Menetlus : 2017/2143(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0100/2018

Esitatud tekstid :

A8-0100/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.26

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0131

RAPORT     
PDF 431kWORD 53k
26.3.2018
PE 612.039v02-00 A8-0100/2018

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

(2017/2143(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ingeborg Gräßle

MUUDATUSED
1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

(2017/2143(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2017)0365 – C8‑0254/2017)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0100/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Ombudsmani tegevusele oma 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, Euroopa Kontrollikojale, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

(2017/2143(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0100/2018),

1.  märgib, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis 2016. aastat käsitlevas aruandes, et ei leidnud olulisi puudusi seoses Euroopa Ombudsmani (edaspidi „ombudsman“) juures auditeeritud inimressursse ja hankeid käsitlevate teemadega;

2.  märgib, et kontrollikoda jõudis oma auditi põhjal järeldusele, et institutsioonide ja asutuste 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta halduskulude maksed tervikuna ei sisaldanud olulisi vigu;

3.  väljendab heameelt, et ombudsman esitas oma aasta tegevusaruande kontrollikojale märtsis; märgib, et kontrollikoda esitas oma aruande Euroopa Parlamendile oktoobris ja parlamendi täiskogu hääletab eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle mais; märgib, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse lõpule viimiseks kulub juhul, kui menetlust edasi ei lükata, vähemalt 17 kuud alates raamatupidamise aastaaruande koostamisest; juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava; rõhutab, et eelarvele heakskiidu andmise menetlust tuleb ühtlustada ja kiirendada; nõuab, et ombudsman järgiks erasektori head eeskuju, ning teeb ettepaneku kehtestada aasta tegevusaruande esitamise tähtajaks järgneva aasta 31. märtsi, kontrollikoja aruannete esitamise tähtajaks 1. juuli ning hääletada seejärel eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle Euroopa Parlamendi novembri täiskogu istungil, lõpetades seega eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse asjaomasele eelarveaastale järgneval aastal; 

4.  peab kiiduväärseks ombudsmani üldist usaldusväärset ja arukat finantsjuhtimist 2016. aasta eelarveperioodil; väljendab toetust edukale suunamuutusele, mis seisneb komisjoni eelarveplaneerimise üleminekus tulemuspõhisele eelarvestamisele, mille võttis 2015. aasta septembris kasutusele asepresident Kristalina Georgieva algatuse „Tulemustele keskenduv ELi eelarve“ osana; soovitab ombudsmanil seda meetodit oma eelarveplaneerimise menetluses kasutada;

5.  rõhutab, et ombudsmani eelarve sisaldab üksnes halduskulusid ja 2016. aasta eelarve maht oli 10 658 951 eurot (2015. aastal 10 346 105 eurot);

6.  märgib, et assigneeringute kogusummast seoti kulukohustustega 95,40% (2015. aastal 92,32%) ja maksti välja 85,89% (2015. aastal 86,19%) ning täitmismäär oli 95,40% (2015. aastal 92,32%); väljendab heameelt täitmismäära suurenemise üle;

7.  rõhutab ombudsmani keskset rolli hea valitsemistava edendamisel ja kodanikuühiskonna liidus osalemise tagamisel; märgib, et ombudsman lõpetas 2016. aastal viis strateegilist uurimist ja algatas neli uut muu hulgas läbipaistvust ja huvide konflikte puudutavates küsimustes; innustab ombudsmani jätkama strateegilist tööd eesmärgiga edendada liidu institutsioonide head valitsemistava;

8.  võtab teadmiseks otsuse vähendada väljaannete koostamisega seotud side- ja kirjaliku tõlke kulusid, ilma et väljaannete kvaliteet selle tõttu kannataks; võtab teadmiseks, et dokumentide pikkust kärbiti, ning soovib seepärast teada, kas väljaannetest välja jäetud teave on taotluse korral kättesaadav;

9.  peab kiiduväärseks, et ombudsmani organisatsiooniskeemi on selgemaks muudetud ning see on nüüd tema veebisaidil kättesaadav; palub ombudsmanil tagada, et organisatsiooniskeemi ajakohastatud versioon on tema veebisaidil alati kättesaadav;

10.  võtab teadmiseks kaebuste käsitlemisel 2016. aastal saavutatud tulemused ning märgib, et liidu institutsioonid täitsid 84% ombudsmani otsustest (2015. aastal 83%); märgib, et seni on see ombudsmani otsuste ja soovituste täitmise paremuselt teine määr; soovitab ombudsmanil tööd jätkata ja analüüsida võimalikke lahendusi, kuidas jõuda vähemalt 88%ni, mis saavutati 2014. aastal; võtab teadmiseks, et kriitiliste märkuste arvessevõtmise määr oli 2016. aastal 63% (2015. aastal 41%); väljendab heameelt ombudsmani aruande „Putting it right“ üle, kus analüüsitakse institutsiooni kaupa, kuidas institutsioonid ombudsmani soovitusi täitsid;

11.  väljendab heameelt dokumentidega tutvumise kiirmenetluse kasutuselevõtu üle, mis on selge märk, et ombudsman teeb liidu dokumentide ulatusliku läbipaistvuse saavutamiseks kõik endast oleneva; on arvamusel, et pea kõigil teistel liidu institutsioonidel on selles veel arenguruumi;

12.  toonitab, kui tähtis on teadvustada liidu kodanikele võimalust pöörduda haldusomavoli korral ombudsmani poole; väljendab heameelt ombudsmani püüdluste üle tõhustada oma teabevahetustegevust ja ombudsmanide koostööd, et suurendada üldsuse teadlikkust tema tööst; märgib, et ombudsman on korduvalt pöördunud Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni poole, ning julgustab tegema edasist koostööd tema uurimisi ja algatusi puudutavates strateegilistes küsimustes;

13.  kordab muret ombudsmani ja teiste institutsioonide vahelise nn sisemise tagauksepoliitika pärast, eelkõige komisjoni direktoraatide puhul, mis võiksid olla ombudsmani järelevalve all;

14.  märgib, et mõningad ombudsmani seatud eesmärgid oma tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks peamiste tulemusnäitajate kaudu on jäänud täitmata(6); palub ombudsmanil näidata, milliseid meetmeid ta on tulemuste parandamiseks võtnud;

15.  väljendab heameelt juhtkonna ja haldustöötajate tasandil saavutatud soolise tasakaalu üle; innustab ombudsmani seda suundumust säilitama;

16.  võtab teadmiseks püsiva geograafilise tasakaalustamatuse juhtkonna tasandil; märgib, et ombudsmani liikmesriigist pärit kolmest juhtivtöötajast kaks töötasid büroos juhtivatel kohtadel palju aastaid enne praeguse ombudsmani valimist ja on ametnikud, kuna aga kolmas liitus kabinetiülemana praeguse ombudsmani ametiaja alguses; tunnistab, et seetõttu on keeruline olukorda lähiajal muuta, kuid julgustab ombudsmani püüdlema pikas perspektiivis juhtivate ametikohtade geograafilise tasakaalu poole;

17.  võtab teadmiseks ombudsmani kavatsuse pidada kinni institutsioonidevahelisest kokkuleppest vähendada viie aasta jooksul töötajate arvu 5%; võtab 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelaruandest teadmiseks, et 2016. aastaks tehtud viie uue ametikoha loomise esialgseid prognoose muudeti ja et lõplikus versioonis vähendati töötajate arvu kokku ühe võrra;

18.  tunnistab, et ombudsman saab senisest märgatavalt rohkem kaebusi, ning on teadlik tema taotlusest suurendada mõõdukalt eelarvet, et palgata juurde mitmekeelseid töötajaid, mille ombudsman esitas Euroopa Parlamendile oma 2016. aastaaruandes; on mures, et töötajate arvu vähendamise tõttu ei ole võimalik igas talituses allesjäänud ressursside abil suurenenud töökoormusega toime tulla; kutsub eelarvepädevaid institutsioone üles võtma tulevikus personalile rahaliste vahendite eraldamise kavandamisel arvesse töötajate arvu vähendamise pikaajalist mõju, eelkõige seoses ombudsmani suutlikkusega parandada soolist ja geograafilist tasakaalu ning vajadusega tugineda kogemustega ametnike suutlikkusele võtta üle juhtkonna tasandi ametikohti;

19.  võtab teadmiseks ombudsmani pühendumise liidu otsustusprotsessi läbipaistvuse suurendamisele; märgib, et 2016. aastal oli läbipaistvusega seotud uurimiste osakaal taas kõige suurem;

20.  märgib, et siiani on lahendamata üks 2016. aastal esitatud ombudsmani puudutav kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile; märgib, et ombudsmani büroo vaatab praegu tihedas koostöös Euroopa Andmekaitseinspektoriga läbi büroo kaebuste ja uurimistega seotud kolmandate isikute isikuandmete käitlemise korda; palub, et ombudsmani büroo teavitaks Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni läbivaatamise tulemusest;

21.  väljendab heameelt inimressursse ja kutsealast koolitust kirjeldavate graafikute esitamise üle ombudsmani 2016. aasta tegevusaruandes;

22.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega teavitus-, nõuande- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ning pakkudes vajalikku toetust ja abi;

23.  märgib, et ombudsman on andnud vastavalt finantsmääruse artiklile 166 Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile esitatud aruandes õigeaegselt (st enne 30. juunit 2018) ülevaate 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse põhjal võetud järelmeetmetest; peab siiski kahetsusväärseks, et ombudsmani 2016. aasta tegevusaruande mitmes osas puuduvad andmed 2016. aasta kohta;

24.  peab kahetsusväärseks Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust lahkuda; märgib, et praegu ei ole võimalik prognoosida selle lahkumise finants-, haldus-, inim- ja muid tagajärgi; palub ombudsmanil ja kontrollikojal teha mõjuhinnangud ja teavitada parlamenti nende tulemustest hiljemalt 2018. aasta lõpus.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Julia Pitera

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

RAPORT

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud sümbolid:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

  ELT L 48, 24.2.2016.

(2)

  ELT C 323, 28.9.2017, lk 1.

(3)

  ELT C 322, 28.9.2017, lk 1.

(4)

  ELT C 322, 28.9.2017, lk 10.

(5)

  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(6)

  Eeskirjade täitmise mõju, nähtavuse hindamine veebisaidi külastuste arvu ning Euroopa ombudsmanide võrgustiku liikmega ühenduse võtmiseks loodud interaktiivse juhendi kasutamise põhjal ning selliste juhtumite osakaal, mille puhul nõuetele vastavuse otsus tehti ühe kuu jooksul – ombudsmani seatud eesmärk jäi täitmata.

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusalane teave