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0100/2018),

1.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατηρεί στην ετήσια έκθεσή του για το 2016 ότι δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή («ο Διαμεσολαβητής»)·

2.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Μάρτιο· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υπέβαλε την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και ότι η απαλλαγή θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάιο· σημειώνει ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η χορήγηση απαλλαγής, εάν δεν αναβληθεί, έχουν περάσει τουλάχιστον 17 μήνες από το κλείσιμο των ετήσιων λογαριασμών· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας· τονίζει ότι η διαδικασία απαλλαγής πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί· ζητεί να ακολουθεί ο Διαμεσολαβητής το καλό παράδειγμα του ιδιωτικού τομέα και προτείνει να οριστεί ως προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, ως προθεσμία για την υποβολή των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου και, στη συνέχεια, η ψηφοφορία για τη χορήγηση απαλλαγής από το Κοινοβούλιο να πραγματοποιείται κατά την ολομέλεια του Νοεμβρίου, ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία απαλλαγής εντός του έτους που ακολουθεί την υπό εξέταση λογιστική χρήση· 

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολικά συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Διαμεσολαβητή κατά τη δημοσιονομική περίοδο του 2016· εκφράζει την υποστήριξή του για την επιτυχή στροφή του δημοσιονομικού προγραμματισμού της Επιτροπής προς την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, την οποία εισήγαγε η Αντιπρόεδρος κ. Kristalina Georgieva τον Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα»· παροτρύνει τον Διαμεσολαβητή να εφαρμόσει τη εν λόγω μέθοδο στη δική του διαδικασία δημοσιονομικού προγραμματισμού·

5.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή είναι αμιγώς διοικητικός και ότι το 2016 ανήλθε σε 10 658 951 EUR (έναντι 10 346 105 EUR το 2015)·

6.  σημειώνει ότι, από το σύνολο των πιστώσεων, εκτελέστηκε το 95,40 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (92,32 % το 2015) και το 85,89 % των πληρωμών (86,19% το 2015), με ποσοστό απορρόφησης 95,40 % (92,32 % το 2015)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ποσοστού απορρόφησης·

7.  τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει ο Διαμεσολαβητής στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην Ένωση· επισημαίνει ότι ο Διαμεσολαβητής περάτωσε 5 στρατηγικές έρευνες και κίνησε 4 νέες το 2016 για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαφάνεια και τη σύγκρουση συμφερόντων· ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει το στρατηγικό έργο του με στόχο την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

8.  επικροτεί την απόφαση να μειωθεί το κόστος επικοινωνίας και μετάφρασης που συνδέεται με την παραγωγή δημοσιεύσεων, χωρίς να υπονομεύεται η ποιότητά τους· σημειώνει ότι η έκταση των εγγράφων μειώθηκε, και ενδιαφέρεται, κατά συνέπεια, να μάθει εάν οι πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται πλέον στις δημοσιεύσεις είναι, παρά ταύτα, προσβάσιμες κατόπιν αιτήματος·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το οργανόγραμμα του Διαμεσολαβητή έχει αποσαφηνιστεί και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό του· ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να διασφαλίσει ότι η επικαιροποιημένη έκδοση του οργανογράμματός του είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό του·

10.  σημειώνει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών το 2016, καθώς και το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης συμμορφώθηκαν προς τις αποφάσεις του Διαμεσολαβητή σε ποσοστό 84 % (έναντι 83 % το 2015)· επισημαίνει ότι πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις και τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή έως σήμερα· συνιστά στον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να επεξεργάζεται και να αναλύει πιθανές λύσεις για την επίτευξη τουλάχιστον του ποσοστού 88 % το οποίο είχε καταγραφεί το 2014· σημειώνει ότι το ποσοστό ανταπόκρισης στις επικριτικές παρατηρήσεις ήταν 63 % το 2016 (έναντι 41 % το 2015)· χαιρετίζει την έκθεση του Διαμεσολαβητή με τίτλο «Putting it Right», που αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα συμμορφώθηκαν προς τις συστάσεις του και παρουσιάζει μια κατανομή ανά όργανο·

11.  χαιρετίζει τη θέσπιση νέας ταχείας διαδικασίας για την πρόσβαση σε έγγραφα ως ένα σαφές μήνυμα ότι ο Διαμεσολαβητής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει υψηλό επίπεδο διαφάνειας των εγγράφων της Ένωσης· είναι της γνώμης ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης για σχεδόν όλα τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι πολίτες της Ένωσης σχετικά με τη δυνατότητα να απευθύνονται στον Διαμεσολαβητή σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης· χαιρετίζει τις προσπάθειες του Διαμεσολαβητή να εντείνει τις δραστηριότητες επικοινωνίας και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ διαμεσολαβητών για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το έργο του· σημειώνει ότι ο Διαμεσολαβητής έχει απευθυνθεί κατ’ επανάληψη στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, του Κοινοβουλίου, και ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία σχετικά με το στρατηγικό έργο του Διαμεσολαβητή όσον αφορά τις έρευνες και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει·

13.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη «δυνατότητα μεταπήδησης» που υφίσταται μεταξύ του Διαμεσολαβητή και άλλων θεσμικών οργάνων, ιδιαίτερα των διευθύνσεων της Επιτροπής που ενδέχεται να εξετάζονται από τον Διαμεσολαβητή·

14.  επισημαίνει ότι ορισμένοι από τους στόχους που είχε θέσει ο Διαμεσολαβητής για την εκτίμηση των επιδόσεών του μέσω κύριων δεικτών επιδόσεων δεν επιτεύχθηκαν(6)· ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να προσδιορίσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ισορροπία των φύλων σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων διοίκησης· ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να εξασφαλίσει τη διατήρηση αυτής της τάσης·

16.  επισημαίνει τη συνεχιζόμενη γεωγραφική ανισορροπία σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών· σημειώνει ότι δύο από τους τρεις διευθυντές από το κράτος μέλος της Διαμεσολαβήτριας κατείχαν διευθυντικές θέσεις στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για πολλά χρόνια πριν από την εκλογή της σημερινής Διαμεσολαβήτριας και είναι μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ ο τρίτος προστέθηκε ως διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου κατά την έναρξη της θητείας της σημερινής Διαμεσολαβήτριας· αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση βραχυπρόθεσμα, αλλά ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επιτευχθεί γεωγραφική ισορροπία στις διευθυντικές θέσεις σε μακροπρόθεσμη βάση·

17.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο του Διαμεσολαβητή να συμμορφωθεί με τη διοργανική συμφωνία για μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε διάστημα πέντε ετών· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση για τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή του 2015, η αρχική κατάσταση προβλέψεων του 2016 για τη δημιουργία πέντε νέων θέσεων τροποποιήθηκε και το τελικό κείμενο είχε ως αποτέλεσμα την καθαρή μείωση κατά έναν υπάλληλο·

18.  αναγνωρίζει ότι ο Διαμεσολαβητής καταγράφει σημαντική αύξηση των καταγγελιών, και γνωρίζει ότι, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του για το 2016, υπέβαλε αίτημα στο Κοινοβούλιο για μέτρια αύξηση του προϋπολογισμού προκειμένου να προσλάβει επιπλέον πολύγλωσσους υπαλλήλους· ανησυχεί για το γεγονός ότι, εξαιτίας της μείωσης προσωπικού, οι εναπομένοντες πόροι που διατίθενται σε κάθε υπηρεσία δεν επιτρέπουν την απορρόφηση του αυξανόμενου φόρτου εργασίας· καλεί τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να έχουν κατά νου, κατά τον σχεδιασμό της μελλοντικής κατανομής χρηματοδοτικών πόρων για το προσωπικό, τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μειώσεων προσωπικού, ιδίως σε ό, τι αφορά την ικανότητα του Διαμεσολαβητή να βελτιώσει τις ανισορροπίες μεταξύ των φύλων και τις γεωγραφικές ανισορροπίες, καθώς και την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι ικανότητες των πεπειραμένων υπαλλήλων για την ανάληψη διευθυντικών θέσεων·

19.  σημειώνει τη δέσμευση του Διαμεσολαβητή για βελτίωση της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης· σημειώνει ότι, το 2016, για ακόμη μια φορά, οι έρευνες που σχετίζονταν με τη διαφάνεια αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων·

20.  σημειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μία εν εξελίξει καταγγελία σχετικά με τον Διαμεσολαβητή, η οποία υποβλήθηκε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) το 2016· σημειώνει ότι το Γραφείο του Διαμεσολαβητή επανεξετάζει, σε στενή συνεργασία με τον ΕΕΠΔ, τη διαδικασία που ακολουθεί το Γραφείο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων στο πλαίσιο καταγγελιών και ερευνών· ζητεί από το Γραφείο του Διαμεσολαβητή να τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή για το 2016 περιλαμβάνονται διαγράμματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και την επαγγελματική κατάρτιση·

22.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

23.  σημειώνει ότι ο Διαμεσολαβητής έδωσε εγκαίρως, δηλαδή πριν από τις 30 Ιουνίου 2018, συνέχεια στη διαδικασία απαλλαγής του 2015, στο πλαίσιο της έκθεσής του προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 166 του δημοσιονομικού κανονισμού· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη στοιχείων από το 2016 σε διάφορα τμήματα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή για το 2016·

24.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά με τις οικονομικές, διοικητικές, ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που συνδέονται με την εν λόγω αποχώρηση· ζητεί από τον Διαμεσολαβητή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα πριν από το τέλος του έτους 2018·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julia Pitera

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(2)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(3)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.

(4)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(5)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

  Όσον αφορά τον αντίκτυπο της συμμόρφωσης, την προβολή μέσω επισκέψεων στον ιστότοπο, τη χρήση του διαδραστικού οδηγού για την επικοινωνία με κάποιο μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών (ENO), και το ποσοστό των υποθέσεων στις οποίες η απόφαση περί παραδεκτού λαμβάνεται εντός ενός μηνός δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν καθοριστεί από τον Διαμεσολαβητή.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου