Menettely : 2017/2143(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0100/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0100/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.26

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0131

MIETINTÖ     
PDF 353kWORD 53k
26.3.2018
PE 612.039v02-00 A8-0100/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

(2017/2143(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ingeborg Gräßle

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

(2017/2143(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0254/2017)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0100/2018),

1.  myöntää Euroopan oikeusasiamiehelle vastuuvapauden oikeusasiamiehen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan oikeusasiamiehelle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

(2017/2143(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0100/2018),

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2016 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Euroopan oikeusasiamiehen henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  panee merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

3.  pitää myönteisenä, että oikeusasiamies toimitti vuotuisen toimintakertomuksensa tilintarkastustuomioistuimelle maaliskuussa; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin toimitti kertomuksensa parlamentille lokakuussa ja että vastuuvapaudesta äänestetään parlamentin toukokuun täysistunnossa; panee merkille, että jos vastuuvapauspäätöstä ei lykätä, vuotuisten tilinpäätösten ja vastuuvapausmenettelyn päätökseen saattamisen välillä kuluu vähintään seitsemäntoista kuukautta; huomauttaa, että yksityisellä sektorilla tilintarkastus toteutetaan paljon tiukemmassa aikataulussa; korostaa, että vastuuvapausmenettelyä on virtaviivaistettava ja nopeutettava; kehottaa oikeusasiamiestä noudattamaan yksityisen sektorin antamaa hyvää esimerkkiä ja ehdottaa, että vuotuisten toimintakertomusten toimittamisen määräajaksi asetettaisiin seuraavan vuoden 31. maaliskuuta, tilintarkastustuomioistuimen kertomusten toimittamisen määräajaksi 1. heinäkuuta ja vastuuvapautta koskevan parlamentin äänestyksen määräajaksi marraskuun täysistunto, jolloin vastuuvapausmenettely saataisiin päätökseen kutakin tilivuotta seuraavana vuonna; 

4.  panee tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen kaiken kaikkiaan varovaisen ja moitteettoman varainhoidon varainhoitovuonna 2016; ilmaisee tukensa komission varapuheenjohtajan Kristalina Georgievan syyskuussa 2015 osana ”tuloksiin keskittyvä EU:n talousarvio” -aloitetta alulle panemalle onnistuneelle ajattelutavan muutokselle kohti tulosbudjetointia komission talousarvion suunnittelussa; kannustaa oikeusasiamiestä käyttämään menetelmää suunnitellessaan omaa talousarviotaan;

5.  tähdentää, että oikeusasiamiehen talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että vuonna 2016 se oli yhteensä 10 658 951 euroa (vuonna 2015 se oli 10 346 105 euroa);

6.  toteaa, että kokonaismäärärahoista sidottiin 95,40 prosenttia (92,32 prosenttia vuonna 2015) ja maksettiin 85,89 prosenttia (86,19 prosenttia vuonna 2015) ja että käyttöaste oli 95,40 prosenttia (92,32 prosenttia vuonna 2015); panee tyytyväisenä merkille, että käyttöaste nousi;

7.  korostaa oikeusasiamiehen keskeistä roolia hyvän hallinnon edistämisessä ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen varmistamisessa unionissa; panee merkille, että oikeusasiamies saattoi päätökseen viisi strategista tutkimusta ja aloitti neljä uutta tutkimusta vuonna 2016 muun muassa avoimuuteen ja eturistiriitoihin liittyvistä kysymyksistä; rohkaisee oikeusasiamiestä jatkamaan strategista työtään unionin toimielinten hyvän hallinnon edistämiseksi;

8.  panee tyytyväisenä merkille päätöksen vähentää julkaisujen tuotannossa viestintä- ja käännöskustannuksia tinkimättä julkaisujen laadusta; panee merkille, että asiakirjojen pituutta lyhennettiin, ja haluaisi siksi tietää, ovatko julkaisuista nyt pois jätetyt tiedot kuitenkin saatavilla pyynnöstä;

9.  pitää myönteisenä, että oikeusasiamiehen organisaatiokaaviota on selkiytetty ja se on saatavilla oikeusasiamiehen verkkosivustolla; pyytää oikeusasiamiestä varmistamaan, että sen organisaatiokaavion ajantasainen versio on aina saatavilla sen verkkosivustolla;

10.  ottaa huomioon vuonna 2016 käsiteltyjen kantelujen tulokset ja panee merkille, että unionin toimielimet noudattivat oikeusasiamiehen päätöksiä 84 prosentissa tapauksista (vuonna 2015 luku oli 83 prosenttia); toteaa, että kyseessä on tähän mennessä toiseksi korkein oikeusasiamiehen päätösten ja suositusten noudattamisaste; suosittelee, että oikeusasiamies jatkaa työtään ja analysoi mahdollisia ratkaisuja, joiden avulla saavutettaisiin vuoden 2014 tavoin vähintään 88 prosentin taso; panee merkille, että kriittiset huomautukset johtivat jatkotoimiin 63 prosentissa tapauksista vuonna 2016 (vuonna 2015 luku oli 41 prosenttia); panee tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen kertomuksen ”Putting it Right”, jossa analysoidaan, miten toimielimet ovat noudattaneet oikeusasiamiehen suosituksia, ja esitetään toimielinkohtaisesti eritellyt tiedot;

11.  on ilahtunut asiakirjoihin tutustumista koskevan uuden nopeutetun menettelyn käyttöönotosta ja pitää sitä selkeänä osoituksena siitä, että oikeusasiamies tekee kaikkensa, jotta unionin asiakirjoihin tutustuminen olisi mahdollisimman avointa; katsoo, että lähes kaikilla muilla unionin toimielimillä on vielä parantamisen varaa;

12.  korostaa, että on tärkeää saada unionin kansalaiset tietoisiksi mahdollisuudesta kääntyä oikeusasiamiehen puoleen, jos ilmenee hallinnollisia epäkohtia; suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen toimiin tehostaa viestintäänsä ja yhteistyötä oikeusasiamiesten välillä, jotta yleinen tietoisuus hänen työstään lisääntyisi; panee merkille, että oikeusasiamies on tullut useaan otteeseen parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan kuultavaksi, ja kehottaa lisäämään strategista yhteistyötä sen tutkimusten ja aloitteiden yhteydessä;

13.  toteaa jälleen olevansa huolestunut sisäisistä ns. pyöröovitapauksista oikeusasiamiehen ja muiden toimielinten ja erityisesti sellaisten komission osastojen välillä, jotka saattavat olla oikeusasiamiehen tutkimusten kohteena;

14.  panee merkille, että oikeusasiamies ei saavuttanut kaikkia asettamistaan tavoitteista, joiden tarkoituksena oli toiminnan arviointi keskeisten tulosindikaattorien avulla(6); pyytää oikeusasiamiestä erittelemään sen tulosten parantamiseksi toteutetut toimenpiteet;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että johtohenkilöstön ja hallintovirkamiesten sukupuolijakauma on tasapuolinen; kannustaa oikeusasiamiestä jatkamaan samaa linjaa;

16.  panee merkille sitkeän maantieteellisen epätasapainon johtotehtävissä; toteaa, että kaksi kolmesta oikeusasiamiehen jäsenvaltiosta tulevasta johtajasta toimi johtotehtävissä virkamiehenä oikeusasiamiehen toimistossa monen vuoden ajan ennen nykyisen oikeusasiamiehen valintaa, kun taas kolmas tuli kabinettipäälliköksi nykyisen oikeusasiamiehen toimikauden alussa; myöntää, että sen vuoksi tilannetta on vaikea korjata lyhyellä aikavälillä, mutta kannustaa oikeusasiamiestä pyrkimään maantieteelliseen tasapainoon johtotehtävissä pitkällä aikavälillä;

17.  panee merkille oikeusasiamiehen suunnitelman noudattaa toimielinten välistä sopimusta, jonka mukaan henkilöstöä vähennetään viisi prosenttia viiden vuoden aikana; toteaa, että vuotta 2015 koskevan vastuuvapauspäätöksen seurantakertomuksen mukaan vuoden 2016 alkuperäisiä arvioita viiden uuden toimen perustamisesta muutettiin ja lopullinen versio johti yhden henkilöstön jäsenen nettovähennykseen;

18.  toteaa, että oikeusasiamiehelle osoitettujen kantelujen määrä kasvaa huomattavasti, ja on tietoinen, että oikeusasiamies pyysi vuoden 2016 toimintakertomuksessaan parlamentilta hienoista korotusta talousarvioonsa palkatakseen monikielistä lisähenkilöstöä; on huolestunut siitä, että henkilöstövähennyksen takia kuhunkin yksikköön jäljelle jäävillä resursseilla ei pystytä selviytymään kasvavasta työmäärästä; kehottaa budjettivallan käyttäjiä ottamaan henkilöstömäärärahojen tulevaa kohdentamista suunnitellessaan huomioon henkilöstövähennysten pitkän aikavälin vaikutukset etenkin sukupuolten välisen ja maantieteellisen tasapainon parantamista koskeviin oikeusasiamiehen valmiuksiin sekä tarpeen parantaa kokeneiden virkamiesten valmiuksia ottaa vastaan johtotehtäviä;

19.  panee merkille, että oikeusasiamies on sitoutunut parantamaan avoimuutta unionin päätöksenteossa; toteaa, että vuonna 2016 suurin osa tutkimuksista liittyi jälleen kerran avoimuuteen;

20.  panee merkille, että edelleen on vireillä yksi Euroopan tietosuojavaltuutetulle oikeusasiamiehestä vuonna 2016 tehty kantelu; toteaa, että oikeusasiamiehen toimisto tarkastelee parhaillaan tiiviissä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa toimiston menettelyä, joka koskee kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelyä kanteluissa ja tutkimuksissa; pyytää oikeusasiamiehen toimistoa tiedottamaan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle tarkastelun tuloksista;

21.  pitää myönteisenä, että oikeusasiamiehen vuoden 2016 toimintakertomukseen on sisällytetty kaaviot henkilöresursseista ja ammatillisesta koulutuksesta;

22.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisia etuja vahingoittavia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

23.  panee merkille, että oikeusasiamies on antanut selvityksen vuotta 2015 koskevan vastuuvapauspäätöksen perusteella toteutetuista jatkotoimenpiteistä oikea-aikaisesti eli ennen 30. päivää kesäkuuta 2018 ja toimittanut sen parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle varainhoitoasetuksen 166 artiklan mukaisesti; pitää kuitenkin valitettavana, että oikeusasiamiehen vuoden 2016 toimintakertomuksesta puuttuu vuodelta 2016 tietoja erinäisiltä osa-alueilta;

24.  pitää valitettavana Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä erota Euroopan unionista; toteaa, että tässä vaiheessa ei voida esittää ennusteita eroamisen taloudellisista, hallinnollisista, inhimillisistä ja muista seurauksista; pyytää oikeusasiamiestä ja tilintarkastustuomioistuinta tekemään vaikutustenarviointeja ja tiedottamaan parlamentille tuloksista vuoden 2018 loppuun mennessä.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Julia Pitera

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

  EUVL L 48, 24.2.2016.

(2)

  EUVL C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  EUVL C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  EUVL C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Ehdotusten noudattamisen vaikutus, verkkosivustolla käyntien kautta aikaansaatu näkyvyys ja vuorovaikutteisen oppaan käyttö otettaessa yhteyttä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäseneen ja niiden tapausten osuus, joissa päätös tutkittavaksi ottamisesta tehdään yhdessä kuukaudessa, ovat asioita, joissa oikeusasiamiehen asettamaa tavoitetta ei saavutettu.

Päivitetty viimeksi: 12. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus